অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ইমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জদা রেজিষ্টর তৌবা

ইমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জদা রেজিষ্টর তৌবা

ইমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অমা হায়বসি ক্বালিফিকেসন অমসুং এক্সপিরিএন্সতা য়ুম্ফম ওইদুনা ইমপ্লোয়মেন্ট এসিষ্টেন্স পীরিবা ওর্গানাইজেসন অমনি। ভারতকী তোঙান-তোঙানবা রাজ্যশীংদা লৈরিবা ইমপ্লোয়মেন্টকী দিপার্টমেন্টশীংনা মরি লৈনবা রাজ্যদুদা লৈরিবা লাইরিক-লাইশু হৈরবা নহারোলশীংবু রাজ্য অদুগী তোঙান-তোঙানবা সেক্টরশীংদা লৈরকপা য়াবা থবক্কী ভেকেন্সিশীংগীদমক মাংজৌননা রেজিষ্টর তৌবা য়াহল্লি।

ইমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জশীং অসি, রেজিষ্ট্রেসন, সবমিসন, প্লেসমেন্ট, অসিনচিংবগী মথক্তা হৌজিক্তি ভোকেসনেল গাইদেন্স অমসুং কেরিয়র কাউন্সেলিংদা মীৎয়েং থম্লবা মরম্না “এমপ্লোয়মেন্ট গাইদেন্স এন্ড প্রোমোসন সেন্টর” হায়না মমীং ওন্থোক্লে।

ইমপ্লোয়রশীংনা মখোয়গী ভেকেন্সিশীং অদু ইমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জশীংগী খুত্থাংদা লাউথোকপা য়াই অমসুং মখোয়গী মথৌ তাবশীংগী মতুংইন্না রেজিষ্টর তৌরবা কেন্দিদেটশীংগী মরক্তগী খনবা য়াই। মীওই  10–24 গী মনুংদা থবক পীরিবা প্রাইভেট সেক্টরগী ইষ্টাব্লিসমেন্টশীং অসিনা রিটর্নশীং সবমিসন তৌরক্নবগীদমক, ‘দি ইমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জেস (কম্পলসরি নোটিফিকেসন ওফ ভেকেন্সিজ) এক্ট, 1959 হায়রিবা এক্ট অসিগী মখাদা কোনশিল্লি। মসিনা ওর্গানাইজ তৌরবা সেক্টরদা লৈরিবা ইমপ্লোয়মেন্টগী হেন্না ময়েক শেংবা ফল অদু পীবা ঙমহনগনি। রেজিষ্ট্রেসনগী দেটা অদু হেন্না মরম চাবা ওইহন্নবগীদমক, ইমপ্লোয়র অদুনা নোটিফাই তৌখিবা ভেকেন্সিশীংদুগী সেলেক্সনগী ফল অদুগা মরি লৈনবা ইনফোর্মেসন অদু, সেলেক্সন মতুং নুমিৎ কুনথ্রানিগী মনুংদা শোয়দনা পীশিল্লক্নবা খংহল্লি। চহি অমদা নুমিৎ 240দগী হেন্না থবক শুবা কন্ত্রেক্ট লেবরসু মনুং চলহন্নবগীদমক ইমপ্লোয়ি অমসুং ইমপ্লোয়রগী দিফিনিসন অসি হেন্না পাক-চাউথোকহল্লে।

কান্নবশীং

 • থবক থীরিবশীংনা মখোয়গী ক্বালিফিকেসনদা য়ুম্ফম ওইদুনা চুনবা থবকশীং থীবা য়াই।
 • রেজিষ্টর তৌরবা থবক থীরিবা মীওইশীংনা মখোয়গী জোব ৱেটিং-লিষ্টকী ষ্টেটস অদু ওনলাইন্দা চেক তৌবা য়াহল্লি।
 • ইমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জনা পীরিবা য়ুনিক রেজিষ্ট্রেসন নম্বর অদু মরুওইনা সরকারগী থবক্নচিংবা অতৈ থবকশীংগী এপ্লাই তৌবদা রিফরেন্স অমা ওইবা য়াই।
 • সরকারগী ভেকেন্সিশীং লাউথোকপা মতম খুদিংদা, চুনবা এজুকেসনগী প্রোফাইল লৈবা রেজিষ্টর তৌরবা মেম্বরশীংগী লিষ্ট অদু মরি লৈনবা ইমপ্লোয়রশীংদা খন্নবীনবগীদমক থাই।

ওনলাইন্দা রেজিষ্টর তৌনবগী প্রোসেস

 • চানবীদুনা ওনলাইন রেজিষ্ট্রেসনগীদমক্তা ষ্টেট ইমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগী ৱেবসাইত্তা ভিজিট তৌবীয়ু।
 • করিগুম্বা নহাক অসি রেজিষ্টর তৌরবা মেম্বর অমা ওইদবা তারবদি, নহাক্কী একাউন্ট শেম্নবগীদমক নহাক্না রেজিষ্টর তৌবা মথৌ তাই।
 • নহাক্কী অকুপ্পা মরোলশীং (credentials) শিজিন্নদুনা ষ্টেট ইমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগী ৱেবসাইত্তা লোগ ইন তৌ।
 • দিষ্ট্রিক্ট মমীং খল্লু। অকক্নবা ষ্টেট খরগী ওইনদি, নহাক্কী পোকফম ষ্টেট অমসুং দিষ্ট্রিক্টকী অকুপ্পা মরোলশীংসু হংবা য়াউই। মরম অদুনা মরি লৈনবা ষ্টেট পোর্টেলদা পীরিবা ইনষ্ট্রক্সনশীংদু ইল্লু।
 • প্রোফাইল ফোর্ম অদু মেন্সিল্লু। ফোর্ম অদু সবমিট তৌবা মতমদা, রেজিষ্ট্রেসন নম্বর, রেজিষ্ট্রেসনগী তাং অমসুং ইমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগী মমীং য়াউবা একনোলেজমেন্ট অমা জেনেরেট তৌরক্কনি।
 • একনোলেজমেন্ট অসি প্রিন্ট তৌদুনা মতুং তাবা রিফরেন্সকীদমক থমজিবা য়াই।
 • এজুকেসন, এক্সপিরিএন্স, কাষ্ট, স্পোর্টস, হেন্দিকেপ (মেদিকেল বোর্দ/ CMOনা ইসু তৌবা), এক্স-সর্ভিসমেন, লুখ্রাবি, ফ্রিদম ফাইটর অমসুং লৈফমগী প্রুফ, অসিনচিংবগী সপোর্ট তৌবা মরি লৈনবা দোক্যুমেন্ট পুম্নমক অদু রেজিষ্ট্রেসন তৌখিবা মতুং নুমিৎ 15গী মনুংদা পনখ্রিবা ইমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অদুদা পীশিনগদবনি। মতমগী লিমিট অসি ষ্টেট অমগা ষ্টেট অমগা মান্নদবা য়াই।
 • মথক্তা পল্লিবা দোক্যুমেন্টশীংসিগী মথক্তা, নহাক্না মখাদা পীরিবশীংসিদগী অমবু রেসিদেন্স প্রুফ ওইনা পীশিনবা মথৌ তাগনি:
  • রেসন কার্দ।
  • ভোটর ID কার্দ।
  • ম্যুনিসিপাল কাউন্সিলর/ সরপঞ্চদগী লৌবা সর্টিফিকেট।
  • মমা অমসুং মপা অনিগী মনুংদগী অমগী ষ্টেট অদুদা থবক তৌবগী প্রুফ।
  • ষ্টেট অদুগী সর্টিফিকেট ওফ এজুকেসন।
  • গেজেটেদ ওফিসর নত্ত্রগা স্কুলগী হেডনা পীরকপা লেটর।
  • MLA/MP অমনা ইসু তৌবা সর্টিফিকেট।
  • দোমিসাইল সর্টিফিকেট।
 • অরোয়বদা, ইমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জনা নঙোন্দা রেজিষ্ট্রেসন নম্বর অমসুং রেজিষ্ট্রেসন অদু রিন্যুএল তৌগদবা তাং য়াউবা রেজিষ্ট্রেসন কার্দ অমা ইসু তৌরক্কনি।

ওফলাইন্দা রেজিষ্টর তৌনবগী প্রোসেস

খংজিনগদবা: ওফলাইন রেজিষ্ট্রেসনগীদমক্তদি,  য়ুজরশীংনা খ্বাইদগী নৌবা ক্বালিফিকেসন দোক্যুমেন্ট অমসুং এক্সপিরিএন্স সর্টিফিকেট পুম্নমক্কা লোয়ননা মখোয়গী খ্বাইদগী নকপা ইমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জদা চৎপা মথৌ তাগনি।

 • নহাক্না লৈরিবা মফম অদুগা খ্বাইদগী নক্নবা ইমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগী ওফিতা চৎলু অমসুং মথৌ তাবা এপ্লিকেসন ফোর্ম অদু মেন্সিল্লু।
 • নহাক্কী খ্বাইদগী নৌবা এজুকেসন অমসুং এক্সপিরিএন্সকা মরি লৈনবা এটেষ্টেদ তৌরবা সর্টিফিকেট পুম্নমক অদু নহাক্কী রিজ্যুম (resume)গা লোয়ননা সবমিট তৌশিল্লু।
 • কাষ্ট সর্টিফিকেট (ওপশনেল) অমসুং ফোটোগ্রাফশীং।
 • এক্সপিরিএন্স সর্টিফিকেট, করিগুম্বা লৈরগদি।
 • মখাদা পিরিবা আইদেন্টিটি দোক্যুমেন্টশীংগী মনুংদগী অমহেক্তা পুথোকউ
  • ভোটরগী আইদেন্টিটি কার্দ
  • রেসন কার্দ
  • পাসপোর্ট
  • বার্থ সর্টিফিকেট
  • দোমিসাইল সর্টিফিকেট
 • রেজিষ্ট্রেসনগী মতুংদা নঙোন্দা রেজিষ্ট্রেসন নম্বর অমা ইসু তৌরক্কনি।

ষ্টেটশীংগী ওইবা ইমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৱেবসাইট লিঙ্কশীং

সোর্স: পোর্টেল কন্টেন্ট টিম

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/11/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate