অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

অৱাং-নোংপোক্তা লৈবা চিংগী লমশীংগী ওইবা ইন্টিগ্রেটেদ ফার্মিং সিষ্টেমশীং

অৱাং-নোংপোক্তা লৈবা চিংগী লমশীংগী ওইবা ইন্টিগ্রেটেদ ফার্মিং সিষ্টেমশীং

 1. ইন্টিগ্রেটেদ ফার্মিং সিষ্টেমশীংগী মরুওইবা
 2. ইন্টিগ্রেটেদ ফিস কম পিগ ফার্মিং (ঙা অমসুং ওক পুন্না য়োকপা)
  1. পুখ্রি (পোন্দ)গী মেনেজমেন্ট
  2. ওক লোয়বগী থৌওংশীং
  3. ঙা ফাবা (Harvesting of Fish)
 3. ইন্টিগ্রেটেদ ফিস কম দক ফার্মিং (ঙা অমসুং ঙানু পুন্না য়োকমিন্নবা)
  1. ঙানু লোয়বগী থৌওংশীং
  2. ফ্লোর স্পেস (Floor space)
  3. IFSকী মখাদা ঙানু য়োকপা
 4. ইন্টিগ্রেটেদ চিক্কন-ফিস ফার্মিং (য়েন-ঙা পুন্না য়োকমিন্নবা)
 5. ইন্টিগ্রেটেদ ফিস ফার্মিং কম কেটল ফার্মিং (ঙা অমসুং ষন-ঈরোই পুন্না লোইমিন্নবা)
 6. ইন্টিগ্রেটেদ ফিস ফার্মিং-কম-রেবিট ফেন্নিং (ঙা অমসুং থেব পুন্না য়োকমিন্নবা)
 7. ইন্টিগ্রেটেদ ফিস ফার্মিং-কম-এগ্রিকলচর (ঙা য়োকপা অমসুং লৌ উবগী থবক পুন্না পায়খৎপা)
  1. ফিস ফার্মিং-কম-হোর্টিকলচর ফার্মিং (ঙা য়োকপা অমসুং হৈ-লৈগী ফার্ম পুন্না পায়খৎপা)
  2. ফিস ফার্মিং-কম-ভিজিটেবল ফার্মিং (ঙা য়োকপা অমসুং মনা-মশীংগী ফার্ম পুন্না পায়খৎপা)
 8. ৱারোইশিন

ইন্টিগ্রেটেদ ফার্মিং সিষ্টেমশীংগী মরুওইবা

‘ইন্টিগ্রেট’ হায়বগী তশেংবা অর্থ অসি, পোৎশক অমনা অতোপ্পা অমদুগী মপুংফাবা শরুক অমা ওইহন্নবা মওংদা পোৎশক অনি (two things) পুন্সিন্নবদুবুনি। ইন্টিগ্রেটেদ ফার্মিং সিষ্টেম (IFS) অসি মহৈ-মরোং, শা-ষন অমসুং মরি লৈনবা সবসিদিয়ারি এন্টরপ্রাইজ খরদা য়ুম্ফম ওইদুনা সিষ্টেম খুদিংমক্কী মেক্সিমম ওইবা য়ুটিলাইজেসন লৈহন্দুনা এন্টরপ্রাইজশীং অসিনা অকোয়রোন্দা পীরিবা নেগেটিভ ইফেক্ট হন্থহন্নবা মওংগী ইন্টরদিপেন্দেন্ট (অমনা অমদা তাংজবা), ইন্টররিলেটেদ (অমগা অমগা মরি লৈনবা) ইন্টরলোকিং (অমগা অমগা লোক তৌনবা) প্রদক্সন সিষ্টেমশীংনি। IFSকী ইন্টররিলেটেদ, ইন্টর-দিপেন্দেন্ট, ইন্টরলোকিং নেচর অসিদা, অতোপ্পা সিষ্টেম অদুগী বেসিক ইনপুট ওইনা সিষ্টেম অমগী প্রাইমারি অমসুং সেকেন্দরি প্রোদ্যুস (পোত্থোক) শীজিন্নদুনা মখোয়বু অমগা অমগা পুন্সিন্নরগা অপুনবা য়ুনিট অমা ওইহনবগী থৌওংসি য়াউরি। IFSকী প্রাইমারি ওইবা পান্দম অসি মখাদা পিরি:

 • হেন্না ৱাংবা থাক্তা লেপ্তবা অমসুং তংতাবা ইনকম পীনবগীদমক্তা কম্পোনেন্ট এন্টরপ্রাইজ পুম্নমক্কী পোত্থোক খ্বাইদগী য়াম্না ওইথোকপা য়াবা মওংদা হেনগৎহনবা (Maximization)।
 • সিষ্টেম প্রদক্টিভিটিগী অনৌবা মপুন্সি অমা লাকহনবা (Rejuvenation/amelioration) অমসুং এগ্রো-ইকোলোজিকেল ইক্যুইলিব্রিয়ম ফংহনবা।
 • নেচরেল ক্রোপিং মেনেজমেন্ট সিষ্টেমগী খুত্থাংদা তিন-কাং, লায়নাশীং অমসুং নাপী-শিংনাংশীং লাকপা কন্ত্রোল তৌবা মখোয়বু ইন্টেন্সিটিগী অনেম্বা লেভেলদা থম্বা।
 • সমাজদা, পোলুসন লৈতবা, অফবা পোত্থোক অমসুং অকোয়রোন পীনবগীদমক্তা, কেমিকেল ফর্টিলাইজর (রসায়নগী হার) অমসুং অতৈ মাং-তাক্নিংঙাই ওইবা এগ্রোকেমিকেলশীং অমদি পেষ্টিসাইদশীং (তিলহাৎ-হিদাকশীং) শীজিন্নবা হন্থহনবা।
 • ন্যুত্রিএন্টশীং ঙন্না রিসাইকল তৌদুনা নেচরেল রিসোর্স শিজিন্নবগী ইফিসিএন্সি হেনগৎহনবা।
 • লৌউ-শীংউ নত্ত্রগা লাইভষ্টোক্না (শেন্দোংগী লোয়বা শা-ষন) অকোয়রোন্দা পিরিবা নেগেটিভ ইম্পেক্ট হন্থহনবা।

ভারত্তা, ফার্ম ৱেষ্টশীং (farm wastes)বু প্রদক্টিভ ওইনা শিজিন্নবগী প্রিন্সিপলশীং অমসুং অফংবা রিসোর্সশীং অমসুং মেনপাৱরবু মপুং ফানা শিজিন্নবদা য়ুম্ফম ওইদুনা, ভারতকী ফিভমগা চান্নগদবা লো কোষ্ট ফার্মিং সিষ্টেমশীং (শেল নেম্না চংগদবা ফার্মিং সিষ্টেমশীং) দিভেলপ তৌনবা হোৎনরি। লেপ্তবা রিসর্চকী থবকশীংনা ঙা য়োকপা, শা-ষন য়োকপা অমসুং লৌউ-শিংউ য়াউবা ইন্টিগ্রেটেদ ফার্মিং সিষ্টেমশীং শেম্বা ঙমহল্লকই। ঙা অমসুং ওক, ঙা অমসুং ঙানু অমদি ঙা অমসুং য়েন পুন্না য়োকমিন্ননবগী প্রেক্টিসশীং পেকেজশীং দিভেলপ তৌরে অমসুং ইকোনোমিক ভাইএবিলিটি অমসুং ফিসিবিলিটিগীদমক ফার্মরশীংগী লেভেলদা পাক-চাউনা ভেরিফাই তৌরে। লাইভষ্টোক (শা-ষন)কী মেন্যুওর (হার) অসিদা ন্যুত্রিএন্টশীং অমসুং বাইওমাসকী অচৌবা এমাউন্ট অমা য়াউই অমসুং পুখ্রিদা মসি শিজিন্নবনা ঙাগী ন্যুত্রিএন্টকী সোর্স ওইগদবা ফাইটোপ্লাঙ্কটন অমসুং জুপ্লাঙ্কটন (Phytoplankton and Zooplankton) হৌহনবদা মতেং পাংই। মেন্যুওরদা য়াউরিবা তুম্বা ঙমদবা মচিঞ্জাক্কী শরুকশীং অদু ঙানা হকথেংননা চাই। পীজবদগী লেমহৌবা কান্নদবা অরেম-অপাশীং অদু ফিস কলচরগী খুত্থাংদা রিসাইকল তৌবসু য়াই। মতম মতমগী মতুংইন্না পুখ্রিগী মখাথংবা লৈবাক মরোল অদু লৌথোকই অমসুং বাইওমাস মরাং কায়না য়াউরিবা লৈবাক অসি মহৈ-মরোং নত্ত্রগা মনা-মশীংগী ফার্ম তৌরিবা লৌবুক্তা শিজিন্নবা য়াই।

মরুওইনা নোর্থ ইষ্টর্ন রিজনদা লৈবা চিংগী লমদমশীংগা চুন্নরিবা ইন্টিগ্রেটেদ ফার্মিং সিষ্টেমশীং অসি শুপচিনবা মওংদা মখাদা শন্দোক্না তাক্লি।

 • ইন্টিগ্রেটেদ ফিস কম পিগ ফার্মিং (ঙা অমসুং ওক পুন্না য়োকপা)
 • ইন্টিগ্রেটেদ ফিস কম দক ফার্মিং (ঙা অমসুং ঙানু পুন্না য়োকপা)
 • ইন্টিগ্রেটেদ ফিস কম চিক্কন ফার্মিং (ঙা অমসুং য়েন পুন্না য়োকপা)
 • ইন্টিগ্রেটেদ ফিস ফার্মিং-কম-কেটল ফার্মিং (ঙা অমসুং শা-ষন পুন্না য়োকপা)
 • ইন্টিগ্রেটেদ ফিস ফার্মিং-কম-রেবিট ফার্মিং (ঙা অমসুং থেব পুন্না য়োকপা)
 • ইন্টিগ্রেটেদ ফিস ফার্মিং-কম-এগ্রিকলচর (ঙা য়োকপা অমসুং লৌউ-শীংউবগী থবক পুন্না তৌবা)

ইন্টিগ্রেটেদ ফিস কম পিগ ফার্মিং (ঙা অমসুং ওক পুন্না য়োকপা)

ভারতকী ফিভমশীংগী ওইনদি পিগ হজবেন্দরি (ওক লোয়বা) অমসুং ফিস কলচর (ঙা য়োকপা) পুন্সিন্নবা, সাইন্টিফিক ওইবা অমসুং শেলমিৎলোনগা চুন্নবা প্রদক্সন সিষ্টেম অমা শিজিন্নরি। ওক লৈফম অদু পুখ্রি (pond) মপান্দা নত্ত্রগা পুখ্রি মনাক নক্না শেম্মী অমসুং ওককী মেন্যুওর (মথি অমসুং ময়ুং) অদু পুখ্রি অদুদা চুমদ্রিংনা থাদৈ নত্ত্রগা শাগী মকোন অদুদগী লৌথোক্তুনা পুখ্রি অদুদা থাদৈ। ওককী মথি অদুনা য়াম্না ফবা পুখ্রিগী হার ওই অমসুং পুখ্রিগী ঈশীংদুগী বাইওলোজিকেল প্রদক্টিভিটি হেনগৎহল্লি অমসুং মসিনা মরম ওইদুনা ঙাগী পোত্থোক হেনগৎহল্লি। মসিগী মথক্তা, ঙাগীদমক্তা 70% তুম্বা ঙম্বা মচিঞ্জাক য়াউরিবা ওককী মথি-ময়ুং অদু ঙানা হকথেংননা চাবসু ফংই। সিষ্টেম অসিদা অহেনবা ঙাগী মচিঞ্জাক নত্ত্রগা পুখ্রিগী হার মথৌ তাদে। ঙা য়োকপগী ইনপুট কোষ্ট 60% ওইরিবা, ঙাগী মচিঞ্জাক অমসুং পুখ্রিগী হারগী মহুত্তা ওক্কী মথী-ময়ূং অসি শীজিন্নরবনিনা ঙা য়োকপগী চাদিং অদু য়াম্না হন্থহল্লি।

সিষ্টেম অসিগী কান্নবশীং অদু মখাদা পীরি:

 • ওক্কী অমাংবনা (মথি) খ্বাইদগী ফবা পোন্দ ফর্টিলাইজরগুম্না মথৌ তৌই অমসুং পুখ্রি (পোন্দ) অদুগী বাইওলোজিকেল প্রদক্টিভিটি ৱাংখৎহল্লি অমসুং মদুগী ফলনা ঙাগী পোত্থোকসু হেনগৎহল্লি।
 • ঙা খরদি ঙাগী দাইজেষ্টিবল ফুদ চাদা 70 য়াউরিবা, ওক্কী মথি-ময়ুং অদু হকথেংননা চাই।
 • কনভেনসনেল ফিস কলচরগী তোটেল ইনপুট কোষ্টকী চাদা 60 মথৌ তারিবা অহেনবা মচিঞ্জাক (সপ্লিমেন্টরি ফিদ) অসি ফিস কলচরগীদমক্তদি মথৌ তাদে।
 • পুখ্রিগী পল (pond dikes)শীংনা শা য়োকফম য়ুনিটশীং শেম্নবগী মফম পী।
 • পুখ্রিগী ঈশীং অসি ওক্কী মকোন শেংদোকপদা অমসুং ওকশীংবু ঈরুজথোকপদা শীজিন্নৈ।
 • ধর্মগী চৎনবীনা মরম ওইদুনা সিষ্টেম অসি ভারতকী মফম শিনবা থুংনা চৎনবা ঙমদে অদুবু মসিনা নোর্থ ইষ্টর্ন রিজনদা লৈবা শোত্থরবা খুঙ্গংগী মীওই কাংলুপশীংগী, হায়বদি মরুওইনা ঙা চাবা পামজবা অমসুং মহৌশানা মখোয়গী য়ুমশীংগী মনিংদা ওক লোয়বা ত্রাইবেল মীওইশীংগী সোসিও-ইকনোমিক ষ্টেটস ফগৎহনবা ঙম্মী। মখোয়না ফিস-পিগ ফার্মিং (ঙা-ওক্কী ফার্ম তৌবা) অসি কোম্না পায়খৎপা ঙম্মী।

পুখ্রি (পোন্দ)গী মেনেজমেন্ট

লৌমীশীংনা হেন্না পাম্বগী মখা পোন্না IFS লিংখৎপদা, চুনবা এগ্রো-ক্লাইমেট, লৈরিবা টেক্নোলোজি অমসুং মার্কেটিং ফেসিলিটিশীং, ফার্মিং সিষ্টেমশীংগী অফংবা মোদর্ন কনসেপ্টশীং শিজিন্নদুনা মহৌশাগী রিসোর্সশীং য়োকপা হায়বসি, সষ্টেনেবল এগ্রিকলচরেল দিভেলপমেন্টগী অমসুং লমদম অদুদা লৈবা মমাংঙৈদগী খুন্দারক্লিবা কম্যুনিটিশীংগী হেন্না চাউবা লিভলিহুদ লৈহন্নবগীদমক য়াম্না তঙাইফদে অমসুং মরুওই। মরম অদুনা, নেচরেল রিসোর্সেস মেনেজমেন্ট অসি ইন্টিগ্রেটেদ ফার্মিং সিষ্টেমগী মপুং ওইবা শরুক অমনি। ভারতকী নোর্থ ইষ্টর্ন হিলি (NEH) রিজন অসি, খংহৌদবা অকনবা ঈচেল অমসুং ঈকংনা য়াম্না চাউনা ঈথীল পীবা মখল কয়াগী তোপোগ্রাফিনা মশক তাক্লি। মোন্সুনগী মতমদা লৈবা অকনবা নোংজু অমসুং মোন্সুনগী মতুংদা লাকপা ঈকং অসি লমদম অসিদা য়াম্না শাথী। অনেম-অৱাং মরাং কায়বা লম অমসুং ঈশীংগী মওং-মতৌ অনিসিনা, চেন্থোকখিবা ঈশীং অদু তুংশীনবগী থবক্তা মরুওইনা খুরৌ থাংলি। মরম অদুনা, ভারতকী NEH লমদমদা অসিগুম্বা সমস্যাশীং অসি থেংননবগীদমক স্মোল স্কেল ফার্মিং প্রেক্টিসশীংগীদমক লো কোষ্ট ৱাটর হার্ভেষ্টিং পোন্দশীংদা অহেনবা ইন্টরেষ্ট অমা লৈনরক্লি।

পুখ্রি খনবা

পুখ্রিশীং অসি সিজনেল নত্ত্রগা পেরেনিএল (ঋতুগী নত্ত্রগা ঋতু কয়া হঞ্জিনবা) মওংগী ওইবা য়াই। চহি চুপ্পা ঈশীং লৈবা পেরেনিএল ওইবা পুখ্রিশীং অসি টেবল ফিস (table fish) য়োক্নবগীদমক্তা খল্লি। নৌনা তৌথোকপা পুখ্রিশীং অসিগী মওং-মতৌ অসি রেক্টেঙ্গল অমসুং মেনেজ তৌবা ঙম্বা সাইজ (হেক্টর 0.4) ওইগদবনি।

IFSকীদমক্তা লো কোষ্ট ৱাটর হারভেষ্টিং পোন্দ (শেল য়াম্না চংদবা ঈশীং য়োক্নবা পুখ্রি) শেমগৎপা

হেক্টর 0.01 – 0.10গী সাইজ, অরুবনা মিটর 1.0 – 1.5 অমসুং সাইদকী স্লোপশীংনা মিটর 1- 1.5 ওইবা অপিকপা পুখ্রিশীং (ponds) শেমগৎপা য়াই। পুখ্রিশীং অসি, ভারতকী NEHকী লমদমশীংদা য়াম্না তোইনা থেংনবা, য়ুবা (seepage) অমসুং চুমথবগী (percolation) থৌওংশিংনা ঈশীং মাংহনখিদনবা লো দেন্সিটি পোলিইথাইলিন (LDPE)/ হায় দেন্সিটি পোলিইথাইলিন (HDPE)না খাজিনবা য়াই। ফিগর অসিনা আইজোলগী KVKদা শাগৎলিবা মাইক্রোন 300গী LDPEনা খাজিনবা ৱাটর হার্ভেষ্টিং পোন্দ উৎলি। পুখ্রিগী বেজ অদুদা সেন্টিমিটর 3-5গী (চাউরাক্না) লৈবাক মরোল অমা থম্মী।

পুখ্রি শেম-শাবা : পুখ্রিশীং অসিদা ঙানা চাউরৈ কন্না চাউখৎপদা অপনবা পীরিবা তোঙান-তোঙানবা নাপী মখল কয়া হৌজিল্লি। অচৌবা অমসুং অপিকপা পুখ্রিশীংদা হৌবা নাপীশীং অসি মওঙ অহুম, হায়বদি (i) মেন্যুএল মেথদ (ii) কেমিকেল মেথদ অমসুং (iii) বাইওলোজিকেল মেথদ অসিগী মনুংদগী অমা শীজিন্নদুনা কন্ত্রোল তৌই।

ঙা মচা চাবা ঙাশীংনা পুখ্রিদা লৈরিবা ঙা মচাশীং চাথোকই অমসুং নাপী-শীংনাংশীংনা মচিঞ্জাক অমসুং ওক্সিজেন চাথোকই। মরম অদনা অসিগুম্বা ঙাশীং অসি ষ্টোকিং পোন্দ (ঙা মচা থম্লিবা পুখ্রি)দা মপুংফানা লৈহন্দনবগীদমক ঈন খোন্দুনা অমসুং ঈশীং চিথোক্তুনা নত্ত্রগা ফিস টোক্সিকেন্টশীং (ঙাহাৎ হিদাক) থাদদুনা লৌথোকপা হায়বসি তঙাইফদে। পুখ্রি অদুদা চিত্থহৌরিবা ঙা অমসুং নাপি-শীংনাং পুম্নমক লৌথোকখিনবগীদমক ঈশীং চিথোক্তুনা কংহনগদবনি। করিগুম্বা পুখ্রি অদুদগী ঈশীং চিত্থোকপদু ওইথোক্লোইদবা লৈরবদি, 1000 m2গী পুখ্রি অমদা ব্লিচিং পাউদর অমসুং য়ুরিয়া অনিগী কিলোগ্রাম 15 থাদদুনা ঙা পুম্নমক হাৎপা য়াই। মসিগী মহুত্তা, ঙা পুম্নমকপু হাৎকদবা অমসুং ওর্গানিক পোন্দ ফর্টিলাইজর অমা ওইনসু মথৌ তৌগদবা মহুআ থাউ (Mahua oil) কিলোগ্রাম 250 থাদরবসু য়াই। ঙা মচা য়োক্ত্রিঙৈদা, পুখ্রি অদুদা ওকশীং য়োক্তুনা, হার থাদবগী মথৌ তাহন্দবা য়াই।

ষ্টোকিং (ঙা মচা থাদবা): পুখ্রিগী ঈশীং অদু মওং চুম্না হু চেলহন্দ্রবা (detoxified) মতুংদা ঙা মচা য়োকই। ঙা মচা য়োকপগী চাং অসি হেক্টর অমদা (100m x100m) ঙা মচা 8000-8500 দগী হৌদুনা অমগা অমগা মান্নদে অমসুং ঙাগী পোত্থোক কাহন্নবগীদমক সর্ফেস ফিদর 40%, কলম ফিদর 20%, বটম ফিদর 30% অমসুং মাইক্রো ভেজেটেসন ফিদর 10%গী ওইবা স্পেসিজগী রেসিও থম্নৈ। সর্ফেস ফিদর 40%, কলম ফিদর 30% অমসুং বটম ফিদর 30%গী ওইবা স্পেসিজ রেসিও থমদুনা ইন্দিয়ান মেজর কার্পশীংগী মিক্স কলচর অমা পায়খৎপা য়াই।

i. ইন্দিয়ান মেজর কার্প মথন্তা য়োকপা: কাটলা 3: রৌ 4 : ম্রিগাল 3

ii. ইন্দিয়ান মেজর কার্প অমসুং কমন কার্পশীং য়োকপা: কাটলা 3: রৌ 4 : ম্রিগাল 1: কমন কার্প 1

iii. মিক্স স্পেসিজ হায়বদি, ইন্দিয়ান মেজর কার্প অমসুং এক্সোটিক কার্পশীং য়োকপা: কাটলা 2: রৌ 3: ম্রিগাল 1 : কমন কার্প  2 : সিলভর কার্প 1

ওক্কী অমাং-অশোয়শীং হার ওইনা শীজিন্নবা: ওক্কী মথী-ময়ুং অমসুং ওক্কোন্দগী চেন্থরকপা অমাং-অশোয়শীং অদু পুখ্রিদা নুমিৎ খুদিংগী থাদৈ। ওক 30-40দগী লাকপা অমাং-অশোয়শীং অদুনা ঙাগী পোলিকলচরগী মখাদা হেক্টর অমগী ৱাটর এরিয়া অমা হার চেলহন্নবগীদমক্তা মতিক চাই। টেবল 1দা পল্লিবা অসিগুম্না ওক্কী হারদা ন্যুত্রিএন্ট কয়া য়াউই।

শা-ষনগী হারগী মিন কম্পোজিসন (Mean composition)

হারগী মখল

অকংবা পোৎশক(%)

ক্রুদ প্রোটিন (%)

নন-প্রোটিন নাইত্রোজেন(%)

(%)

ইথর এক্সট্রেক্ট (%)

ক্রুদ ফাইবর(%)

এসিদ দাইজেষ্টিবল ফাইবর (%)

ষন-ঈরোইগী হার

20.4

16.9

-

14.0

3.1

23.9

40.3

ওক্কী হার

25

27.9

0.86

18.0

7.0

15.0

26.5

মকোনগী লৈমায়গী হার (Cage layer
Manure)

30.8

33.9

3.65

22.4

2.1

19.1

17.2

ব্রোইলরগী হার

85.7

37.1

0.86

3.53

17.5

3.2

-

ব্রোইলরগী অমাং-অশোয়গী হার

88.7

30.8

0.86

2.47

17.2

18.4


-

শুনু থাদবা

লৈহাউ অমসুং ঈশীংগী ফিভমগী মখা পোন্দুনা শুনু অসি চহি অমদা হেক্টর অমগী কেজি 250-350 ফাউবগী মনুংদা থাদৈ। মসিগী মনুংদা তংখায় অমদি ঙা য়োক্ত্রিঙৈদা অমসুং লেমহৌবশীং অদুনা মথৌ তারকপা খুদিংগী ইনষ্টোলমেন্ট 2-4দা থাদবা য়াই।

গ্রাস কার্পকী মচিঞ্জাক পীজবা

হায়দ্রিলা/ নাজা অসিনচিংবা ঈশিংদা হৌবা নাপী-শীংবীশীং নত্ত্রগা চুজাক, লফু মনা, লম হৱাই পাম্বী, চনান, নাপী, উনানচিংবা ষন-ঈরোইশীংগী অককপা মচিঞ্জাকশীং অসি গ্রাস কার্পতা পীজবা য়াই।

মতম মতমগী ওইনা ঈন খোনবা (Periodical netting)

ঙাগী চাউবা চাং চেক তৌনবা থা অমদা অমুক্তি ঈ খোন্দুনা য়েংগনি। মসিনা করিগুম্বা পেরাসাইটনা থোকহনবা ইনফেক্সন লৈরবসু মদুবু মতম চানা খংদোকপদসু মতেং পাংই।

এলগি হৌরকপা কন্ত্রোল তৌবা

ঈশীংগী অতাউবা এলগি (Planktonic algae) অসি করিগুম্বা মতমদা মরুওইনা কালেন্থাগী মতমদা হার চেনবা মফমদা মরাং কায়না হৌই। ফিভম অসি ঙা য়োকপগী থবক্তদি য়াম্নমক চান্নদবা অমনি, অমসুং নাপী-শীংবীশীং অসি দাইউরন নত্ত্রগা সিমাজিনগুম্বা নাপী হাৎনবা হিদাকশীং শিজিন্নদুনা কন্ত্রোল তৌই।

ওক লোয়বগী থৌওংশীং

ওকশীং মওং চুম্না লোয়বা হায়বসি ওকশা মরাং কায়না পুথোক্নবগী য়াম্না তঙাইফদবা অমনি। মতিক চানা পীজবা অমসুং চুনবা হেলথ কোভরগা লোয়ননা থম্বীবা হায়বসি ওক্কীদমক্তদি য়াম্না তঙাইফদবা অমনি। ওক্কোনগী য়ুমথক অদু GI শিট নত্ত্রগা এসবেষ্টোজ (asbestos) ওইবা য়াই। ওকপু মশা-মউ ফনা চাউখৎহন্নবগীদমক, ওক অমদা স্কুয়ার মিটর 1-1.5 ফাউবগী লৈফম অমসুং অমাং-অশোয় তৌনবা ওক অমদা স্কুয়ার মিটর 1.5গী মফম লৈহনবা মথৌ তাই।

ওক খনবা

অচৌবা-অঙৌবা য়োর্কশায়র (Yorkshire), হাম্পশায়র (Hampshire) অমসুং লেন্দ্রেন্স (Landrace) অসিগুম্বা মীরমদগী পুশিল্লকপা অপগ্রেদ তৌরবা ওকশীংগী ষ্টোক অসি য়াম্না থুনা চাউগনবা অমসুং চাবোক ফবা মরম্না লোকেল ইন্দিয়ান ভেরাইটিদগী হেন্না য়োকপদা কান্নবা ওই। মখোয় অসি থা 6কী মনুংদা শেমদুনা চাবা য়াবগী মপুং ফারবা সাইজ (কেজি 60-70) য়ৌই অমসুং চাবোক অমুক্তা ওক মচা 9-12 কোকই। ওক 30-40 দি হেক্টর অমগী পোন্দ এরিয়াদা য়োকপা য়াই। হেন্না চেক্সিনবা অমসুং য়েংশিনবগী মথৌসু তাগদবা, ওক মচা পুথোক্নবা ওক লোয়বগী মহুত্তা কোম্না মেনেজ তৌবা য়াবা অমসুং শেন্দোং লৈবা য়েংদুনা, স্মোল স্কেল ইন্টিগ্রেটেদ ফার্মিং সিষ্টেমদা থুনা চাউগনবা/ নোইগনবা ওকশীংতমক লোয়বনা হেন্না কান্নগনি। অচৌবা অঙৌবা য়োর্কশায়র, লেন্দ্রেন্স, হাম্পশায়র, ঘুঙ্গরু, নত্ত্রগা হেন্না ফনা অপগ্রেদ তৌরবা শাশীং অসি অৱাং-নোংপোক্কী লমদমদা য়াম্না লোয়নৈ অমসুং মসিগী ক্লাইমেটিক কন্দিসন অসিদা হেন্না ফজনা হিংবসু ঙম্মী।

ওক্কী মকোন শেম্বা

ওকশীং অসি, উ-ৱানচিংবা পাম্বী-শীংবীশীংনা শেম্বা য়াবা ঙমখৎপা প্লেটফোর্ম অমদা থম্বা হায়বসিনা হেন্না ফৈ। হৌজিক্কী মতমদদি প্লাষ্টিক্না কুপ্পা ফম্বাকশীংসু মার্কেটতা ফংলে। প্লেটফোর্ম অদু ঙমখৎহনবনা মকোন অদু কংনা থমগনি অমসুং শাশীং অদুবু লায়না চংবা হন্থহনবা ঙমগনি। কালেন্থাদা মৈশা হন্থহন্নবা নত্তনা, করিগুম্বা কুপশিনবা ফ্লোর (slated floor) শীজিন্নবা ওইরবা অমসুং মদু মোত্ত্রবদি নুমিৎ খুদিংগী শাশীং অদুবু চামথোকপা হায়বসি তঙাইফদবা ওইদে। করিগুম্বা ফ্লোর অদু সোলিদ ওইরবদি, চাং নাইনা শেংদোকপা মথৌ তাই অমসুং তোখায়বা হিপফম (কুপশিনবা) অমসুং অমাং-অশোয় তৌফম (হাংদোকপা) মথৌ তাই। নোংগী ঈশীংনা হার (manure) চুমথখিবা থিংনবগীদমক য়ুমথক্না মপুং ফানা কুপশিনবা ওক্কোন অসিনা খ্বাইদগী হেন্না ফৈ। কুপশিনবা মকোনদদি, হিপফম অমসুং অমাং-অশোয় তৌফম এরিয়া অসি ফ্লোর স্পেস মথৌ তাবা য়েংদুনা থম্বা তাই। শাবদা শেল য়াম্না চংবা, ফ্লোর কুপ্পা (slated floor) মওংগী ওইরবদি, ফ্লোর স্পেসকী মথৌ তাবা হন্থৈ (অমাং-অশোয় তৌফম এরিয়া মথৌ তাদবা য়াই)। অঈংবা ক্লাইমেটতদি, শা অমগী ওইবা ফ্লোর স্পেসকী মথৌ তাবদু হন্থহনবা য়াগনি।

শাশীংগী তোঙান-তোঙানবা কেটেগোরিগী ওইনা মথৌ তাবা ফ্লোর স্পেস:

ওকশীংগী কেটেগোরি

কোল্লিবা এরিয়া (স্কু:মি)

অহাংবা এরিয়া (স্কু:মি)

ওক লাবা (Boar)

6.0-7.5

8.8-12.0

মচা কোক্লিবী ওকপী (Farrowing sow)

7.5-9.0

8.8-12.0

মখোম খায়নরবা ওক থম্ফম (Weaner pen)

0.3-0.5

0.3-0.5

নোইনবা থম্বা ওক (Fattening pigs)

0.9-1.2

0.9-1.2

শঙ্গোম থোক্তবী ওকপী (Dry sow/gilt)

1.0-1.5

1.0-1.5

অপিবা মফম অমদা ওক্কোন শাবা মতমদা তোঙান-তোঙানবা কেটেগোরিশীংগী ওকশীংগী মথৌ তাবা টেম্পেরেচর অদু য়েংগদবনি। অঈংবদা থম্বা শাশীংদি লায়না কয়ানা নারকপা থোক্কল্লি অমসুং মখোয়দু চাউজন থীবসু ওইগনি।

ওক লোয়বদা মথৌ তাবা ক্লাইমেট কন্দিসন:

শা মখল

ওকশীংগী অরুম্বা (কেজি)

মখোয়গা চান্নবা টেম্পেরেচর (OC)

মখোম থক্লিবা ওকশীং (Suckling Pigs)

<2

32

<5

28

মখোম খায়নরবশীং (Weaners)

<8

28

<10

26

10-15

22

ইনখৎলক্লিবশীং (Growers)

15-30

20

মপুং-মরৈ ফারবশীং (Finishers)

30-60

18

60-120

16

মবুক কংবী ওকপীশীং (Pregnant Sows)

পীজ-পীথকপদা অথীংবা লৈ

18

মকোন্দা পুন্না লৈমিন্নবশীং

15


মখোম ইল্লিবা ওকপী (Lactating sow)


16

ওক লাবশীং (Boars)


18

মচিঞ্জাক পীজবা

মচিঞ্জাক্কী মথৌ তাবসি য়োক্লিবা ওক মখলশীং, হায়বদি মবুক কংলিবী নত্ত্রগা কংদ্রিবী, বোর, মখোম ইল্লিবী ওকপী, ইনখৎলক্লিবা নত্ত্রগা মপুং-মরৈ ফারবা মখললা হায়বদুগী মখা পোল্লি। মপুং-মরৈ ফারবশীংগীদমক্তদি, এদলিবিটম ফিদিং অসি পাংথোক্নৈ। ফুত্তোক্লবা নাপীশীং, মরাশীং, মউশীং, চাকখুমগী অরেম-অপাশীং অসিনা ইনখৎপগী মতম লোয়রবা ওকশীংদদি মখোয়গী গ্রোথতা অকায়বা লৈহন্দনা, 50% ফাউবদি মহুৎ শিনজিনবা ঙম্মী। ফার্ম নত্ত্রগা লোকেল মার্কেটতগী পুরকপা ঙা নত্ত্রগা য়েন-ঙানুগী থীবোং-থীরিনশীং অদু ওকশীংগী ওইনা য়াম্না ফবা প্রোটিনগী সোর্স অমা ওই অমসুং মখোয়দু পীজদ্রিঙৈদা ফুত্তোকপনা ফৈ। য়াম্না তোইনা চাং য়ামদনা মচিঞ্জাক পীজগদবনি মরমদি মসিনা অরেম্বা পীজবগী চাংসু হন্থহনগনি অমসুং চাবা তুম্বগা মরি লৈনবা প্রোব্লেমসু হন্থহনগনি।

হেলথ কেয়র (হকশেলগী চেক্সিন থৌরাং)

ওকশীংদা স্বাইন ফিবর, স্বাইন প্লেগ, স্বাইন পোক্সকুম্বা লায়নাশীংদা তোয়না নাহল্লি অমসুং পেরাসাইটশীংনসু শোকহনবা য়াউই। চাং নাইনা মতম মতমগী ওইনা, মরুওইনা স্বাইন ফিবরগী ভেক্সিন শোয়দনা কাপথোক্কদবনি। য়ামদ্রবদা থা 3 কান্নরগা চাং নাইনা তিল হিদাক চাবনা (deworming) তিল হন্থহন্দুনা ওকশীংগী গ্রোথ হেনগৎহনগনি। ওক্কোনশীং অদু চাং নাইনা শেংদোকপনা ওকশীংবু মশা-মউ ফহনগনি অমসুং লায়না-তিন্না চেলহল্লোই। ওক মকোন্দা থবক তৌবা মতমদা মতম পুম্নমক্তা তোখায়বা খোংউপ শিজিন্নবা হায়বসিনা খ্বাইদগী ফৈ।

টেবল. 4. ওক মচাশীংগী টিকা থাবগী সেদ্যুল:

লায়না

ভেক্সিন কাপ্পা/ মেন্যুফেকচর তৌরিবা

দোজ

রুট

চহি

হেমোরেজিক সেপটিসেমিয়া (Hemorrhagic septicemia)

HS ভেক্সিন (VBRI)

5ml

s/c

থা 6

F&M লায়না

মল্টি ষ্ট্রেইন (Hoechst)

5ml

s/c

থা 1

স্বাইন ফিবর

IVRI ভেক্সিন

1ml

s/c

থা 3

ঙা ফাবা (Harvesting of Fish)

চাউবা-শাংবা, চৎনরিবা মার্কেট রেট অমসুং লোকেল মার্কেটতা ঙাগী দিমান্দ লৈবদা মীৎয়েং থমদুনা ঙা খরা ফাদোকপগী থবক (partial harvesting of fish) তৌই। মরক্তা খরা ফাদোক্লবা মতুংদা, ষ্টোক অদু চপ মান্নবা ঙা মচা মশীংনা মহুৎ শিনজিনগনি। ঙা য়োকপা থা 12গী মতুংদা অরোইবা ওইনা ঙা ফাদোকপগী থবক তৌই। ঙাগী পোত্থোক অসি মহৌশানা চহি অমদা হেক্টর অমগী ওইনা কেজি 6000তগী 7000 ফাউবগী মনুংদা ফংই। ওকশীংদি থা 6তগী 7 ফাউবগী মনুংদা শা ককপা য়াবগী সাইজ (কেজি 70-80) য়ৌই।

ইন্টিগ্রেটেদ ফিস কম দক ফার্মিং (ঙা অমসুং ঙানু পুন্না য়োকমিন্নবা)

ঙাগী পুখ্রিদা ঙানু য়োকপা অসি ফিস পোলিকলচর সিষ্টেমদা য়াম্না চান্নৈ, মরমদি ঙানুশীং অসি অয়োকপা ঙাগা লৈমিন্নবদা য়াম্না চান্নবা (compatible) ওই।   সিষ্টেম অসিনা ফার্মরশীংদা মওং কয়ামুক্তা অহেনবা খুদোংচাবা পী:

 • পুখ্রি অদুদা মনিং তম্না শান্নবনা ঙানুশীংনা মখোয়গী অমাং-অশোয় অদু পুখ্রিদুদা তাহন্দুনা হার চেলহল্লি। ঙানুশীং অসি পুখ্রিবু হার চেলহনবদা, মখোয়গী মতিক চাবা অমসুং পাঙ্গল চংদবা মেথদ অদুগীদমক্তা হারগী মেছিন হায়না খংনৈ, অমসুং পাক-চাউনা ঙা লোয়বদা (conventional fish culture) চংলিবা অপুনবা শেনফমগী চাদা 60 ওইরিবা পোন্দ ফর্টিলাইজর অমসুং ঙাগী অহেনবা মচিঞ্জাক লৈবদা মপুংফাবা সেভিং পী।
 • ঙানুশীংনা ঈশীংদা হৌবা নাপী-শীংবীশীং লৈহন্দে।
 • ঙানুশীংনা শান্নবনা পুখ্রিগী লৈখা অদু হোপহল্লি অমসুং লৈবাক্তগী ন্যুত্রিএন্টশীং থোরকহন্দুনা পোন্দ প্রদক্টিভিটি হেনগৎহল্লি।
 • ঙানুশিংনা ঈরোইরিঙৈ মতমদা ঈশীংদা ওক্সিজেন চংহল্লি; মতৌ অসুম্না মখোয় অসি বাইওলোজিকেল এরেটর (biological aerators) ওই।
 • ঙানু মকোনশীং অসি পুখ্রি মপান্দা শেম্মী; মরম অদুনা ঙানু লোয়নবগীদমক্তা অহেনবা মফম মথৌ তাদে।
 • ঙানুশীংনা মখোয়গী মথৌ তাবা মচিঞ্জাক অয়াম্বদি ঈশীংদা হৌবা নাপী-শীংনাংশীং, তিন-কাংশীং, তিন-কাং মরুম, তিনথ্রোক, অসিনচিংবদগী ফংই। মখোয়দা মচিঞ্জাক য়াম্না থাবগী মথৌ তাহন্দে, অমসুং ফার্মরশীংনা চাকখুমগী অরেম-অপাশীং, চুহি অমসুং ৱাইকুপশীং মচিঞ্জাক ওইনা পীজৈ।

ঙানু লোয়বগী থৌওংশীং

মরুম কোনবা

অহানবা চয়োল: অহানবা চয়োলদা 29-32oC ওইহল্লি অমসুং মসিগী মথংদা চয়োল অমদা 3oCগী চাংদা 24oC য়ৌদ্রিবা ফাউবা তাথহল্লি।

ফ্লোর স্পেস (Floor space)

চয়োলদা ওইবা চহি (Age in weeks)

ফ্লোর স্পেস (ঙানু অমদা স্কু.ফিট)

1 -2

1.0

2-3

1.5

3-4

2.0

4-5

2.5

6-8

4

ঙানু মচাশীং অসি চয়োল 4গী মতুংদা লমহাংদা থাদোকপা য়ারে। রেঞ্জ সিষ্টেমগী মখাদা, ঙানু 2000বু একর অমদা লোয়বা য়াই। সেমি-ইন্টেন্সিভ সিষ্টেম মখাদা, নুমিদাংদা ঙানু অমগী ওইনা স্কুয়ার ফিট 2.5- 3, অদুগা অয়ুক-নুংথীলগী মতমদা ঙানু অমদা স্কুয়ার ফিট 10-15 চংই। মরুম কোকপসি চয়োল 16-18তগী হৌই। ঙানু 3 খুদিংগী মরুম কোকফম অমা মথৌ তাই।

মকোনদা থম্বা

চরু অসি মকোন শেম্নবগীদমক্তা য়াম্না ফৈ। অহাংবা মফম, নুংশা মঙাল চংবা অমসুং নুংশিৎ মরাং কায়না চংবা মফম মথৌ তাই। মকোন অদু তোয়না কংহনগদবনি। ঈরোইনবগী ঈশীং মথৌ তাদে অদুবু ঈরোইফম অমনা এক্সরসাইজ তৌফম অমা পী, মশা-মউ ফহল্লি, মমিৎ, মচিন, মনিং নান্না লৈবদা মতেং পাংই।

মচিঞ্জাক পীজবা

ঙানু মচাশীং অসি চাবা হেক্তা কোম্না হৈতে। অহানবা নুমিৎ নিনিদদি অহেনবা কেয়র, খুৎনা পীজবফাউবা মথৌ তাবা য়াই। য়োৎপদা ৱাবা মরম্না ঙানুশীংনা অচোৎপা মচিঞ্জাকশীংনা হেন্না পাম্মী। ঈশীং থক্তনা ঙানুনা চাবা হৈতে। মরুম কোকপীশীংনা নোংমদা ঙানু অমদা গ্রাম 120-170গী মচিঞ্জাক মথৌ তাই।

লায়নাশীং

 1. দক প্লেগ (দক ভাইরস এন্টেরাইটিস) : চয়োল 8শুবদা ভেক্সিন পীবা
 2. দক কোলেরা (পেষ্টিউরেলা মলটোসিদা): চয়োল 4শুবা অমসুং 16শুবদা ভেক্সিন পীবা
 3. এফ্লাটোক্সিকোসিস : কোম্না চংগল্লি (susceptible)
 4. বোটুলিজম: নারবা ঙানুশীংদা C-টাইপ এন্টিটোক্সিন পীবা য়াই

IFSকী মখাদা ঙানু য়োকপা

ঙানুনা মরুম কোকপসি ফেক্টর কয়ামুক্কী মখা পোল্লি, মখোয়দুগী মনুংদা ঙানু মখল অমসুং চাউ-শাংবা অসিসু অমনি, অদুবু মরুম অমসুং মশা মতিক চানা পুথোক্নবগীদমক্তা অফবা মেনেজমেন্ট লৈবা হায়বসি য়াম্নমক মরুওই।

ঙানুশীং অসি অয়ুক-নুংথীলগী মতমদা অয়াম্বা মতমদি পুখ্রিদা লৈবা মরম্না পাক চাউনা মকোন শেম্বগী মথৌ তাদে। নুমিদাংগী লৈফম ওইনবা শেল চংদবা ৱা নত্ত্রগা অহোংবা পোৎ-চৈশীংনা শেম্বা মফম অমা পুখ্রি মপান্দা নত্ত্রগা ঈশীংদা থম্বীবা তাই। মকোন অদু নুংশিৎ-নুংশা মরাং কায়না ফংবা ওইগদবনি অমসুং ঈচুমশীংদু পুখ্রিদা তাখিনবা মওংদা শাগদবনি। ঙানু 30 রোম্না স্কুয়ার মিটর 1000গী পুখ্রি অমবু হার চেলহন্নবগী মতিক চারে; ঙানু মশীং অসিগী লৈফম ওইনবা স্কুয়ার মিটর 13দগী 14 ফাউবখক্তমক মথৌ তাই। থা 3-4 রোম শুরবা ঙানু মচাশীং অসি লাইচৎশীংদগী ঙাকথোক্নবা মথৌ তাবা হিদাক-লাংথকশিং কাপথোক্লবা (prophylactic treatment) অমসুং শাফনা থম্নবগী থৌরাং লৌখৎলবা মতুংদা পুখ্রিদা থম্মী। ঙানুশীংনা পুখ্রিদগী মহৌশাগী ওইবা মচিঞ্জাক ফংবা ঙম্মী। মখোয়না অহেনবা মচিঞ্জাকশীং খজিক্তমক মথৌ তাবা য়াই অমসুং মখোয় অদু চাকখুমগী অরেম-অপাশীং, ৱাইকুপ, চেংকুপশীং লৈরবদি পীজবা য়াই। মসিগী মহুত্তা, বেলেন্স ফিদ অমা লৈবা য়াই অমসুং চাকখুমগী অরেম-অপাশীং অদুগা লোয়ননা নোংমদা ঙানু অমদা গ্রাম 50 পীজবা য়াই। পুম্লবা মনম চেল্লবা মচিঞ্জাক নত্ত্রগা মতম শাংনা থম্লবা মচিঞ্জাক অদু পীজরোইদবনি মরমদি পুম্লবা চিঞ্জাক্তা পোইজনিং থোকহনবা ঙম্বা হুশীং (toxins) য়াউই। ঙানুশীংনা চয়োল 24 শুরবা মতমদা মরুম কোকপা হৌই। চরু থারবা মরুম কোকফম বোক্সশীং ঙানু মকোন্দা থম্বা য়াই। সেনিটেসন অমসুং হেলথ কেয়র মওং চুম্না লৈহনবা হায়বসি অফবা ষ্টোক অমা লৈহনবদা য়াম্না মরুওই। অনাবা ঙানু অদু খুদক্তা তোখায়না থমদুনা লায়েংগদবনি। ঙানুশীংনা নুমিদাংদতা মরুম কোকপা মরম্না অয়ুক খুদিংগী মরুমশীং লৌশিনগদবনি। ঙানুশীংনা চহি অনি ফাউবা মরুম কোকই, মদুগী মতুংদা মখোয়দু লৌথোকখিগদবনি (culled)।

ঙানুগী ভেক্সিনেসন সেদ্যুল (টিকা থাবগী মতম পরিং)

সে নম্বর

ভেক্সিনগী মমীং

রুট

দোজ

ঙানুগী চহি

1

দক কোলেরা (পাষ্টিউরেলোসিস)

সবক্যুটেনস

ঙানু মচাশীং: 1ml

মপুং-মরৈ ফারবশীং : 2 ml

চয়োল 3-4

অকোনবা টিকা থাখিবা থা অমগী মতুংদা

2

দক প্লেগ

সবক্যুটেনস

মপুং-মরৈ ফারবশীং :1 ml

চয়োল 8-12

ঙা য়োকপা অসি মমাংগী সেক্সনদা শন্দোক্না তাকখিবদুগা চপ মান্নৈ।

ইন্টিগ্রেটেদ চিক্কন-ফিস ফার্মিং (য়েন-ঙা পুন্না য়োকমিন্নবা)

মশা চানবগীদমক্তা (ব্রোইলরশীং) নত্ত্রগা মরুমগীদমক্তা (লেয়রশীং) য়েন লোইবসি ঙা য়োকপগা পুন্সিন্দুনা ঙা য়োকপদা চংগদবা হার অমসুং মচিঞ্জাক্কী শেনফম অদু হন্থহনবা অমসুং শেন্দোং হেনগৎহনবা য়াই। য়েনশীং অসি পুখ্রিদা নত্ত্রগা অকোয়বদা য়োকপা য়াই অমসুং ঙায়োক পুখ্রিশীং অদু লৈহাউ চেলহন্নবা য়েন্থি-য়েনয়ুংশীং অদু রিসাইকল তৌবা য়াই। পুখ্রিদা য়েন য়োকশিনবনা মফম কনবা হেল্লি, পুখ্রিদা হার পুথোক-পুশিন তৌবদা চংবা লেবর কল্লি। ঙা-য়েন পুন্সিন্নবসি লম্বী অনিদা পাংথোকই। লম্বী অমদি য়েনগোনশীং অদু ঈশীং মথক্তা হকথেংননা শেমদুনা মথি-ময়ুংশীঙ অদু পুখ্রিদুদা চুমদ্রিংনা তাহনবনি। অতোপ্পা লম্বী অদুদি য়েনগোনদা মথি-ময়ুং তুংশিনফম থমদুনা মদুবু নোংমগী হেক্টর অমদা কেজি 50 মুক্কী হিসাবতা রিসাইকল তৌরগা পুখ্রিদা থাদবনি। দিপ লিটর সিষ্টেম (মথী-ময়ূং তুংশিনবগী সিষ্টেম) অসিনা হেন্না পাম্নৈ মরমদি মথি-ময়ূংদু চুমদ্রিংনা তাখিবগা চাংদম্নবদা, তুংশিনবা অসিনা হারগী ভেল্যু শরু অহুমলোম হেনলি। মহৌশানা, হেক্টর 1.0গী পুখ্রি অমদা মথৌ তারিবা ফর্টিলাইজর (হার) ফংনবগীদমক্তা য়েন 500 দগী 600 ফাউবা মথৌ তাই।

চয়োল 2 রোম শুরবা য়েন্নাউশীং অসি ব্রোইলরগী বেটচ অনি পুথোকপদা শিজিন্নৈ নত্ত্রগা থা 4.5দগী 5.5 ফাউবা শুরবা য়েন্নাউশীং অসি মরুম কোক্নবা য়েনবী ওইনা য়োক্তুনা য়েরুম পুথোক্নবগীদমক থা 12 দগী 18 ফাউবা য়োকই। সিষ্টেম অসিনা, চহি অমদা হেক্টর 1.0গী ৱাটর এরিয়াদগী অহেনবা পুখ্রি নত্ত্রগা মচিঞ্জাক শিজিন্নদনা, ঙা কেজি 4500 দগী 5000 ফাউবা, য়েরুম 70,000 রোম অমসুং য়েনশা কেজি 1000 (অহিংবা য়েনশাগী অরুম্বা) ফংবা ঙম্মী।

য়েন লোইবদা খংজিনগদবা মরুওইবা পোইন্টশীং

 • ইন্তিগ্রেটেদ পোলত্রি কম ফিস ফার্মিংগীদমক অনি থোক্না কান্নবা য়েনশীং (Dual purpose poultry birds) লোয়বনা কান্নবা হেল্লি।
 • মরুম কোলহনবদি তোখায়বা মকোন অমদা পাংথোক্কদবনি।
 • পুখ্রি মথক্তা ফম্বাক শাববুদি (construction slatted floor) মথি-ময়ুং থম্বগী সিষ্টেম (deep litter system of management) শিজিন্নবনা হেন্না ফৈ।
 • ভেক্সিন কাপ্পা অমসুং দিৱার্মিংগী সেদ্যুল ইনগদবনি।
 • মকোন্দা কেক (cake) শেমহনগনু, নোংমদা য়ামদ্রবদা অমুক্তি শেংদোক্কদবনি।
 • য়েনগোন্দা চংবদা তোখায়বা খোংউপ শিজিন্নৌ।
 • তরু-তনানবা য়েরুম ফংনবগীদমক অফবা মরুম কোকফম শেম্বীগদবনি।
 • ফার্মদা ভিজিটর চংবদা পুক্নিং থৌগৎলোইদবনি।
 • মরুম কোকপীগীদমক্তা পুং 14 মৈ ঙালহনবা অমসুং পুং 10না মৈ মমহনবগী সেদ্যুল অমা শেমগদবনি।
 • মরুম কোকপীশীংদা কেলসিয়ম মতিক চানা পীজ-পীথক্কদবনি।
 • য়েরুম পুথোকপগী রেকোর্দ অমসুং অতৈ ফার্ম রেকোর্দশীং মওং তানা থমগদবনি।

মরুম কোকপীদা পীগদবা ভেক্সিনগী সেদ্যুল:

সে নম্বর

চহি

ভেক্সিনশীংগী মখল

ভেক্সিন পীনবগী লম্বী

1

নুমিৎ 1

মারেকস দিজিজ ভেক্সিন (HVT ষ্ট্রেইন)

সবক্যুটেনস ওইনা নত্ত্রগা ইন্ত্রাপেরিতোনিএল ওইনা

মরুম কোকহল্লিবা মীওইশীংনা মারেকস দিজিজ ভেক্সিনেসন কাপ্লবা মতুংদতা য়েন্নাউ পীথোকই।

2

5শুবা নুমিৎ

রানিখেট দিজিজ ভেক্সিন (F ষ্ট্রেইন নত্ত্রগা লাসোটা)

ইন্ত্রানাজাল নত্ত্রগা ইন্ত্রাওক্যুলর। অহানবা নুমিত্তা কাপ্পা মতমদা ভেক্সিন ভাইরস অদু মেটরনেল এন্টিবোদিশীংনা ন্যুত্রেলাইজ তৌগনি। মরম অদুনা 5শুবা নুমিত্তা কাপ্পনা হেন্না ফৈ।

3

3শুবা চয়োল (নুমিৎ 18-21)

গুমবোরো দিজিজ ভেক্সিন (লাইভ ষ্ট্রেইন)

ইন্ত্রাওক্যুলর নত্ত্রগা দ্রিঙ্কিং ৱাটর মেথদ। মেটরনেল এন্টিবোদিশীং অসি য়েন্নাউশীংদা চয়োল 2-3 ফাউবদি য়াউগনি। মরম অদুনা 20শুবা নুমিৎখক্তদা ভেক্সিন পীগদবনি।

4

4শুবা চয়োল

রানিখেট দিজিজ ভেক্সিন (F ষ্ট্রেইন নত্ত্রগা লাসোটা) বুষ্টর দোজ

ইন্ত্রানাজাল নত্ত্রগা ইন্ত্রাওক্যুলর

5

8শুবা চয়োল

রানিখেট দিজিজ ভেক্সিন (লিভিং R2B ষ্ট্রেইন নত্ত্রগা মুকটেশ্বর ষ্ট্রেইন)

সবক্যুটেনস ওইনা 0.5ml

6

9শুবা চয়োল

ফোল পোক্স ভেক্সিন (লিভিং-FPT)

ৱিং ৱেব পঙ্কচর

7

15শুবা চয়োল

রানিখেট দিজিজ ভেক্সিন

(লিভিং R2B ষ্ট্রেইন নত্ত্রগা মুকটেশ্বর ষ্ট্রেইন) বুষ্টর দোজ

সবক্যুটেনস ওইনা 0.5ml

8

16শুবা চয়োল

ফোল পোক্স ভেক্সিন

(লিভিং-FPT) বুষ্টর

ৱিং ৱেব পঙ্কচর

9

42শুবা চয়োল

রানিখেট দিজিজ ভেক্সিন

(লিভিং R2B ষ্ট্রেইন নত্ত্রগা মুকটেশ্বর ষ্ট্রেইন) বুষ্টর দোজ

সবক্যুটেনস ওইনা 0.5ml

ব্রোইলরগী ভেক্সিন পীবগী সেদ্যুল:

সে নম্বর

চহি

ভেক্সিনগী মখলশীং

ভেক্সিন কাপ্পগী মওং/ লম্বী

1

নুমিৎ 1

মারেকস দিজিজ ভেক্সিন

(HVT ষ্ট্রেইন)

সবক্যুটেনস ওইনা নত্ত্রগা ইন্ত্রাপেরিতোনিএল ওইনা

মরুম কোকহল্লিবা মীওইশীংনা মারেকস দিজিজ ভেক্সিনেসন কাপ্লবা মতুংদতা য়েন্নাউ পীথোকই।

2

5শুবা নুমিৎ

রানিখেট দিজিজ ভেক্সিন

(F ষ্ট্রেইন নত্ত্রগা লাসোটা)

ইন্ত্রানাজাল নত্ত্রগা ইন্ত্রাওক্যুলর। অহানবা নুমিত্তা কাপ্পা মতমদা ভেক্সিন ভাইরস অদু মেটরনেল এন্টিবোদিশীংনা ন্যুত্রেলাইজ তৌগনি। মরম অদুনা 5শুবা নুমিত্তা কাপ্পনা হেন্না ফৈ।

3

3শুবা চয়োল (নুমিৎ 18-21)

গুমবোরো দিজিজ ভেক্সিন (লাইভ ষ্ট্রেইন)

ইন্ত্রাওক্যুলর নত্ত্রগা দ্রিঙ্কিং ৱাটর মেথদ। মেটরনেল এন্টিবোদিশীং অসি য়েন্নাউশীংদা চয়োল 2-3 ফাউবদি য়াউগনি। মরম অদুনা 20শুবা নুমিৎখক্তদা ভেক্সিন পীগদবনি।

4

30শুবা নুমিৎ

রানিখেট দিজিজ ভেক্সিন (F ষ্ট্রেইন নত্ত্রগা লাসোটা) বুষ্টর দোজ

ইন্ত্রানাজাল নত্ত্রগা ইন্ত্রাওক্যুলর

ইন্টিগ্রেটেদ ফিস ফার্মিং কম কেটল ফার্মিং (ঙা অমসুং ষন-ঈরোই পুন্না লোইমিন্নবা)

শেন্দোংগীদমক্তা লোইবা য়ুমশা পুম্নমক্কী মরক্তগী ষন-ঈরোইশীংগী মথী-ময়ুংনা খ্বাইদগী য়াম্মী অমসুং চাং নাইবা (ষ্টেবল) ওই। ষন-ঈরোইশীংগী মথী-ময়ুং অমসুং ষনগোন চামথোকপগী ঈশীং অসিদা হারগী মগুন য়াম্না য়াউই। ষন-ঈরোইগী শজিক অরেম-অপা অসিসু ঙাগী মচিঞ্জাক ওইনা শিজিন্নবা য়াই। ষনগোন অসি ঙায়োক পুখ্রিদুমক্কী মপান্দু পাকথোকহন্দুনা শাবা য়াই, মদুনা অমাং-অশোয়, অরেম-অপাশীং অদু ঙায়োক পুখ্রি অদুদা চুমদ্রিংনা চেন্থখিগনি। হেক্তর 1.0গী পুখ্রি অমদা ষন-ঈরোই 5-6না হেন্দোক্না মতিক চাবা ওই।

ইন্টিগ্রেটেদ ফিস ফার্মিং-কম-রেবিট ফেন্নিং (ঙা অমসুং থেব পুন্না য়োকমিন্নবা)

থেব অমদি ঙা পুন্না য়োকপদা, থেবগী অমাং-অশোয় অমদি অরেম-অপাশীং অদু পুখ্রিদা চুমদ্রিংনা তাখিনবগীদমক্তা থেবগী মকোন অদু পুখ্রি মপান অকোয়বদা শাই। হেক্টর 1.0 চাউবা পুখ্রি অমবু ফর্টিলাইজ তৌনবা (হার চেলহন্নবা) থেব 300-400গী মথী-ময়ূং অদুনা মতিক চাই। হেক্টর অমদা চহি অমগী ওইনা ঙা মচা 15,000 থাদবনা কেজি 3500 দগী 4000 ফাউবগী ওইবা ঙাগী পোত্থোক ফংবা ঙম্মী।

ইন্টিগ্রেটেদ ফিস ফার্মিং-কম-এগ্রিকলচর (ঙা য়োকপা অমসুং লৌ উবগী থবক পুন্না পায়খৎপা)

ফিস ফার্মিং-কম-হোর্টিকলচর ফার্মিং (ঙা য়োকপা অমসুং হৈ-লৈগী ফার্ম পুন্না পায়খৎপা)

মহৌশানা, মীওই 4-5না শাবা ইমুং অমগী মথৌ তাবা উহৈশীং ফংবা ঙম্নবা স্কুয়ার মিটর 200 মুক চাউবা লম অমা মথৌ তাই। পুখ্রি মপানশীংনা ফার্ম এরিয়া অদুগী 25 দগী 33% ফাউবগী লম কল্লি। পুখ্রি মপান্দুদা উহৈ অমসুং মনা-মশীং থাবনা, ফার্মরগী ইমুং অমনা মশাগী নোংমগী মথৌ তারিবা উহৈ অমসুং মনা-মশীং অদু ফংবতা নত্তনা অহেনবা ইনকমসু তানবা ঙম্মী। অচোৎপা লমশীংদা লফোই নত্ত্রগা য়ুবী পরেং-পরেং ওইনা থাবা মতমদা, পরেংশীংদুগী মরক্তা লৈবা অকুৎপা লম পরিং অদুনা সপ্লাই নত্ত্রগা দ্রেনগী কেনেল ওইনা মথৌ তৌই। কেনেলশীং অসিনা নুমিৎ চুপ্পা ঈশীং সপ্লাই পীবা অমসুং তিন-কাং মরাং কায়বনা মরম ওইদুনা ফিস কলচর সিষ্টেমশীংগুম্না মথৌ তৌই। চানা মারুলিয়স (Channa marulius), সি. ষ্ট্রিএলস (C.strialus), কমন কার্প অমসুং তিলাপিয়াগুম্বা ঙাগী স্পেসিজ খরদি সিষ্টেম অসিদা য়োকপদা য়াম্না চান্নৈ। উহৈ-ৱাহৈশীংগী মনুংদা, লফোই, অৱাথবী অমসুং য়ুবীশীং অসিনা খ্বাইদগী ফৈ। চম্প্রা, পুংতোলশীং অসিসু পুখ্রি মপান্দা থানবগীদমক য়াম্না ফবা উহৈশীংনি।

ফিস ফার্মিং-কম-ভিজিটেবল ফার্মিং (ঙা য়োকপা অমসুং মনা-মশীংগী ফার্ম পুন্না পায়খৎপা)

কিটচন গার্দেনিংগীদমক মহৌসানা স্কুয়ার মিটর 200গী অহাংবা মফম অমা মথৌ তাই অমসুং ঙায়োক পুখ্রি অমগী মপানগী লমশীংনা মসিদগী হেন্না চাউবা মফম শরুক পী। চহি অমদা, মনা-মশিং মরোল অনিরক থাবা য়াই। পুখ্রি মপানগী লমশীংদা থানবগীমক্তা খ্বাইদগী চান্নবা মনা-মশীংশীংদি খামেন অখাবী, ভেলন্দ্রি, খামেন, লোবিয়া, থবী, হৱাই অশাংবী, মাইরেন, খামেন অশিনবী, কোবি লৈ, কোবি ফুল, হৱাই থরাক, পালক, অসিনচিংবসিনি।

পুখ্রি মপানগী লমশীং অসি মহৈ-মরোং অমসুং থাউ শুংনবা মরু-মরাংশীং থানবসু শিজিন্নবা য়াই। নুমিৎলৈ, জাসমিন, অসিনচিংবা মখলগী তোঙান-তোঙানবা লৈশীং অসিসু পুখ্রি মপানগী লমশিংদা থাবা য়াই। তোঙান-তোঙানবা মহৈ-মরোংশীং অসিনা পুখ্রি মপান লম অদু মরা চেৎহন্দুনা মপাঙ্গল লৈহল্লি, লৈবাক কিন্থবা থীংই অমসুং পুখ্রি অদুদা মরম চাদনা ঈশীং নৈহন্দে। ঈশীৎপা খুদিংগী পুখ্রিদগী হ্যুমস (humus) লৌথোক্তুনা পুখ্রিনা সিষ্টেম অসিদা অচৌবা কান্নবা অমা পীরি। হ্যুমস অসি মহৈ-মরোংশিংগীদমক্তদি মরুওইবা হারগী সোর্স অমা ওইনা থবক তৌই।

ৱারোইশিন

লমদম অসিদা লৈরিবা অপিকপা ফার্মরশীংনা হৌজিক পায়খৎনরিবা ফেমিলি ফার্মিং সিষ্টেম অসিদা, তোঙান-তোঙানবা লেভেলশীংদা ইন্টিগ্রেসন হায়বসি মতম পুম্নমক্তা পাংথোকই। তোঙান-তোঙানবা কম্পোনেন্টশীংগী মেনেজমেন্টগী ইন্টিগ্রেটেদ প্রেসাইজন ফার্মিংগুম্বা সাইন্টিফিক এপ্রোচ হঞ্জিন্দুনা পাংথোকপনা হৌজিক লৈরিবা প্রদক্সন সিষ্টেমগী রিসোর্স শিজিন্নবগী ইফিসিএন্সি অদু হেনগৎহনবতা নত্তনা মসিনা ন্যুত্রিএন্টশীং মওং চুম্না রিসাইকলিং তৌদুনা মসিনা অকোয়রোন্দা পীগদবা নেগেটিভ অদু হন্থহন্দুনা তুংদা লাক্কদবা স্মোল হোল্ডর ফেমিলি ফার্মিং প্রদক্সন সিষ্টেমগি সষ্টেনেবিলিটিরোমদা খোংকাপ অমা থাংজিনহনবদসু মতেং পাংগনি।© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate