অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ভারতনেট

নেসনেল ওপটিকেল ফাইবর নেটৱার্ক (NOFN)

নেসনেল ওপটিকেল ফাইবর নেটৱার্ক (NOFN) হায়বসি খুঙ্গংগী লমশীংদা ব্রোডবেন্দ রিভোল্যুসন অমা পুরক্নবগী পাক-চাউবা খোংথাং অমনি। NOFN অসি অকনবা মিদ্দল-মাইল ইনফ্রাষ্ট্রকচর অমা শেমদুনা  গ্রাম পঞ্চায়টশীংদা ব্রোডবেন্দ কনেক্টিভিটি য়ৌহন্নবগী ইনফোর্মেসন সুপর-হায়ৱে অমগুম্না শেমগৎখিবনি।

নেসনেল ওপটিকেল ফাইবর নেটৱার্ক (NOFN) অসিনা লৈবাক অসিদা লৈরিবা গ্রাম পঞ্চায়ট 2,50,000 মকপু শম্নহন্নবা অমসুং গ্রাম পঞ্চায়ট (GP) পুম্নমক্তা 100 Mbpsকী কনেক্টিভিটি পীনবা পান্দম থম্লি। পান্দম অসি ফংনবগীদমক্তা, PSUশীংগী (BSNL, রেলটেল অমসুং পাৱর গ্রিদ) হৌজিক লৈরিবা ফাইবরশীং অসি শিজিন্নরি অমসুং গ্রাম পঞ্চায়টশীংবু শম্নহন্নবা মথৌ তাবা মফমশীংদা ইনক্রিমেন্টেল ফাইবর শম্লি। অশুম্না শেম্লবা দার্ক ফাইবর নেটৱার্ক অসি চুনবা টেক্নোলোজিনা ঙালহন্দুনা গ্রাম পঞ্চায়টশীংদা মতিক চাবা বেন্দৱাইট (bandwidth) শেম্মি।

খুঙ্গংগী লমশীংদা মখল-মখা কয়াগী সর্ভিসশীং হৌদোক্নবগীদমক NOFNগী নন-দিস্ক্রিমিনেটরি এক্সেস অসি টেলিকোম সর্ভিস প্রোভাইদরশীং (TSPs), ISPশীং, কেবল  TV ওপরেটরশীং অমসুং কন্টেন্ট প্রোভাইদরশীং অসিনচিংবা সর্ভিস প্রোভাইদর পুম্নমক্তা  পীরি। NOFN প্রোজেক্ট অসি য়ুনিভর্সেল সর্ভিস ওব্লিগেসন ফন্দ (USOF) শেল থাদৈ।

NOFNগী এক্সপিরিএন্সতা য়ুম্ফম ওইদুনা, হেন্না নৌবা, অপদেট অমসুং অপগ্রেদ তৌরবা ভর্সন ওইরিবা ভারতনেট (BharatNet) অসি লৈবাক অপুনবগী ব্রোডবেন্দ নেটৱার্ক অমগুম্না শেমখিবনি।

ভারতনেট

ভিজন

ভারতনেট অসি জাতিগী ওইবা মরুওইবা প্রোজেক্ট অমা ওইনা ইং 2017 ফাউবদা লিংখৎকদবা, নন-দিস্ক্রিমিনেটরি বেসিস্তা এক্সেস তৌবা য়াগদবা স্কেল ৱাংনা তৌবা য়াবা নেটৱার্ক ইনফ্রাষ্ট্রকচর অমা ওইনা, ষ্টেটশীং অমসুং প্রাইভেট সেক্টরশীংগা খুৎশম্নদুনা দিজিটেল ইন্দিয়াগী ভিজন মংফাউনহন্নবা, দিমান্দ তৌরকপদা পু-থাংবা ঙমগদবা 2 Mbps দগী 20 Mbps ফাউবগী ব্রোডবেন্দ কনেক্টিভিটি অসি য়ুমথোং পুম্নমক্তা অমসুং দিমান্দ তৌরকপা কেপাসিটি অদু ইনষ্টিট্যুসন পুম্নমক্তা পীগদবা প্রোজেক্ট অমা ওইগনি।

প্রোজেক্ট অসি লৈবাক অসিগী খুঙ্গংগী অমসুং শোত্থরবা লমশীংদা টেলিকোম সর্ভিসশীং ফগৎহন্নবা শেমগৎখিবা য়ুনিভর্সেল সর্ভিস ওব্লিগেসন ফন্দ (USOF)না মপুংফানা শেল থাদগনি। মসিগী পান্দম অসি ভারতকী খুঙ্গংশীংদা ই-গবর্নান্স, ই-হেলথ, ই-এজুকেসন, ই-বেঙ্কিং, ইন্টরনেট অমসুং অতৈ সর্ভিসশীং য়ৌহনবদা মতেং পাংবনি।

ইমপ্লিমেন্টেসন

প্রোজেক্ট অসি সেন্টর-ষ্টেট অনিনা পায়খৎমিন্নবা প্রোজেক্ট অমনি অমসুং মসিদা ওপটিকেল ফাইবর নেটৱার্ক শেমগৎনবগী ফ্রি ওইবা রাইটস ওফ ৱে অদু ষ্টেটশীংনা পীগনি। ফেজ অহুম লৈগদবা ভারতনেট প্রোজেক্টকী ইমপ্লিমেন্টেসন অদু মখাদা পীরি।

  • অহানবা ফেজ অসিনা ইং 2017গী মার্চ ফাউবদা অন্দরগ্রাউন্ড ওপটিকেল ফাইবর কেবল (OFC) ফুমদুনা গ্রাম পঞ্চায়ট লাখ অমদা ব্রোডবেন্দ কনেক্টিভিটি পীগনি।
  • অনিশুবা ফেজ অসিনা লৈবাক অসিদা লৈরিবা গ্রাম পঞ্চায়ট 2,50,500 দা অন্দরগ্রাউন্ড ফাইবর, পাৱর লাইনশীংগী মথক্তা পুবা ফাইবর, রেদিও অমসুং সেটলাইট মিদিয়াগী ওপটিমেল মিক্স অমা শিজিন্নদুনা কনেক্টিভিটি পীগনি। মসি ইং 2018গী দিসেম্বর ফাউবদা লোয়শিনগদবনি। ইলেক্ট্রিসিটি পোলশীংদা OFC ফুম্বগী থবকশু য়াউগদবা ফেজ-2 অসিবু মায় পাকহন্নবগীদমক্তা ষ্টেটশীংনা শরুক য়াবা হায়বসি য়াম্না মরুওই। মসি ভারতনেট ষ্ট্রাটেজিগী অনৌবা ইলিমেন্ট অমনি মরমদি এরিয়েল (aerial) OFCগী কনেক্টিভিটি মওং অসিগী অহেনবা খুদোংচাবশীং, হায়বদি শেল হন্থনা চংবা, হেন্না য়াংনা ইমপ্লিমেন্ট তৌবা, মেন্টিনেন্স কোম্বা অমসুং হৌজিক লৈরিবা পাৱর লাইন ইনফ্রাষ্ট্রকচর শিজিন্নবা অসিনচিংবসি লৈ। নাগরিকশীংদা লাষ্ট মেইল কনেক্টিভিটি অসি গ্রাম পঞ্চায়টশীংদা ৱাই-ফাই হোটস্পোটশীং শেমদুনা পীনবা পান্দম থম্লি।
  • ইং 2018 দগী 2023 ফাউবদা পাংথোক্কদবা অহুমশুবা ফেজ অসিদা, দিষ্ট্রিক্টশীং অমসুং ব্লোকশীংগী মরক্তা ফাইবর তিংনবা, রিদনদেন্সি পীনবগীদমক্তা রিং তাইপোলোজিগা কোন্নবা ষ্টেট-ওফ-দি-আর্ট, ফ্যুচর-প্রুফ নেটৱার্ক অসি শেমগনি।

মরি লৈনবা রিসোর্সশীং

  1. তোঙান-তোঙানবা ব্লোকশীং অমসুং GPশীংগা মরি লৈনবা অকুপ্পা মরোল তাক্লবা ওপটিকেল ফাইবর কনেক্টিভিটি প্লান
  2. ভারত্তা লৈবা তোঙান-তোঙানবা দিষ্ট্রিক্টশীংদা লৈবা গ্রাম পঞ্চায়টশীংগী লিষ্ট
  3. নেটৱার্কতা লাইভ ওইনা কনেক্ট তৌরবা গ্রাম পঞ্চায়টশীংগী লিষ্ট অমসুং মখোয়গী

সোর্স: ভারত ব্রোডবেন্দ নেটৱার্ক লিমিটেদ

অকোনবা শেমদোকখিবা : 7/12/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate