অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

UJALA প্রোগ্রাম

UJALA প্রোগ্রাম

তোপিক অসিনা দোমেষ্টিক ইফিসিএন্ট লাইটিং প্রোগ্রাম অমা ওইরিবা উন্নট জ্যোটি বাই এফোর্দেবল LEDs ফোর ওল - UJALA প্রোগ্রামগী মতাংদা ইনফোর্মেসন পীরি।

ওর্দিনারি বল্ব অমা হায়বসি মৈ ঙালহনবগী খ্বাইদগী ইনর্জি ইফিসিএন্ট ওইদবা মওং অমনি মরমদি মসিদা ইলেক্ত্রিসিটিগী শুপ্নগী 5% খক্তমক মঙাল ওইনা ওন্থোকই। চপ মান্নবা নত্ত্রগা অহেনবা মঙালগী আউটপুট পীনবগীদমক লাইট এমিটিং দাইওদ (LEDs) অসিনচিংবা ইফিসিএন্ট ওইবা লাইট বল্বশীং অসিনা ওর্দিনারি বল্ব অমনা শিজিন্নরিবা ইনর্জিগী শরুক তরা থোকপগী অমখক্তমক শিজিন্নৈ। অদুম ওইনমক, LEDশীং অসি মমল তাংবা মরমনা অসিগুম্বা ইফিসিএন্ট লাইটিং সিষ্টেমশীং অসি শিজিন্নবদা খুরৌ থাংলি। স্কিম অসিবু উন্নট জ্যোটি বাই এফোর্দেবল LEDs ফোর ওল হায়বসিগী মমীং লৌদুনা “UJALA” হায়না থোল্লি।

পান্দমশীং

ইলেক্ত্রিসিটি বিলশীং হন্থহন্নবা ইফিসিএন্ট লাইটিং, অহেনবা এৱারনেস প্রোমোট তৌবা অমসুং অকোয়রোন কনবদা মতেং পাংবা হায়বসিনা মসিগী মরুওইবা পান্দমনি।

মপুং ওইবা টার্গেটশীং

 • মহুৎ শিন্দোক্কদবা ইনকান্দেসেন্ট বল্ব মশীংগী মপুংওইবা টার্গেট – মিলিয়ন 200
 • পানরিবা চহিগী ওইবা মপুংওইবা ইনর্জি সেভিংশীং - বিলিয়ন 10.5 KWh
 • লোদ হন্থহনগনি হায়না পানরিবা - 5000 MW
 • পানরিবা কঞ্জুমর বিলশীংগী চহিগী ওইবা কোষ্ট রিদক্সন -  লুপা ক্রোর 40,000
 • পানরিবা চহিগী ওইবা গ্রিনহাউস গ্যেস এমিসন রিদক্সন - CO2 মিলিয়ন টোন 79

ইমপ্লিমেন্টেসন এজেন্সিশীং

ভারত সরকারগী পব্লিক সেক্টর বোদি অমা ওইরিবা ইলেক্ট্রিসিটি দিষ্ট্রিব্যুসন কম্পনি এন্ড ইনর্জি ইফিসিএন্সি সর্ভিসেস লিমিটেদ (EESL)না প্রোগ্রাম অসি ইমপ্লিমেন্ট তৌরি।

LED বল্বশীং লৌনবগী ইলিজিবিলিটি

গ্রিদ-কনেক্টেদ কঞ্জুমর খুদিংমক্না করিগুম্বা মখোয়গী মরি লৈনবা ইলেক্ত্রিসিটি দিষ্ট্রিব্যুসন কম্পনিদগী মিটর কনেক্সন অমা লৈরবদি UJALA স্কিমগী মখাদা LED বল্বশীং অসি মার্কেট প্রাইসগী 40%মুক্তা ফংবা য়াগনি। কঞ্জুমরশীংনা LEDশীং অসিগীদমক থাগী মান্নবা শেনহুনশীংদা শেল পীবগী খুদোংচাবসু লৈগনি।

ইমপ্লিমেন্ট তৌরবা রাজ্যশীং

UJALA অসি রাজ্য 12দা ইমপ্লিমেন্ট তৌরি। কোভর তৌরবা সিটিশীং অমসুং LED বল্ব দিষ্ট্রিব্যুসনগী ষ্টেটস খংনবগীদমক্তা, মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু

LED বল্বশীং ফংবা

বল্বশীং অসি সহরগী মফমশীং শেমগৎপা অখন্নবা কাউন্টরশীংদা য়েন্থোক্কনি। মখোয় অসি দুকানশীংনচিংবা য়াউনা অতৈ মফম অমত্তদা ফংলোই। ফেজগী মতুংইন্না য়েন্থোক্কনি। কাউন্টরশীংগী লোকেসন অসি কঞ্জ্যুমরশীংদা খংহন্নবগীদমক এৱারনেস দ্রাইভ (লিফলেটশীং, পোষ্টরশীং, এদভর্টিজমেন্টশীং অসিনচিংবা)কী খুত্থাংদা ফংহনগনি।

LED বল্বশীং ফংনবগীদমক্তা সবমিট তৌগদবা দোক্যুমেন্টশীং

 • খ্বাইদগী নৌবা ইলেক্ট্রিসিটি বিলগী ফোটো কোপি
 • ফোটো ID প্রুফকী কোপি অমা
 • রেসিদেন্সিএল প্রুফকী কোপি অমা (রেসিদেন্সিএল প্রুফতা য়াউরিবা এদ্রেস অদুগা ইলেক্ত্রিসিটি বিলদা য়াউরিবা এদ্রেস অদুগা মান্নবা ওইগদবনি।)
 • ওন-বিল ফাইনান্সিং (ইলেক্ত্রিসিটি বিলদগী বেলেন্স এমাউন্ট লৌখৎপা) ওইরবদি কেস এদভান্স ওইগনি নত্ত্রগা LED খুদিংমক্কী অপফ্রন্ট পেমেন্ট ওইরবদি ফুল এমাউন্ট ওইগনি। অপফ্রন্ট পেমেন্টকী মতাং ওইরবদি, এদ্রেস প্রুফ পীদ্রবসু য়াগনি।

য়াদবা বল্বশীং/ LED বল্ব ফ্যুজশীংগী মতাংদা

LED বল্বশীংগী মপুন্সি য়াম্না শাংই (নোংমগী পুং 4দগী 5 ফাউবা শিজিন্নবা ওইরবদি চহি > 15) অমসুং ফ্যুজ চাক্কন্দে। অদুম ওইনমক, করিগুম্বা LED বল্ব অদুনা টেক্নিকেল ইফেক্টনা মরম ওইদুনা মথৌ তৌবা লেপখ্রবদি, EESLনা চহি অহুমগী ওইনা টেক্নিকেলগী ওইবা অশোয়বশীংগী শেল লৌদবা ৱারেন্টি পীগনি। অমসুং মহুৎ শিন্দোকপগী থবক অদু, য়েন্থোকপগী থবক লোয়রবা মতুংদা খংহল্লক্কদবা, মসিগীদমক্তা শেমগৎলবা রিটেল ষ্টোরশীংগী খুত্থাংদা তৌগনি। য়েন্থোক্লিঙৈ মনুংদা, মহুৎ শিন্দোকপগী থবক অসি সহর অদুগী মনুংদা ওপরেট তৌরিবা DELP দিষ্ট্রিব্যুসন কাউন্টর অমহেক্তদা তৌবা য়াগনি। EESL LED বল্ব অমহেক্তবু অতোপ্পা কম্পনিগী EESL LED বল্ব অমহেক্তগা মহুৎ শিন্দোক্নবা য়াই।

কমপ্লেন্টশীং রেজিষ্টর তৌবা

য়েন্থোক্লিঙৈ মনুংদা তৌবা কমপ্লেন্টশীংদি এদভর্টিজমেন্ট অমসুং এৱারনেস দ্রাইভশীংদা খংহল্লিবা দিষ্ট্রিব্যুসন এজেন্সিগী কষ্টমর কেয়র নম্বর অদুদা লোইশিনবা য়াই। EESLনা তোল-ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর পীবগা লোয়ননা, মেন্যুফেকচরর অদুগা চান্ননা, UJALA LED বল্ব বোক্স অদুদা প্রিন্ট তৌনবা অমসুং কন্সেন্ট দিদ (পেমেন্টগী রিসিপ্ট) অমসু শোয়দনা য়াউহন্নবা খংহল্লি। য়েন্থোকপগী মতম অসি হেক লোয়বগা কঞ্জুমরশীংনা মখোয়গী মরি লৈনবা মেন্যুফেকচরর অদুগা হেল্পলাইন নম্বরশীং অসিগী খুত্থাংদা কন্টেক্ট তৌদুনা বল্ব অদু শীন্দোক্নবা খংহনবা য়াই। মরি লৈনবা মেন্যুফেকচরর অদুনা কঞ্জুমর অদুবু খ্বাইদগী নকপা রিটেল আউটলেট অমদা লমজিংগনি অমসুং মফমদুদা টেক্নিকেলগী অশোয়বা লৈরবা বল্বশীংদু শিন্দোক্কনি।

মথৌ তৌদ্রবা LEDশীংগী কমপ্লেন্টশীং অমসুং চানবা মতমদা মদুবু কোকহন্নবা কমপ্লেন্ট রিদ্রেসেল মেকানিজম অমা রেকোর্দ তৌনবা হেল্পলাইন নম্বর অমা থমগনি।

ইমুং অমদা লৈবা য়াবা বল্বশীংগী মেক্সিমম ওইবা মশীং

UJALA স্কিমগী খুত্থাংদা কঞ্জুমরশীংনা LED বল্বশীং মিনিমম ওইনা 2 অমসুং মেক্সিমম ওইনা 10 ফাউবা, লম-লমগী মখা পোন্না ফংবা য়াই। য়ুম অমনা চাংচত্তা মৈ থান্নবা পোইন্ট 5-6 শিজিন্নৈ হায়বসি ষ্টদি তৌবদগী খংবা ঙম্মি।

মতৌ করম্না মোদেল অসিনা থবক পাংথোকপগে

 • ইনর্জি ইফিসিএন্সি সর্ভিসেস লিমিটেদ (EESL)না LED বল্বশীং অসি মার্কেট প্রাইসকী 40 %দা য়ুমথোং খুদিংদা য়েন্থোকই।
 • টোটেল অপফ্রন্ট ইনভেষ্টমেন্ট অমসুং রিস্ক কোভরেজগী অপুনবা অসি EESLনা পুথোকই।
 • চহি 5গী ওইবা ইনর্জি সেভিংদগী DISCOM না EESLদা পী।
 • সরকারদগী সবসিদি অমত্তা মথৌ তাদে।
 • ইলেক্ট্রিসিটি টারিফতা শাফু অমত্তা লৈতে।

সোর্স : PIB

মরি লৈনবা রিসোর্সশীং

 1. নেসনেল UJALA দেশবোর্দ

অকোনবা শেমদোকখিবা : 3/17/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate