অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

স্কুলশীং অমসুং স্কুল বসশীংদা ইন্টরনেট অমসুং দিজিটেল টেক্নোলোজিশীং শাফবা অমসুং হেন্না ফবা মওংদা শিজিন্ননবগী গাইদলাইনশীং

স্কুলশীং অমসুং স্কুল বসশীংদা ইন্টরনেট অমসুং দিজিটেল টেক্নোলোজিশীং শাফবা অমসুং হেন্না ফবা মওংদা শিজিন্ননবগী গাইদলাইনশীং

ইনফোর্মেসন টেক্নোলোজি অসিনা য়াম্না মগুন লৈবা লর্নিং রিসোর্স অমা ওইবা য়াবগী মপাঙ্গল (potential) অসি য়াম্না চাউই। অদুম ওইনমক, করিগুম্বা অঙাংশীংনা সেফটি এৱারনেস য়াউদনা ইন্টরনেট শিজিন্নরবদি, মখোয় অসি আইন্না য়াদবা থৌওংশীং নত্ত্রগা তুহৎপশীং হায়বদি, সাইবর বুলিইং (cyber bullying), নমথাক (fraud) নত্ত্রগা মসিদগী হেন্না শাথিবা থৌওংশীংগী নমথাক লাংদা (prey) থুখিবা য়াই। মরম অদুনা, ইন্টরনেটকী সেফটি নোর্মশীংগী এৱারনেস অসি অঙাংশীংবু অকি-অখং ফাউহন্দনা অফা-অপুন য়াউদনা লৌশিং-গ্যান ফংহনবদা য়াম্না মরুওই। হেন্না দিভেলপ তৌরকপা অমসুং হেন্না ফবা মখল-মখা কয়াগী ইলেক্ত্রোনিক দিভাইসশীং পুথোরকপনা স্কুলশীংনা মখোয়গী ছাত্রশীংনা মখোয় অসি শিজিন্নবদা কন্ত্রোল তৌবা অমসুং কুপ্না য়েংশীনবা হায়বসি তঙাইফদনা তৌদবা য়াদবা অমা ওইরকই।

শাফবা অমসুং অকি-অখং লৈতবা স্কুলগী অকোয়রোন

ইফেক্টিভ ওইবা টিচিং অমসুং লর্নিং লৈহন্নবা অমসুং ছাত্রশীংনা মখোয় মশামক্তা, মখোয়গী মশুং-মমান্নবশীং অমসুং ভেল্যু সিষ্টেমদা অমাং-অতা থোকহনগদবা থৌওংশীংদা পুক্নিং থৌগত্তনবা, স্কুলশীংনা শাফবা অমসুং অকি-অখং লৈতবা মহৈ-মশিং তম্ফমগী অকোয়রোন অমা শেমগৎপা হায়বসি য়াম্না মথৌ তাই। মতৌ অসুম্না, আইটি (IT) এনেবল তৌরবা দিভাইসশীংগী খুত্থাংদা স্কুলশীংদা চুনদবা মওংগী অমসুং আইন্না য়াদবা থবক-থৌওংশীং লৈহল্লকপা থীংনবগীদমক্তা, স্কুলশীংনা মখাদা পীরিবা থবকশীং অসি পায়খৎনবা খংহল্লি:

 • ছাত্রশীংদা ইন্টরনেটপু শাফবা অমসুং হেন্না ইফেক্টিভ ওইবা মওংদা শিজিন্ননবা তাকপী-তম্বীবা।
 • অঙাংশীংদা ইন্টরনেটপু ময়াম্না অমসুং আইন্না য়াবা মওংদা শিজিন্নবা তম্বীবা অমসুং মসিগী মতাংদা ইনগদবা নিয়মশিং ময়েক শেংনা তাকপা।
 • ইফেক্টিভ ওইবা ফায়রৱালশীং, ফিল্টরশীং অমসুং মোনিটরিং সোফটৱায়র মেকানিজমশীং কম্প্যুটর পুম্নমক্তা ইনষ্টোল তৌগদবনি অমসুং ফিলটরিং অমসুং ব্লোকিং পোলিসি অমসুং প্রোসিদ্যুওরশীং চাং নাইনা রিভিয়ু তৌগদবনি। ইন্টরনেটতা ফংবা পামদবা কন্টেন্ট (unsolicited contents) মখল কয়া শোয়দনা ব্লোক তৌশিনগদবনি।
 • অতৈ স্কুল নেটৱার্কশীংদগি লাকপা ইন্টরনেট এক্সেস তোখায়না থমগদবনি।
 • এন্ড য়ুজর কম্প্যুটর দিভাইসশীং চুনবা ষ্টেন্দর্দকী পেরেন্টেল কন্ত্রোল ফিল্টরশীং/ এন্টিভাইরস শিজিন্নদুনা কনফিগর তৌগদবনি।
 • দিজিটেল সর্ভিলেন্স সিষ্টেম থমগদবনি।
 • অঙাংশীংবু ইন্টরনেট অসি অতৈ মীওইনা শেংনা উবা ঙমগদবা স্কুলশীং মফম শরুকশীংদা শিজিন্নহনগদবনি।
 • ওনলাইনগী এক্টিভিটি পুম্নমক, মহৈ-মশিং তম্বগী পান্দমগা মরি লৈননা সুপরভাইজ অমসুং মোনিটর তৌগদবনি।
 • অঙাংশীংবু মখোয়গী চহি মতাংগা চান্নবা মাংজৌননা খংদোক্লবা ৱেবসাইটশীংখক্তমক এক্সেস তৌবা য়াহনগদবনি।
 • ইন্টরনেট সেফটি নোর্মশীংগী মতাংদা ওজাশীং অমসুং অতৈ স্কুল ষ্টাফশীংবু ৱাখল-লৌশীং লৈহনগদবনি।
 • ইন্টরনেট সেফটি নোর্মশীংগী মতাংদা অঙাংশীংগী মমা-মপাশীংবু ৱাখল-লৌশীং লৈহনগদবনি।
 • ফিল্টরিং লান্থোক্নবা হোৎনবা নত্ত্রগা মওং চুমদবা নত্ত্রগা আইন্না য়াদবা মেটরিএলশীং য়েংনবা হোৎনবা ছাত্রশীংদুবু চপ চাবা দিসিপ্লিনরি এক্সন লৌখৎকদবনি।
 • স্কুল থাদোকখ্রবা মীওইশীংদুগী য়ুজরনেম অমসুং পাসৱার্দশীং য়াংনা দিসএবল তৌগদবনি।
 • অঙাংশীং নত্ত্রগা গ্রুপশীংগী শাশীন্নবা একাউন্টশীং শেম্বা য়াহল্লোইদবনি।
 • আইটি (IT) এনেবল তৌরবা দিভাইস মখল খুদিংমক্তা, কোপিরাইট, প্রোপরটি থেফট, ফ্রাউদ, দিস্ক্রিমিনেসন অমসুং ওবসিনিটিগী মতাংদা পীরিবা মরি লৈনবা আইন পুম্নমক ইনগদবনি।
 • অঙাংশীংগী সেফটিগীদমক্তা, স্কুলগী ৱেবসাইটশীংদা ছাত্রশীং/ ওজাশীংগী দিজিটেল অমসুং ভিদিও ইমেজশীং হাপ্লোইদবনি।
 • সোফটৱায়রশীংগী লাইসেন্স পীরবা ভর্সনশীংখক্তমক শিজিন্নগদবনি।
 • ইলেক্ট্রোনিক দিভাইসশীংবু শাফবা মওংদা শিজিন্নবগী মতাংদা স্কুলগী পোলিসি অমা দ্রাফট তৌদুনা মদুবু চৎনহনগদবনি।

স্কুল বস মনুংদা লৈগদবা অঙাংশীংগী সেফটি

স্কুল বস খুদিংমক্তা খংহৌদনা থোক্লকপা এমর্জেন্সিদা শিজিন্ননবা পীরিবা মোবাইল ফোনশীং অদু ইন্টরনেট ফেসিলিটি অমসুং দেটা ষ্টোরেজ য়াউদবা ইচম চম্বা মোদেলগী ওইহনবনা খ্বাইদগী ফৈ। চানবীদুনা সেফটি ওফ চিলদ্রেন ইন দি স্কুল বস হায়বসিগী মতাংদা পীরিবা Circular No 8/2017/1217401 dated February 2, 2017, (সর্ক্যুলর নম্বর 8/2017/1217401, ফেব্রুৱারিগী তাং 2, 2017) অদু য়েংবীয়ু।

অঙাংশীংগী সেফটি শোয়দনা লৈহন্নবগীদমক্তা স্কুলগী অকোয়রোন্দা মোবাইল ফোনশীং শিজিন্নবা য়াদবগী মতাংদা ইং 2009, জুলাইগী তাং 29দা থোকখিবা সর্ক্যুলর নম্বর 02দা পীরিবা লমজিং-লমতাকশীং অদুবুসু স্কুলশীংনা শোয়দনা ইনগদবনি।

মসিমসু খংহল্লি মদুদি ষ্টোর/ রেকোর্দ তৌবা/ ওদিও-ভিজুএল কন্টেন্ট প্লে তৌবা য়াবশীং য়াউনা ইলেক্ট্রোনিক কম্যুনিকেসন দিভাইসশীং পুবা; ইমেজ থাবা অমসুং ওকপা; নত্ত্রগা আইপেদশীং (iPads), দিভিদি/ সিদি (DVD /CD) প্লেয়রশীং, গেম কন্সোলশীং, হেন্দহেল্ড পিসি (PC), স্মার্ট ফোনশীং, লেপটোপশীং, টেব্লেট নত্ত্রগা দেটা ষ্টোরেজ/ ত্রান্সমিসন পাংথোকপগী মপাঙ্গল লৈবা অতৈ গেদজেট অমহেক্তবু স্কুল অমসুং স্কুল বসতা, স্কুল ওথোরিটিশীংগী মাংজৌনবা অয়াবা অমসুং ভেরিফিকেসন য়াউদনা পুবা য়াদে।  স্কুল অদুগী প্রিন্সিপাল অমসুং ত্রান্সপোর্ট-ইন-চার্জ অদুনা বস অদুগী এটেন্দেন্টনা পায়রিবা মোবাইল ফোন অদুসু চেক তৌগদবনি।

মসিসু অমুক্কা হন্না খংহল্লি মদুদি স্কুল অমসুং স্কুল বসতা মোনিটর তৌদনা ইলেক্ট্রোনিক দিভাইস অমহেক্তা শিজিন্নবা হায়বসি চপ চানা থীংই অমসুং মসিগী মতাংদা অথীংবা অসি থুগাইবগী থৌওং লৈরক্লবদি সিবিএসই (CBSE)গী মায়কৈদগী মতিক চাবা অকনবা দিসিপ্লিনরি এক্সন লৌখৎকনি।

সোর্স : সিবিএসই (CBSE)

ছাত্রশীংগী ওইবা ইনফোর্মেসন সেক্যুরিটি এৱারনেস

অঙাংশীংনা অতৈ মীওইশীংগা (মরুওইনা মখোয়না ওনলাইন্দা উনবা শকখংনদবা মীওইশীং) কমদৌনা থেংনগদগে হায়বদু খংবা তাই, অমসুং মখোয়গী খংজদবা মতৌ অদুদা খুদোংচাবা লৌবা ওনলাইন স্কাম আর্টিষ্ট (online scam artist) অমগী নমথাক লাংদা থুরোইদবনি।

অঙাংশীংনা ওনলাইন ওইবা মতমদা ইনগদবা নিয়ম খরা:

 • মখোয়না লৈফম নত্ত্রগা ফোন নম্বর নত্ত্রগা পিকচরশীংগুম্বা লনাইগী ওইবা ইনফোর্মেসন পীথোক্লোইদবনি।
 • মখোয়না মশক খংদবা মীওইশীংদগী লাকপা ইমেইলশীং নত্ত্রগা এটেচমেন্টশীং হাংদোক্লোইদবনি।
 • মখোয়না মশক খংদবা মীওইশীংগা ওনলাইন “মরুপ” ওইরোইদবনি।
 • মখোয়না ওনলাইনদা উনবা কনাগুম্বা মীওই অমত্তগা হকথেংননা মশাগা উননবা শিল্লোইদবনি।
 • মখোয়না ওনলাইনদা উবা নত্ত্রগা পাবদা করিগুম্বা মখোয়দা নুংঙাইতবা ফাউহল্লবদি মখোয়গী মমা-মপাশীংদা খংহনগদবনি।

ৱেব ব্রাউজর অমা শিজিন্নবা

ইন্টরনেট হায়বসি মরুপ-মপাংশীং অমসুং ইমুং-মনুংশীংগা শম্ননবা (ফাউননবা) পাম্বৈ অমনি। ছাত্র কয়াগী ওইনসু, মসি অনৌবা ঈ-পাউ, রিসর্চকী ইনফোর্মেসন ফংনবা নত্ত্রগা ওনলাইন ওইনা পোৎ-চৈ লৈনবা অমসুং লাইরিকশীং অমসুং ওনলাইন এপ্লিকেসননচিংবা দাউনলোদ তৌনবা পাম্বৈ অমা ওইরি। ইন্টরনেট অসি বেঙ্কিংগী, বিল পীবগী অমসুং এপ্লিকেসন অমসুং ফোর্মশীং মেন্সিনবা অমসুং সবমিট তৌনবগী পাম্বৈ অমসু ওইরি। থৌওংশিং অসিগীদমক ৱেব ব্রাউজর শীজিন্নবদি লাই, অদুবু অরুবা লনাইগী ইনফোর্মেসন খংদোকখিবা অমসুং ভাইরস, স্পাইৱায়র, অমসুং এদৱায়র য়াউনা মালৱায়রনা ইনফেক্সন থোকহনবা য়াউনা অরোনবা খুদোঙথীনিঙাই ওইবা খরদি লৈরকপা য়াই।

শাফবা মওংদা ব্রাউজ তৌবা (Safe browsing) হায়বসি, অসিগুম্বা ওনলাইন থ্রেটশীং খংজিনবা অমসুং মখোয়দগী ঙাকথোক্নবগীদমক মথৌ তাবা মাংজৌনবা চেক্সিন-থৌরাংশীং লৌবা হায়বসিনি। মসি পাংথোকপদা অহেনবা পাঙ্গল খজিক্তং, তুল খরা, অমসুং ইন্টরনেটপু শাফবা মওংদা ব্রাউজ তৌনবা মচং ওইবা ইনফোর্মেসন খরখক্তমক চংগনি। লনাইগী ওইবা ইনফোর্মেসন কম্প্যুটর অদুবু প্রোটেক্ট তৌনবগীদমক মখাদা পীরিবা গাইদলাইনশীঙ অসি ইনবা য়াই।

 • নহাক্কী কম্প্যুটর নত্ত্রগা দিভাইস অদুদা এন্টি-ভাইরস সোফটৱায়র ইনষ্টোল তৌ অমসুং অপ-টু-দেট ওইনা থম্মু।
 • নহাক্কী ইন্টরনেট ব্রাউজর অদু অপ-টু-দেট ওইনা থম্মু।
 • মহৌশাগা মান্নদবা কম্প্যুটর এক্টিভিটি নত্ত্রগা প্রোব্লেমশীংদা মীৎ-না শিংগদবনি।
 • নহাক্কী কম্প্যুটরদা ফায়রৱাল ইনষ্টোল তৌদুনা শিজিন্নৌ।
 • পোপ-অপ ব্লোকরগুম্বা ফিচরশীং য়াউবা মোদর্ন ওইবা ব্রাউজর অমা শীজিন্নৌ।
 • নহাক্কী কম্প্যুটরদা মতম চুপ্পগী ওইনা লেপ্তনা মরুওইবা মেটরিএলশীং থমজিনগনু।
 • নহাক্কী পাসৱার্দশীংদু তোইনা হোংদোক-হোংজিন তৌ।
 • ইনষ্টেন্ট মেসেজিং অমসুং ই-মেইল এটেচমেন্টশীংগী খুত্থাংদা লিঙ্কশীং থারকপদা চেকশিনগদবনি।

“মরুপ” শেম্বদা নিংশিংগদবা মরুওইবা ৱাফম খরা:

 • ওনলাইনদা মরুপ শেম্বা হায়বসি মীওই অদুগা ৱারি-ৱাতাই শানবা অমসুং পাউ ফাউনদুনা শেম্বগী মহুত্তা বটন অমখক্তা ক্লিক তৌদুনা মরুপ শেম্বনি হায়বসি কাউরোইদবনি।
 • কনাগুম্বা মীওই অমগা ওনলাইন “মরুপ” ওইবা হায়বসি শক-মায় উন্নদুনা মরুপ-মপাং ওইনবদগীদি হেন্না অর্থ থোক্তবনি হায়বসি কাউরোইদবনি।
 • লান্না লৌনখিবা কমেন্ট অমখক্না মরম ওইদুনা ওনলাইন “মরুপ” অমবু য়াম্না কোম্না কায়নহনখিবা য়াই।
 • মীওই অমগা শক্কা শক্কা উন্নদুনা ৱারি শান্নদুনা মরৈ য়েৎনবা অমসুং ভাব তাদবশীং শেংদোক্নবা হায়বসিনা হেন্না লাইবা অমসুং অফবা লম্বী অমা ওই।

ছাত্রশীংনা সোসিএল নেটৱার্কিং সাইটশীংদা সেফ ওইনা লৈনবগীদমক্তা ইনগদবা থৌওং খরা

 • ওনলাইন এক্টিভিটি অমদা জোইন তৌদ্রিঙৈদা চহি মতাংদু চুনব্রা হায়বদু মুন্না খনগদবনি।
 • মখোয়গী প্রোফাইলদা শাশিন্নবা মমীঙ নত্ত্রগা নিকনেম অমা পীরম্বা য়াই।
 • নশানা খংদবা মীওইশীংগা মরুপ শান্নরোইদবনি।
 • মখোয়গী মমীং য়াউদবা ইমেইল এদ্রেস অমা শীজিন্নরম্বা য়াই।
 • প্রোফাইল শেম্বদা খ্বাইদগী কনবা প্রাইভেসি সেটিং শিজিন্নগদবনি। মসিনা মখোয়গী ইনফোর্মেসন অদু ঐখোয়না পাম্লিবা মীওইখক্তংদুনা য়েংবা য়াহনগনি।
 • অখংবা মীওই ওইরবা ফাউবদা পিকচর অমসুং ভিদিওশিং শেয়র তৌবদা চেক্সিনগদবনি, মরমদি মদু মখা তানা কোম্না শন্দোকখিবা য়াই।
 • আইন্না য়াদবা দাউনলোদশীং পাংথোক্লোইদবনি।

সোর্স : www.infosecawareness.in

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/11/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate