অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

মতৌ করম্না অনৌবা LPG কনেক্সন অমা লৌগদগে

মতৌ করম্না অনৌবা LPG কনেক্সন অমা লৌগদগে

লৈবাক অসিগী মফম অয়াম্বদা অপাম্বা মতমদা অনৌবা LPG কনেক্সনশীং লৌবা ফংই। মীওই অমনা অনৌবা কনেক্সন অমা লৌনবগীদমক্তা রেজিষ্টর তৌবা তাই।

অনৌবা LPG কনেক্সন অমা লৌনবগী ওনলাইন রেজিষ্ট্রেসন তৌবা

অয়াম্বা ওইল মার্কেটিং কম্পনিশীংনা অনৌবা গ্যেস কনেক্সন অমগীদমক ওনলাইন রেজিষ্ট্রেসন পীরি। অনৌবা গ্যেস কনেক্সনগীদমক ওনলাইন রেজিষ্ট্রেসন তৌনবা লিঙ্কশীং মখাদা পীরি।

 1. ইন্দেন - http://indane.co.in/new_connection.php
 2. HP গ্যেস - http://dcms.hpcl.co.in/consumerportal/logging/securelogin.aspx
 3. ভারত গ্যেস - http://www.ebharatgas.com/pages/Customer_Console/New_Domestic_Connection.html

চংগদবা (মথৌ তাবা) দোক্যুমেন্টশীং

চংগদবা (মথৌ তাবা) দোক্যুমেন্টশীংগী মনুংদা প্রুফ ওফ আইদেন্টিটি (শক্তাক্নবগী প্রমাণ), প্রুফ ওফ রেসিদেন্স এদ্রেস (লৈফমগী প্রমাণ) অসি য়াউরি, Know Your Customer (KYC) ফোর্ম অমসুং নহাক্কী য়ুমথোংদা LPG/ পাইপ-নেচরেল-গ্যেস (PNG) কনেক্সন অমত্তা লৈতে হায়বগী এফিদেবিট অমা ফোর্মেট অসিদা মেন্সিনবীয়ু।

প্রুফ ওফ আইদেন্টিটি অমসুং প্রুফ ওফ রেসিদেন্স ওইনা লৌবা য়াবা তোঙান-তোঙানবা দোক্যুমেন্টশিং মখাদা পিরি:

প্রুফ ওফ আইদেন্টিটি*

প্রুফ ওফ এদ্রেস*

 • আধার নম্বর (UID / EID )
 • পাসপোর্ট নম্বর
 • PAN কার্দ নম্বর
 • ভোটর ID কার্দ
 • সেন্ত্রেল/ ষ্টেটনা ইসু তৌবা ID কার্দ
 • দ্রাইভিং লাইসেন্স
 • ফোটো য়াউবা বেঙ্ক পাসবুক
 • আধার ( UID )
 • দ্রাইভিং লাইসেন্স
 • লিজ এগ্রিমেন্ট
 • ভোটর ID
 • টেলিফোন/ ইলেক্ত্রিসিটি/ ঈশীংগী বিল (মমাংগী থা অহুমগী মনুংদা লৈবা)
 • পাসপোর্ট
 • গেজেটেদ ওফিসর অমনা এটেষ্টেদ তৌবা সেলফ-দিক্লারেসন
 • রেসন কার্দ
 • ফ্লেট এলোটমেন্ট/ পোসেসন লেটর
 • হাউস রেজিষ্ট্রেসন দোক্যুমেন্ট
 • LIC পোলিসি
 • বেঙ্ক/ ক্রেদিট কার্দ ষ্টেটমেন্ট

*ষ্টেট গবর্ণমেন্ট অদুনা অতৈ অতোপ্পা দোক্যুমেন্ট নত্ত্রগা প্রোসিদ্যুওর অমা ইন্নবা খংহল্লবদি ষ্টেট অদুদা এপ্লিকেবল ওইবা EC এক্টকী মখাদা মদু মপুং ফানা ইনগদবনি। খুদম ওইনা হায়রবদা, অকক্নবা ষ্টেট খরদদি, ষ্টেট গবর্ণমেন্টতগী ফংবা ওর্দরশীংগী মতুংইন্না, রেসন কার্দ পুথোক্লবতদা অনৌবা কনেক্সনশীং পীবা য়াই। মথক্তা পীরিবা লিষ্ট অসিদি শুপ্নগী চাউরাক্না তাকপখক্নি অমদি মদু মপুং ফাবদি নত্তে।

ওনলাইন রেজিষ্ট্রেসন মপুং ফারবা মতুংদা, রেজিষ্ট্রেসন/ রিফরেন্স নম্বর থোক্লক্কনি। য়ুজরশীংনা মখোয়গী রেজিষ্ট্রেসনগী ষ্টেটস অদু রেজিষ্ট্রেসন/ রিফরেন্স নম্বর শিজিন্নদুনা ওনলাইন্দা ত্রেক তৌবা য়াই। য়ুজরশীংনা প্রিন্ট আউট অমা লৌদুনা মদুদা সাইন (সহি) তৌরগা, এপ্লিকেসন অদুদা খংহল্লিবা দোক্যুমেন্টশীং অদুগা লোয়ননা LPG দিষ্ট্রিব্যুটরশিপ অদুদা চৎপা য়াই।

অনৌবা কনেক্সনগী রিফন্দেবল (অমুক হন্দোক্কদবা) সেক্যুরিটি দিপোজিট

সিলিন্দর অমসুং দোমেষ্টিক প্রেসর রিগুলেটর (DPR)গী ওইনা এপ্লিকেবল ওইবা সেক্যুরিটি দিপোজিট অদু মখাদা পীরি:

ইক্যুইপমেন্টগী মখল

লুপাদা ওইবা দিপোজিটকী শেনফম

14.2 Kgগী সিলিন্দর (অৱাং নোংপোক্কী ষ্টেটশীং য়াউদনা অতৈ ষ্টেট পুম্নমক্কী ওইনা)

1450/-

প্রেসর রিগুলেটরগী সেক্যুরিটি দিপোজিট (অৱাং নোংপোক্কী ষ্টেটশীং য়াউদনা অতৈ ষ্টেট পুম্নমক্কী ওইনা )

150/-

14.2 Kgগী সিলিন্দর (অৱাং নোংপোক্কী ষ্টেটশীংগী ওইনা)

1150/-

প্রেসর রিগুলেটরগী সেক্যুরিটি দিপোজিট (অৱাং নোংপোক্কী ষ্টেটশীংগী ওইনা)

100/-

5 Kg.গী দোমেষ্টিক LPG সিলিন্দর (লৈবাক অপুনবগী ওইনা)

800/-

অনৌবা কনেক্সন অমা লৌবদা দিষ্ট্রিব্যুটরদগী হোটপ্লেটশীং (hotplates) লৌবা তঙাইফদবা ওইব্রা?

য়ুজরশীংনা হোটপ্লেট (গ্যেস ষ্টোভ) নত্ত্রগা অতৈ আইটেম অমত্তা দিষ্ট্রিব্যুটরদগী লৈবগী তঙাইফদবা ওইদে (not mandatory)। য়ুজরগী অপাম্বা ISI মার্ক য়াউবা অতোপ্পা অমহেক্তা শিজিন্নবা য়াই।

অনৌবা LPG কনেক্সন অমা লৌরবা মতুংদা নহাক্না ফংগদবা দোক্যুমেন্টশীং

মথৌ তাবা দিপোজিট অদু পীরবা মতুংদা, য়ুজর অমদা সবসক্রিপসন ভাউচর [SV] অমা ইসু তৌরক্কনি, অমদি য়ুজরদুনা মদু চেক্সিন্না থম্বা তাই। দিষ্ট্রিব্যুটর অদুনা দোমেষ্টিক কঞ্জ্যুমর গ্যেস কার্দ হায়না কৌবা, মীয়াম্না ব্লু বুক নত্ত্রগা পাস বুক হায়নসু খংনবা বুকলেট অমা, মদুদা LPG কনেক্সনগী, সপ্লাইগী অমসুং অতৈ সর্ভিসশীংগী অকুপ্পা মরোলশীং দিষ্ট্রিব্যুটরগী ষ্টাফনা ইশিন্দুনা পীরক্কনি।

করিগুম্বা SV অদু মাংখিবা তারবদি, কষ্টমর অদুনা, এপ্লিকেবল ভেল্যুগী ওইবা নন-জুদিসিএল ষ্টাম্প পেপরদা এফিদেবিট অমা, মরি লৈনবা দিষ্ট্রিব্যুটর অদুদসু ফংবা ফোর্মেট অমদা সবমিট তৌবা তাই। করিগুম্বা নহাক অসি পাইপ নেচরেল গ্যেস (PNG) কষ্টমর অমা ওইবা তারবদি, চানবীদুনা দিক্লারেসন ওফ লোস ওফ SV বাই PNG কঞ্জ্যুমরস ফোর্মেট অদু শিজিন্নবীয়ু।

সোর্স : ওইল মার্কেটিং কম্পনিশীংগী ৱেবসাইটশীং© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate