অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

অহানবা লাইয়েংগী পাউতাক

অহানবা লাইয়েংগী পাউতাক

মেদিকেলগী মতেং ফংদ্রিঙৈদা, মখাদা পীরিবা অহানবা লাইয়েংগী থৌরাংশীং অসিনা ফিভম অমবু হেন্না ফৎচিল্লক্তবদগী থীংবা ঙমগনি।

মৈনা চাকপগী অহানবা লাইয়েং:

 • করিগুম্বা অঙাং অমগী ফি-রোল অদু মৈনা চাক্লবদি, অঙাং অদু থুনা ব্লাঙ্কেত অমনা য়োমশীনগদবনি নত্ত্রগা মৈদু মুত্থৎনবা মহাকপু লৈমায়দা থরো থরো ওলহনগদবনি।

য়াম্না চাক্তবশীংগীদি, মখাগী খোংথাংশীংসি লৌখৎপা য়াই:

 • অচাকপা মফমদু খুদক্তা ঈংথহনগদবনি। নাবা অমসুং ঈশীং হানবা হন্থহন্নবা অঈংবা, অশেংবা ঈশীং মরাং কায়না শীজিন্নগদবনি। অচাকপদুদা উনদি থোমগনু মরমদি মসিনা উনশাদু হেন্না শোকহনবা য়াই।
 • অচাকপা মফমদু বেন্দেজ নত্ত্রগা অশেংবা ফিনা, শেংনা অমদি কংনা থম্মু। মসিনা ঈশীং হানবা উনশাদু ঙাকথোক্কনি।
 • ঈশীং হানবদু থুগাইগনু, মরমদি মখোয়না অশোকপা মফম অদু ঙাক্লিবনি। করিগুম্বা ঈশিং হানবদু কায়খ্রবদি মফম অদুদা ইনফেক্সন থোক্লকপা য়াবগী চাং হেল্লি। বতর নত্ত্রগা মোলোমশীং অচাকপা মফমদুদা তৈগনু; মদুনা ফজনা ওইশিনবা থীংবা য়াই।
 • য়াম্না চাক্তবা ওইরবদি মখা তাবা লাইয়েং য়াউদনা মশানা ফজখিগনি।

উনশাগী মরোল পুম্নমক চাকপা, চাউনা মৈ চাকখিবগীদি, খুদক্তা এমর্জেন্সি কেয়র লৌবা মথৌ তাই। মদু ফংদ্রিবফাউবা, মখাগী খোংথাংশিং অসি লৌখৎপা য়াই:

 • অচাকপা ফি-রোলদু হকচাংদগী লৌথোক্কনু। অঙাং অদু মৈ চাক্লিবা নত্ত্রগা ওমদুনা চাক্লিবা নত্ত্রগা মৈখু নত্ত্রগা মৈশা অমত্তগী মনাক্তা লৈহনগনু।
 • য়াম্না শাথীবা মৈনা চাকপশীংদি অঈংবা ঈশীংদা লুপশীনগনু, মদুনা শোক থোকহনবা য়াই।
 • করিগুম্বা ওইথোকপা য়ারবদি, অচাকপা হকচাংগী শরুক নত্ত্রগা শরুকশীং অদু হার্টকী লেভেলগী মথক্তা থাংগৎলু।
 • অচাকপা মফম অদু অঈংবা, মনিল লৈবা তোৱেলশীং অমসুং ফিশীংনা কোম্লপ্না পুন্সিল্লু।
 • করিগুম্বা অঙাং অদু ৱান্থখ্রবদি, মহাকপু লুম্বু লুম্বু শানা থম্বীয়ু। লৈ অদুনা শ্বর হোনবদা ব্লোক তৌখিদনবা অঙাং অদু নাকন্দা চেপ্পীয়ু।
 • শ্বর হোনবগী, লেংবগি অমসুং লোক খুবগী খুদমশীং য়েংবীয়ু। করিগুম্বা খুদম অমত্তা লৈত্রবদি, ‘শ্বর হোনবগী প্রোব্লেমশীং নত্ত্রগা ঈরাক্নবগী লাইয়েং’ হায়বদুগী মখাদা পীরিবা খোংথাংশিংদু লৌখৎলু।
শরু তেকপা, শিংলি থুপ্পনচিংবগী অহানবা লাইয়েং:
 • লেংবা ঙমদবা নত্ত্রগা য়াম্না নানা লৈবা অঙাং অমদা শরুক তেক্লম্বা য়াই। শোক্লিবা মফম অদু লেংগনু অমসুং খুদক্তা মেদিকেলগী মতেং লৌ।
 • য়াম্না তৎপা অমসুং শীংলি থুপ্পগীদি, অশোকপা মফম অদু অঈংবা ঈশীংদা নত্ত্রগা অশোকপদুদা মিনট 15 উন থোম্মু। উনশাদুদা উন অদু হকথেংননা থমগনু; ফি অমনা উনশা অমসুং উন অদুগী মরক্তা খল্লু। উন নত্ত্রগা ঈশীং অদু লৌথোকউ, মিনট 15 ঙাইয়ু, করিগুম্বা মথৌ তারবদি অমুক হন্না তৌ। অঈংবদুনা নাবা, ঈশিং হানবা অমসুং তৎপা হন্থহনগনি।
মচিন থৌবনা শোকপা অমসুং ককপগী অহানবা লাইয়েং:

পিক্না ককপা অমশুং শোকপশীংগীদমক:

 • অশোকপা অদু অশেংবা (নত্ত্রগা শৌহল্লগা ঈংথরবা) ঈশীং অমসুং সাপোন্না চামথোকউ।
 • অশোকপদুগী অকোয়বা উনশাদু কংহল্লু।
 • অশোকপদু অশেংবা ফিনা কুপশিল্লু অমসুং মদুগী মথক্তা ফুত্তোক্লবা বেন্দেজ অমা থম্মু।

শাথীনা শোকপা অমসুং ককপশীংগীদমক:

 • করিগুম্বা গ্লাস নত্ত্রগা অতোপ্পা পোৎশক অমগী মচেৎ অমা অশোকপদুদগী চোংথোক্তুনা লৈরবদি, মদু লৌথোক্কনু। মদুনা ঈ থোকপা থীংবা ওইরম্বা য়াই, মদু লৌথোকপনা অশোকপা অদু হেন্না শোকচিনহনবা য়াই।
 • করিগুম্বা অঙাং অদু ঈ য়াম্না থোক্লিবা ওইরবদি, শোক্লিবা মফম অদু থবাক্কী লেভেলদগী ৱাংখৎনা থম্মু অমসুং অশেংবা ফি অমনা থুপচিন্দুনা পেদ শেম্লগা অশোকপদুদা (নত্ত্রগা মদুদা করিগুম্বা অমা চোংথোক্তুনা লৈরবদি মনাক্তা ওইনা পায়য়ু) কন্না পায়শীল্লু। ঈ থোকপা লেপত্রিফাউবা প্রেসর পীয়ু।
 • অশোকপা অদুদা পাম্বী নত্ত্রগা শাদগী সেম্বা পোৎশক অমত্তা হাপকনু, মদুনা ইফেক্সন থোকহনবা য়াই।
 • অশোকপদুদা তরু-তনানবা ফুত্তোক্লবা বেন্দেজ অমা পুন্সিল্লু। বেন্দেজ অদু কা-হেন্না কন্না পুন্সিন্দনা উনশাদু ঈশীং হানবা য়াহল্লু।
 • খুদক্তা মেদিকেলগী মতেং লৌ। অঙাং অদুদা টেতানসকী ইঞ্জেক্সন লৌবা মথৌ তাব্রা হায়বদু ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমদা হংউ।
খৌনাউদা পন্দুনা শ্বর ফুনবগী অহানবা লাইয়েং:
 • করিগুম্বা পীক্লিবা নত্ত্রগা পুংকক চাউরবা অঙাং অমনা লোক খুরবদি, মহাক্না পোৎশক অদু খুদোকহন্নবা হোৎনহল্লু। করিগুম্বা পোৎশক অদু থুনা থোক্লক্ত্রবদি, মদু অঙাংগী মচিন্দগী লৌথোক্ননবা হোৎনৌ।
 • করিগুম্বা পোৎশক অদু অঙাংগী মখনাউ অদুদা অদুম পন্দুনা লৈরবদি:

অপিকপা নত্ত্রগা পুংকক চাউবা অঙাংশীংগীদমক্তা:

 • কোক অমসুং ঙক অদু সপোর্ত তৌবীয়ু।
 • অঙাং অদুবু মমায় উপথহন্দুনা মাগী মকোক অদুনা মখোংদগী হেন্না নেমথহল্লু। লেংজুমগী কারক্তা চেক্সিন্না মঙারক থাউ। অঙাং অদুগী মমায় অদু লোংথোক্লগা খোমজিন অনিগী কারক্কী থবাক্তা মঙারক নম্মু। পোৎশক অদু থোক্লক্ত্রিবফাউবা হঞ্জিন্দুনা (মমায় মখা অমসুং মথক ওনবা) পাংথোকউ।
 • করিগুম্বা নহাক্না পোৎশক অদু লৌথোকপা ঙমদ্রবদি, অঙাং অদুবু খুদক্তা খ্বাইদগী নকপা হেলথ ৱার্কর অমগী মনাক তান্না পূগদবনি।

খরা চাউরবা অঙাংশীংগীদমক্তা:

 • অঙাংদুগী খ্বাংদা কোন্দুনা পায়রগা অঙাংদুগী মনিংদা লেপ্পু।
 • নহাক্কী খুৎ অদু খুত্তুম তাশিল্লগা খুবীনা অঙাংদুগী হকচাংদা, খোইদৌগী মথক্তা শরু পোলাংগীনা মখাদা কন্না নম্মু।
 • অতোপ্পা খুৎ অদুনা খুত্তুম অদুগী মথক্তা থম্মু অমসুং অঙাংগী পুক অদুদা ইনখৎ-ইন্থ তৌ। পোৎশক অ অদু থোক্লক্ত্রিবফাউবা হঞ্জিন্দুনা পাংথোকউ।
 • করিগুম্বা নহাক্না পোৎশক অদু লৌথোকপা ঙমদ্রবদি, অঙাং অদুবু খ্বাইদগী নকপা হেলথ ৱার্কর অমদা খুদক্তা পুগদবনি।

শ্বর হোনবগী প্রোব্লেম নত্ত্রগা ঈরাক্নবগী অহানবা লাইয়েং:

 • করিগুম্বা কোক নত্ত্রগা ঙক্তা শোকপগী ওইথোকপা লৈরবদি, অঙাংদুগী মকোক অদু লেংগনু। মখাদা পীরিবা শ্বর হোন্নবগী তাক্লিবশীং অসি মকোক অদু লেংহন্দনা পাংথোকউ।
 • করিগুম্বা অঙাং অদু শ্বর হোনবদা ৱারবা নত্ত্রগা শ্বর হোন্দ্রবদি, অঙাং অদু লোংনা হিপহল্লু অমসুং মহাক্কী মকোক অদু খজিক্তং নেমথহল্লু। অঙাংগী মনাতোন মখুল অদু চপশিল্লু অমসুং মচিনবান্দু কুপশিল্লগা শ্বর কামশিল্লু। তপ্না কাম্বীয়ু অদুবু থবাক অদু ইনখৎলক্নবগী চাংদা কাম্মু। অদুদগী মশিং অহুম্লক থীয়ু অদুগা অমুক হন্না কাম্মু। অঙাং অদু শ্বর হোনবা হৌরক্ত্রিবফাউবা মখা চত্থৌ।
 • করিগুম্বা অঙাং অদু শ্বরদি হোল্লগা জ্ঞ্যান তাদবা ওইরবদি, অঙাং অদুগী মরৈ অদুনা শ্বর হোনবদা থীংদনবা নাকন্দা চেপহল্লু।
 • ঈরোইবা হৈতবা কনাগুম্বা মীওই অমনা অঙাং অমা অরুবা ঈশীংদা ঈরাক্নবা উরবদি, মীওই অদুনা খুদক্তা থৌরি, অতাউবা দিভাইস অমা নত্ত্রগা উশা অমা অঙাংদুদা লংগদবনি অমসুং অতোপ্পা মীওইনা অঙাং অদুবু কনবা লাক্নবা কন্না লাউগদবনি।

পোইজনিংগী অহানবা লাইয়েং:

 • করিগুম্বা অঙাং অমনা পোইজন থকচিনখ্রবদি, অঙাং অদুবু ওথোকহন্নবা হোৎনগনু। মসিনা অঙাং অদুবু হেন্না নাহনবা য়াই।
 • করিগুম্বা পোইজন অদু অঙাংদুগী উনশা নত্ত্রগা ফি-রোলশীংদা পক্লবদি, ফি-রোল অদু লৌথোকউ অমসুং উনশাদুদা ঈশিং য়াম্না হৈজিল্লু। উনশা অদুদা শাপোন্না কয়ারক হন্না চামথোকউ।
 • করিগুম্বা অঙাং অমনা মহাক্কী মমিত্তা পোইজন অদু চংখ্রবদি, মমীত্তু য়ামদ্রবদা মিনট 10দি অশেংবা ঈশীংনা চামথোক্কদবনি।
 • করিগুম্বা মখাগী থৌওংশীং অসি থোরক্লবদি অঙাং অদুবু খুদক্তা হেলথ সেন্টর নত্ত্রগা হোস্পিতাল অমদা পুখৎকদবনি। করিগুম্বা ওইবা য়ারবদি, পোইজন নত্ত্রগা হিদাক নত্ত্রগা মদু হাপ্পা পাত্র অদু নংগা লোয়ননা পু। য়ারিবমখৈ অঙাং অদু ঈংনা অমদি লেংদনা থম্বীয়ু।
 • করিগুম্বা অঙাং অমা হু চেনবা শা অমনা চিক্লবদি, লাইয়েংগীদমক্তা হেলথ কেয়র প্রোভাইদর অমদা খুদক্তা পূবা হায়বসি মরুওই।

সোর্স: UNICEF

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/11/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate