অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

এমর্জেন্সিশীং: শেম-শাবা অমসুং পাউখুম পীবা

এমর্জেন্সিশীং: শেম-শাবা অমসুং পাউখুম পীবা

 1. মরুওইবা ৱাফমশীং:
 2. সপোর্ত তৌরিবা ইনফোর্মেসন
  1. এমর্জেন্সিশীংদা, অঙাংশীংনা নন-এমর্জেন্সিগী ফিভমশীংদা লৈবা হক অদুমক লৈ। এমর্জেন্সি অদু কনফ্লিক্ট, দিজাষ্টর নত্ত্রগা লাইচৎ অমা ওইরবসু মসি চুমদুনা লৈ।
  2. নুপীমচাশীং অমসুং নুপামচাশীং অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংশীং অমসুং কম্যুনিতিশীংনা মাংজৌননা প্লান তৌগদবনি অমসুং ইমুংদা, স্কুলদা অমসুং কম্যুনিতিদা এমর্জেন্সিগীদমক শেম-শাগদবনি।
  3. মিজলস, দায়রিয়া, ন্যুমোনিয়া, মেলেরিয়া, মালন্যুত্রিসন অমসুং নিওনেটেল কমপ্লিকেসনশীং অসি মরুওইনা এমর্জেন্সিগী মতমদা অঙাংশীংবু শিহনবগী মরুওইবা মরম্নি।
  4. লায়নাগী শাথীবা নত্ত্রগা মদুগী রেসপোঞ্জ অদুনা মরম ওইদুনা লাইচৎ (নত্ত্রগা লাইচৎ থোরকপা) অমনা এমর্জেন্সি অমা থোকহল্লকপা য়াই। পাক চাউনা শন্দোকপা ইনফ্লুএঞ্জা অমসুং মীনা অমগা অমগা শোক্ন-শম্নবনা শন্দোরকপা অতৈ লায়নাশীংগী মতাংদদি, অনাবশীং অদু অতৈদগী তোখায়না থমগদবনি।
  5. মালন্যুত্রিসননা শোকহল্লবা মমা ফাউবনা এমর্জেন্সিগী পুক্নিং ৱাবা মতমদসু খোম্লাং ইনবীবা য়াই।
  6. অঙাংশীংবু এমর্জেন্সিগী মতমদা লৈবা হিংসাশীংদগী ঙাকথোকপগী হক লৈ। মখোয়বু ঙাক-শেনবদা সরকার, সিভিল সোসাইতি, ইন্টরনেসনেল ওর্গানাইজেসনশীং, কম্যুনিতিশীং অমসুং ইমুং মনুংগী দায়ত্ব লৈ।
  7. অঙাংশিং অসি মখোয়গী মমা-মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীংনা কেয়র লৌবনা হেন্না পাম্নৈ মরমদি মসিনা অঙাংশীং অদুগী পুক্নিং হেন্না লুমহল্লি। করিগুম্বা তোখায়নখ্রবদি, করিগুম্বা অঙাং অদুদা হেন্না ফগদবা ওইরবদি অঙাং অদুবু মহাক্কী ইমুং মনুংগা অমুক হন্না পুন্সিন্ননবা মথৌ তাবশীং পাংথোক্কদবনি।
  8. দিজাষ্টর অমসুং খুৎলাই পায়বগী কনফ্লিক্টশীংনা থোকহনবা সমস্যাশীং অসিনা অঙাংশিংবু কিহনবা অমসুং শাউহনবা য়াই। অসিগুম্বা ফিভম অমা থোকপা মতমদা, অঙাংশীংবু অখন্ননা পুক্নিং চংবীবা অমসুং অহেনবা মীনুংশি উৎপীবা মথৌ তাই। মখোয়বু য়ারিবমখৈ শাফনা থম্বীগদবনি অমসুং নোর্মেল ওইবা এক্টিভিটিশীং মখা চত্থহনবদা ঙাক্লৌ পীগদবনি। এমর্জেন্সিগী ফিভমগা মরি লৈননা রেসপোন্সশীং অমসুং ফিরেপশীং লৌবদা শরুক য়ানবা অঙাংশীংবু চহিগা চুনবা খুদোংচাবশীং পীবীবা য়াই।
  9. এমর্জেন্সিগী মতমদফাউবা অঙাংশীংনা মহৈ-মশিং ফংনবগী হক লৈ। অঙাংশীংনা শাফবা, অঙাংগা চুনবা স্কুল অমদা চৎপনা মখোয়দা শান্তি লৈবগী ৱাখল হেন্না ফাউহল্লি অমসুং তংদু লৈতাবগী প্রোসেস হৌহল্লি।
  10. লেন্দমাইনশীং অমসুং পোখায়দ্রিবা দিভাইসশীং অসি য়াম্না খুদোংথীনিঙাই ওই। করিগুম্বা শোক্লুরবা, নেৎলুরবা নত্ত্রগা মওং অমদা অকায়বা পীরুরবদি মখোয়না পোকখায়রক্তুনা মীওই কয়া শীহনবা নত্ত্রগা শোয়নায়হনবা য়াই। অঙাংশীং অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংশীংনা শাফরে হায়না লাউথোক্লবা মফমশীংদতা লৈগদবনি অমসুং মশক খংদবা পোৎ পুম্নমকপু শোক্লোইদবনি।
 • কনফ্লিক্টশীং, উপদ্রপ নত্ত্রগা লাইচৎশিংগুম্বা এমর্জেন্সিশীং অসিনা ইমুং মনুংশীংবু রিস্ক লৈহল্লি অমসুং মরুওইনা লায়না, মালন্যুত্রিসন অমসুং হিংসাগী খুদোংথীবা লৈহল্লি। অচুম্বা ইনফোর্মেসন অমসুং সপোর্টকা লোয়ননা ইমুং মনুং অমসুং কম্যুনিতিশীংনা এমর্জেন্সিগী মতমদা করি তৌগদগে হায়বগী থৌরাংশীং শেমগৎপা য়াই।
 • মরুওইনা নুপীমচাশীং, নুপামচাশীং অমসুং নুপীশীং অসিবু এমর্জেন্সিনা খ্বাইদগী হেন্না শোকহল্লি। ক্লাইমেট চেঞ্জনা মসিগী মশীং হেনগৎহল্লি।
 • মফম হোংবনা ইমুংগী হিংনবগী লম্বীশীং অমসুং সোসিএল সপোর্ট মেকানিজমশীং শোন্থহল্লি। মসিনা ইমুং মনুং খায়দোক্নহল্লি অমসুং মসিনা অঙাংশীংদা তুহৎপা, ওৎ-নৈবা, হিংসা, লায়রবা অমসুং লান্না শিজিন্নবশীংগী অহেনবা খুদোংথীবা লৈহল্লি।
 • কনফ্লিক্ট অমসুং দিজাষ্টরশীংনা অঙাংশীংবু লায়না অমসুং মালন্যুত্রিসনগী রিস্ক লৈহল্লি। হেলথ সর্ভিসশীং ফংবগী খুদোংচাবা হন্থহল্লি, অমসুং চিঞ্জাক ৱাৎপা তোইনা থোকহল্লি। মরুওইনা মীশীং কা-হেন্না য়াম্বা হেনগৎলকপা অমসুং সেনিটরি কন্দিসনশীং ৱাৎপনা, ঈশীং ৱাৎপগী থৌদোক লাকপা য়াই। অঙাংশিংনা এজুকেসনগী খুদোংচাবা ফংবা হন্থৈ, মরমদি স্কুলশীং অসি মী ফাবা অমসুং লান্দাবা তোইনা থোকই, অমসুং ওজাশীং অমসুং মচাক-মথুমশীং অসিগী সপ্লাই হন্থৈ। অসিগুম্বা ফিভমসিদা HIV শন্দোকপগী রিস্কসু হেনগৎলি।
 • কনফ্লিক্টকী ফিভমশীংদা, নুপীমচাশীং অমসুং নুপামচাশীং অসি মরুওইনা খুৎলায় পায়বা লান্মীশীং অমসুং কাংলুপশীংনা নমদুনা থবক লৌশিনবগী খুদোংথীবা লৈ। নুপীশীংগা লোয়ননা মখোয়সু ফাবা-পুনবা, লল্লোনবা অমসুং ইজৎ মাংহনবা য়াউনা, সেক্সুএল ভাইওলেন্স অসিগী রিস্কসু লৈ।
 • লায়নাশীংগী লাইচৎ (নত্ত্রগা থোরকপা) অসি এমর্জেন্সিশীংনা থোকহল্লকপা য়াই নত্ত্রগা মখোয়না এমর্জেন্সি অমা থোকহনবা য়াই। লায়না অদুগী শাথীবা মওং নত্ত্রগা কম্যুনিতি অদুনা পীরিবা পাউখুমনা মরম ওইদুনা এমর্জেন্সি অসি থোরকপা য়াই।
 • অচৌবা লাইচৎ অমা হায়বসি পাক্না শন্দোকপা, মহৌশানা মালেমগী ওইবা লাইচৎ অমনি। ইনফ্লুএঞ্জাগী লাইচৎ অমা হায়বসি মীয়ামগী ওইবা ইম্যুনিটি লৈতবা অনৌবা ইনফ্লুএঞ্জা ভাইরস অমদগী থোরকই। মসি পৃথীবী শিনবা থুংনা শন্দোকপা ঙম্মী অমসুং মসি অমুক হঞ্জিন্না থোক্কল্লি অমসুং হান্না খংবা ঙমদে। মরুওইনা চহি 2গী মখাদা লৈবা, খ্বাইদগী হেন্না নৌরিবা অঙাংশিং অসি ইনফ্লুএঞ্জা অমসুং অতৈ লৌনগনবা লায়নাশীংগী ওইনা খ্বাইদগী খুদোংথীনিঙাই ওই।

মরুওইবা ৱাফমশীং:

 1. এমর্জেন্সিশীংদা, অঙাংশীংনা নন-এমর্জেন্সিগী ফিভমশীংদা লৈবা হক অদুমক লৈ। এমর্জেন্সি অদু কনফ্লিক্ট, দিজাষ্টর নত্ত্রগা লাইচৎ অমা ওইরবসু মসি চুমদুনা লৈ।
 2. নুপীমচাশীং অমসুং নুপামচাশীং অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংশীং অমসুং কম্যুনিতিশীংনা মাংজৌননা প্লান তৌগদবনি অমসুং ইমুংদা, স্কুলদা অমসুং কম্যুনিতিদা এমর্জেন্সিগীদমক শেম-শাগদবনি।
 3. মিজলস, দায়রিয়া, ন্যুমোনিয়া, মেলেরিয়া, মালন্যুত্রিসন অমসুং নিওনেটেল কমপ্লিকেসনশীং অসি মরুওইনা এমর্জেন্সিগী মতমদা অঙাংশীংবু শিহনবগী মরুওইবা মরম্নি।
 4. লায়নাগী শাথীবা নত্ত্রগা মদুগী রেসপোঞ্জ অদুনা মরম ওইদুনা লাইচৎ (নত্ত্রগা লাইচৎ থোরকপা) অমনা এমর্জেন্সি অমা থোকহল্লকপা য়াই। পাক চাউনা শন্দোকপা ইনফ্লুএঞ্জা অমসুং মীনা অমগা অমগা শোক্ন-শম্নবনা শন্দোরকপা অতৈ লায়নাশীংগী মতাংদদি, অনাবশীং অদু অতৈদগী তোখায়না থমগদবনি।
 5. মালন্যুত্রিসননা শোকহল্লবা মমা ফাউবনা এমর্জেন্সিগী পুক্নিং ৱাবা মতমদসু খোম্লাং ইনবীবা য়াই।
 6. অঙাংশীংবু এমর্জেন্সিগী মতমদা লৈবা হিংসাশীংদগী ঙাকথোকপগী হক লৈ। মখোয়বু ঙাক-শেনবদা সরকার, সিভিল সোসাইতি, ইন্টরনেসনেল ওর্গানাইজেসনশীং, কম্যুনিতিশীং অমসুং ইমুং মনুংগী দায়ত্ব লৈ।
 7. অঙাংশিং অসি মখোয়গী মমা-মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীংনা কেয়র লৌবনা হেন্না পাম্নৈ মরমদি মসিনা অঙাংশীং অদুগী পুক্নিং হেন্না লুমহল্লি। করিগুম্বা তোখায়নখ্রবদি, করিগুম্বা অঙাং অদুদা হেন্না ফগদবা ওইরবদি অঙাং অদুবু মহাক্কী ইমুং মনুংগা অমুক হন্না পুন্সিন্ননবা মথৌ তাবশীং পাংথোক্কদবনি।
 8. দিজাষ্টর অমসুং খুৎলাই পায়বগী কনফ্লিক্টশীংনা থোকহনবা সমস্যাশীং অসিনা অঙাংশিংবু কিহনবা অমসুং শাউহনবা য়াই। অসিগুম্বা ফিভম অমা থোকপা মতমদা, অঙাংশীংবু অখন্ননা পুক্নিং চংবীবা অমসুং অহেনবা মীনুংশি উৎপীবা মথৌ তাই। মখোয়বু য়ারিবমখৈ শাফনা থম্বীগদবনি অমসুং নোর্মেল ওইবা এক্টিভিটিশীং মখা চত্থহনবদা ঙাক্লৌ পীগদবনি। এমর্জেন্সিগী ফিভমগা মরি লৈননা রেসপোন্সশীং অমসুং ফিরেপশীং লৌবদা শরুক য়ানবা অঙাংশীংবু চহিগা চুনবা খুদোংচাবশীং পীবীবা য়াই।
 9. এমর্জেন্সিগী মতমদফাউবা অঙাংশীংনা মহৈ-মশিং ফংনবগী হক লৈ। অঙাংশীংনা শাফবা, অঙাংগা চুনবা স্কুল অমদা চৎপনা মখোয়দা শান্তি লৈবগী ৱাখল হেন্না ফাউহল্লি অমসুং তংদু লৈতাবগী প্রোসেস হৌহল্লি।
 10. লেন্দমাইনশীং অমসুং পোখায়দ্রিবা দিভাইসশীং অসি য়াম্না খুদোংথীনিঙাই ওই। করিগুম্বা শোক্লুরবা, নেৎলুরবা নত্ত্রগা মওং অমদা অকায়বা পীরুরবদি মখোয়না পোকখায়রক্তুনা মীওই কয়া শীহনবা নত্ত্রগা শোয়নায়হনবা য়াই। অঙাংশীং অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংশীংনা শাফরে হায়না লাউথোক্লবা মফমশীংদতা লৈগদবনি অমসুং মশক খংদবা পোৎ পুম্নমকপু শোক্লোইদবনি।

সপোর্ত তৌরিবা ইনফোর্মেসন

এমর্জেন্সিশীংদা, অঙাংশীংনা নন-এমর্জেন্সিগী ফিভমশীংদা লৈবা হক অদুমক লৈ। এমর্জেন্সি অদু কনফ্লিক্ট, দিজাষ্টর নত্ত্রগা লাইচৎ অমা ওইরবসু মসি চুমদুনা লৈ।

 • অঙাং অমসুং মখোয়গী ইমুং-মনুংশিং অমসুং কম্যুনিতি পুম্নমক্না এমর্জেন্সিগী মনুংদা হ্যুমেনিতরিয়ান এসিষ্টেন্স ফংবগী হক লৈ।
 • কনফ্লিক্ট নত্ত্রগা দিজাষ্টরশীংনা মরম ওইদুনা মখোয়গী য়ুমশীংদা লৈহন্দ্রবা অঙাং অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংশীংনা, নন-এমর্জেন্সিগী ফিভমশীংদা য়ুমশীং অমসুং কম্যুনিতিশীংদা লৈরিবা মখোয়না ফংবা হক অদুগা চপ মান্ননা ফংই।
 • কম্যুনিতিশীংনা সিভিলিয়ানশীং অমসুং অনাবশীংবু চংজফম পীনবা ঙাক শেল্লবা মফমশীং খন্দোকপা ঙম্মি। এরিয়াশীং অসি মিলিটরিগী ওইবা থবকশীংগীদি কৈদৌঙৈদা শিজিন্নরোইদবনি।
 • হ্যুমেনিতরিয়ান রিলিফকী থবক শুবশীং অমসুং সপ্লাইশীং অদু মতম পুম্নমক্তা ইকাই খুম্নগদবনি অমসুং ঙাক শেনগদবনি। লান শোক্নরিবা মীওই খুদিংমক্না সিভিলিয়ানশীংবু হ্যুমেনিতরিয়ানগী মতেং ফংহনগদবনি।
 • এমর্জেন্সিগী ফিভমশীংদা নুপীশীং অমসুং ইনখৎলক্লিবী নুপীমচাশীংনা অকক্নবা মথৌ তারিবশীংদু ইকাই খুম্নগদবনি। মখোয়গী প্রাইভেসি, হায়জিন অমসুং প্রোতেক্সন অদু খংগদবনি। মীনা লোয়নবিদ্রবা অঙাংশীং, মীরোনবী নুপীশীং, অপিকপা অঙাং চেল্লিবা মমাশীং, ইমুং-মনুংগী নুপী মকোকশীং, শোয়নাইরবা মীওইশীং অমসুং অহল ওইরবশীংনা মখোয়গী অকক্নবা মথৌ তাবশীংদু কোকহন্নবা অকক্নবা মীৎয়েং মথৌ তাবা য়াই।
 • অঙাংশীং অমসুং ইমুং মনুংশীং অদু লৈবাক অমগী মনুংদা য়ুমহোংবা তারবদি, জাতিগী ওথোরিতিশীং অদুনা অঙাংশীংদুগী হকশীং ঙাকপা অমসুং অঙাংশিং অমসুং ইমুং মনুংদুবু মতেং পাংবা হায়বসি তঙাইফদবা দায়ত্বনি। ময়ামগী মনুংদা য়ুনাইটেদ নেসন্স, নন-গবর্নমেন্তেল ওর্গানাইজেনশীং অমসুং ইন্তরনেসনেল কমিতি ওফ দি রেদ ক্রোস (ICRC) অসিসু অঙাংশীং অমসুং ইমুং মনুংশীংদা মতেং পীবদা অমসুং ঙাক শেনবদা লৌগদবা মরুওইবা থৌদাং লৈ।
 • মফম হোংলবা মীওইশীং অদুগী, মখোয়গী য়ুম হোংবগী থৌওং অদু ইসু অমা ওইরক্ত্রবদি, মখোয়গী য়ুমশীংদা শাফনা হনবগী হক লৈ। অঙাংশীং অমসুং ইমুং মনুংনা মখোয়গী পুন্সি অদু অমুক হন্না শেমগৎপা য়ানবা, মফম হোংলুবা মীওইশীং অদুগী শম্পতিগি হক অদু ইকাই খুম্নগদবনি।
 • এমর্জেন্সি অমগী মতুংদা কম্যুনিতিশীংনা অমুক হন্না শেমগৎ-শাগৎপা অমসুং খুন্দা লৈতারকপগা লোয়ননা, অঙাংশীং, নুপীশীং অমসুং ইমুং-মনুংদা, হেলথ অমসুং এজুকেসন য়াউনা, সোসিএল সর্ভিসশীংগী মীৎয়েং থম্বীগদবনি।
 • সিভিলিয়ানশীংদা মতেং পাংলিবা হ্যুমেনিতরিয়ান থৌমীশীংনা হিংসা, তুহৎপা অমসুং ওৎ-নৈবগী তঞ্জাশীং হন্থহনগদবনি। মীয়াম অদুবু ওৎ-নৈবা থবক অমহেক্তা হ্যুমেনিতরিয়ান থৌমীশীং অদুনা পাংথোক্লবদি মদুবু খুদক্তা মরি লৈনবা এজেন্সি অমসুং ওথোরিতিশীংদা রিপোর্ট তৌগদবনি।

নুপীমচাশীং অমসুং নুপামচাশীং অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংশীং অমসুং কম্যুনিতিশীংনা মাংজৌননা প্লান তৌগদবনি অমসুং ইমুংদা, স্কুলদা অমসুং কম্যুনিতিদা এমর্জেন্সিগীদমক শেম-শাগদবনি।

ইমুং অদুগী মনুংদা, দিজাষ্টর নত্ত্রগা কনফ্লিক্ট অমনা পীরকপা এমর্জেন্সি অমহেক্তগীদমক অপুনবা ইমুং অদুনা শেম-শাবা য়াই। মীপুম খুদিংনা মৈ, য়ুৱারহাবা, ঈচাউ, নোংলৈ-নুংশিৎ অমসুং অতোপ্পা মাং-তাকপশীংগী তোঙান-তোঙানবা খুদোংথীবশীং অমসুং কনফ্লিক্টশিংগী রিস্কশীং খংজিনবা মথৌ তাই। ইমুং মনুং অমসুং কম্যুনিতিগী মনুংদা লৈবা মীওই খুদিংনা মখোয়গী রিস্কশীং কমদৌনা হন্থহনগনি হায়বা খংলবা অমসুং মখোয়গী দায়ত্বশীং খংলবদি রেসপোন্স অদু হেন্না মপাঙ্গল কনগনি।

কম্যুনিতি অমগী অকোয়বদা লৈবা ওইথোকপা য়াবা খুদোংথীবশীং অমসুং শাফবা মফমশীং মশক খংদোক্কদবনি। করিগুম্বা ওইথোকপা য়ারবদি মখোয়দা লোকেল মেপ অমা উৎকদবনি। কম্যুনিতি অদুদা লৈবা মীপুম খুদিংমক অদু য়াউহনগদবনি অমসুং পাউ পীগদবনি। প্লানশীংদুগী মনুংদা করম্না অপীকপা অঙাংশীং, খরা চাউরবা মীওইশীং অমসুং মশা ঙমদবা মীওইশীংদু করম্না মতেং পীগদগে হায়বদু মনুং চলহনগদবনি।

কম্যুনিতি ৱার্নিং সিষ্টেমশীং অমসুং খুদোংথীবদগী নান্থোকখিনবা এভাক্যুএসনগী লম্বীশীং অদু মশক ফজনা খংদোক্কদবনি অমসুং পাউ পীগদবনি। কম্যুনিতিশীংনা স্কুলশীংদা নুপামচা অমসুং নুপীমচাশিংগা লোয়ননা অমসুং য়ুম্লোন্নবশীংদা লৈবা ইমুং মনুংশীংগা লোয়ননা সেফতিগী পাম্বৈশীংগী দ্রিলশীং পাংথোকপা য়াই।

কম্যুনিতিশীংনা হেলথ ফেসিলিটিশীং অসি অথীংবা পীরকপা য়াবা এমর্জেন্সিশীং থেংননবা ফজনা শারে অমসুং মখোয়দু থোক্লকপদা ফজনা মতেং পাংলনি হায়বদু শোয়হল্লোইদবনি। হেলথ কেয়র ষ্টাফশীং, এমর্জেন্সিগী ফিভমশীংদা থবক তৌনবগীদমক ত্রেন তৌগদবনি।

স্কুলশীং অসি শাফবা মফম অমদা, অঙাংশীংনা লৈরিবা মফমদুগা নক্ননা অমসুং ঈচাউনচিংবা দিজাষ্টর লৈতবা মফমদা থম্বা হায়বসি মরুওই। অঙাংশীং অমসুং ওজাশীংগী সেফটি লৈহন্নবগী মওংদা স্কুলশীং অসি ফজনা শাবা তাই। অঙাংশীংবু ফুবা-চৈবা, ফাবা-পুনবা নত্ত্রগা হিংসাগী অতৈ মওংশীংদগী ঙাকথোক্নবা মখোয়না চেক্সিন্না ওর্গানাইজ তৌবা তাই।

ওজাশীং অমসুং স্কুল এদমিনিষ্ট্রেটরশীংনা অঙাংশীং, মখোয়গী ইমুং মনুং অমসুং কম্যুনিতিশীংবু মখাগী হিরমশীং অসিদা মতেং পাংবা য়াই:

 • মহৌশাগী ওইবা খুদোংথীবশীং অমসুং অতৈ এমর্জেন্সিগী রিস্কশীং খংহনবদা
 • দিজাষ্টর করম্না থীংগদগে খংহনবদা
 • এমর্জেন্সি অমদা করি তৌগদগে খংবদা

অঙাংশীং য়াউনা ইমুং মনুংশীংবু ৱার্নিং অমা খংদোক্নবা অমসুং মখোয়না মদু তাবা নত্ত্রগা উবা মতমদা করি তৌগনি হায়বদু খংনবা পুক্নিং থৌগৎকদবনি। ৱার্নিং নত্ত্রগা সিগ্নেল অমা হায়বসি হুইসেল, হোর্ন নত্ত্রগা মচু শংলবা ফিরাল অমা ওইবা য়াই। ইমুং মনুংশীংনা উনবা য়াবা শাফবা মফমশীং অদুসু মশক খংদোক্কদবনি। য়ুমশাশীংগী শাফবা মফমশীংসু মশক খংদোক্কদবনি। চেক্সিন থৌরাংশীং অসিনা ইমুং মনুং তোখায়নহনবদগী থীংবা ঙম্মী।

অঙাংশীংবু মখোয়গী মমীং অমসুং মখোয়গী মরি-মতাশীং অমসুং মখোয়গী খুঙ্গং নত্ত্রগা সহর অদুগী মমীংশীং অদু নিংশিংবা তম্বীগদবনি। করিগুম্বা মখোয়না মখোয়গী ইমুং মনুংদগী তোখায়নখ্রবসু মখোয়গী কম্যুনিতিদু মশক খংবা ঙম্নবা জিওগ্রাফিকেল ইন্দিকেটর নত্ত্রগা লেন্দমার্কশীং অদু খংনবা ত্রেন তৌবীবা য়াই।

মাংজৌননা থৌরাং তৌদুনা থম্বা ফেমিলি এমর্জেন্সি বেগ অমনা পুন্সি কনবা য়াই। মদুগী মনুংদা তোর্চ (ফ্লাসলাইট) অমা, বেটরিশীং, কেন্দলশীং, মৈখেৎ, রেদিও, ঈশীং হাপ্নবা পাত্র অমসুং ফার্ষ্ট এইদ কিট অসি য়াউগদবনি। পেকেট অদু মতম মতমগী ওইনা চেক তৌগদবনি অমসুং মতম পুম্বদা শেম-শাদুনা লৈগদবনি।

বার্থ সর্তিফিকেটশীং অমসুং অতৈ মরুওইবা ফেমিলিগী দোক্যুমেন্টশিং অদু শাফবা অমসুং কোম্না ফংবা য়াবা মফম অমদা থমগদবনি। প্লাষ্টিক্না য়োমশীন্দুনা থম্বনা মখোয়বু ঈশীং অমসুং মাং-তাকহনবদগী ঙাকথোকপদা মতেং পাংই।

মিজলস, দায়রিয়া, ন্যুমোনিয়া, মেলেরিয়া, মালন্যুত্রিসন অমসুং নিওনেটেল কমপ্লিকেসনশীং অসি মরুওইনা এমর্জেন্সিগী মতমদা অঙাংশীংবু শিহনবগী মরুওইবা মরম্নি।

লৌনগনবা লায়নাশীং অসি চগুংনবা এমর্জেন্সিগী ফিভমশীংদা লায়না শন্দোকই। রিস্কশীং অসি হন্থহন্নবগীদমক্তা মখাগীসি পাংথোক্কদবনি:

 • থা 6তগী চহি 15গী মনুংদা লৈবা অঙাং পুম্নমকপু মরুওইনা, মিজলসকী তিকা অসি অহানবা খুন্দাফম অদুদা মওং চুম্না থাদোক্কদবনি।
 • অনাবশীং থীংনবা অমসুং লাইয়েংনবা হেলথ-কেয়র সর্ভিসশীং মখা তানা লৌগদবনি।

চিঞ্জাক ৱাৎলকপা, লায়না হেনগৎলকপা অমসুং কেয়র লৌবগী থৌওংশীংদা অপনবা লৈরকপনা মরম ওইদুনা এমর্জেন্সিগী মতমদা মালন্যুত্রিসন অসি হেন্না তোইনা থোকই। মরম অসিনা অঙাংশীংবু মখাগীশী শোয়দনা ফংহনবা তাই:

 • খোম্লাং ইনবীবা অমসুং চহিগা চুনবা মচি ওইবা চিঞ্জাক অমসুং দ্রিঙ্কশীং মরাং কায়না ফংহনবা
 • ফোর্টিফাইদ ফুদশীংগী মথক্তা মাইক্রোন্যুত্রিএন্ট সপ্লিমেন্টশীং ফংহনবা

য়াম্না মশা পাবা অমসুং/নত্ত্রগা অপোম্বা (মহৌশানা খোংপাক অমসুং খোংদা) লৈবা অঙাংশীং অদু খুদক্কী ওইবা এসেসমেন্ট অমসুং লাইয়েংনবা অমসুং মখোয়গী ষ্টেতসকী মতুংইন্না মখাতাবা মেনেজমেন্টগীদমক্তা ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর নত্ত্রগা হেলথ ফেসিলিতি অমদা পুবা মথৌ তাই.

এমর্জেন্সিশীংদা, অফবা ঈশীং, সেনিতেসন অমসুং হায়জিন ৱাৎপনা লাইচৎ অমা থোকহল্লকপা য়াবা লায়নাশীং লৈহল্লকপা য়াই। ফত্তবা সেনিটেসন লৈবা অমসুং চগুংননা খুন্দাবা মফমশীংদা কোলেরা থোক্লকপা য়াই। ইনগদবা মরুওইবা খোংথাংশীংগী মনুংদা মখাগীসি চল্লি:

 • সাপোন অমসুং ঈশীংনা নত্ত্রগা মসিগী মহুৎশিনবা য়াবা উৎ অমসুং ঈশীংনা খুৎ তোয়না হামদোকপা
 • অমাংবশীং অমসুং অমোৎ-অকায়শীং শাফবা মওংদা হুন্দোকপা
 • শাফবা মওংদা চান-থক্নবা শেম-শাবা
 • শাফবা ঈশিংগী সোর্সশীং শিজিন্নবা নত্ত্রগা ঈশীং শৌহনবা, ফিল্টর তৌবা, ক্লোরিন হাপ্পা নত্ত্রগা নুংশানা মহি হাৎপনচিংবা য়ুমদা পাংথোকপা য়াবা থৌওংশীং শিজিন্নবা
 • শাফবা ঈশীং তরু-তনানবা, মখুম খুম্বা পাত্রশীংদা থম্বা

লায়নাগী শাথীবা নত্ত্রগা মদুগী রেসপোঞ্জ অদুনা মরম ওইদুনা লাইচৎ (নত্ত্রগা লাইচৎ থোরকপা) অমনা এমর্জেন্সি অমা থোকহল্লকপা য়াই। পাক চাউনা শন্দোকপা ইনফ্লুএঞ্জা অমসুং মীনা অমগা অমগা শোক্ন-শম্নবনা শন্দোরকপা অতৈ লায়নাশীংগী মতাংদদি, অনাবশীং অদু অতৈদগী তোখায়না থমগদবনি।

 • লায়না অমা শন্দোরকপগী শাফু অসি লায়না অদুগী শাথীবগী চাং অমসুং সরকার, কম্যুনিতি অমসুং ইন্দিভিজুএলশীংদুনা লৌখৎলিবা থবকশীং অদুগী মখা পোল্লি।
 • অনৌবা ভাইরস অমনা ওইহনবা ইনফ্লুএঞ্জা লাইচৎ অমনা অনৌবা ভাইরস অদুগী ইম্যুনিতি লৈতবা মীয়াম অমদা য়াম্না থুনা শন্দোকপা ঙম্মী। ইনফ্লুএঞ্জা অদুনা থোকহল্লিবা অনাবদুগী শাথীবগী অমসুং শিহনবগী চাং অদুগী মতুংইন্না খরা শাথীবা নত্ত্রগা কা-হেন্না শাথীবসু য়াই। লাইচৎ অদু অমুক লাকপা অমুক চৎখিবা য়াই। মসিগী শাথীবগী চাং অসি লাইচৎ অদুগী মনুংদা হোংদোক হোংজিন তৌবা য়াই অমসুং মসি হান্না খংবসু ঙমদে। মসি মহৌশানা মতম মতমগী ওইনা থোক্লকপা ইনফ্লুএঞ্জাদগি শাথীবা হেল্লি।
 • চহিগী নত্ত্রগা মতম মতমগী থোক্লকপা ইনফ্লুএঞ্জানা চহি 65গী মথক্তা লৈবা মীওইশীংদা হেন্না অশি-অনা থোকহল্লি। ইনফ্লুএঞ্জা লাইচৎ অমনা চহি নৌরিবা কাংলুপশীংদা অশি-অনা হেন্না থোকহল্লি। মতম মতমগী অমসুং লাইচৎ ওইনা থোক্লকপা ইনফ্লুএঞ্জানা মীরোনবী নুপীশিং অমসুং চহি 2গী মখাদা লৈবা অঙাংশিংদা হেন্না রিস্ক লৈহনবগা লোয়ননা শিহল্লি। খরা পুংকক চাউরবা অঙাংশিংদা ইনফেক্সনগী চাং হেল্লি অদুবু শাথীবা ফলদি লৈগন্দে।
 • ইনফ্লুএঞ্জাগী লাইওংশীংগী মনুংদা অরুম কন্না হৌবা, লোক খুবা, খৌনাউ নাবা, হকচাংদা চিকপা-নাবা, কোক চিকপা, য়াং চিংবা, চোকথবা, ওবা অমসুং দায়রিয়া অসি য়াউই। কেস খরদদি, ইনফ্লুএঞ্জানা ন্যুমোনিয়া অ অমসুং শ্বর হোনবা ৱাবগী খুদোংথীবশীং লৈহল্লকপা য়াই।

ইনফ্লুএঞ্জা নত্ত্রগা অতোপ্পা ইনফেক্সন থোরকপা মতমদা, অঙাংশীং অমসুং ইমুং মনুংবু ঙাকথোকপদা মতেং পাংগদবা অচম্বা খোংথাং খরগী মনুংদা মখাগীসি পনবা য়াই:

 • করিগুম্বা নারবদি য়ুমদা লৈয়ু, অমসুং অতোপ্পদগী তোখায়না লৈয়ু
 • লাইওংশীং অমসুং খুদোংথীবগী খুদমশীং, করি তৌগদগে অমসুং করিগুম্বা অনাবা অদু শাথীরক্লবদি কদাইদগী মতেং ফংগদগে হায়বদু খংজিল্লু
 • সাপোন অমসুং ঈশীংনা খুৎ তোয়না হাম্মু অমসুং লৈমায়শীং নান্না থম্মু
 • এলবো নত্ত্রগা তিসু অমদা লোক খু নত্ত্রগা হকথী খল্লু, অমসুং তিসুশীং অদু শাফবা মওংদা মাংহল্লু
 • অঙাংশীংগী মনাক্তা নত্ত্রগা মীয়াম তিনফমদা লোক শীৎকনু

শাথীবা ফল লাকহন্নিঙাই ওইবা ইনফেক্সন অমা থোরকপা মতমদা, অতোপ্পশীংগা নক্ন শোক্ন-শম্নবা হন্থহনবা হায়বসি য়াম্না মরুওই:

 • অতোপ্পশীংদগী য়ামদ্রবদা মিটর অমা লাপ্না, মরুওইনা মখোয়না লোক খুরিবা নত্ত্রগা হকথী খল্লবা নত্ত্রগা মশা ঙমদনা উরবদি, লৈগদবনি।
 • য়ারিবমখৈ য়ুমদা লৈগদবনি অমসুং মীয়াম তিন্নবা অমসুং কোয়বা য়াউরোইদবনি।

য়াম্না পাক-চাউনা শন্দোরক্লবদি, মীওই খরদি লায়েংগীদমক্তা নত্ত্রগা ইনফেক্সন অদু শন্দোরকপা থীংনবা হোস্পিতালদা তোখায়না থম্বা য়াই। অদুবু মীওই কয়া অমদি কেয়র লৌবীনবগী খুদোংচাবা ফংদবসু য়াই।

অনাবা মীওইদু য়ুমদা কেয়র লৌবা অমসুং ইমুং অদুদা ইনফেক্সন অদু শন্দোকপা থীংনবগীদমক:

 • অনাবা মীওই অদুগীদমক য়ুমদা তোখায়বা মফম অমা পীবা
 • অনাবা মীওই অমদা শেন্ননবা মী অমখক্তং থম্বা
 • অনাবা মীওই অদুদা মহি-মনাই অমসুং চিঞ্জাক মরাং কায়না পীবা

মালন্যুত্রিসননা শোকহল্লবা মমা ফাউবনা এমর্জেন্সিগী পুক্নিং ৱাবা মতমদসু খোম্লাং ইনবীবা য়াই।

 • এমর্জেন্সিগী মনুংদা পুক্নিং ৱাবা নত্ত্রগা ন্যুত্রিসন মতিক চানা ফংদবনা মরম ওইদুনা মমা কয়ানা খোম্লাং পীথকপা ঙমদে হায়না মী অয়াম্বনা থাজনৈ। মসি অরানবা ৱাখলনি- মসি চুমদে। চিঞ্জাক ৱাৎনা ফংবা নত্ত্রগা মচি কাদ্রবা মমাশীংনা খোম্লাং মতিক চানা ইনবা ঙম্মী। মখোয়দা অহেনবা মহি-মনাই অমসুং চিঞ্জাকশীং অসি মখোয়গী অমসুং অঙাং অদুগী হকশেল ঙাক-শেন্নবগীদমক পীগদবনি। মপা অমসুং ইমুং মনুংগী অতৈ মীওইশীংনা খোম্লাং ইল্লিবী মমাশীংদা চানবা শেম-শাবা অমসুং অঙাং শেন্নবীদুনা সপোর্ট তৌবা য়াই।
 • পুক্নিং নুংঙাইতবনা মতেক খরগী ওইনা খোম্লাং থোকপদা অকায়বা পীবা য়াই। অদুবু করিগুম্বা মমা অমসুং মচাশীং অদু লৈমীন্নরবা অমসুং খোম্লাং পীথকপা অমসুং থকপদা সপোর্ট তৌনরিবমখৈ, খোম্লাং পুথোকপা লেপ্তে। রেফ্যুজি কেম্প অমসুং সেলটরশীংদা লৈবগুম্না সেফ হেভনস (Safe havens) অসি নুপীশীংনা সপোর্ট ফংনবগীদমক লিংখৎপা য়াই।
 • কেস খরদদি খোম্লাং ইনবা অসি ওইথোকপা য়াদে। মখোয়সিগী মনুংদা মমাশীংগা মতম খরগী নত্ত্রগা মতম চুপ্পগী ওইনা কায়নরবা অঙাংশীং, য়াম্না নারবা মমাশীং, মতম খরগী ওইনা খোম্লাং ইনবা লেপ্লবা মমাশীং, খোম্লাং পীথকপা অমুক হৌবা ঙমদ্রবা মমাশীং, অমসুং খোম্লাং ইল্লরোই হায়না খল্লবা HIV পোজিতিভ ওইরবী মমাশীং অসি য়াউই।
 • ফিভমশীং অসিদা, থা 12গী মখাদা লৈবা অঙাংশীংগী ওইনা, খ্বাইদগী চুনবা চিঞ্জাক অসি ক্বালিতি য়াম্না লৈবা খোম্লাংগী মহুৎশিনবা (ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলা) অসিনি। খোম্লাংগী মহুৎশিনবদু ইশানা শেমজবদা মৈ, অফবা ঈশীং অমসুং ইক্যুইপমেন্ট, অমসুং ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমগী লমজিং লমতাক চংই। খোম্লাংগী মহুৎশিনবদু শাফবা সোর্স অমদগী বোটল নত্তবা কপ অমা শিজিন্নদুনা হায়জেনিক ওইবা ফিভমদা শেমগদবনি অমসুং থমজিনগদবনি।
 • খোম্লাংগী মহুৎশিনবশীং অসি ফুদ এইদকা লোয়ননা কন্ত্রোল তৌদবা মওং অমদা অমসুং শাফনা শেম-শাবগী ফিভমশীং য়েংদনা পীরোইদবনি। এমর্জেন্সিগী ফিভম অমদা অঙাং অমনা নারকপা মতমদা খ্বাইদগী ফবা প্রোতেক্সন ওইরিবা, খোম্লাং ইনবগী থবকসি মখোয়না মহুৎ শিন্দোক্লোইদবনি।

অঙাংশীংবু এমর্জেন্সিগী মতমদা লৈবা হিংসাশীংদগী ঙাকথোকপগী হক লৈ। মখোয়বু ঙাক-শেনবদা সরকার, সিভিল সোসাইতি, ইন্টরনেসনেল ওর্গানাইজেসনশীং, কম্যুনিতিশীং অমসুং ইমুং মনুংগী দায়ত্ব লৈ।

 • কনফ্লিক্টশীং নত্ত্রগা দিজাষ্টরশীংগী মতমদা নুপীমচা অমসুং নুপামচাশীং অসি হিংসাগী মখল কয়ানা শোকহনবা য়াবা মরম্না মখোয়বু ঙাক-শেনবা হায়বসি য়াম্না মরুওই।
 • হিংসা খরদি এমর্জেন্সিগা হকথেংননা মরি লৈনৈ। মসিগী মনুংদা ফাবা-পুনবা, ওৎ-নৈবা, ফুবা-চৈবা, তুহৎপা অমসুং লান্মীশীং নত্ত্রগা খুৎলায় পায়বা কাংলুপশীন নত্ত্রগা লোয়বা নায়বা পোত্থোকশিংনা মরম ওইদুনা কম্যুনিতিশীংগী মরক্তা খৎনবনা থোকহনবা অশোক-অপন অসিসু য়াউই। এমর্জেন্সিশীংনা দোমেষ্টিক ভাইওলেন্স, স্কুলগী ভাইওলেন্স নত্ত্রগা অঙাংশীংগী মরক্তা লৈবা ভাইওলেন্সকুম্বা কম্যুনিতি অমদা লৈরিবা ভাইওলেন্সকী রিক্স অসিসু হেনগৎহল্লি।
 • নুপীমচাশীং অমসুং নুপীশীং অসি মী লল্লোনবগী অমসুং রেপ য়াউনা সেক্সুএল ভাইওলেন্সকী রিস্ক লৈ। করিগুম্বা মতমদা মসি লানগী থৌশিল অমা ওইনা শীজিন্নৈ। মসি য়ানিংঙাই ওইদে। সরকার অমসুং লোকেল ওথোরিতিশীংনা মসি কৈদৌঙৈদা থোকহন্দনবা হোৎনগদবনি। হিংসা অসি থেংনরবা নুপীমচা অমসুং নুপীশীংনা হেলথ কেয়র, সাইকোলোজিকেল সপোর্ট অমসুং কাউন্সেলিং মথৌ তাই। মখোয় খরদি লৈফম হোংবদা অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংগা অমুক হন্না পুন্সিন্নহনবদা সপোর্ট মথৌ তাবা য়াই।
 • খুৎলায় শীজিন্নবা কনফ্লিক্টশীংদা, অঙাংশীং অসি ঙাক-শেনগদবনি। মখোয়বু খুৎলায় পাইবা লান্মীশীং নত্ত্রগা খুৎলায় পায়বা কাংবুশীংনা রিক্রুইত তৌরোইদবনি অমসুং মখোয়বু লান্দা শরুক য়াহল্লোইদবনি। করিগুম্বা অঙাংশীং অদু ফারবদি, মখোয়বু ফু-চৈবা তৌরোইদবনি। মখোয়বু মপুং মরৈ ফারবশীংগা (নত্ত্রগা মখোয়গী ইমুং মনুংগা) পুন্না থম্লোইদবনি অমসুং অচুম্বা ৱায়েন ফংহনগদবনি। করিগুম্বা নুপীমচাশীং নত্ত্রগা নুপামচাশীং অদু হিংসানা শোকহল্লবা মীওই ওইরবদি মখোয়না, মখোয়গী মীৎয়েং অদুবু খংবীগদবা, অচুম্বা ৱায়েন ফংনবগী হক লৈ।

অঙাংশিং অসি মখোয়গী মমা-মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীংনা কেয়র লৌবনা হেন্না পাম্নৈ মরমদি মসিনা অঙাংশীং অদুগী পুক্নিং হেন্না লুমহল্লি। করিগুম্বা তোখায়নখ্রবদি, করিগুম্বা অঙাং অদুদা হেন্না ফগদবা ওইরবদি অঙাং অদুবু মহাক্কী ইমুং মনুংগা অমুক হন্না পুন্সিন্ননবা মথৌ তাবশীং পাংথোক্কদবনি।

 • ইমর্জেন্সিশীংদা, অঙাংশীং অদুবু মখোয়গী মমা-মপা নত্ত্রগা শেন্নরিবা অতৈদগী তোখায়হন্দনবা হোৎনবা হায়বসি সরকার নত্ত্রগা ওথোরিটিশীংগী তৌফম থোকপা থবক্নি।
 • করিগুম্বা তোখায়নখ্রবদি, সরকারন নত্ত্রগা অথোরিটিশীংনা অঙাংশীং অসিদা অখন্নবা প্রোতেক্সন অমসুং কেয়র পীনবগী দায়ত্ব লৈ। মখোয়না অহানবদা তোখায়রবা, লোয়ননিঙাই মী লৈত্রবা অমসুং মমা-মপা লৈত্রবা অঙাংশীং অদুবু রেজিষ্টর তৌগদবনি অমসুং মখোয়গী মথৌ তাবশীং অদু শোয়দনা ফংহনগদবনি।
 • মদুগী মখা তারকপদা অঙাংদুগী ইমুং অদু ফংনবা হোৎনগদবনি অমসুং করিগুম্বা অঙাং অদুগী কান্নগদবা ওইরবদি, অঙাং অদুবু মহাক্কী ইমুংগা পুন্সিন্নহন্নবা হোৎনগদবনি।
 • মখোয়গী ইমুং মনুংগা খায়দোক্নরবা অঙাংশীংবু মতম খরগী ওইবা কেয়র শোয়দনা পীগদবনি। অঙাং অদুনা মমা মপা নত্ত্রগা মরি মতাশীংগা পুন্সিন্নদ্রিবা ফাউবা নত্ত্রগা য়োকপীনবা ইমুং অমদা থমদ্রিবফাউবা মসি অঙাং অদুগী এক্সটেন্দেদ ফেমিলি নত্ত্রগা অঙাংদুগী কম্যুনিতিনা পীবা য়াই। মচিন মনাউশীং পুন্না থম্নবা হোৎনবা য়াবা পুম্নমক হোৎনগদবনি।
 • করিগুম্বা অঙাং অমবু য়োকচবা ইমুং অমদা মতম খরগী ওইনা থম্লবদি, থম্নবগী দায়ত্ব লৌরিবা মীওই খুদিংদুনা অঙাংদুগী য়াইফ-থৌরাং পায়খৎপা হায়বসি মখোয়গী তৌদবা য়াদবা মথৌনি। মখোয়না য়েংশিনল্লিবা ইমুং অদুদা অঙাং অদুবু মতিক চানা কেয়র লৌনবা পাম্বৈশীং পীগদবনি।
 • এমর্জেন্সি অমদা মখোয়গী মমা-মপাগা কায়নরবা অঙাংশিংবু লমজানি হায়না লৌবা য়াদে। মখোয়বু য়োক্নবা পীবা য়াদে। অঙাং অমগী মমা-মপা অমসুং/নত্ত্রগা অতৈ নক্নবা মরি মতাশীংগি মরাইবক খংদ্রিমখৈদি, তোখায়নরবা অঙাং খুদিংমক্কী মমা-মপা অমসুং /নত্ত্রগা নক্নবা মরি মতাশিং হিংলি হায়না লৌগনি।
 • এমর্জেন্সিগী মতমদা অশাংবা মতমগী এরেঞ্জমেন্ট শেম্লোইদবনি। ইনভেষ্টিগেসনগী চুনবা মতম অমগী মতুংদা, করিগুম্বা মমা-মপা নত্ত্রগা মরি মতাশীং অদু থীবা ফংদ্রবা নত্ত্রগা অঙাং অদুবু য়েংশিনবীনবা ফংদ্রবদি, অঙাং অদুগী কম্যুনিতিদা হেন্না প্রিফরেন্স পীদুনা, য়োকচনবা ইমুং মনুং অমা থীবীগদবনি। চাইল্ডকেয়র ইনষ্টিট্যুসন নত্ত্রগা ওর্ফানেজশীং অসিদি মতম খরগী ওইবা থৌরাং অমসুং অরোইবা উপায় ওইনা লৌগদবনি।
 • অনৌবা কম্যুনিতি নত্ত্রগা লৈবাক অমদা মফম হোংবা অসি, করিগুম্বা অঙাং অদুগী ইমুং মনুং অদু হিংসা নত্ত্রগা দিজাষ্টর অমদগী চেল্লকপা ওইরবদি, পুক্নিং নুংঙাইতনিঙাই ওইবা য়াই। করিগুম্বা কান্দা, মফম হোংলক্লিবা অঙাংশীং অদুনা অনৌবা লোল অমসুং কলচর তম্বা তারকই। স্কুল অমসুং কম্যুনিতি ওর্গানাইজেসনশীংনা অঙাংশিং অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংবু অনৌবা কম্যুনিতি অদুদা হোংলক্লিবা অমসুং পুন্সিল্লক্লিবদুদা মতেং পাংবীবা য়াই।

দিজাষ্টর অমসুং খুৎলাই পায়বগী কনফ্লিক্টশীংনা থোকহনবা সমস্যাশীং অসিনা অঙাংশিংবু কিহনবা অমসুং শাউহনবা য়াই। অসিগুম্বা ফিভম অমা থোকপা মতমদা, অঙাংশীংবু অখন্ননা পুক্নিং চংবীবা অমসুং অহেনবা মীনুংশি উৎপীবা মথৌ তাই। মখোয়বু য়ারিবমখৈ শাফনা থম্বীগদবনি অমসুং নোর্মেল ওইবা এক্টিভিটিশীং মখা চত্থহনবদা ঙাক্লৌ পীগদবনি। এমর্জেন্সিগী ফিভমগা মরি লৈননা রেসপোন্সশীং অমসুং ফিরেপশীং লৌবদা শরুক য়ানবা অঙাংশীংবু চহিগা চুনবা খুদোংচাবশীং পীবীবা য়াই।

অঙাংশীংগী পুক্নিংগী ঈহুলশীং অমসুং লমচৎ-শাজৎশীং অসি কিহনবা, নাহনবা নত্ত্রগা হিংসা য়াউবা এক্সপরিএন্সশিংনা শোকহনবা অসি নোর্মেলনি। অঙাংশীংনা তোঙান-তোঙানবা মওংদা রিএক্ট তৌই – মখোয়না নুমিৎ খুদিংগী ওইবা পুন্সিসিদা হৈনিংবা পোক্তবা য়াই, হেন্না শাথীবা ওইবা য়াই নত্ত্রগা য়াম্না কিগনবসু য়াই। য়াম্না চুশিন্ননা লৈবা ওইনা উবা অঙাং খরসু মখোয়গী পুক্নিংগী ঈহুলশীং অমসুং অকিবশীং অদু ফজনা লোৎশিনবা ওইবসু য়াই।

মমা-মপা নত্ত্রগা নুংতিগী শেন্নরিবা মীওইশীং, লেংমান্নবশীং, ওজাশীং অমসুং কম্যুনিতি মেম্বরশীং অসি অঙাংশীংগীদমক্তদি মরুওইবা সপোর্ট অমসুং সেক্যুরিতি অমনি। মখাদা পীরিবশীংসি পাংথোক্তুনা ইমুং-মনুং অমসুং কম্যুনিতিশীংনা অঙাংশীংবু মতেং পাংবীবা য়াই:

 • নুপীমচা অমসুং নুপামচা অনিমকপু পুক্নিং চংনা তাবীবা অমসুং মখোয়না পাম্বশীং ফোংদোক্নবা তঞ্জা পীবা, ফিরেপ লৌবা অমসুং সোল্যুসন পুরকপদা শরুক য়াহনবা।
 • অঙাংশীংদা চহিগা চুনবা ইনফোর্মেসন, থাজবা অমসুং পুক্নিংগী ওইনা সপোর্ট পীবা।
 • নুমিৎ খুদিংগী ওইবা পুন্সিদা চানবা রুতিনশীং থম্বা অমসুং য়ারিবমখৈ থুনা নোর্মেল ওইবা এক্টিভিটিশীং হৌবা।
 • কলচরেল এক্টিভিটিশীংগুম্বা অঙাংশীংগী চহিগা চুনবা পুক্নিং হরাউনিঙাই ওইবশীং পাংথোকপা, ইমুং মনুং অমসুং মরুপ মপাংগীদা কোয়বা, অমসুং শান্নবা।
 • অঙাংশীংবু শান্ননবা অমসুং অতোপ্পগা সোসিএলাইজ ওইনবা পুক্নিং থৌগৎপা।
 • অঙাংশীংবু চহিগা চুনবা তঞ্জাশীং পীদুনা নুংতিগী ওইবা পুন্সিদা শরুক য়াহন্নবা অর্থ থোকপা লম্বী পীবা অমসুং এমর্জেন্সিদা, অপিকপা অঙাংশীংবু কেয়র লৌনবা তাকপীবা।
 • চৎনবা য়াবা লমচৎ-শাজৎগী তশেং তশেংবা নিয়মশীং থম্বা অমসুং ফু-চৈদুনা চৈরাক পীবা তৌদবা।
 • অঙাংশীং অমসুং মমা মপাশিংনা সোসিএলাইজ তৌনবা শাফবা মফমশীং পীবা, পুন্সিগী স্কিলশীং তম্বা অমসুং বেসিক সর্ভিসশীং ফংবা।
 • অঙাংশীংনা মখোয়গী পুক্নিং ৱাবদু কমদৌদনা মেনেজ তৌগদগে হায়বদু তম্বদা মতেং পাংবা।

অঙাংশীংগী পুক্নিং ৱাবগী রিএক্সনশীং অদু শাথীরক্লবা অমসুং মতম শাংনা লৈরক্লবদি, মখোয়না কাউন্সেলর, সাইকোলোজিষ্ট নত্ত্রগা স্পেসিএলাইজ তৌরবা নর্স নত্ত্রগা দোক্টর অমগুম্বদগী মতেং মথৌ তারকপা য়াই।

এমর্জেন্সিগী মতমদফাউবা অঙাংশীংনা মহৈ-মশিং ফংনবগী হক লৈ। অঙাংশীংনা শাফবা, অঙাংগা চুনবা স্কুল অমদা চৎপনা মখোয়দা শান্তি লৈবগী ৱাখল হেন্না ফাউহল্লি অমসুং তংদু লৈতাবগী প্রোসেস হৌহল্লি।

স্কুলদা চৎপা অমসুং নোর্মেল ওইবা চাবা অমসুং তুম্বগী সেদ্যুলশীং অসিনচিংবা রিগুলর ওইবা রুতিনশীং মেইন্তেন তৌবনা অঙাংশীংদা সেক্যুরিতি অমসুং কন্তিন্যুইতিগী ৱাখল্লোন অমা পী।

অঙাংশীংগা চানবা স্কুলশীং অমসুং স্পেসশীং অসিনা এমর্জেন্সি অমা থেংনরিবা অঙাং পুম্নমক্কী প্রোতেক্তিভ অমসুং সেফ ওইবা লর্নিং এনভাইরোনমেন্ট অমা পীবা ঙম্মী।

ইমুং মনুং অমসুং কম্যুনিতিশীংদগী ফংবা সপোর্টকা লোয়ননা, ওজাশিং অমসুং স্কুল এদমিনিষ্ট্রেটরশীংনা মখাদা পীরিবশিংসিগী মতেং পাংবা ঙম্মী:

 • অঙাংশীংনা তম্নবা অমসুং শান্ননবা, শাফবা মওংদা শেম-শারবা মফম অমা পীবদা।
 • পুক্নিং ৱাবা, পুক্নিং শোকপা নত্ত্রগা ইমুং মনুংগা খায়নরবা অঙাংশীংবু মশক খংদোকপা অমসুং বেসিক ওইবা সাইকোসোসিএল সপোর্ট পীবা।
 • নুমিৎ খুদিংগী ওইবা রুটিন অমা অমসুং এমর্জেন্সিগী ৱাংমদা তুংগী ৱাখল্লোন অমা পীবা
 • অঙাংশীংনা বেসিক ওইবা লিতরেসি অমসুং ন্যুমরেসি স্কিলশীং লৈহনবা অমসুং শেমগৎপা।
 • অঙাংশীংদা পুন্সিবু কনগদবা হকশেল অমসুং সেক্যুরিতি ইনফোর্মেসন অমসুং মখোয়গী রিস্কশীং হন্থহন্নবা স্কিলশীং পীবা।
 • শান্নবা, ম্যুজিক, দ্রামা অমসুং আর্তকী খুত্থাংদা এক্সপ্রেসনগী মফম অমা পীবা।
 • খুদোংথীবা নংবা য়াবা অঙাংশীং অদু স্কুল অমসুং কম্যুনিতিদা পুন্সিনবা।
 • ইমুং মনুংগা নেটৱার্কিং অমসুং ইন্টরেক্সন সপোর্ট তৌবা।
 • অঙাংশিংবু হ্যুমেন রাইট খংহনবা অমসুং শান্তি লৈনা হিংনবগী স্কিলশীং খংহনবা।
 • অকোয়রোন করম্না ঙাক্কদগে অমসুং দিজাষ্টরগী রিস্ক হন্থহন্নবা মখোয়গী স্কিলশীং করম্না শেমগৎকদগে হায়বা খংহনবা।
 • অঙাংশীংবু ইনফোর্মেসন এনালাইজ তৌনবা, মত ফোংদোক্নবা অমসুং মখোয়গী ওইবা মরুওইবা অকক্নবা ইসুশীংগী এক্সন লৌনবা পুক্নিং থৌগৎপা।

ওজাশীংনা অঙাংশীংগী অমসুং মখোয় মশামক্কী পুক্নিং ৱাবগী এক্সপরিএন্সশীং, এমর্জেন্সিশীংদা মাংখিবা অমসুং রিএক্সনশীং থেংননবা অমসুং খংনবা সপোর্ট অমসুং ত্রেনিং মথৌ তাই। মখোয়না মতৌ করম্না ইমোস্নেল, মেন্টেল অমসুং স্প্রিচুএল সপোর্ট অসি ছাত্রশীংদা পীগদগে অমসুং ইমুং মনুংদা মখোয়গী মচাশীংদু করম্না লমজিংগদগে হায়বদু খংবা মথৌ তাই।

স্কুল অমসুং কম্যুনিতিশীংনসু স্কুলগী মতমগী ৱাংমদা অঙাংশীংগীদমক হরাউ-তয়াম্বগী এক্টিভিটিশীং ওর্গানাইজ তৌবদা মতেং পাংবা য়াই। অহিংসাগী দ্রামা, শান্নবা অমসুং রিক্রিএসনগী অতৈ মওংশীং শেম্নবগি তঞ্জা শেম্বা য়াই। লেংমান্নবশীংগী মরক্তা পাউ ফাউনবা অমসুং ৱারি-ৱাতাই তৌবা অসি পুক্নিং থৌগৎকদবনি অমসুং সপোর্ট তৌগদবনি। লাইয়েকপগুম্বা আর্ট শিজিন্নবনা, নত্ত্রগা শান্নপোৎ নত্ত্রগা লাইফদিবিশীংগা শান্নবনা চহি নৌরিবা অঙাংশীংবু মখোয়গী অপাম্বশীং ফোংদোকপা ঙমহল্লি অমসুং পুক্নিং ৱাবগী এক্সপরিএন্সশীংদা চুশিন্নবা ঙমহল্লি।

মমা-মপা অমসুং অতৈ শেন্নরিবশীংনা ফ্লু নত্ত্রগা অতৈ লৌনগনবা লায়নাশিংনা নারবা অঙাংশীংবু য়ুমদা নত্ত্রগা করিগুম্বা মখোয়গী ময়ুমদা লৈতবা ওইরগনা, মখোয়গী লৈফমদা থম্বীগদবনি।

মীওই অমদগী মীওই অমদা য়াংনা শন্দোকপা শাথীবা লাইচৎ অমা লৈরক্লবদি লোকেল ওথোরিতিশীং অমসুং এজুকেসন পর্সোনেলশীংনা, অঙাংশিংবু মতৌ করম্না ঙাক-শেনগদগে হায়বগি মতাংদা চুনবা ফিরেপশীং লৌবা তাই। পব্লিক হেলথকী থৌরাং অমা ওইনা, লায়না শন্দোকপা হন্থনবা ক্লাসশীং লেপহনবা য়াই। অসিগুম্বা কেসশীংদা, এজুকেসন অসি অতোপ্পা থৌশীল শিজিন্নদুনা মখা চত্থবা য়াই। মসিদা এজুকেসন পর্সোনেলশীংনা ছাত্রশীংগী ইমুং মনুংগা খুৎশম্নদুনা, অফবা প্লানিং অমসুং ফোলো-অপ লৈহনবা মথৌ তাই।

লেন্দমাইনশীং অমসুং পোখায়দ্রিবা দিভাইসশীং অসি য়াম্না খুদোংথীনিঙাই ওই। করিগুম্বা শোক্লুরবা, নেৎলুরবা নত্ত্রগা মওং অমদা অকায়বা পীরুরবদি মখোয়না পোকখায়রক্তুনা মীওই কয়া শীহনবা নত্ত্রগা শোয়নায়হনবা য়াই। অঙাংশীং অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংশীংনা শাফরে হায়না লাউথোক্লবা মফমশীংদতা লৈগদবনি অমসুং মশক খংদবা পোৎ পুম্নমকপু শোক্লোইদবনি।

 • লেন্দমাইনশিং অসি মীবু হাৎনবা নত্ত্রগা শোকহন্নবা নত্ত্রগা গারিশীং মাংহন্নবা নত্ত্রগা থুগাইনবগী পান্দম লৈবা, ভিক্টিমনা এক্টিভেট তৌগদবা দিভাইসশীংনি। পোকখায়দবা বোমশীং (UXO কৌবা) অসি বোম, শেল, মোর্তার নত্ত্রগা গ্রেনেদকুম্বা, শীজিন্নরবা অদুবু পাম্লিবা মওং অদুদা পোকখায়দবা এম্যুনিসনশীংনি।
 • লেন্দমাইন অমসুং UXO অনিমক তোঙান তোঙানবা মওং-মতৌ, পাক-চাউবা অমসুং মচুশীংদা লাকই। মখোয়বু লৈবাক মনুংদা ফুম্বা য়াই, লৈমাইগি মথক্তা থম্বা য়াই নত্ত্রগা নাপী, উ নত্ত্রগা ঈশীংদা লোৎলগা থম্বা য়াই। মখোয় অসি লংবা নত্ত্রগা মোৎপা নত্ত্রগা কোলহিং কাবা য়াই অদুবু মখোয়সি মতম পুম্নমক্তা খুদোংথীনিঙাই ওই অমসুং মতম পুম্নমক্তা মখোয়দগী নাথৈগদবনি।
 • লেন্দমাইনশীং অসি মহৌশানা উবা ফংদে। মিলিটরি এক্সন নত্ত্রগা থাদোক্লম্বা মফম নত্ত্রগা অশোংবা মফমশীং অসিদা অখন্ননা চেক্সিনবা মথৌ তাই। খুদোংথীবা য়াবা মফমশীং অসি লোকেলগী মীওইশীং অদুনা শরু মকোক অমদা শরুনা ক্রোস তৌনবগী লাইয়েক অমা থমদুনা, নুংশীং অঙাংবা মচু তৈশীন্দুনা নত্ত্রগা পুক্নিং চিংশিন্নবা অমসুং লায়না খংনবা মওংদা থম্মী।
 • UXO অসি মতম অয়াম্বদা লেন্দমাইনদগী হেন্না লাইনা উই। মখোয়গী মচু অমসুং মওং-মতৌ অসিনা অঙাংশীংগী পুক্নিং চিংশিল্লি অদুবু মখোয় অসি য়াম্না খুদোংথীনিঙাই ওই অমসুং অরেপ্পা লৈতে। মখোয় অসি খজিক্তং শোক্লুবা নত্ত্রগা তেম্পেরেচর হোংলকপফাউবদা পোকখায়রকপা য়াই। মতম অয়াম্বদা মখোয় অসিনা লেন্দমাইনদগী হেন্না মী হাৎলি।
 • অঙাংশীংদা মশক তোইনা উদবা পোৎশকশীং শোক্তনবা তাকপীগদবনি। করিগুম্বা মখোয়না চিংনবা য়াবা পোৎশক অমা উরবদি মখোয়না মদুদগী লাপথোক্না লৈগদবনি অমসুং মখোয়না খংবা অহলশীং নত্ত্রগা ওথোরিতিশীংদা তাক্কদবনি হায়বসি খংজিনবা মথৌ তাই।
 • লম্বী খরদি মাইন ফুম্লম্বা য়াবনা নত্ত্রগা লানগী লেমহৌবা পোকখায়গনবা পোৎশকশীং চিত্থহৌবা য়াবা মরমনা, করম্বা লম্বী নত্ত্রগা শোরোক অসি চৎপদা শাফবা ওইবগে হায়বসি ইমুং মনুংশীংনা লোকেলগী মীওইশীংদা হংগদবনি। মহৌশানা মীয়াম্না তোইনা চৎনবা লম্বী অমসুং শোরোক অসিদা চৎপনা শাফবা ওই।
 • মাইনশীং, UXO নত্ত্রগা হুন্দোক্লম্বা খুৎশু-খুৎলায় অমসুং এম্যুনিসনশীং লৈরম্বা য়াবা মফমশীংগী মনুংদা, থাদোক্লম্লবা নত্ত্রগা থুগাইরম্লবা বিল্ডীংশীং, শিজিন্নদবা লম্বী-শোরোকশীং, শোক্লুদ্রবা অমসুং অশোংবা লৌবুকশীং, হৌজিক নত্ত্রগা হান্না শিজিন্নরম্বা মিলিটরি বেজশীং, আউটপোষ্টশীং, চেকপোইন্টশীং, ত্রেন্চশীং নত্ত্রগা খোংনুংশিং অসি য়াউই। অঙাংশিং অমসুং মখোয়গী ইমুং-মনুংশিংদা অসিগুম্বা মফমশীংসিদগী লাপ্না লৈনবা খংহনবা মথৌ তাই। মখোয়বু লাপ্না লৈহন্নবা থৌরাংশিং লৌখৎকদবনি।

করিগুম্বা অঙাংশিং অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংনা মাইন নত্ত্রগা UXO উরবদি করি তৌগদগে হায়বদু খংবা মথৌ তাই। মখোয়না:

 • লেংদনা লেপকদবনি অমসুং মনাক নকপদা লৈবশীংদা মদু তৌনবা হায়গদবনি।
 • থৱাই ৱারোইদবনি।
 • লেংলোইদবনি।
 • মতেংগীদমক কৌগদবনি।
 • করিগুম্বা মতেং লাক্ত্রবদি, মনিংলোমদা তপ্না তপ্না খোংথাং হন্দোক্তুনা চৎত্রিঙৈদা ওপশনশীং চেক্সিন্না খনগদবনি।

করিগুম্বা লেন্দমাইন নত্ত্রগা UXOনা অশোক-অপন থোকহল্লবদি:

 • ঈ থোক্লিবা মফম অদুদা ঈ থোকপা লেপত্রিফাউবা কন্না পাইশীনগদবনি।
 • করিগুম্বা ঈ থোকপা অদু লেপত্রবদি, ফি নত্ত্রগা ফি মচেৎ অমা (বেন্দেজ অমা) অশোকপা অদুগী হেক মথক্তা নত্ত্রগা য়ারিমখৈ অশোকপদুগা নক্ননা কিশীনগদবনি অমসুং মেদিকেলগী মতেংগীদমক্তা থাগদবনি।
 • করিগুম্বা মতেং লাকপদা পুং অমদগী হেন্না চোন্থরবদি, বেন্দেজ অদু পুং খুদিংগী ঈ থোকপা চেক তৌনবা লৌথোক্কদবনি; ঈ থোকপা লেপ্লবা মতুংদা বেন্দেজ অদু লৌথোক্কদবনি।
 • করিগুম্বা মীওই অদু শ্বরদি হোল্লবা অদুবু জ্ঞ্যান মাংবা ওইরবদি, মী অদুগী মরৈ অদুনা শ্বর হোনবা থীংদনবা নাক্কন্দা চেপহনগদবনি।
 • মথৌ তাবা মতুংইন্না ফোলো-অপ মেদিকেল কেয়র লৌগদবনি।

সোর্স: UNICEF

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/11/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate