অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

নেসনেল ই-গবর্নান্স প্লান

ভারতকী ই-গবর্নান্স অসিদা সরকারগী বিভাগশীং কম্প্যুটরাইজ তৌবদগী হৌদুনা নাগরিক্কী সেন্ত্রিসিটি, সর্ভিস ওরিএন্টেসন অমসুং ত্রান্সপরেন্সিগুম্বা গবর্নান্সকী অকুপ্পা পোইন্টশীংগী খোংথাংশিং ফাউবা য়াউরি। মমাংগী ই-গবর্নান্সকী খোংথাংশীংদগী ফংলকপা পারাশীং অসিনা লৈবাক অসিগী খুমাং চাউশিল্লক্লিবা ই-গবর্নান্সকী থৌশিল অসিগী মশক লেপ্পদা মরুওইবা থৌদাং অমা লৌরি। জাতিগী, রাজ্যগী অমসুং লোকেলগী থাকশীংগী ওইবা সরকারগী মশীং য়াম্লবা মশাশীংদা ই-গবর্নান্স ইমপ্লিমেন্ট তৌবগী থবক অসি খোংজেল য়াংখৎহন্নবা কমন ওইবা ভিজন অমসুং থৌশিলনা লমজিংবা প্রোগ্রাম এপ্রোচ অমা শীজিন্নবা মথৌ তাই হায়বসি মুন্না খংদোক্লে। এপ্রোচ অসিগী ওইনা কোর অমসুং সপোর্ট ইনফ্রাষ্ট্রকচর শেয়র তৌমিন্নদুনা, ষ্টেন্দার্দশীংগী খুত্থাংদা ইন্টর ওপরেবিলিটি লৈহন্দুনা অমসুং নাগরিকশীংদা সরকারগী লেংদবা মীৎয়েং অমা উহন্দুনা কোষ্টতা অচৌবা সেভিং লৈহনবা ঙম্বগী পোতেন্সিএল লৈ।

নেসনেল ই-গবর্নান্স প্লান (NeGP)

নেসনেল ই-গবর্নান্স প্লান (NeGP) অসিনা লৈবাক শিনবা থুংনা ই-গবর্নান্সকী খোংথাংশীংগী অপুনবা মীৎয়েং অমা লৌদুনা মখোয়বু অপুনবগী ওইবা ভিজন অমদা পুন্সিন্দুনা, শেয়র তৌনরবা পান্দম অমা ওইনা লৈহল্লি। ৱাখল্লোন অসিগী মতুংইন্না খ্বাইদগী শোত্থরবা খুঙ্গংশীংদা লৈবাক শিনবা থুংবা ইনফ্রাষ্ট্রকচর অমা য়ৌহন্দুনা অমসুং ইন্টরনেত্তা অরাইবা অমসুং থাজবা য়াবা এক্সেস লৈহন্নবা রেকোর্দশীংগী পাক-চাউবা দিজিটাইজেসন পাংথোক্লি।

মখা তান, গবর্নান্সকী মশক হোংদোকহন্নবগীদমক ই-গবর্নান্স হোংদোকহন্নবগী মীৎয়েং অমগা লোয়ননা অমসুং ক্লাউদ অমসুং মোবাইল প্লেটফোর্মগুম্বা চৎনরক্লিবা টেক্নোলোজিশীং শিজিন্নবগী মথৌ তাবদা মীৎয়েং থমদুনা অমসুং সর্ভিসশীংগী ইন্টিগ্রেসন্দা মীৎয়েং থমদুনা সরকারনা দিজিটেল ইন্দিয়া প্রোগ্রামগী মখাদা “ই-ক্রান্তি : নেসনেল ই-গবর্নান্স প্লান (NeGP) 2.0” অসি ইমপ্লিমেন্ট তৌনবা প্রোপোজ তৌখ্রে।

নেসনেল ই-গবর্নান্স প্লান

নেসনেল ই-গবর্নান্স প্লান অসি সরকারগী সর্ভিসশীং অসি নাগরিকশীং অমসুং ব্যুজিনেসশীংদা দিলিভরি হেন্না ফগৎহন্নবা পান্দমগা লোয়ননা হৌদোকখিবনি। মসি মখাদা পীরিবা ভিজন অসিনা লমজিংই:

“কমন সর্ভিস দিলিভরি আউতলেতশীংগি খুত্থাংদা, মীচম প্রজাশীংনা মাগী মাগী লোকেলিটিশিংদা পব্লিক সর্ভিস পুম্নমক ফংহনবা অমসুং মিচম প্রজাগী বেসিক ওইবা চংদ্রবা য়াদবশীংদু ফংনবগীদমক পুবা-থাংবা মমলদা অসিগুম্বা সর্ভিস অসিবু ইফিসিএন্সি, ত্রান্সপিরেন্সি অমসুং রিলাইএবিলিতি লৈহন্দুনা ফংহনগদবনি।”

ই-ক্রান্তি-সর্ভিসশীংগী ইলেক্ট্রোনিক দিলিভরি

ই-ক্রান্তি অসি দিজিতেল ইন্দিয়া ইনিসিএতিভকী চংদ্রবা য়াদ্রবা য়ুম্বী অমনি। ই-গবর্নান্স, মোবাইল গবর্নান্স অমসুং অফবা গবর্নান্স অমা লৈবাক অসিদা লৈহন্নবগী মরুওইবা মথৌ তাবদু য়েংদুনা য়ুনিয়ন কেবিনেটনা 25.03.2015দা “ত্রান্সফোর্মিং ই-গবর্নান্স ফোর ত্রান্সফোর্মিং গবর্নান্স” হায়বা ভিজন অসিগা লোয়ননা ই-ক্রান্তিগী এপ্রোচ অমসুং মরুওইবা কম্পোনেন্টশীং অদু এপ্রুভ তৌখি।

ই-ক্রান্তি ফ্রেমৱার্কনা সরকারগী দিপার্তমেন্ট কয়ামরুম কোনশীন্দুনা মিসন মোদ প্রোজেক্টকী পোর্টফোলিও অমগী খুত্থাংদা সর্ভিসশীংগী ইলেক্ট্রোনিক দিলিভরি অদু পাংথোকই।

মিসন

ই-ক্রান্তিগী মিসন অসি সরকারগী সর্ভিস পুম্নমক ইলেক্ত্রোনিক্কী ওইবা মওংদা নাগরিকশীংদা, ইন্তিগ্রেতেদ অমসুং ইন্টরওপরেবল সিষ্টেমগী খুত্থাংদা মল্টিপল মোদশীং ফাউদুনা অমসুং অসিগুম্বা সর্ভিসশীং অসি পুবা-থাংবা ঙমগদবা শেনফমদা ইফিসিএন্সি, ত্রান্সপরেন্সি অমসুং রেলাইএবিলিতি লৈহন্দুনা সরকারগী ত্রান্সফোর্মেসন অমা লৈহনবসিনি।

ই-ক্রান্তিগী পান্দমশীং

‘ই-ক্রান্তিগী পান্দমশীংদি মখাগীসিনি:

 • ত্রান্সফোর্মেসনেল ওইবা অমসুং আউটকম য়েংবা ই-গবর্নমেন্ট ইনিসিএটিভশীংগা লোয়ননা NeGP অমুক হন্না তাকপা
 • সিতিজেনগী ওইবা সর্ভিসশীংগী পোর্টফোলিও হেনগৎহনবা
 • কোর ইনফোর্মেসন অমসুং কম্যুনিকেসন টেক্নোলোজি (ICT)বু খ্বাইদগী হেন্না শীজিন্নহনবা
 • ই-গবর্নান্স এপ্লিকেসনশীংগী রেপিদ রিপ্লিকেসন অমসুং ইন্তিগ্রেসন প্রোমোত তৌবা
 • নৌনা লাক্লিবা তেক্নোলোজিশীং শিজিন্নবা
 • হেন্না থুবা ইমপ্লিমেন্তেসন মোদেল শিজিন্নবা

ই-ক্রান্তিগী মরুওইবা প্রিন্সিপলশীং

 • ত্রান্সলেসনগী মহুত্তা ত্রান্সফোর্মেসন – ই-ক্রান্তিগী প্রোজেক্ট প্রোপোজেল পুম্নমক্তা সর্ভিসশীং দিলিভরিগী মগুন, চাং অমসুং মওং অদুদা অচৌবা ত্রান্সফোর্মেসন অমসুং প্রদক্টিভিটি অমসুং কম্পিতিতিভনেসতা অচৌবা অহেনবা লৈহনগদবনি।
 • ইন্দিভিজুএল সর্ভিসশীংগী মহুত্তা ইন্তিগ্রেতেদ সর্ভিসশীং – নাগরিকশীংদা ইন্তিগ্রেতেদ সর্ভিস দেলিভরি ফংহন্নবগীমক বেক এন্ড প্রোসেসশীং অমসুং প্রোসেসিং সিষ্টেমশীংগী কমন মিদলৱায়র অমসুং ইন্তিগ্রেসন অমা মথৌ তাই।
 • গবর্নমেন্ট প্রোসেস রিএঞ্জিনিয়রিং (GPR) - GPRবু অনৌবা MMP পুম্নমক্তা চংদবা য়াদবা অহানবা খোংথাং অমগুম্না মেন্দেত পীদ্রবদি প্রোজেক্ট অমা সেঙ্কসন তৌবা য়ারোই। GPRগী দিগ্রি অদু এসেস তৌগদবনি অমসুং লৈরিবা MMPশীং অদুগী ওইনা হেনগৎহনগদবনি।
 • দিমান্দগী মতুংইন্না ICT ইনফ্রাষ্ট্রকচর – সরকারগী দিপার্টমেন্টশীংদা কনেক্টিভিটি, দিমান্দগী মতুংইন্না পীবা ক্লাউদ অমসুং মোবাইল প্লেটফোর্মগুম্বা ICT ইনফ্রাষ্ট্রকচর পীগদবনি। মসিগা মরি লৈননা, প্রোজেক্ট শেম্বগী খুমাং চাউশিল্লবা থাক অমদা লৈরিবা নেসনেল ইনফোর্মেসন ইনফ্রাষ্ট্রকচর (NII) অসি DeitYনা ফাষ্ট ত্রেক তৌগনি।
 • ক্লাউদনা দিফোল্ট ওইবা – ক্লাউদ তেক্নোলোজিশীংনা পীরিবা ফ্লেক্সিবিলিতি, এজাইলিতি অমসুং কোষ্ট ইফেক্টিভনেস অসি এপ্লিকেসনশীং দিজাইন অমসুং হোষ্ট তৌবদা মপুং ফানা শীজিন্নগনি। গবর্নমেন্ট ক্লাউদ অসি সরকারগী দিপার্টমেন্টশীংগী দিফোল্ট ক্লাউদ ওইগনি।
 • মোবাইলনা হান্না – এপ্লিকেসন পুম্নমক মোবাইলগী খুত্থাংদা সর্ভিসশীং পীবা ঙম্নবা দিজাইন/ রিদিজাইন তৌবনি।
 • ফাষ্ট ত্রেকিং এপ্রুভেলশীং - MMPশীংগী ফাষ্ট-ত্রেক এপ্রুভেল মেকানিজম অমা শেমগৎনবা, প্রোজেক্ট অমগী দিটেল প্রোজেক্ট রিপোর্ট (DPR) অদু মরি লৈনবা ওথোরিতিনা অমুকপু এপ্রুভ তৌখ্রবদি, মতুং তাবা ৱারেপ পুম্নমক লৌনবগীদমক দেলিগেট পাৱরশীং পীদুনা এম্পাৱার্দ কমিতিশীং শেমগৎপা য়াই।
 • ষ্টেন্দর্দ অমসুং প্রোটোকোলশীং মেন্দেট পীবা – ই-গবর্নান্স প্রোজেক্টশীংদা DeitYনা নোতিফাই তৌবা মতুংইন্না ই-গবর্নান্স ষ্টেন্দর্দ অমসুং প্রোতোকোলশীং মেন্দেট পীগদবনি।
 • লোলগী লোকেলাইজেসন – ই-গবর্নান্স প্রোজেক্টশীংগী ইনফোর্মেসন অমসুং সর্ভিস পুম্নমক ভারতকী লোলশীংদসু শোয়দনা ফংহনগদবনি।
 • নেসনেল GIS (জিও-স্পাসিএল ইনফোর্মেসন সিষ্টেম) – NGIS অসি ই-গবর্নান্স প্রোজেক্টশীংদা প্লেটফোর্ম অমসুং সর্ভিস অমা ওইনা শিজিন্নগনি।
 • সেক্যুরিতি অমসুং ইলেক্ট্রোনিক দেটা প্রিজার্ভেসন – ওনলাইন এপ্লিকেসন অমসুং ই-সর্ভিস পুম্নমক্না সাইবর সেক্যুরিতি য়াউনা অপিবা সেক্যুরিতিগী থৌরাং পুম্নমক ইনগদবনি। DeitYনা নোতিফাই তৌবা নেসনেল সাইবর সেক্যুরিতি পোলিসি 2013 অসি ইনগদবনি।

দিজিতেল ইন্দিয়াদা উৎলিবা ই-ক্রান্তিগী মরুওইনা পুক্নিং চংলিবা এরিয়াশীং

 • এজুকেসনগী তেক্নোলোজি – ই-এজুকেসন – স্কুল পুম্নমক ব্রোদবেন্দনা শম্নগনি। সেকেন্দরি অমসুং হায়র সেকেন্দরি স্কুল (স্কুল 250,000 রোম কোনশিনগনি) পুম্নমক্তা ৱাই-ফাই (WiFi) লেম্না পীগনি। জাতিগী থাক্তা দিজিতেল লিতরেসিগী প্রোগ্রাম অমা পায়খৎকনি। ই-এজুকেসনগীদমক্তা মেসিভ ওনলাইন ওপন কোর্সেস (MOOCs) শেমগৎকনি অমসুং শিজিন্নগনি।
 • হেলথকী তেক্নোলোজি – ই-হেলথকেয়র – ই-হেলথকেয়রনা মেদিকেল কনসল্টেসন, ওনলাইন মেদিকেল রেকোর্দস, ওনলাইন মেদিসিন সপ্লাই, পান-ইন্দিয়া এক্সচেঞ্জ ফোর পেসেন্ত ইনফোর্মেসন অসিনচিংবা কোনশিনগনি।
 • লৌমীশীংগী তেক্নোলোজি – মসিনা লৌমীশীংদা রিএল তাইমদা লৈবা মমলগী ইনফোর্মেসন, ইনপুটকী ওনলাইন ওর্দর তৌবা অমসুং ওনলাইন কেশ, শেন্থং, অমসুং মোবাইল বেঙ্কিংনা রিলিফ পেমেন্ত তৌবা য়াহনগনি।
 • সেক্যুরিতিগী তেক্নোলোজি – মাংজৌননা মতম চানা থৌরাং তৌবা ঙম্নবা অমসুং মীশীংগী পুন্সি অমসুং সম্পতিশীং মাংবা হন্থহন্নবা মোবাইলদা য়ুম্ফম ওইবা এমর্জেন্সি সর্ভিসশীং অমসুং দিজাষ্টরগা মরি লৈনবা সর্ভিসশীং অসি রিএল তাইমদা নাগরিকশীংদা ফংহনগনি।
 • ফাইনান্সিএল ইনক্লুসনগী তেক্নোলোজি – ফাইনান্সিএল ইনক্লুসন অসি মোবাইল বেঙ্কিং, মাইক্রো-ATM প্রোগ্রাম অমসুং CSCs/ পোষ্ট ওফিসশীং শিজিন্নদুনা মপাঙ্গল কনখৎহনগনি।
 • জষ্টিসকী তেক্নোলোজি – ইন্টরওপরেবল ক্রিমিনেল জষ্টিস সিষ্টেম অসি মরি লৈনবা এপ্লিকেসন কয়া, হায়বদি ই-কোর্টশীং, ই-পুলিস, ই-জেলশীং অমসুং ই-প্রোসিক্যুসন শিজিন্নদুনা মপাঙ্গল কনখৎহনগনি।
 • প্লানিংগী তেক্নোলোজি – নেসনেল GIS মিসন মোদ প্রোজেক্ট অসি প্রোজেক্ট প্লানিং, কন্সেপ্ট শেম্বা, দিজাইন অমসুং দিভেলপমেন্টগীদমক GISতা য়ুম্ফম ওইদুনা ফিরেপ লৌবা ঙমহন্নবা চৎনহনগনি।
 • সাইবর সেক্যুরিতিগী তেক্নোলোজি – লৈবাক অসিগী মনুংদা শাফবা অমসুং সেক্যুওর ওইবা সাইবর-স্পেস লৈহন্নবা নেসনেল সাইবর সেক্যুরিতি কো-ওর্দিনেসন সেন্টর অসি লিংখৎকনি।

ই-ক্রান্তিগী মখাদা, ইমপ্লিমেন্টেসনগী তোঙান তোঙানবা থাক কয়াদা লৈরিবা মিসন মোদ প্রোজেক্ট 44 লৈ।

অহেনবা ইনফোর্মেসনগীদমক, চানবীদুনা মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু

অকোনবা শেমদোকখিবা : 10/24/2019© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate