অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ভারতকী IT এক্ট, 2000

ইং 2000, মে থাদা, ভারতকী পার্লিয়ামেন্টকী হাউস অনিমক্না ইনফোর্মেসন টেক্নোলোজি বিল অসি পাস তৌখি। বিল অসিনা প্রেসিদেন্টকী অয়াবা অদু ইং 2000গী ওগষ্ট থাদা ফংখি অমসুং ইনফোর্মেসন টেক্নলোজি এক্ট, 2000 হায়না খংনরকখি। সাইবরলোশীং অসি IT এক্ট, 2000গী মনুংদা চল্লি।

এক্ট অসিগী পান্দম

এক্ট অসিনা ভারত্তা চত্থরিবা ই-কমর্চ (লৈবা অমসুং য়োনবা)কী ওইবা লিগেল ইনফ্রাষ্ট্রকচর (legal infrastructure) পীনবা পান্দম থম্লি। অমসুং সাইবর লোশীংগী অচৌবা ঈথীল অমা ভারতকী ই-ব্যুজিনেসশীং অমসুং অনৌবা ইকোনোমিদা লৈরি। মরম অদুনা, IT এক্ট, 2000গী তোঙান-তোঙানবা পর্স্পেক্টিভশীং (মীৎয়েংশীং) অমসুং মখোয়না করি হায়রিবগে হায়বদু খংবা য়াম্না মরুওই।

দি ইনফোর্মেসন টেক্নোলোজি এক্ট, 2000না লিগেল ফ্রেমৱার্ক পীদুনা, ইলেক্ত্রোনিককী মতেংনা পাংথোকপা ইলেক্ত্রোনিক রেকোর্দ অমসুং অতৈ এক্টিভিটি পুম্নমক্তা লিগেল সেঙ্কটিটি (আইনগী ওইবা অয়াবা) লৈহন্নবা পান্দম থম্লি। এক্ট অসিনা খংহল্লি, মদুদি অতোপ্পা মওং অমদা য়ানবা নত্ত্রগদি, কন্ত্রেক্টকী এক্সেপ্টেন্স (অয়াবা পীবা) অমবু ইলেক্ত্রোনিক কম্যুনিকেসন অমগী মতেংনা ফোংদোকপা য়াই অমসুং মদু আইনগী মীৎয়েংদা চৎনবা অমসুং শিজিন্নবা (legal validity and enforceability) য়াগনি।

এক্ট অসিগী মশক থোকপা খরা (Some highlights of the Act)

এক্ট অসিগী চেপ্টর -II না ময়েকশেংনা খংহল্লি মদুদি সবস্ক্রাইবর অমহেক্তনা ইলেক্ত্রোনিক রেকোর্দ অমবু মহাক্কী দিজিটেল সিগ্নেচর হাপচিন্দুনা ওথেন্টিকেট তৌবা য়াই। মসিনা মখাতানা খংহল্লি মদুদি মীওই অমহেক্তনা ইলেক্ত্রোনিক রেকোর্দ অমবু সবস্ক্রাইবর অদুগী পব্লিক কি অমা শিজিন্নদুনা ভেরিফাই তৌবা য়াই।

এক্ট অসিগী Chapter-IIIনা ইলেক্ত্রোনিক গবর্ণান্সকী মতাংদা অকুপ্পা মরোল পীরি অমসুং ময়ামদুগী মরক্তা মসিমসু খংহল্লি মদুদি ইনফোর্মেসন নত্ত্রগা অতৈ হিরম অমহেক্তগী মতাংদা অইবা ওইনা নত্ত্রগা টাইপ তৌরবা নত্ত্রগা প্রিন্ট তৌরবা মওংদা পীরবদি, অসিগুম্বা আইনদা পীরিবদুদা য়াউরিবশীংদুগী ওন্ন-তৈনবদা, করিগুম্বা ইনফোর্মেসন নত্ত্রগা হিরমদু –

ইলেক্ত্রোনিক্কী মওং অমদা পীরবা নত্ত্রগা ফংলবা; অমসুং
মতুংদা রিফরেন্স লৌনবগী শিজিন্নবা য়াবা মওংদা এক্সেসিবল ওইরবা;

অদু ওইরবদি অসিগুম্বা মথৌ তাবদু (requirement) চৎনবা য়াই হায়না লৌগনি।

হায়রিবা চেপ্টর অসিনা দিজিটেল সিগ্নেচরশীংগী লিগেল রিকগনিসন (আইন্না শকখংবা)গী মতাংদা অকুপ্পা মরোলসু পীরি।

এক্ট অসিগী Chapter-IVনা সর্টিফাই তৌরিবা ওথোরিটিশীং রিগুলেট তৌনবা স্কিম অমা পীরি। এক্ট অসিনা সর্টিফাইয়িং ওথোরিটিশীংগী কন্ত্রোলর অমা হাপ্তুনা মহাক্না সর্টিফাইয়িং ওথোরিটিশীংগী থবক-থৌরমশীং য়েংশিনবগী থবক তৌবগা লোয়ননা সর্টিফাইয়িং ওথোরিটিশীংনা ইনগদবা ষ্টেন্দর্দ অমসুং কন্দিসনশীংসু শেম্মী, অমদি মসিদসু নত্তনা, দিজিটেল সিগ্নেচর সর্টিফিকেটশীংগী কন্টেন্ট অমসুং তোঙান-তোঙানবা মওং-মতৌশীংসু লেপ্পী।   এক্ট অসিনা মপাল লৈবাক্কী সর্টিফাইয়িং ওথোরিটিশীংবু মশক খংবগী মথৌ তাবদুসু খংজিল্লি অমসুং মসিনা মখা তানা দিজিটেল সিগ্নেচর সর্টিফিকেটশীং ইসু তৌনবগী লাইসেন্স পীনবা তোঙান-তোঙানবা প্রোভিজনশীংগী অকুপ্পা মরোলশীংসু পীরি।

এক্ট অসিগী Chapter-VIIনা দিজিটেল সিগ্নেচর সর্টিফিকেটশীংগা মরি লৈনবা মচাকশীংগী স্কিমগী মতাংদা অকুপ্পা মরোল পীরি। হায়রিবা এক্ট অসিগী মখাদা সবস্ক্রাইবরশীংনা পাংথোক্কদবা তঙাইফদবা থৌদাংশীংসু পীরি।

এক্ট অসিগী Chapter-IXনা তোঙান-তোঙানবা মরালশীংগী (offences) পীগদবা চৈরাক (পেনালটি) অমসুং ৱায়েনগী মতাংদা খংহল্লি। কম্প্যুটর, কম্প্যুটরগী সিষ্টেমশীংনচিংবদা মাং-তাকপা থোকহনবগীদমক্তা পীগদবা চৈরাক অসি, শোকহল্লবা মীওইশীংদুদা লুপা 1,00,00,000দগী হেন্দবা কম্পেন্সেসন পীবনা ওইগনি। এক্ট অসিনা, গবর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়াগী দাইরেক্টর অমা, নত্ত্রগা মসিগা মান্নবা ষ্টেট গবর্ণমেন্টগী ওফিসর অমগী ফমদগী তাদবা মীওই অমবু এদজুদিকেটিং ওফিসর অমা ওইনা হাপতুনা, মীওই অমনা হায়রিবা এক্ট নত্ত্রগা মসিগী মখাদা পীরিবা রুলশীং অদুগী প্রোভিজন অমহেক্তবু থুগায়রব্রা হায়বদুগী ৱারেপ লৌগনি। হায়রিবা এদজুদিকেটিং ওফিসর অসিদা সিভিল কোর্ট অমগী মপাঙ্গল অদু পীগনি।

এক্ট অসিগী Chapter-Xনা, এদজুদিকেটিং ওফিসরশীংনা পাস তৌরকপা ৱায়েনশীং অদুগী মায়োক্তা লাকপা আপিলশীং খন্ননবা, সাইবর রিগুলেসনস এপেল্লেট ত্রাইবুনেল লিংখৎপগী ৱাফম খংহল্লি।

এক্ট অসিগী Chapter-XIনা তোঙান-তোঙানবা ওফেন্সশীংগী (তৌরুবা মরালশীং) মতাংদা খংহল্লি অমসুং হায়রিবা ওফেন্সশীং অসি দিপ্যুটি সুপরিনটেন্দেন্ট ওফ পুলিসকী ফমদগী তাদবা পুলিস ওফিসর অমখক্তনা থীগৎহনগদবনি হায়নসু খংহল্লি। ওফেন্সশীং অসিগী মনুংদা, কম্প্যুটর সোর্স দোক্যুমেন্টশীং হুরান্দুনা ওন্থোক-ওন্সিন তৌবা (tampering), অকাম্পেৎকী ওইবা ইনফোর্মেসন ইলেক্ত্রোনিক্কী মওংদা ফোংবা অমসুং হেক্কিং (hacking) অসি য়াউরি।

এক্ট অসিনা, হায়রিবা এক্ট অসিগা মরি লৈনবা অতৈ হিরম নত্ত্রগা অতৈ রুল অমহেক্তগী মতাংদা গবর্ণমেন্টতা পাউতাক পীগদবা, সাইবর রিগুলেসনস এদভাইজরি কমিটি শেম্নবসু খংহল্লি। হায়রিবা এক্ট অসিনা, ইন্দিয়ান পেনাল কোদ, 1860, ইন্দিয়ান এভিদেন্স এক্ট, 1872, দি বেঙ্কর্স বুকস এভিদেন্স এক্ট, 1891, দি রিজর্ভ বেঙ্ক ওফ ইন্দিয়া এক্ট, 1934 অসিবু IT এক্টকী প্রোভিজনশীংগা শাগোন্ননা চৎনবা মওংদা (চুশিন্নবা মওংদা) শেমদোক্নবসু প্রষ্টাব তৌই।

সোর্স: ISEA© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate