অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

টেটানস

টেটানস হায়বসি লৈবাক-লৈহাউদা লৈবা বেক্টেরিয়াশীংদগী অশোকপশীংদা চংশীল্লকপদগী থোকপা লৌনগনবা লায়না অমনি। মসিবু থোকহল্লিবা বেক্টেরিয়া ক্লোষ্ট্রিদিয়ম টেটানি হায়রিবসি লৈবাক-লৈহাউদা স্পোর (spore) কৌবা মওং অসিদা চহি কয়া চুপ্না হিংদুনা লৈবা ঙম্বা ওর্গানিজম অমনি।

টেটানস অসি অশোকপা অমদা বেক্টেরিয়াগী স্পোরশীং চংশিল্লকপদগী থোকহল্লি। স্পোরশীং অদুনা এক্টিভ ওইখৎলক্তুনা অমসুং মশীং য়াম্না থুনা য়ামখৎপা গ্রাম-পোজিটিভ বেক্টেরিয়া ওইনা চাউখৎলক্তুনা মসলশীংবু শোকহনবা য়াম্না কনবা হু (toxin) অমা পুথোকপা হৌরকপদগীদি ইনফেক্সন হৌরকই। টেটানস স্পোরশীং অসি মহৌশানা লৈবাক-লৈহাউ, উফুল অমসুং শাশীংগী অমাং-অশোয়শীং য়াউনা অকোয়রোন পুম্নমক্তা ফংই। বেক্টেরিয়া অসিনা নহাক্কী হকচাংদা চংলকপা য়াবগী লম্বী অসি কোলহিং কাবা য়োৎপী, মচিন তুম্বা য়োৎ-গ্লাসনা থীনবা, নত্ত্রগা তিন-কাংনা চিকপগী অশোক-অপন, মৈনা চাকপা, অমসুং উনশাদা থোকপা অতৎ-অরাক অসিনি।

ওইথোকপা য়াবা মখল মরি

 1. জেনেরেলাইজ টেটানসনা স্কেলেটল মসল পুম্নমক শোকহল্লি। মসিনা মখল মরি অসিগী মনুংদা খ্বাইদগী হেন্না কমন ওইবা অমসুং শাথীবা মওংনি।
 2. লোকেল টেটানসনা বেক্টেরিয়া অদুনা শোকহল্লবা অশোকপা অদুদা নত্ত্রগা মদুগী অকোয়বদা মসল ফাজিনবা থোকহল্লি।
 3. সেফালিক টেটানস অসিনা মরুওইনা কোক শোকপা নত্ত্রগা নাকোংগী ইনফেক্সন লৈরবা মতুংদা অমা নত্ত্রগা মসিদগী হেনবা মায়গী মসলশীংদা থুনা য়াংনা (নোংমা নিনিগী মনুংদা) শোকহল্লি।
 4. নিওনেটেল টেটানস অসি জেনেরেলাইজ টেটানসকা য়াম্না মান্নৈ। মসিদা লৈরিবা খেৎনবা অমদি মসিনা থা অমগী মখাদা লৈবা অঙাং অমদা (নিওনেট হায়না কৌই) শোকহনবা অসিনি। কন্দিসন অসি চাউখৎলবা লৈবাকশীংদদি য়াম্না তাংনা থোকই।

টেটানস থোকহল্লিবা মরমশীং

 • ক্লোষ্ট্রিদিয়ম টেটানি অসি লায়না অসিবু থোকহল্লিবা বেক্টেরিয়া মখল অদুনি। বেক্টেরিয়া অসি মওং অনিদা ফংই, মখোয় অদুদি, স্পোর (দোর্মেন্ট)গী মওংদা নত্ত্রগা মচা পোকপা ঙম্বা ভেজেটেটিভ সেল (এক্টিভ)গী মওংদা অসিনি।
 • স্পোরশীং অসি লৈবাক-লৈহাউ, উফুল, অমসুং শাশীংগী অমাং-অশোয়শীংদা লৈ অমসুং চহি কয়া হিংদুনা লৈবা ঙম্মী। স্পোরশীং অসি কা-হেনবা টেম্পেরেচরশীংদসু রেসিষ্টেন্ট ওই।
 • অশোকপা অমদা টেটানস স্পোরশীং চংবগী থৌওংসি য়াম্না কমন ওই। অদুম ওইনমক টেটানস হায়বসি স্পোরশীংদুনা চাউখৎলক্তুনা (germinate) অমসুং এক্টিভ বেক্টেরিয়েল সেল ওইরক্লবা মতমদতা থোকই।
 • এক্টিভ বেক্টেরিয়েল সেলশীংদুনা টেটানোলাইসিন অমসুং টেটানোস্পাজমিন কৌবা এক্সোটোক্সিন অনি থাদোরকই। টেটানোলাইসিনগী ফঙ্কসন অসি ময়েক শেংদে অদুবু টেটানোস্পাজমিন অসিদি লায়না অসি ওইহল্লকপগী মরম্নি।
 • লায়না অসি উনশা তৎপা অরুবা অশোকপা অমদা ওইগল্লি। অয়াম্বা কেসশীংদি মচিন তুম্বনা থীনবা, লুনা ককপা, নত্ত্রগা উনশাদা খোৎপা অসিনচিংবদগী ওইগল্লি।
 • টেটানস চংনিংঙাই ওইবা অতৈ অশোক-অপনশীংগী মরক্তা মখাগীসিংশি য়াউই:
 • সর্জরি।
 • কায়বগী অশোকপা (Crush wound)।
 • অপোম্বা (Abscesses)।
 • অঙাং উনবা (Childbirth), অমসুং
 • দ্রগ শিজিন্নবশীং (য়েত্তুম থীংজিনফম)।
 • অশিবা টিসু লৈবা অশোক-অপনশীং (খুদম ওইনা, মৈনা চাকপা নত্ত্রগা য়ৈখায়-থীনগায়বগী অশোকপশীং) নত্ত্রগা মপানগী পোৎশকশীং (অতেক-অকায় য়াউবা) অসি টেটানস ওইরক্নবগী খ্বাইদগী রিস্ক লৈ।
 • টেটানস অসি মসি চংদনবা টিকা থাদোক্তবা নত্ত্রগা ভেক্সিনগী এক্টিভ বুষ্টর দোজ লৌদুনা মতিক চাবা ইম্যুনিটি লৈতবা মীওইশীংদা লাকপা য়াই।

টেটানসকী লাইওংশীং

জেনেরেলাইজ টেটানসকী ওইনদি, অহৌবগী কমপ্লেন্টশীং অদুগী মনুংদা মখাদা পীরিবশীংসি য়াউবা য়াই:

 • হাক্কচবা, মসল ফাজিনবা, মসল নাবা, শোন্থবা, নত্ত্রগা খৌনাউদা য়োৎপা য়াদবা অসিনচিংবসি তোইনা উবা ফংই।
 • অয়াম্বা মতমদা মায়গী মসলশীং অসিনা হান্না শোকই। ত্রিসমস নত্ত্রগা লোকজো (Trismus or lockjaw) অসিনা খ্বাইদগী কমন ওই। কন্দিসন অসি চিঞ্জাক শায়নবগী মথৌ তৌরিবা খয়াৎকী মসলশীং ফাজিনবদগী থোক্লকপনি।
 • মসল ফাজিনবসি (Muscle spasms) শন্দোক্কল্লি অমসুং মসিগী মনুংদা ওপিস্থোটোনস (opisthotonus) হায়না খংনবা য়াংলেন কোনবগী মওং অমা য়াউরকপা য়াই। মসল ফাজিনবসি য়াম্না শাথীবা ওইবা য়াই মদুদি মসিনা শরুশীং তেকহনবা অমসুং শরু-তাংশীং (joints) নান্থোকহনবা (dislocate) ফাউবা য়াউই।
 • শাথিবা কেসশীংদা ভোকেল কোর্দ নত্ত্রগা শ্বর হোন্নবগী মসলশীং ফাজিনবা (spasms) য়াউই।
 • সেফালিক টেটানসতদি, খয়াৎ ফাজিনবগী (lockjaw) মথক্তা, য়ামদ্রবদা মায়গী মসল অমদি শোন্থবা থোকই। কেসশীং অসিগী মনুংদা শরুক অহুম থোকপগী অনিদদি জেনেরেলাইজ টেটানস ওইরক্কল্লি।
 • লোকেলাইজ টেটানসতদি, মসল ফাজিনবসি অশোকপা মফম নত্ত্রগা মদুগী মনাক্তা থোকই। কন্দিসন অসিনা জেনেরেলাইজ টেটানস ওইহল্লকপা য়াই।
 • নিওনেটেল টেটানসনা নৌনা পোকপা অঙাংশীংদা শোকহনবা অসি নত্তনা অতৈদি জেনেরেলাইজ টেটানসকা চপ মান্নৈ। নৌনা পোক্লিবা অঙাংশীং (Neonates) অদুনা খোমচিংবা ফজনা ঙমদবা নত্ত্রগা য়োৎপদা ৱাবা থোকপা য়াই।

টেটানস থীংবা

 • টেটানস অসি টিকা থাদোক্তুনা মপুংফানা থীংবা ঙম্মী। 1920গী মতমদা টেটানস টোক্সোইদ পুথোকখিবদগী হৌনা মসি শাফবা হিদাক অমনি হায়বসি উত্তুনা লাক্লি। টেটানস টোক্সোইদতা কেমিকেল হাপ্লবা টেটানস ইনএক্টিভেটেদ টেটানস টোক্সিন নত্ত্রগা টোক্সিনগী ইফেক্ট হন্থহন্নবা হিট য়াউই, অদুবু মসিগী এন্টিজেনিক পাৱরদি লেংদনা লৈগনি।
 • টেটানস টোক্সোইদ অসি মশা মথন্তা ফংজৈ, নত্ত্রগা ভেক্সিন অমদা কম্পোনেন্ট অহুমগী মনুংদা অমা ওইনা ফংই। অঙাংশীংগী প্রাইমারি ইম্যুনাইজেসনগীদমক মসি দিপথেরিয়া টোক্সোইদ অমসুং পরটুসিস ভেক্সিন (DTP)গা পুন্সিন্নৈ, অমসুং চহি খরা য়াম্লবা নহাশীং অমসুং অঙাংশীংগী ইম্যুনাইজেসনগীদমক্তা দিপথেরিয়া টোক্সোইদ (Td)কা পুন্সিন্নৈ।
 • মপুং মরৈ ফারবা নহাশীংগী প্রাইমারি ইম্যুনাইজেসনগীদমক্তা, টেটানস টোক্সোইদ অসি চয়োল 4 দগী 6 কান্নরগা দোজ অনি পী, অদুগা অহুমশুবা দোজ অদুনা থা 6 তগী 12 লৈরগা পী। প্রোটেক্টিভ এন্টিটোক্সিন লেভেল লেংদনা থম্নবগীদমক চহি 10 খুদিংগী বুষ্টর দোজশীং পীনবা রেকমেন্দ তৌই।
 • হন্দক্কী হৌখিবা চহি খরসিদা টেটানসকী কেস অয়াম্বদি চহি 50 অমসুং মসিগী মথক্তা লৈবা চহি কাংলুপশীংদা অয়াম্বা থোকখিবা মরম্না মীওই কাংলুপ অসি টিকা থাদোক্নবা অখন্ননা রেকমেন্দ তৌই। টেটানস অসি মখাদা পীরিবা মীওইশীংগীদমক্তদি য়াম্না মরুওইনা লৌগদবনি:
  • অহৌবগী বুষ্টর সিরিজ অদু লৌখিব্রা নত্ত্রগা লৌখিদব্রা হায়বদু চপ চানা খংবা ঙমদ্রবা মীওইশীং।
  • অশাবা, চোৎ-চোৎ লাউবা ক্লাইমেট লৈবা মপাল লৈবাকশীংদা চৎপা লমকোয়বশীং।
  • অমোৎ-অকায় নত্ত্রগা হার পায়দুনা থবক শুরিবা লৌমী-শীন্মীশীং।
  • উনশাদা তৎপা নত্ত্রগা শোকপনচিংবা থোক্কনবা থবকশীং শুরিবা মীওইশীং।
 • টিকা থাদোকখিদবী নত্ত্রগা মতিক চানা টিকা থাখিদবী নত্ত্রগা হায়জিনিক ওইদবা ফিভমশীংদা অঙাং উনবগী ফিভম লৈবী মীরোনবী নুপীশীং। টিকা থাদোক্লবা মতুংদা, লায়না অদুগী এন্টিবোদিশীং অদু নাউফম (placenta)গী খুত্থাংদা মমাদগী ফিটস (fetus)তা পীশিনখি।

সোর্স: ইমেদিসিনহেলথ

অকোনবা শেমদোকখিবা : 10/23/2019© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate