অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

সাইন্স এক্সপ্রেস

ৱাহৌদোক

“সাইন্স এক্সপ্রেস ক্লাইমেট এক্সন স্পেসিএল” হায়না অমুক হন্না দিজাইন তৌরবা “সাইন্স এক্সপ্রেস” অসি ইন্দিয়ান রেলৱেনা দিপার্টমেন্ট ওফ সাইন্স এন্ড টেক্নোলোজি (DST)গীদমক্তা শেমগৎপা 16-কোচ AC ত্রেন অমদা তোংবা ইনোভেটিভ মোবাইল সাইন্স এক্সিবিসন অমনি। এক্সপ্রেস অসি দিপার্টমেন্ট ওফ সাইন্স এন্ড টেক্নোলোজি, মিনিষ্ট্রি ওফ এনভাইরনমেন্ট, ফোরেষ্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ (MoEFCC) অমসুং মিনিষ্ট্রি ওফ রেলৱেগী য়ুনিক ওইবা কোলাবোরেটিভ ইনিসিএটিভ অমনি।

য়ুনিক মোবাইল এক্সপো অসি ওক্টোবর 2007দা DSTনা হৌদোকখি। মসিদগী হৌদুনা মসিনা ভারত শিনবা থুংনা কিমি 1,42,000 চত্তুনা অমসুং মফম 455দা উত্তুনা নিপাল্লক হন্না কোয়রুরে। সাইন্স এক্সপ্রেস অসিনা খ্বাইদগী চাউবা, খ্বাইদগী শাংনা চেনবা অমসুং খ্বাইদগী য়াম্না ভিজিট তৌবা মোবাইল সাইন্স এক্সিবিসন অমা ওইরে। মসিনা লিমকা বুক ওফ রেকোর্দসতা তরুকলক এন্ট্রি তৌখ্রে।

সাইন্স এক্সপ্রেসকী ফেজ I দগী IV ফাউবনা পৃথীবী শিনবা থুংনা সাইন্স অমসুং টেক্নোলোজিগী লমদা পাংথোক্লিবা কটিং-এদজ রিসর্চশীং উৎলি। ফেজ V দগী VII ফাউবসি বাইওদাইভর্সিটিগী থীমদা য়ুম্ফম ওই। ‘সাইন্স এক্সপ্রেস বাইওদাইভর্সিটি স্পেসিএল (SEBS)”গুম্না মসিনা ভারতকী মরাং কায়রবা বাইওদাইভর্সিটি অমসুং মসিগী কঞ্জার্ভেসনগী পাম্বৈশীং উৎলি।  ‘সাইন্স এক্সপ্রেস ক্লাইমেট এক্সন স্পেসিএল (SECAS)’ অসিগুম্বা  ফেজ VIII অসিনা ক্লাইমেট চেঞ্জগী গ্লোবেল চেলেঞ্জ অদু তাক্লি।

সাইন্স এক্সপ্রেসকী খ্বাইদগী নৌবা থীম

সাইন্স এক্সপ্রস ক্লাইমেট এক্সন স্পেসিএল (SECAS II)না মসিগী খোংচৎ অসি দিল্লিদা লৈবা সাফদরজঙ্গ রেলৱে ষ্টেসনদগী ফেব্রুৱারি 17গী অয়ুক্কী পুং 11দগী হৌখি। SECAS IIনা মসিগী খোংচৎ অসি গান্ধিনগরদা লোইশিন্দুনা ফেব্রুৱারি 17দগী সেপ্টেম্বর 8 2017 ফাউবা চেনগনি। মসিগী খোংচৎ অসিগী মনুংদা, সাইন্স এক্সপ্রেস অসিনা কিমি 19, 000 চৎকনি অমসুং লৈবাক অসিগী রাজ্য 20দা লৈবা ষ্টেসন 68দা এক্সিবিসন পাংথোক্কনি। থা তরেতকী খোংচৎ অসিদা SECASনা অহানবা ওইনা ত্রিপুরাদা চৎকনি।

এক্সপ্রেস অসিনা ক্লাইমেট চেঞ্জগী অন্দরষ্টেন্দিং হেনগৎহনবা, মসিগী উবা ফংবা ঈথীলশীং, অমসুং তোঙান-তোঙানবা ওইথোকপা য়াবা পাউখুমশীংগী মায়কৈদা কন্ত্রিব্যুট তৌনবা থৌরাংলি। SECAS II অসি দিপার্টমেন্ট ওফ সাইন্স এন্ড টেক্নোলোজি (DST), মিনিষ্ট্রি ওফ এনভাইরনমেন্ট, ফোরেষ্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ (MoEFCC), দিপার্টমেন্ট ওফ বাইওটেক্নোলোজি (DBT), মিনিষ্ট্রি ওফ রেলৱেজ এন্ড বিক্রম এ সরাভাই কম্যুনিটি সাইন্স সেন্টর (VASCSC)গী খুৎশম্নরবা ইনিসিএটিভ অমনি। MoEFCCনা খোঙথাং অসিদা সপোর্ট তৌবীনবগীদমক ৱাইল্ডলাইফ ইনষ্টিট্যুট ওফ ইন্দিয়া (WII)দা খংহনখ্রে।

কোচশীংগী পাক-চাউবা থীম খরগী মনুংদা, হৌজিক্কী ক্লাইমেট চেঞ্জ অসি মীওইবনা পায়খৎপা থবকশীংনা ওইহনবনি হায়বগী মেসেজগা কোন্নবা ক্লাইমেট চেঞ্জগী মনুংগী ওইবা মরমশীং; ক্লাইমেট চেঞ্জগী শাফু অমসুং মসি হন্থহন্নবা লম্বীশীং; ভারতনা লৌখৎলিবা এদাপ্টেসন ষ্ট্রাটেজিশীং অমসুং এদাপ্টেসনগী পাম্বৈশীং; মিটিগেসন অমসুং ইমপ্লিমেন্ট তৌরিবা তোঙান-তোঙানবা প্রোগ্রামশীং; ক্লাইমেট চেঞ্জগী ইন্টরনেসনেল নেগোসিএসনশীং অমসুং মীওইবা অমনা “হেন্দপ্রিন্ট হেনগৎহন্নবা অমসুং নহাক্কী ফুটপ্রিন্ট হন্থহন্নবা” করি তৌবা য়াবগে হায়বগী মীৎয়েং থম্বা লাইফষ্টাইল চোইসশীংগী কন্সেপ্টতা মীৎয়েং থম্বা অসিনচিংবসিনি।

এক্সিবিসন অসি মরুওইনা স্কুলগী ছাত্রশীংদা নত্তনা মীয়াম্নসু খংনিংবা ফাউবা অমসুং লায়বা মওংদা, ক্লাইমেট চেঞ্জগী তোঙান-তোঙানবা মশকশীংগা মরি লৈনবা কেস ষ্টদিশীং অমসুং মেটরিএলশীং, মসিবু থোকহল্লিবা সাইন্স, ইম্পেক্ট, এদাপ্টেসন এক্টিভিটিশীং, মিটিগেসনগী সোল্যুসনশীং অমসুং পোলিসি এপ্রোচশীংগা মরি লৈনবা ইনফোর্মেসন অসি মরুওইনা নৈনৈ।

এক্সিবিসন কোচ খুদিংমক্তা নৈনরিবা পাক-চাউবা থীমশীং

  • কোচ 1: ক্লাইমেট চেঞ্জবু খংবা – ক্লাইমেট অসিবু সিষ্টেম অমা ওইনা য়েংবা, গ্রিনহাউস গ্যেস ইফেক্ট অমসুং হৌজিক লৈরিবা ক্লাইমেটকী অহোংবা অসি মীওইবগী থৌওংশীংনা ওইহনবনি হায়বগি মেসেজ অসিগা লোয়ননা ক্লাইমেট চেঞ্জ থোকহল্লিবা মনুংগী ওইবা মরমশীং খংজিনবা।
  • কোচ 2: ক্লাইমেট চেঞ্জগী ঈথীল – টেম্পেরেচর হেনগৎলকপা, মোনশুনগী তোঙান-তোঙানবা মওংশীং, সমুদ্রগী ঈমায় হেনগৎলকপনা মরুওইবা সেক্টরশীং হায়বদি ঈশীং, লৌউ-শীংউ, উমং অমসুং বাইওদাইবর্সিটি, অমসুং মীওইবগী হকশেলদা করম্না ঈথীল পীবগে অমসুং মখোয় অসি করম্না হন্থহনগদগে হায়বা খংজিনবা।
  • কোচ 3&4: এদাপ্টেসন – নুংতিগী ওইবা পুন্সি, এদাপ্টেসনগী ষ্ট্রাটেজিশীং অমসুং ফিল্ডগী লাকপা ষ্টোরিশীংদগী ফংবা এদাপ্টেসনগী কন্সেপ্টশীং অমসুং খুদমশীং। অর্বান অমসুং রুরেলগী ওইবা ফিভমশীংদা লৈবা এদাপ্টেসনগী ওপশনশীং অমসুং ভারতনা লৌরিবা এদাপ্টেসনগী এক্সনশীং।
  • কোচ 5 অমসুং 6: মিটিগেসন – খুদমগা কোন্ননা কন্সেপ্ট অমসুং দিফিনিসন, বেলেন্স হঞ্জিহনবদা অহেনবা মীৎয়েং, রিন্যুএবল এনর্জি (RE) টেক্নোলোজিশীংগী খুত্থাংদা মৈখু থোকপা হন্থহনবা। ভারতনা ইমপ্লিমেন্ট তৌরিবা তোঙান-তোঙানবা প্রোগ্রামশীং অমসুং কার্বোন হন্থহন্নবগী থৌশিলশীং অমসুং RE ফুটপ্রিন্ট হেনগৎহন্নবগী মরুওইবা পান্দম।
  • কোচ 7: ক্লাইমেট চেঞ্জগী মতাংদা ইন্টরনেসনেল নেগোসিএসনশীং - UNFCCC, IPCC অমসুং ইন্টরনেসনেলনা য়ানরবা এক্সন অমসুং টার্গেটশীংবু মশক তাকপা। ইক্যুইটি অমসুং কমন ওইবা অদুবু মান্নদবা রেস্পোন্সিবিলিটি, ক্যোটো (Kyoto) প্রোটোকোল অমসুং মেজর ওইবা COPগী অতৈ মরুওইবা আউটকমশীং, অসিনচীংবগী কন্সেপ্ট শন্দোক্না তাকপা।.
  • কোচ 8: হেন্দপ্রিন্ট – স্কুলদা, লম্বীদা, য়ুমদা অমসুং ওফিসশীংদা মীওই অমনা করি তৌবা ঙম্বগে অমসুং ‘হেন্দপ্রিন্ট হেনগৎহল্লু। ফুটপ্রিন্ট হন্থহল্লু’ হায়বা মরুওইবা মেসেজ অসিগা কোন্নবা লাইফষ্টাইল চোইসশীংগি কন্সেপ্টতা মীৎয়েং থম্বা।
  • কোচ 9 অমসুং 10 : বাইও-রিসোর্সশীংগীদমক বাইওটেক্নোলোজি অমসুং টাইগর কঞ্জার্বেসনদা অহেনবা মীৎয়েং থমদুনা মহৌশা কনবা অমসুং কেমিকেল ইকোলোজি অমসুং বাইওটেক্নোলোজিগী লমদা ভারতনা পায়খৎলিবা রিসর্চ অমসুং দিভেলপমেন্টকী ইনিসিএটিভশীং অসিনচিংবা থীমশীং কোনশীন্দুনা দিপার্টমেন্ট ওফ বাইওটেক্নোলোজি (DBT), গবর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়ানা পাংথোকপা এক্সিবিসন।
  • কোচ 11 : খনগৎলবা ইনোভেসনশীং, মীচম প্রজাগী হৈ-শীংবা উৎপা অমসুং ফগৎলবা রিএলিটি টেক্নিকশীং শিজিন্নবা ইনোভেটিভ প্রোজেক্ট অমা উৎলিবা নেসনেল ইনোভেসন ফাউন্দেসন (NIF)না পাংথোকপা S&Tগী ইনোভেসনশীং, সাইন্স এজুকেসন, DST স্কোলারশীপশীং অমসুং স্কিমশীং, S&Tগী করিয়রশীং, অসিনচিংবা থীমশীংদা পাংথোকপা এক্সিবিসন।
  • কোচ 12: হরাউ-তয়াম্বনা থল্লবা এক্টিভিটিশীং, গেমশীং অমসুং সাইন্স, মেথমেতিক্স অমসুং এনভাইরনমেন্টকী পজ্জলশীং (puzzles)দা শরুক য়ানবগীদমক ক্লাস 4 অমসুং মসিগী মখাগী অঙাংশীংগীদমক্তা কিদস জোন অমা শেমগৎলি।
  • কোচ 13: কোচ অসিদা লৈরিবা জোয় ওফ সাইন্স (JOS) হেন্দস-ওন লেব অসি ক্লাস 5-10গী ছাত্রশীংনা এনভাইরনমেন্ট, সাইন্স অমসুং মেথমেটিক্সকী কন্সেপ্ট অসি য়াম্না ইন্টরেষ্টিং ওইবা মওং অমদা খংজিন্ননবগীদমক এক্সপরিমেন্টশীং অমসুং এক্টিভিটিশীং পাংথোকপা য়াহনগদবা মফম অমনি। ওজাশীংগী ওরিএন্টেসনগীদমক্তা ত্রেনিং ফেসিলিটি অমসু শেমগৎলে।

ত্রেনগী লেমহৌরিবা শরুক অদুদা ভারত শিনবা থুংনা তোঙান-তোঙানবা রিসর্চ ইনষ্টিট্যুসনশীংনা পায়খৎলিবা ৱাইল্ডলাইফ অমসুং নেচর কঞ্জার্ভেসনগী থবকশীংনচিংবা তোঙান-তোঙানবা থীমশীংগী মতাংদা শেম্বা এক্সিবিসন লৈরি। অহেনবা ইনফোর্মেসন অসি www.sciencexpress.in হায়রিবা ৱেবসাইট অসিদা ফংগনি।

সোর্স: সাইন্স এক্সপ্রেস ৱেবসাইট

অকোনবা শেমদোকখিবা : 7/24/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate