অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

প্রধান মন্ত্রি উজ্বালা যোজনা

প্রধান মন্ত্রি উজ্বালা যোজনা অসি লায়রবগী পনখৈ মখাদা (BPL) লৈবা য়ুমগী নুপীশীংদা এলপিজি (LPG) কনেক্সনশীং লেম্না পীনবগীদমক মিনিষ্ট্রি ওফ পেট্রোলিয়ম এন্দ নেচরেল গ্যেসনা হৌদোকপা স্কিম অমনি।

PMUY

মথৌ তাবশীং

ভারত্তদি লায়রবশীংনা কুকিং গ্যেস (LPG) শীজিন্নবগী চাং অসি য়াম্না নেম্মি। LPG সিলিন্দরশীংনা মরুওইনা য়ৌরিবসি অরবান অমসুং সেমি-অরবানগী মফমশীংদা লৈবা ময়াই ওইবা থাক্কী মীওই কাংলুপ অমসুং ইনাক খুনবা য়ুমশীংদনা অয়াম্বনি। অদুবু মৈতাল অমদি শীংনা থোং-থাকপনা থোকহনগদবা হকশেল শাথীনা শোকহনগদবা কয়াসু লৈরি। WHOগী হিসাব মতুংইন্না ভারতখক্তদা মীওই লাখ 5দি শেংদোক্তবা থোং-থাকপগী মৈনা শিহনখ্রে। মতম চাদনা শীখ্রবশীং অসিগী অয়াম্বদি থম্মোইগী লায়না, ষ্ট্রোক, কুমলায়না ওইরবা লংসকী লায়না অমসুং লং কেন্সরগুম্বা লৌনদবা লায়নাশীং অসিনা থোকহনবনি। ইমুংদা নুংশিৎ শেংহন্দবনা চহি নৌরিবা অঙাংশীংদা শাথীরবা স্বর হোনবগা মরি লৈনবা অনাবশীং ওইহল্লক্নবগী মরম ওইরি। অখং অহৈশীংগী মত মতুংইন্না, চাকশংদা মৈ ইহাং হাংনা থাবসি পুং অমদা চুরুট 400 চাকহনবগা মান্নৈ হায়রি।

BPLগী ইমুংশীংদা LPG কনেক্সনশীং পীবনা লৈবাক অসিদা কুকিং গ্যেসপু পুম্নমক্কী ওইনা য়ৌহনবা ঙমহনগনি। থৌরাং অসিনা নুপীশীংবু হেন্না শক্তি পীগনি অমসুং মখোয়গী হকশেল ফনা থম্বা ঙমগনি। মসিনা তোইনা তৌবা থবক অসিদগী ৱাবসু হন্থহনগনি অমসুং চাক থোংবদা চংলিবা মতমসু হন্থহনবা ঙমগনি। মসিনা কুকিং গ্যেসকী সপ্লাই চেইনদা খুঙ্গংগী নহারোলশীংদা থবক পীবসু ঙমগনি।

টার্গেত তৌরিবা বেনিফিসরিশীং

স্কিম অসিগী মখাদা, BPLগী য়ুমথোংশীংদা LPG কনেক্সন ক্রোর মঙা পীগনি। ইলিজিবল ওইবা BPLগী য়ুমথোংশীংদি ষ্টেট সরকার অমসুং য়ুনিয়ন টেরিটোরিশীংগা তান্নরগা মশক খংদোক্কনি।

BPL হায়বসি সোসিও-ইকোনোমিক কাষ্ট সেনসস (SECC) – 2011 (রুরেল) দেটাবেজগী মখাদা য়ামদ্রবদা মথৌ তাবা অমা ফংদ্রবা মীওই নত্ত্রগা য়ুমথোং অমনি। অরবানগী লায়রবশীং খন্দোক্নবগীদি তোঙানবা ইনষ্ট্রক্সনশীং পীগনি।

BPLগী ইমুংখক্তদগী বেনিফিসরি খনগদবা ওইবগা লোয়ননা, SC/ST অমসুং সমাজগী শোত্থরবা মীওই কাংলুপ্তা অহেনবা খুদোংচাবা হেন্না পীগনি। BPLগী য়ুমথোংশীংদা অহৌবা কনেক্সন পীবা মতমদা, ইং 2016গী জানুৱারিগী তাং 1 ফাউবদা LPG কভরেজ নেম্না লৈরিবা (জাতিগী চাংচৎকা চাংদম্নবদা) রাজ্যশীংদনা হান্না পীগনি। স্কিম অসিগী মখাদা LPG কনেক্সন অদু BPLগী ইমুং অদুদা লৈরিবা নুপী অদুগী মমীংদা পীগনি।

স্কিমগী মতম

স্কিম অসি চহি অহুম চংনা হায়বদি FY 2016-17, 2017-18 অমসুং 2018-19 দা লৈবাক শিনবা থুংনা চৎনহনগনি।

নাগরিকশীংদা পীবা কান্নবশীং

স্কিম অসিগী মখাদা, BPLগী য়ুমশীংদা LPG কনেক্সন ক্রোর মঙা পীগদবনি। স্কিম অসিনা BPLগী য়ুমশীংদা LPG কনেক্সন অমমমদা লুপা ওইবা শেলগী মতেং পীরি। সিলিন্দর অমা, প্রেসর রিগুলেটর, বুকলেট, সেফটি হোস, অসিনচিংবা য়াউবা কনেক্সন অমগী লুপা 1600কী ওইবা অচংবা এদমিনিষ্ট্রেটিভ কোষ্ট অদু সরকারনা পুথোক্কনি।

স্কিম চৎনহন্নবগী মওং-মতৌশীং (Implementation Modalities of the Scheme)

  • LPG কনেক্সন লৈত্রিবা BPLগী ইমুং অমদা লৈবা নুপী অমনা অনৌবা LPG কনেক্সন অমগীদমক LPG দিষ্ট্রিব্যুটরদা এপ্লাই (অপীবা ফোর্মেট অদুদা) তৌবা য়াই।
  • এপ্লিকেসন ফোর্ম পীশিনবা মতমদা নুপী অদুনা অকুপ্পা মরোলশীং হায়বদি, লৈফম, জনধন/বেঙ্ক একাউন্ট অমসুং আধার নম্বর (করিগুম্বা আধার নম্বর ফংদ্রবদি BPL ইমুংগী নুপী অদুদা UIDAIগা কোর্দিনেসন তৌনদুনা আধার নম্বর ইসু তৌহন্নবা খোংথাং লৌখৎকদবনি) পীশিনগদবনি।
  • LPG ফিল্ড ওফিসিএলশীংনা এপ্লিকেসন অদু SECC – 2011 দেটাবেজগা চান্নব্রা য়েংগনি অমসুং মখোয়গী BPL ষ্টেটস অদু খংদোক্লবা মতুংদা অকুপ্পা মরোলশীংদু (মমীং, লৈফম, অসিনচিংবা) OMCশীংনা পীবা লোগইন/পাসৱার্দ অমগী খুত্থাংদা অপীবা OMC ৱেব পোর্টেল অমদা এন্টর তৌগনি।
  • অনৌবা LPG কনেক্সন অমা পীনবগীদমক্তা OMCশীংনা দি-দুপ্লিকেসন এক্সরসাইজ অমসুং অতৈ থবকশীং অদু ইলেক্ট্রোনিক ওইবা মওংদা পাংথোক্কনি।
  • কনেক্সন অদু ইলিজিবল ওইরবা বেনিফিসরিশীংদা OMCনা পীগনি (মথক্কী থাক কয়ামরুম অসি পাংথোক্লবা মতুংদা)।
  • কনেক্সনগী চার্জশীং অদু সরকারনা পুথোকপা মতমদা, করিগুম্বা নুপীদুনা পাম্লবদি OMCশীংনা অনৌবা কঞ্জুমরশীংগীদমক EMIশীংগী ওপসন অমা, কুকিং ষ্টোভ অমা অমসুং অহানবা রিফিল অদুগী শেনফমদু পুথোক্নবগীদমক পীগনি। EMIগী শেনফম অদু রিফিল তৌবা খুদিংগী কঞ্জুমরশীংনা ফংগদবা সবসিদিগী শেনফমদগী OMCশীংনা লৌশিনবা য়াই; করিগুম্বা ষ্টোভ অমা অমসুং/নত্ত্রগা অহানবা রিফিলগী অচংবা মমল অদু ষ্টেট সরকার নত্ত্রগা ভলুন্টরি ওর্গানাইজেসন অমা নত্ত্রগা মীওই অমনা পুথোকপীবা পাম্লবদি মখোয়না OMCশীংগা পাউ ফাউনরগা তৌবা য়াগনি। অদুম ওইনমক, মসি PMUYগী মখাদা ওইগনি অমসুং মিনিষ্ট্রি ওফ পেট্রোলিয়ম এন্দ নেচরেল গ্যেসকী (MoP&NG) অপীবা অয়াবা য়াউদনা অতোপ্পা স্কিম মমীং/টেগলাইন অমত্তা য়াহল্লোই।
  • OMCশীংনা BPL গী ইমুংশীংদা কনেক্সন পীনবগীদমক তোঙান-তোঙানবা মফম কয়াদা মেলাশীং শীনগনি। মসি মীয়ামগী মীহুৎ অমসুং মফম অদুগী শক্নাইরবা মীওইশীং য়াউহল্লগা পাংথোক্কনি।
  • স্কিম অসিনা দিষ্ট্রিব্যুটরশিপ মখল পুম্নমক্কী মখাদা BPLগী ইমুংশীং লৈফম অদুগী মখা পোন্না তোঙান-তোঙানবা সিলিন্দরগী সাইজগী (কেজি 14.2, কেজি 5, অসিনচিংবগী মওং) ওইনা কোনশিনগনি।

সোর্স : মিনিষ্ট্রি ওফ পেট্রোলিয়ম এন্দ নেচরেল গ্যেস

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/11/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate