অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

চাইল্ড লেবরগীদমক্তা অঙাং লল্লোনবা থীংনবা SOP

ৱাহৌদোক

শেলমিৎলোনগী তুহৎপীবা, ফাজিন্দুনা থবক শুহনবা, নমদুনা থবক শুহনবা, ফিজিকেল/সেক্সুএল এব্যুজ অমসুং মিসয়ুজ অসি শাথীবা মখলগী ক্রাইম অমনি। অঙাং লল্লোনবা অসি খুদোংথীহনবা য়াবা অমনি অমসুং কেয়র অমসুং প্রোতেক্সনগী মথৌ তাই। মখোয়বু রেস্ক্যু তৌরবা মতুংদা মখোয়বু রিহেব্লিটেত তৌবসু মথৌ তাই। মরম অদুনা অঙাংশীংবু থবক শুহন্নবগী অমসুং/নত্ত্রগা নমদুনা থবক শুহনবগা মরি লৈনবা কেসশীং থীজিন-হুমজিন্নবগীদমক ইফেক্টিভ ওইবা খোংথাংশীং লৌখৎপা মথৌ তাই।

ভারত্তা মী লল্লোনবা থীংনবা অমসুং থেংননবগী মতাংদা এদভাইজরি

মিনিষ্ট্রি ওফ হোম এফিয়ার্সনা ষ্টেট অমসুং য়ুনিয়ন টেরিটোরি পুম্নমক্তা ভারত্তা মী লল্লোনবা থীংনবা অমসুং থেংননবা এদভাইজরি অমা - F.No.15011/6/2009—ATC (এদভাইজরি) সেপ্টেম্বরগী তাং 9, 2009দা ইসু তৌখি।

ত্রাফিকিং ইন হ্যুমেন বিইংস (THB)কা মরি লৈনবা আইনশীং ইফেক্টিভ ওইনা চৎনহনবদা ষ্টেট গবর্নমেন্ট/পুলিসকী মতেং/এক্সন মথৌ তাগদবা, মখাদা পীরিবা পাউতাক্কী মরুওইবা পোইন্টশীং অসি, মরি লৈনবা ৱুমেন এন্ড চাইল্ড দিভেলপমেন্ট, লেবর এন্ড এমপ্লোয়মেন্ট, অমসুং হেলথ এন্ড ফেমিলি ৱেলফেয়রগী মিনিষ্ট্রিশীংগা খুৎশম্নদুনা শেম্বনি:

 • কমর্সিএল সেক্সুএল এক্সপ্লোইটেসনগীদমক নুপী অমসুং অঙাংশীং লল্লোনবা থীংনবা অমসুং থেংননবা ষ্টেট এদভাইজরি কমিটি শেম্বা
 • ইমপ্লিমেন্টেসন ওফ ইম্মোরেল ত্রাফিক (প্রিভেন্সন) এক্ট (ITPA), 1956
 • ইমপ্লিমেন্টেসন ওফ জুভেনাইল জষ্টিস এক্ট (JJ এক্ট), 2000
 • ইমপ্লিমেন্টেসন ওফ প্রোহিবিসন ওফ চাইল্ড মেরিএজ এক্ট (PCMA), 2006
 • ষ্টেট মেছিনরিগী কেপাসিটি বিল্ডিং
 • ত্রাফিকিং থীংবা
 • থীজিন-হুমজিনবা অমসুং মরাল পীবা
 • রেস্ক্যু তৌবা অমসুং রিহেবিলিটেসন পীবা

এদভাইজরি অদু য়েংনবা, মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু

ইং 2009দা ইসু তৌখিবা এদভাইজরিদা হাপচিল্লকপা

মখাদা পিরিবা পেরাগ্রাফশীং অসি মমাংগী এদভাইজরিদা হাপচিল্লকপনি।

 • ইন্দিয়ান কনষ্টিট্যুসনগী আর্টিকল 23না মী লল্লোনবা অমসুং নমদুনা থবক শুহনবা অমসুং নমদুনা থবক শুহনবগী অতৈ মওংশীংদা অথীংবা থম্মী।
 • জুভেনাইল জষ্টিস (কেয়র এন্ড প্রোতেক্সন ওফ চিলদ্রেন) এক্ট 2000 (মতুং তাবদা JJ এক্ট হায়না পল্লিবা)গী সেক্সন 2 (K)গী মতুংইন্না চহি 18 শুদ্রিবা মীওই অমবু জুভেনাইল নত্ত্রগা অঙাং অমনি হায়না লৌই। JJ এক্টকী সেক্সন 2 (D)না “কেয়র অমসুং প্রোতেক্সন মথৌ তাবা অঙাং অমা” হায়বসি করিনো হায়বদু শন্দোক্না তাক্লি।
 • লল্লোনখ্রবা অঙাং অদুবু JJ  এক্টকী সেক্সন 2 (D)দা তাক্লিবা হেন্দিকেপ অমহেক্তদগী নত্ত্রগা অপুনবদগী চৈনা ফংবা য়াই অমসুং কেয়র অমসুং প্রোটেক্সন শেংনা মথৌ তারে। অঙাংশিং মখল-মখা কয়াগী ওৎ-নৈবগী মওংগী মতাংদা নৈনরিবা JJ এক্টকী সেক্সন 23, 24, 25, 26 অসি JJ  এক্টকী মখাদা কোগনিজিবল ওফেন্স অমনি হায়না লাউথোকই।
 • ত্রাফিকিংগী অকক্নবা ওফেন্সকী মতাংদা ক্রিমিনেল লো এমেন্দমেন্ট এক্ট, 2013না ইন্দিয়ান পেনাল কোদ অসিবু শেমদোকই। সেক্সন 370না ত্রাফিকিং অসি শন্দোক্না তাক্লি। খংজিনবা য়াই মদুদি ত্রাফিকিংগী ওফেন্স লেপ্পদা ভিক্টিমগী অয়াবা লৌবা মথৌ তাদে অমসুং ওফেন্স অসি কোগনিজিবলনি হায়বসি মাংজৌননা পনখ্রে।
 • নমদুনা থবক শুহনবা ইসুগী মতাংদা সুপ্রিম কোর্টনা ইং 1982গী PUDR ভর্সেস সুপ্রিম কোর্ট 3SCC235তা শন্দোক্না খংহল্লি। মরম অদুনা, খুৎশুমল য়াউদবা নত্ত্রগা লিক্না পীবা সর্ভিস; অতোপ্পা মহুৎশিনবা য়াবা থবক খঞ্জবা য়াহন্দবা; চত্থোক-চৎশিন তৌবা য়াদবগী অধিকার লৈহন্দবা পুম্নমক অসি নমদুনা থবক শুহনবনি হায়না লৌগনি। ফিভমশীং অসিগী মনুংদা অমহক্তদা লৈবা ত্রাফিক তৌখ্রবা অঙাংশীং অদুবু রিত্রিভ তৌবতা নত্তনা ওফেন্দর অদুবু কোগনিজিবল ওফেন্স অমা পাংথোক্লে হায়না চার্জ তৌবা তাই।
 • ত্রাফিক তৌরবা অঙাংশীং অয়াম্বদি মাংখিবা অঙাংশীংনি। ত্রাফিক তৌরবা অঙাংশীং নত্ত্রগা নমদুনা থবক শুহনবগী কেস অমদগী হেন্না লৈরবদি, CrPCগী সেক্সন 155 (4)না শেংনা খংহল্লি মদুদি চার্জ তৌরিবা অতোপ্পা ওফেন্সশীংদু নন-কোগনিজিবল ওইবা তারবসু কেস অদুদি কোগনিজিবলনি হায়না লৌগনি।

 

সোর্স: মিনিষ্ট্রি ওফ হোম এফিয়ার্স, গবর্নমেন্ট ওফ ইন্দিয়া

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/10/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate