অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

শাফনা মমা ওইবা অমসুং নৌনা পোক্লিবা অঙাংগী হকশেল

শাফনা মমা ওইবা অমসুং নৌনা পোক্লিবা অঙাংগী হকশেল

 1. করিগীদমক্তা মসি মরুওইরিবনো
 2. মরুওইবা ৱাফমশীং:
 3. সপোর্ট তৌরিবা ইনফোর্মেসন
  1. অঙাং ওইরিঙৈ অমসুং ইনখৎলকপা মতমগী শরুকশীংদা মচি ওইবা চিঞ্জাক চাবা, মহৈ-মশীং হৈবী অমসুং মশা-মউ ফবীশীংনা মশা মউ ফবা অঙাং পোকপা অমসুং অয়েৎ-অপন লৈতবা মীরোনবা অমা ওইবা হায়বসি করিগুম্বা মখোয়না চহি 18 শুরবা মতুংদা অঙাং ওইরবদি মদুগী চাং অসি য়াম্না ৱাংই।
  2. করিগুম্বা নুপী অমনা মীরোন্দ্রিঙৈদা মশা মউ ফরবা অমসুং মচি ওইবা চিঞ্জাক চাদুনা নোয়-পেল্লবদি মমা অদুনা মচা পোকপদা অমসুং অঙাং অদুগা লোয়নরিবা রিস্ক অসি য়াম্না হন্থহনবা য়াই। মীরোল্লিঙৈ অমসুং খোম্লাং ইল্লিঙৈ মতমদা, করিগুম্বা মখোয়না অঙাং অদুগী অফবা মেন্টেল দিভেলপমেন্ট লৈনবা ফোর্টিফাই তৌরবা চিঞ্জাকশীং, আইওদাইজ তৌরবা থুমশীং চারিবা ওইরবসু, নুপী পুম্নমক্না মচি ওইবা চিঞ্জাক, চিঞ্জাক্কী চাং, হান্নদগী হেন্না পোত্থাবা, আইরন-ফোলিক এসিদ নত্ত্রগা মল্টিপল মাইক্রোন্যুত্রিএন্ট সপ্লিমেন্টশীং হেন্না মথৌ তাই।
  3. মীরোনবা খুদিংমক মরুওই। মীরোনবী নুপী পুম্নমক্না শাফবা অমসুং অয়েৎ-অপন লৈতবা মীরোনবা ওইনবগীদমক য়ামদ্রবদা প্রিনেটেল কেয়র ভিজিট মরিদি মথৌ তাই। মীরোল্লিবী নুপী অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংশীংনা অঙাং উনবগী অমসুং মীরোনবা মতমগী ওইবা অয়েৎ-অপনশীংগী ওইবা য়াবা খুদমশীং খংবা ঙম্বা মথৌ তাই। করিগুম্বা অয়েৎ-অপনশীং থোক্লক্লবদি অঙাং পোকপগী স্কিল লৈরবা কেয়র অমসুং খুদক্কী ওইবা মতেং ফংনবা প্লান অমসুং রিসোর্সশীং লৈবা মথৌ তাই।
  4. অঙাং পোকপা হায়বসি মমা অমসুং মহাক্কী অঙাং অদুগীদমক খ্বাইদগী লুপা তাংকক্নি। মীরোনবী নুপী খুদিংমক্না মিদৱাইফ, দোক্টর নত্ত্রগা নর্স অমনচিংবা হৈ-শিংলবা বার্থ এটেন্দেন্ট অমনা অঙাং পোকপা মতমদা শোয়দনা য়াউহনগদবনি অমসুং করিগুম্বা কমপ্লিকেসনশীং থোরক্লবদি মতম চানা অখন্নবা কেয়র ফংহনগদবনি।
  5. মমা অমসুং অঙাং অদুগী পোষ্ট-নেটেল কেয়র অদুনা কমপ্লিকেসনশীংগী রিস্কতগী হন্থহল্লি অমসুং মমা, মপা নত্ত্রগা অতোপ্পা চেক্সিন থৌরাং লৌরিবা মীওইশীংবু মখোয়গী অনৌবা অঙাং অদুনা হকশেল ফবা পুন্সি অমা হৌবদা মতেং পাংই। অঙাং অমসুং মমা অদুবু অঙাং পোক্লবা মতুং অহানবা পুং 24, অহানবা চয়োল অমসুং অমুকসু চয়োল তরুক্কী মনুংদা চাং নাইনা চেক তৌবীগদবনি। করিগুম্বা কমপ্লিকেসনশীং লাক্লবদি তোইনা চেক-অপ তৌবীবা মথৌ তাই।
  6. হকশেল ফবা মমা অমা, শাফনা পোকপা, মথৌ তাবা নৌনা পোকপা অঙাংগী চেক্সিন-থৌরাং অমসুং মীৎয়েং চংবা, নুংশিনবা ইমুং-মনুং অমসুং তরু-তনানবা য়ুমগী অকোয়রোন অসিনা নৌনা পোক্লিবা অঙাং অদুগী হকশেল অমসুং হিংবদা অচৌবা ঈথীল পী।
  7. মৈখু, য়ু, দ্রগ, পোইজন অমসুং পোল্যুটেন্টশীং অসি মরুওইনা মীরোল্লিবী নুপীশীং, চাউখৎলক্লিবা ফিটস, অঙাংশীং অমসুং পুংকক চাউরবা অঙাংশীংদা মাং-তাক্নিংঙাই ওই।
  8. নুপিদা চত্থবা হিংসা অসি অয়াম্বা কম্যুনিটিশীংদা শাথীবা পব্লিক হেলথকী সমস্যা অমনি। নুপী অমনা মীরোনবা মতমদা, হিংসা হায়বসি নুপী অমসুং মহাক্কী মীরোনবদুদা য়াম্না খুদোংথীনিঙাই ওই। মসিনা মিসকেরিয়েজ, মতম শুদনা অঙাং উন্নবা অমসুং লুম্বা য়ৌদবা অঙাং পোকহন্নবগী রিস্ক হেনগৎহল্লি।
  9. থবক মফমদা, মীরোনবী নুপীশীং অমসুং মমাশীং অসি হন্থনা য়েংবা অমসুং হেলথ রিস্কতগী ঙাকথোকপা তাই অমসুং খোম্লাং পীথক্নবা নত্ত্রগা খোম্লাং শুমদোক্তুনা থম্নবা মতম পীবা তাই। মখোয়দা মেটরনিটি লিভ, এমপ্লোয়মেন্ট প্রোটেক্সন, মেদিকেল বেনিফিটশীং অমসুং য়ারবদি শেলগী মতেং পীগদবনি।
  10. নুপী খুদিংমক, মরুওইনা মীরোনবী নুপী অমা অমসুং নৌনা মমা ওইরিবীশীংনা মগুন লৈবা হেলথ কেয়র ফংনবগী অধিকার লৈ। হেলথ ৱার্করশীং অসি টেক্নিকেল ওইনা মতিক চাবা তাই অমসুং নাৎকী চৎনবীশীংবু খংনা চৎপা তাই অমসুং ইনখৎলক্লিবী নুপীমচাশীং য়াউনা নুপী পুম্নমকপু ইকাইখুম্ননা লৌবা তাই।

করিগীদমক্তা মসি মরুওইরিবনো

 • মীরোনবী নুপী খুদিংমক্না মশা-মউ ফবা অঙাং অমা অমসুং অয়েৎ-অপন য়াউদবা মীরোনবী ওইনবা আশা তৌই। মীরোল্লিঙৈ মমাংদা নত্ত্রগা মনুংদা ফজনা লায়েংথোকহৌদবা লায়নাশীং য়াউনা, মমাগী মশা ফত্তবা অসিনা নৌনা পোক্লিবা অঙাং শীহনবা নত্ত্রগা মতম শুদনা পোকহনবা অমসুং/ নত্ত্রগা লুম্বা য়ৌদনা পোকহন্নবগী মরম ওইহনবতা নত্তনা মতুংদা থোক্লকপা অয়েৎ-অপন কয়াগী মরমসু ওইরি।
 • করিগুম্বা মখাগীশীং অসি পাংথোক্লবদি মমাদুনা মচা পোকপগী অমসুং মহাক্কী মচা অদুগী রিস্কশীং অসি য়াম্না হন্থহনবা ঙমগনি: (1) মীরোনদ্রিঙৈদা নুপী অমা মশা মউ ফহনবা অমসুং মচি ওইবা চিঞ্জাক ফজনা চাবা; (2) মীরোল্লিঙৈ মতম খুদিংদা য়ামদ্রবদা মরিরক ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমনা চাং নাইনা মেটরনিটি কেয়র লৌবা; (3) অঙাং পোকপদা দোক্টর, নর্স নত্ত্রগা মিদৱাইফ অমগুম্বা হৈ শিংলবা অঙাং পোকপগী এটেন্দেন্ট অমনা মতেং পাংবা; (4) করিগুম্বা অয়েৎ-অপন লৈরবদি নুপী অমসুং মহাক্কী মচা অদুনা অখন্নবা কেয়র ফংবা; অমসুং (5) নুপী অমসুং মহাক্কী মচা অদু পোকপা মতুং পুং 24, অহানবা চয়োল অমসুং চয়োল তরুক্কী মনুংদা চাং নাইনা চেক তৌবা।
 • HIV-পোজিটিভ ওইরবা নত্ত্রগা ওইরমগনি খনবা মীরোনবী নুপী অমসুং মখোয়গী পার্তনরশীংনা মীরোল্লিঙৈ মতমদা, অঙাং পোকপা, খোম্লাং পীথকপা মতমদা অঙাংদা লৌনবা হন্থহন্নবগী অমসুং মখোয় মশামক অমসুং অঙাংগী ওইনা চেক্সিন থৌরাং লৌনবগী মতাংদা ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমগা ৱাতান্নগদবনি।

মরুওইবা ৱাফমশীং:

 1. অঙাং ওইরিঙৈ অমসুং ইনখৎলকপা মতমগী শরুকশীংদা মচি ওইবা চিঞ্জাক চাবা, মহৈ-মশীং হৈবী অমসুং মশা-মউ ফবীশীংনা মশা মউ ফবা অঙাং পোকপা অমসুং অয়েৎ-অপন লৈতবা মীরোনবা অমা ওইবা হায়বসি করিগুম্বা মখোয়না চহি 18 শুরবা মতুংদা অঙাং ওইরবদি মদুগী চাং অসি য়াম্না ৱাংই।
 2. করিগুম্বা নুপী অমনা মীরোন্দ্রিঙৈদা মশা মউ ফরবা অমসুং মচি ওইবা চিঞ্জাক চাদুনা নোয়-পেল্লবদি মমা অদুনা মচা পোকপদা অমসুং অঙাং অদুগা লোয়নরিবা রিস্ক অসি য়াম্না হন্থহনবা য়াই। মীরোল্লিঙৈ অমসুং খোম্লাং ইল্লিঙৈ মতমদা, করিগুম্বা মখোয়না অঙাং অদুগী অফবা মেন্টেল দিভেলপমেন্ট লৈনবা ফোর্টিফাই তৌরবা চিঞ্জাকশীং, আইওদাইজ তৌরবা থুমশীং চারিবা ওইরবসু, নুপী পুম্নমক্না মচি ওইবা চিঞ্জাক, চিঞ্জাক্কী চাং, হান্নদগী হেন্না পোত্থাবা, আইরন-ফোলিক এসিদ নত্ত্রগা মল্টিপল মাইক্রোন্যুত্রিএন্ট সপ্লিমেন্টশীং হেন্না মথৌ তাই।
 3. মীরোনবা খুদিংমক মরুওই। মীরোনবী নুপী পুম্নমক্না শাফবা অমসুং অয়েৎ-অপন লৈতবা মীরোনবা ওইনবগীদমক য়ামদ্রবদা প্রিনেটেল কেয়র ভিজিট মরিদি মথৌ তাই। মীরোল্লিবী নুপী অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংশীংনা অঙাং উনবগী অমসুং মীরোনবা মতমগী ওইবা অয়েৎ-অপনশীংগী ওইবা য়াবা খুদমশীং খংবা ঙম্বা মথৌ তাই। করিগুম্বা অয়েৎ-অপনশীং থোক্লক্লবদি অঙাং পোকপগী স্কিল লৈরবা কেয়র অমসুং খুদক্কী ওইবা মতেং ফংনবা প্লান অমসুং রিসোর্সশীং লৈবা মথৌ তাই।
 4. অঙাং পোকপা হায়বসি মমা অমসুং মহাক্কী অঙাং অদুগী খ্বাইদগী অরুবা মতমনি। মীরোনবী নুপী পুম্নমক্না মিদৱাইফ, দোক্টর নত্ত্রগা নর্স অমগুম্বা স্কিল লৈরবা বার্থ এটেন্দেন্ট অমনা অঙাং উনবা মতমদা মতেং পীহনগদবনি অমসুং করিগুম্বা কমপ্লিকেসনশীং থোরক্লবদি অখন্নবা কেয়র মতম চানা পীনবগী খুদোংচাবসু লৈগদবনি।
 5. মমা অমসুং মচাগী পোষ্ট-নেটেল কেয়রনা কমপ্লিকেসনশীংগী রিস্ক হন্থহল্লি অমসুং মমা অমসুং মপাশীং নত্ত্রগা অতৈ য়েংশিনবীরিবা মীওইশীংবু মখোয়গী নৌনা পোক্লিবা অঙাং অদুনা মশা মউ ফবা পুন্সি অমা হৌহনবদা মতেং পী। মমা অমসুং অঙাং অদুবু অঙাং পোক্লবা মতুং অহানবা পুং 24গী মনুং, অহানবা চয়োল অমা অমসুং পোক্লবা মতুংগী চয়োল তরুক্কী মনুংদা চাং নাইনা চেক তৌগদবনি। করিগুম্বা অয়েৎ-অপন লৈরবদি, হেন্না তোয়না চেক অপ তৌবা মথৌ তাই।
 6. মশা মউ ফবা মমা, খুদোংথীবা য়াউদবা অঙাং উনবা, নৌনা পোক্লিবা অঙাং অদুগী কেয়র অমসুং এটেন্সন, চান্ন-চিন্ননা লৈবা ইমুং মনুং অমসুং তরু-তনানবা ইমুংগী অকোয়রোন হায়বসিনা নৌনা পোক্লিবা অঙাং অদুগী হকশেল অমসুং হিংবদা য়াম্না চাউবা ঈথীল পী।
 7. মৈখু, য়ু, দ্রগ, পোইজন অমসুং পোল্যুটেন্টশীং অসি মীরোল্লিবা নুপীশীং, চাউখৎলক্লিবা ফিটস, অঙাংশীং অমসুং চহি নৌরিবা অঙাংশীংদা মরুওইনা শোকহল্লি।
 8. নুপীশীংদা চত্থবা হিংসা অসি অয়াম্বা কম্যুনিতিশীংগী ওইনা শাথীরবা হকশেলগী সমস্যা অমনি। নুপী অমনা মীরোনবা মতমদা, হিংসা অসি নুপী অমসুং মীরোনবা অদুদা য়াম্না খুদোংথীনিঙাইনি। মসিনা মিসকেরিএজ, মতম শুদনা পোকপা অমসুং লুম্বা য়ৌদবা অঙাং পোকহন্নবগী রিক্স হেনগৎহল্লি।
 9. থবক শুফমদা, মীরোনবী নুপী অমসুং মমাশীং অসি হন্থনা য়েংবীবা অমসুং হকশেলগী ওইবা রিস্কশীংদগী ঙাকথোক্কদবনি অমসুং খোম্লাং ইন্নবা নত্ত্রগা খোম্লাং শুমদোক্নবা মতম পীগদবনি। মখোয়বু অঙাং উন্নবগী ছুতি, থবক্কী প্রোতেক্সন, মেদিকেলগী খুদোংচাবা অমসুং খুদোংচাবা লৈরবদি শেলগী মতেং ফাউবা পীগদবনি।
 10. নুপী খুদিংমক্না, মরুওইনা মীরোনবী নুপী নত্ত্রগা মমা নৌনা ওইরিবা নুপীনা মগুন লৈবা হেলথ কেয়র ফংনবগী অধিকার লৈ। হেলথ ৱার্করশীং অসি মতিক চাবা তাই অমসুং নাৎ-চৎনবীগী মরমদা মুন্না খংবা ৱাখল লৈবা ওইবা তাই অমসুং ইনখৎলক্লিবী নুপীমচাশীং য়াউনা নুপী খুদিংমক ইকাইখুম্নবা উত্তুনা লোয়নগদবনি।

সপোর্ট তৌরিবা ইনফোর্মেসন

অঙাং ওইরিঙৈ অমসুং ইনখৎলকপা মতমগী শরুকশীংদা মচি ওইবা চিঞ্জাক চাবা, মহৈ-মশীং হৈবী অমসুং মশা-মউ ফবীশীংনা মশা মউ ফবা অঙাং পোকপা অমসুং অয়েৎ-অপন লৈতবা মীরোনবা অমা ওইবা হায়বসি করিগুম্বা মখোয়না চহি 18 শুরবা মতুংদা অঙাং ওইরবদি মদুগী চাং অসি য়াম্না ৱাংই।

 • ফোর্মেল এজুকেসন হেন্না ফংবা নুপীমচাশীংনা পুন্সিদা মখোয়গী পোটেন্সিএলশীং হেন্না থুংবা ঙম্মী। মখোয়না হেলথ-কেয়র প্রাক্টিশশীং খংনবা হোৎনৈ অমসুং নহা ওইরিবা চহি মতাংদা মীরোনবগী চাং হন্থৈ। মখোয়না কোন্না লুহোংবা, অঙাংগী মশীং য়ামদবা অমসুং মতম কান্নবা মীরোনবশীং অমসুং প্রিনেটেল অমসুং পোষ্ট-নেটেল কেয়র লৌবগী চাং হেনগনি।
 • নুপীমচা অমনা ইনখৎলকপা মতমদা মশা মউ ফনা হৌবা অমসুং চাউখৎপা অসিনা মহাক্কী অঙাং পোকপগী মতম য়ৌরকপদা মশা মউ ফনা মীরোলহনবদা মতেং পাংই।
 • এজুকেসন অমসুং হেলথ কেয়রগী মথক্তা, কোন্না মীরোনবা অমসুং অঙাং লৈরকপা মতমদা সমস্যাশীং থোক্লক্তনবা নুপীমচাশীংনা অঙাং ওইরিঙৈ অমসুং ইনখৎলকপা মতমদা মসি ওইবা চিঞ্জাক চাবা মথৌ তাই। মচি ওইবা চিঞ্জাকশীংগী মনুংদা আইওদাইজ তৌরবা থুম, হৱাই অশাংবী অমসুং অতৈ মরু মরাংশীং, অশংবা মনা পানবা মনা মশীংশীং অমসুং অঙাংবা, নাপু অমসুং কমলা মচুগী মনা মশীং অমসুং উহৈশীংগুম্বা মিনরেল অমসুং ভিটামিন য়াম্না য়াউবা চিঞ্জাকশীং য়াউই। ওইথোকপা য়ারিবমখৈ শঙ্গোম নত্ত্রগা অতৈ শঙ্গোমগী পোত্থোকশীং, য়েরুম, ঙা, য়েন অমশুং শাশীং দাইটকী মনুং চলহনগদবনি।
 • স্কুল তম্লিবা নুপীমচাশীংদি লুহোংবা অমসুং অঙাং পোকপা থেংথবগী চাং ৱাংই। ইনখৎলক্লিবী চহি 18গী মখাদা লৈবী নুপীশীং, মরুওইনা চহি 15গী মখাদা লৈবীশীংদি ঙন্না মীরোনবা অসিগী শাথীবা ফল লৈবা য়াই। ইনখৎলক্লিবী নুপীমচাশীং অমসুং মখোয়গী অঙাংশীং অদুদা কমপ্লিকেসন অমসুং শিবগী অহেনবা রিস্ক লৈগল্লি।
 • ঙন্না মীরোনবা থীংনবা নুপীমচাশীংবু ৱাখল তাহনবা অমসুং নুপীমচা অমসুং নুপামচা অনিমক ঙন্না মীরোনবগী অমসুং HIV য়াউনা হক্তিন্নবদগী শন্দোরকপা লায়নাশীংগী খুদোংথীবশীংগী মরমদা খংহনবা মথৌ তাই। থোং মান্নবা অমসুং লৈনবা মরিবু ইকাই খুম্নববু ঙাক্লৌ পীবা মগুন লৈবা পুন্সিগী ফিরেপশীং লৌবা ঙমহন্নবা অনিমক্না স্কিলশীং শেমগৎপা মথৌ তাই।
 • নুপীমচা অমসুং নুপীশীংগী হকচাংদা ককপনা (Genital cutting) শাথীবা হকচাংথোং অমসুং ঈশীং মরিগী ইনফেক্সন থোকহন্দুনা অঙাং ওইহন্দবা নত্ত্রগা শিহনবা থোকহনবা য়াই। মসিনা অঙাং পোকপা মতমদা শাথীবা কমপ্লিকেসনশীং থোকহনবসু য়াই।

করিগুম্বা নুপী অমনা মীরোন্দ্রিঙৈদা মশা মউ ফরবা অমসুং মচি ওইবা চিঞ্জাক চাদুনা নোয়-পেল্লবদি মমা অদুনা মচা পোকপদা অমসুং অঙাং অদুগা লোয়নরিবা রিস্ক অসি য়াম্না হন্থহনবা য়াই। মীরোল্লিঙৈ অমসুং খোম্লাং ইল্লিঙৈ মতমদা, করিগুম্বা মখোয়না অঙাং অদুগী অফবা মেন্টেল দিভেলপমেন্ট লৈনবা ফোর্টিফাই তৌরবা চিঞ্জাকশীং, আইওদাইজ তৌরবা থুমশীং চারিবা ওইরবসু, নুপী পুম্নমক্না মচি ওইবা চিঞ্জাক, চিঞ্জাক্কী চাং, হান্নদগী হেন্না পোত্থাবা, আইরন-ফোলিক এসিদ নত্ত্রগা মল্টিপল মাইক্রোন্যুত্রিএন্ট সপ্লিমেন্টশীং হেন্না মথৌ তাই।

 • ইনখৎলক্লিবী নুপিমচাশীং, নুপীশীং, মীরোনবী নুপীশীং অমসুং নৌনা মচা চেল্লিবা মমাশীংনা ফংলিবা খ্বাইদগী ফবা চিঞ্জাকশীং হায়বদি শঙ্গোম, অতেকপা উহৈ অমসুং মনা মশীংশীং, শা, ঙা, য়েরুম, মরু-মরাংশীং, হৱাই অশাংবী অমসুং হ‍ৱাই থরাকনচিংবা য়াম্না মরুওই। চিঞ্জাক ময়াম অসি মীরোল্লীঙৈ অমসুং খোম্লাং ইল্লিঙৈ মতমদা চাবদা খুদোংথীবা লৈতে।
 • নুপীশীংনা করিগুম্বা মীরোল্লিঙৈ মতমদা মচি ওইবা চিঞ্জাকশীং চারবা, মচি ওইবা চিঞ্জাক্কী চাং হেন্না লৌরবা অমসুং হান্নদগী হেন্না পোত্থাবগী চাং হেল্লবদি মশা কনখৎপা ঙমগনি। আইরন, ভিটামিন এ অমসুং ফোলিক এসিদ মরাং কায়না য়াউবা মচি ওইবা চিঞ্জাকশীংগী মনুংদা শা, ঙা, অশংবা মনা পানবা মনা মশীংশীং, কমলা নত্ত্রগা নাপু মচুগী উহৈশীং অমসুং মনা মশীংশীং অসি চল্লি।
 • অঙাং পোক্লবা মতুংদা, নুপীশীংনা মচি ওইবা চিঞ্জাকশীং অমসুং অহেনবা চিঞ্জাক্কী চাং অমসুং পোত্থাবসু মথৌ তাই। খোম্লাং ইল্লিবা মমাশীংনা অহেনবা চাক্লেন অমগা মান্নরিবা, অহেনবা কেলোরি 500 নোঙমদা মথৌ তাই।
 • প্রিনেটেল ভিজিটশীংগী মনুংদা ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমনা মীরোল্লিবা নূপি অদুদা এনেমিয়া থীংনবা নত্ত্রগা লায়েংনবগীদমক আইরন-ফোলিক এসিদ নত্ত্রগা মল্টিপল মাইক্রোন্যুত্রিএন্ট সপ্লিমেন্টশীং পীবা য়াই। করিগূম্বা মথৌ তারবদি মেলেরিয়া নত্ত্রগা হুকৱার্ম ইনফেক্সন অসি লায়েংবা ঙম্মী। হেলথ ৱার্কর অদুনা মীরোনবী নুপী অদুদা নাইট ব্লাইন্দনেস চেক তৌথোকপা য়াই অমসুং, করিগুম্বা মথৌ তারবদি নুপী অদুবু লায়েংনবা অমসুং ফিটস অদু ফজনা চাউখৎহনবদা মতেং পাংনবা ভিটামিন Aগী অহেনবা দোজ পীবা য়াই।
 • করিগুম্বা মীরোল্লিবী নুপী অদুনা মহাক অসি এনেমিয়া, মেলেরিয়া নত্ত্রগা হুকৱার্মশীং লৈরে হায়না খল্লবদি মহাক্না ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমগা তান্নগদবনি।
 • ইমুং মনুংনা চারিবা থুম অসি আইওদাইজ তৌরবা ওইগদবনি। মীরোল্লিবা নুপী অমসুং চহি নৌরিবা অঙাংশীংগী চিঞ্জাক্তা আইওদিন য়াউহনবা হায়বসি অঙাং অদুগী ব্রেন অদু ফজনা চাউখৎহন্নবগী য়াম্নমক মরুওই। ঙক্কী মমাংথংবদা পোমথোকপা, গোইটর হায়রিবসি হকচাং অদুদা আইওদিন মতিক চানা ফংদ্রে হায়বগি ময়েক লারবা খুদম্নি। আইওদিন নেম্না য়াউবা চিঞ্জাক অসি মরুওইনা মীরোনবগী অঙনবা শরুক অমসুং অঙনবা অঙাং ওইরিঙৈগী মতম শরুক্তা য়াম্না শোক্নিঙাই ওই। মখোয়গী চিঞ্জাক্তা আইওদিন মরাং কায়না য়াউদবা নুপীশীংনা মেন্টেল্লি অমসুং ফিজিকেল্লি নামা শোয়বা অঙাংশীং ফংবগী ওইথোকপা লৈ। আইওদিন শাথীনা ৱাৎপনা ক্রেতিনিজম (ফিজিকেল অমসুং মেন্তেল গ্রোথ নেমহনবা), শীনা পোকপা, মিসকেরিয়েজ অমসুং অঙাং শিবগী অহেনবা রিস্ক থেংনহনবা য়াই।

মীরোনবা খুদিংমক মরুওই। মীরোনবী নুপী পুম্নমক্না শাফবা অমসুং অয়েৎ-অপন লৈতবা মীরোনবা ওইনবগীদমক য়ামদ্রবদা প্রিনেটেল কেয়র ভিজিট মরিদি মথৌ তাই। মীরোল্লিবী নুপী অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংশীংনা অঙাং উনবগী অমসুং মীরোনবা মতমগী ওইবা অয়েৎ-অপনশীংগী ওইবা য়াবা খুদমশীং খংবা ঙম্বা মথৌ তাই। করিগুম্বা অয়েৎ-অপনশীং থোক্লক্লবদি অঙাং পোকপগী স্কিল লৈরবা কেয়র অমসুং খুদক্কী ওইবা মতেং ফংনবা প্লান অমসুং রিসোর্সশীং লৈবা মথৌ তাই।

 • নহা ওইরিবী নুপী অমনা নুপা নুপী ওইবগী মরি থম্বা য়ারক্লবা মতমদা মহাক্না মীরোনবগী মরমদা অমসুং HIV য়াউনা সেক্সনা মরম ওইদুনা লৌনবা লায়নাশীং (STIs) অসিগী খুদোংথীবশীংগী ইনফোর্মেসনগি মরমদা খংজিনবা তাই। মহাক্না মীরোনবা নৌরিঙৈগী খুদম-চাংদমশীং খংবা ঙম্বা তাই। করিগুম্বা মহাক্না মীরোল্লক্লবদি প্রিনেটেল কেয়র অসি মীরোনবা হৌবদগী হৌদুনা ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমদগী লৌবা তাই। মহাক্না মীরোনবগী নোর্মেল ফেজশীং খংবা অমসুং মশামক অমসুং মহাক্কী মচাবু মীরোল্লিঙৈ মতমদা হকশেল ফনা থম্বগী মতাংদা খংবা তাই। মহাক্না মীরোনবা মতমদা থোকপা কমপ্লিকেসনশীংগী মতাংদা পীরকপা চেক্সিন্নবা তাক্লকপা খুদমশীংসু খংজিনবা তাই।
 • মীরোনবী নুপী অমনা য়ামদ্রবদা প্রিনেটেল ভিজিট মরিদি ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমদা মীরোনবা খুদিংগী চৎপা মথৌ তাই। অহানবা প্রিনেটেল ভিজিট অদু য়ারিবমখৈ ঙন্না হৌরকপদা, য়ারবদি মীরোনবগী অহানবা থা অহুমগী মনুংদা (অহানবা ত্রিমেষ্টর) চৎকদবনি অমসুং অতৈ ভিজিট অহুম অদুনা মীরোনবগী লেমহৌরিবা মতম অদুগী হান্না লেপ্নবা মতমশীংদা চৎপা য়াই।

শাফবা অমসুং হকশেল ফনা মীরোলহন্নবা, ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর নত্ত্রগা খং-হৈরবা বার্থ এটেন্দেন্ট অমনা মখাগীসি পাংথোকপা তাই:

 • মীরোনবী নুপী অদুবু মহাক্কী মশাদা থোক্লক্লিবা অহোংবশীংগী মতাংদা ইনফোর্মেসন পীগদবনি।
 • মমা অমসুং মচাদা খুদোংথীবা থোকহনবা য়াবা ব্লদ প্রেসর ৱাংব্রা হায়বদু চেক তৌথোক্কদবনি।
 • এনেমিয়া লৈব্রা হায়বদু চেক তৌবা অমসুং আইরন-ফোলিক এসিদ সপ্লিমেন্টশীং পীবা, নুপী অদুনা সপ্লিমেন্টশীং অসি লৌবগী মরুওইবা অমসুং খোং হাম্বা য়াদবা অমসুং কোক ঙাউবা য়াউনা নোর্মেল সাইদ ইফেক্টশীং নুপী অদুদা খংহনগদবনি।
 • করিগুম্বা নুপী অদু ভিটামিন Aনা লায়েংবা মথৌ তারবদি নুমিদাং মীৎ উদবগী লায়না লৈব্রা হায়বদু য়েংথোক্কদবনি অমসুং করিগুম্বা মথৌ তারবদি, মমা অদুবু ঙাকথোক্নবা অমসুং ফিটস অদু হকশেল ফনা দিভেলপ তৌনবা ভিটামিন A পীগদবনি।
 • মমা অদুগী টেটানস ইম্মুনাইজেসনগী ষ্টেটস অদু রিভিয়ু তৌবা তাই অমসুং মহাক অমসুং মহাক্কী নৌনা পোকপা অঙাং অদুবু ঙাকথোক্নবা দোজ (শীং) পীগদবনি।
 • মখোয়গী অঙাংশীংবু মেন্টেল অমসুং ফিজিকেল দিসএবিলিটিশীং অমসুং গোইটরদগী ঙাকথোক্নবগীদমক মীরোনবী নুপী পুম্নমক্তা আইওদাইজ তৌরবা থুমখক্তমক চানবা চিঞ্জাক্তা শীজিন্ননবা পুক্নিং থৌগৎকদবনি।
 • মীরোনবী নুপী পুম্নমক্তা অহেনবা মচি ওইবা চিঞ্জাকশীং, অহেনবা চিঞ্জাক্কী চাং অমসুং হান্নদগী হেন্না পোত্থানবা পুক্নিং থৌগৎকদবনি।
 • এন্টিমেলেরিয়াগী টেব্লেটশীং শীজিন্ননবা পীবা অমসুং মথৌ তারবদি তিলহাৎ হিদাক্তা লুপ্লবা কাংখল শীজিন্ননবা রেকমেন্দ তৌগদবনি।
 • লুম্বা ৱাৎপা লৈবা হন্থহন্নবা অনিশুবা ত্রিমেষ্টরদগী হৌদুনা মথৌ তাবা মতুংইন্না তিল হাৎনবা হিদাকশীং পীগদবনি (deworming medication)।
 • মমা অমসুং মপাবু অঙাং পোকপগী অমসুং নৌনা পোক্লিবদু য়োকপগী এক্সপিরিএন্স লৈহন্নবা থৌরাং তৌহনবা, মমা অদুবু খোম্লাং পীথকপগী অমসুং মশাগী চেক্সিন থৌরাং লৌনবগী মতাংদা পাউতাক পীবা, অমসুং মপা অদুনা করম তৌনা মতেং পাংবা য়াগনি হায়বদুগী লমজিং-লমতাক পীগদবনি।
 • পোকপদু কদাইদা তৌগনি হায়বগী মতাংদা মীরোল্লিবী নুপী অমসুং মহাক্কী ইমুং মনুংদা পাউতাক পীগদবনি অমসুং অঙাং পোকপা মতমদা অমসুং পোক্লবা হেক মতুংদা করিগুম্বা কমপ্লিকেসনশীং থোক্লবদি করম তৌনা মতেং লৌগদগে হায়বদু তাকপীগদবনি।
 • হিংসাগা লোয়ননা হিংলিবী মীরোনবী নুপীশীংবু মতেং পীনবা মথৌ তারকপা মতমদা কম্যুনিতি অদুগী গ্রুপশীংদা রিফর তৌগদবনি।
 • HIV য়াউনা STIশীং করম তৌনা চংহল্লোইদগী হায়বগী মতাংদা পাউতাক পীগদবনি।
 • মীরোল্লিঙৈদা ইনফেক্সনশীং হায়বদি HIV য়াউনা মরুওইনা য়ুরিনরি ত্রেক ইনফেক্সনশীং অমসুং STIশীং চুনবা হিদাক-লাংথক্কা লোয়ননা লায়েংবীগদবনি।
 • ভোলুন্টরি অমসুং কনফিদেন্সিএল HIV টেষ্টিং অমসুং কাউন্সেলিং পীগদবনি।

HIV-পোজিটিভ ওইরবী মীরোনবী নুপী অমনা, মীরোল্লিঙৈ, অঙাং পোকপা অমসুং খোম্লাং পীথকপা মতমদা মহাক্কী অঙাংদা ইনফেক্ট তৌবগী রিস্ক করম্না হন্থহনগদগে অমসুং মশামক অমসুং মহাক্কী অঙাং অদুবু করম্না নাউয়োক-নাউকোনগদগে হায়বগী কাউন্সেলিংগীদমক্তা ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমা তান্নগদবনি। HIV চংলম্লগনি চিংনরবা মীরোনবী নুপী অমবু টেষ্ট তৌথোকহন্নবা অমসুং কাউন্সেলিং লৌনবা মতেং পাংবীগদবনি। মপা ওইগদৌরিবা অদুসু টেষ্ট অমসুং কাউন্সেল তৌগদবনি (অহেনবা ইনফোর্মেসনগীদমক্তা HIV চেপ্টরদা য়েংবীয়ু)।

মীরোনবী নুপী খুদিংমক অমসুং মহাক্কী ইমুং-মনুংনা মীরোনবা অমসুং অঙাং য়াউবা হায়বসি রিস্ক লৈবা য়াই হায়বসি খংগদবনি। মখোয়না মাংজৌননা তাকপা চেক্সিন-খুদমশীং খংগদবনি।

কমপ্লিকেসনশীং মাংজৌননা হায়বা ঙমদবা মরম্না মহৌশানা নুপীশীংনা অঙাং পোকপসি হোস্পিটাল অমদা পোক্নবা রেকমেন্দ তৌই। নুপী খরগীদমক্তি মসি অমুক্কা হেন্না মরুওই করিগুম্বা মখোয় অদু:

 • চহি 18গী মখা নত্ত্রগা চহি 35গী মথক ওইরবা।
 • চহি অনি ফাদ্রিঙৈগী মমাংদা অঙাং পোকখিবা ওইরবা।
 • মমাংদা কয়ারক মীরোনখ্রবী ওইরবা।
 • মমাংদা চহি শুদনা অঙাং পোকখিবা নত্ত্রগা পোকপদা কিলোগ্রাম 2দগী হন্থবা অঙাং পোকখিবা ওইরবা।
 • মমাংদা ৱানা অঙাং পোকখিবা নত্ত্রগা সিজরিয়ানগী মতেংনা অঙাং পোকখিবা ওইরবা।
 • অঙাং কায়খিবা নত্ত্রগা অশিবা অঙাং পোকখিবা ওইরবা।
 • কিলোগ্রাম 38দগী হন্থনা লুম্লবা।
 • মিটর 1.5দগী হন্থনা ৱাংলবা।
 • ইনফিবুলেসন নত্ত্রগা মনুংগী হকচাং ককখ্রবা ( infibulation or genital cutting)।
 • HIV নত্ত্রগা অতোপ্পা STI লৈরবা।

মীরোনবী নুপী অমবু অঙাং পোক্কদৌরে হায়বগী খুদম খংহন্নবা অমসুং অঙাং পোকপদু খং-হৈরবা বার্থ এটেন্দেন্ট অমনা মতেং পাংবা য়ারে হায়বগি মতম অদু খংহন্নবা হোৎনগদবনি।

অঙাং পোক্কদৌরে হায়বগী খুদম অসি মখাগীশীংসিদগী অমহেক্তা ওইবা য়াই:

 • মিনট 20 নত্ত্রগা হন্থবা মতম খুদিংগী চৈনা য়াউবা কন্ত্রাক্সন লৈরকপা।
 • ঈশীং কায়রকপা।
 • ঈ য়াউবা, নপ-নপ লাউবা দিসচার্জ লৈরকপা।

মীরোল্লিঙৈদা পীরকপা চেক্সিন-খুদমশীংগী মনুংদা মখাগীশীংসি চল্লি:

 • এনেমিয়া (লায়ওংশীংগী মনুংদা লৈ অমসুং মীৎপান মনুংদা তাইফেৎ তাইবা, চোকথবা অমসুং শ্বর খাংতপ্তা হোনবা)
 • মহৌশাগা মান্নদনা খোং, খুৎ নত্ত্রগা মায় পোম্বা
 • ফিটস য়ামদনা নত্ত্রগা শুক্লেং লেংদবা

খুদক্তা মতেং মথৌ তারে হায়বা তাকপা খুদমশীংগী মনুংদা মখাগীশি চল্লি:

 • হকচাং থোংদা ঈ উবা নত্ত্রগা ঈ থোরকপা
 • কোক কন্না চিকপা, মশেল মরাং উবা
 • হকচাং চিংবা
 • পুক কন্না নাবা
 • অরুম তৌবা অমসুং শোন্থবা
 • শ্বর খোংজেল য়াংনা হোনবা অমসুং ৱাবা
 • অঙাং উন্নরমদাইদা পুং 12দগী হেন্না চংলবা

প্রিনেটেল ভিজিটশীংগী মনুংদা, মীরোনবী নুপী অমসুং মহাক্কী ইমুং মনুংবু অঙাং পোকপা অমসুং ওইথোকপা য়াবা কমপ্লিকেসনশীংগী মতাংদা মখাদা পীরিবশীংসি তাকপা থৌরাং অমা শেমদুনা মতেং পীগদবনি:

 • নুপী অদুনা মফম কদাইদা অঙাং পোক্কদগে অমসুং করিগুম্বা কমপ্লিকেসনশীং লাক্লবদি মহাক্না কদাইদা চৎকদগে
 • কনানা মহাক্কা লোয়নগনি
 • করম্না মহাক্না মফমদুদা চৎকদগে
 • মহাক মশামক্কী অমসুং মহাক্কী অঙাং অদুগীদমক করি করি পোৎ-চৈশীং পুগদগে
 • শেল কয়া চংগদগে অমসুং মখোয়দু করম্না কুপখৎকদগে
 • মহাক চত্থোকখ্রিঙৈদা মহাক্কী ইমুং মনুং অদু কনানা য়েংশিনবীগদগে
 • করিগুম্বা ঈ মথৌ তারক্লবদি কনানা পীগদগে

ফিভমশীং হোংলকপা য়াবা মরম্না, অঙাং পোকপগী থৌরাং অমসুং ওইথোকপা য়াবা কমপ্লিকেসনশীং মীরোনবনা মতম শুজিল্লক্লিবা খুদিংদা চৎলিবা প্রিনেটেল ভিজিট খুদিংগী অপদেট তৌগদবনি।

কমপ্লিকেসনশীং লৈরকপা মতমগী থৌরাং অদুদা খ্বাইদগী নকপা মেটরনিটি ক্লিনিক নত্ত্রগা হোস্পিটালগী লৈফম অমসুং মফমদুদা নুপী অদুবু অয়ুক-নুমিদাংগী মতম অমহেক্তদা খোংজেল য়াংনা মফমদুদা য়ৌহন্নবগী রিসোর্সশীং অসিসু য়াউহনগদবনি।

মীরোনবী নুপী পুম্নমক্না মখোয়না অঙাং পোকপা মতমদা মেটরনিটি ক্লিনিক নত্ত্রগা হোস্পিটালগী এক্সেস লৈহনগদবনি। মসি করিগুম্বা অঙাং পোকপদু খরা খুদোংচাদবা থোকপা য়াই হায়বদু মাংজৌননা খংবা নুপী অমসুং মহাক্কী ইমুং মনুংগী ওইনদি অকক্ননা মরুওই। অরাপ্পা অমসুং/নত্ত্রগা রিস্ক লৈনা পোকপা য়াই হায়না খনবা কেস খরদদি মমা ওইগদৌরিবীদু অঙাং পোকপগী তাং নকশিল্লকপগা লোয়ননা ক্লিনিক নত্ত্রগা হোস্পিটাল ময়া লৈহন্দুনা হকশেলগী সর্ভিসশীং থুনা ফংহনবা য়ানবা তৌবনা হেন্না ফৈ।

অঙাং পোকপা হায়বসি মমা অমসুং মহাক্কী অঙাং অদুগীদমক খ্বাইদগী লুপা তাংকক্নি। মীরোনবী নুপী খুদিংমক্না মিদৱাইফ, দোক্টর নত্ত্রগা নর্স অমনচিংবা হৈ-শিংলবা বার্থ এটেন্দেন্ট অমনা অঙাং পোকপা মতমদা শোয়দনা য়াউহনগদবনি অমসুং করিগুম্বা কমপ্লিকেসনশীং থোরক্লবদি মতম চানা অখন্নবা কেয়র ফংহনগদবনি।

মীরোনবা খুদিংমক চেক্সিন্না য়েংসিনবা তাই মরমদি মমা, অঙাং নত্ত্রগা অনিমক্তা খুদোংচাদবা অমহেক্তা থোকপগী রিস্ক অসি মতম চুপ্পদা লৈ। করিগুম্বা নুপী অদুনা দোক্টর, নর্স নত্ত্রগা মিদৱাইফ অমগুম্বা, হৈ-শীংলবা বার্থ এটেন্দেন্ট অমা য়াউহন্দুনা অঙাং পোক্লবা অমসুং মীরোল্লিঙৈ মতমদা ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমদা য়ামদ্রবদা প্রিনেটেল ভিজিট মরি লৈরবদি খুদোংথীবা, অনাবা নত্ত্রগা শিবা য়াবনচিংবা কয়াশীংদগী ঙাকথোকপা ঙমগনি।

মমা নত্ত্রগা মচা অদু নাবা নত্ত্রগা শিবগী ওইথোকপা য়াবসি করিগুম্বা অঙাং পোকপদু খুৎশু-খুৎলাই ফজনা লৈবা হেলথ ফেসিলিটি অমদা হৈ-শিংলবা বার্থ এটেন্দেন্ট অমনা অঙাং পোক্লবা মতুং পুং 24গী মনুংদা মমা অমসুং মচা অদুবু চাং নাইনা চেক তৌদুনা হন্থহনবা ঙম্মী।

মীরোনবী নুপী অদুনা অঙাং পোক্লমদাইদা মহাকপু মহাক্কা লোয়ননবা মীওই অমা খন্দুনা অঙাং পোক্লিঙৈ অমসুং পোক্লবা মতুংদা লেপ্পা লৈতনা শৌগৎনবা পুক্নিং থৌগৎপীগদবনি। মরুওইনা, লোয়নরিবা মীওই অদুনা নুপী অদুবু চাবা অমসুং থকপা, অঙাং পোকপদা শ্বর হোনগদবগী টেক্নিকশীং শিজিন্নবা অমসুং হৈ-শিংলবা বার্থ এটেন্দেন্ট অদুনা তাকপা মতুংইন্না নাবা অমসুং নুঙাইতবা হন্থহন্নবা তৌবশীংদা মতেং পাংবা য়াই।

অঙাং পোক্লিঙৈ অমসুং পোক্লবা হেক মতুংদা, হৈ-শিংলবা বার্থ এটেন্দেন্ট অদুনা:

 • অঙাং উন্নবগী প্রোগ্রেস অদু এসেস তৌগনি অমসুং ইনগনি অমসুং খুদক্তা মতেং লৌবা মথৌ তারে হায়বা তাকপা খুদোংথীবা খুদমশীংদা মীৎয়েং থমগনি।
 • অখন্নবা চেক্সিন থৌরাংশীং মথৌ তাব্রা অমসুং হোস্পিতাল নত্ত্রগা মেটরনিটি সেন্টর অমদা থংদোকপা দরকার ওইব্রা হায়বদু নুপী অমসুং মহাক্কী ইমুং মনুংদা খংহনবা।
 • খুৎ-শা, ইনষ্ট্রুমেন্টশীং অমসুং অঙাং পোক্কদবা মফম অদু লু-নান্না থমদুনা অমসুং মতাং চানা গ্লোবশীং শিজিন্নদুনা ইনফেক্সনগী রিস্ক হন্থহনবা।
 • অঙাং উনবগী অহানবা ষ্টেজদা নুপী অদুবু খোংনা চৎপা অসি পুক্নিং থৌগৎপীগদবনি অমসুং অঙাং পোকপগী অপাম্বা পোজিসন অদু খনবদা মতেং পাংবীগদবনি।
 • অঙাং উনবগী তোঙান তোঙানবা ষ্টেজশীংদা অমসুং অঙাং অদু পোকপদা মতেং পীগদবনি।
 • মতম চানা নাউফম মরি (umbilical cord) অদু কক্কদবনি অমসুং মদুগী কেয়র লৌগদবনি।
 • অঙাং অদুগী কেয়র লৌগদবনি অমসুং নুপা নত্ত্রগা নুপীমচা অদুবু পোক্লবা মতুংনা লুম্বু লুম্বু শানা থম্বীগদবনি।
 • মমা অদুবু মহাক্কী অঙাং অদু মথানুংদা উনশাগা উনশাগা থেংননবা অমসুং পোক্লবা হেক মতুংদা খোম্লাং পীথকপা হৌনবা লমজিং-লমতাকপীগদবনি।
 • মমা অদুগী নাউফম অদু শাফনা অমসুং চেক্সিন্না অঙাং অদু পোক্লবা মতুংদা পীগদবনি।
 • অঙাং অদু চেক্সিন্না য়েংগদবনি অমসুং অরুম্বা ওনগদবনি অমসুং মীত্তাংবা অমসুং ইনফেক্সন থোকপা থীংনবা অঙাং অদুগী মমিত্তা দ্রোপশীং হাপ্নবা রেকমেন্দ তৌরি।
 • নৌনা পোক্লিবা অঙাংগী হকশেলগী প্রোব্লেমশীং মেনেজ তৌগদবনি অমসুং করিগুম্বা মথৌ তারবদি অঙাং অদুবু মমাগা লোয়ননা চানবা হেলথ প্রোভাইদর নত্ত্রগা হেলথ ফেসিলিটি অমদা রিফর নত্ত্রগা ত্রান্সফর তৌগদবনি।

মমা অমসুং অঙাং অদুগী পোষ্ট-নেটেল কেয়র অদুনা কমপ্লিকেসনশীংগী রিস্কতগী হন্থহল্লি অমসুং মমা, মপা নত্ত্রগা অতোপ্পা চেক্সিন থৌরাং লৌরিবা মীওইশীংবু মখোয়গী অনৌবা অঙাং অদুনা হকশেল ফবা পুন্সি অমা হৌবদা মতেং পাংই। অঙাং অমসুং মমা অদুবু অঙাং পোক্লবা মতুং অহানবা পুং 24, অহানবা চয়োল অমসুং অমুকসু চয়োল তরুক্কী মনুংদা চাং নাইনা চেক তৌবীগদবনি। করিগুম্বা কমপ্লিকেসনশীং লাক্লবদি তোইনা চেক-অপ তৌবীবা মথৌ তাই।

 • হৈ-শীংলবা বার্থ এটেন্দেন্ট অমনা মতেং পাংবা পোষ্ট-নেটেল কেয়র অসি মমা অমসুং নৌনা পোক্লিবা মচা অদু হিংহনবা অমসুং হকশেল ফহন্নবদা মতেং পাংনবগীদমক মরুওই। পোক্লবা মতুং অহানবা পুংশিং খরা অমসুং অহানবা চয়োল অমসুং থা অদুগী মনুং অসি নৌনা পোকপা অঙাংশীংগী ওইনদি য়াম্না চেক্সিনবা মথৌ তাই।

অঙাং পোক্লবা মতুংদা, হৈ-শীংলবা বার্থ এটেন্দেন্ট অদুনা:

 • মমা অমসুং মচাগী হকশেল অদুো, পোক্লবা মতুং পুং 24, অহানবা চয়োল অমসুং থা তরুক্কী মনুং অদুদদি চাং নাইনা চেক তৌবা মথৌ তাই।
 • মচা অদুবু কমদৌনা খোম্লাং পীথক্কদগে হায়বদুগী মতাংদা পাউতাক অমসুং মতেং পীবা তাই।
 • নৌনা মমা-মপা ওইরিবশীং অদুবু অতোপ্পা অঙাং উন্নবা অমা কমদৌনা থীংগদগে নত্ত্রগা থেংথহনগদগে হায়বগী পাউতাক পীগদবনি।
 • মমা অদুবু মচি ওইবা চিঞ্জাক চাবা, পোত্থাবা, হাইজিন, ইম্মুনাইজেসন, অমসুং মেলেরিয়া নাগনবা মফমশীংদা তিলহাৎ হিদাক্তা লুপ্লবা কাংখলশীংদা তুম্নবা পাউতাক পীবা তাই অমসুং মহাক অমসুং মহাক্কী মচা অদুগী চেক্সিন থৌরাং করম্না লৌগদগে হায়বা তাকপা তাই; মপা অদুবু মমা অমসুং মচাগী মথৌ তাবশীংদা মতেং পীনবা হায়বা তাই।
 • মমা অমসুং মহাক্কী মচাগী ওইরকপা য়াবা খুদোংথীবগী খুদম চাংদমশীং শন্দোক্না তাক্কদবনি।
 • কমপ্লিকেসনশীং থোরকপা মতমদা মমা, মপা অমসুং ইমুং মনুংনা খুদক্কী ওইবা থৌরাং অমা শেম শাবদা মতেং পাংগদবনি।
 • HIV য়াউনা STIশীংগী মতাংদা মমা অমসুং মপাদা পাউতাক পীগদবনি অমসুং করিগুম্বা মখোয় অদু HIVনা ইনফেক্ট তৌরবদি মতৌ করম্না মখোয় মশামক অমসুং মখোয়গী অঙাংশীং করম্না চেক্সিনগদগে অমসুং অঙাং অদুদা লৌনবা হন্থহন্নবা মওংদা করম্না খোম্লাং ইনগদগে হায়বদু তাকপীগদবনি।
 • HIV-পোজিটিভ ওইরবা মমা অমসুং মহাক্কী মপুরোইবা অদুবু মতুংগী মীরোনবশীং অমসুং কন্ত্রাসেপ্টিভ মেথদশীংদা ৱাখল তাবা ফিরেপ লৌবা ঙমহন্নবগিদমক্তা পাউতাক পীবা (অহেনবা ইনফোর্মেসনগীদমক্তা HIVচেপ্টরদা য়েংবীয়ু) ।
 • মমা অমসুং মহাক্কী মচা অদুগী মথংগী ফোলো-অপ ভিজিটকী মতম লেপ্পীগনি।

কমপ্লিকেসনশিং লৈবা মমা অমসুং/নত্ত্রগা মচাগীদমক্তা, হৈ-শিংলবা বার্থ এটেন্দেন্ট অদুনা:

 • মমা অদুদা মহাক নত্ত্রগা মহাক্কী মচা অদুগী লৈরিবা কমপ্লিকেসনশীং অদুগী অমসুং মঙোন্দা পীরিবা লাইয়েং অদুগী মরমদা অমসুং করম্না মহাক মশামক্কী অমসুং মহাক্কী মচা অদু ময়ুমদা চেক্সিন থৌরাং লৌগদগে হায়বদু শন্দোক্না তাকপীবা
 • করিগুম্বা মথৌ তারবদি মমা অদুদা হিদাক লাংথক থাবা অমসুং করম্না, করম্বা মতমদা অমসুং কয়াম শাংনা মখোয় অদু শীজিন্নগনি হায়বগী লমজিং-লমতাকপীবা
 • টেটানস টোক্সোইদ য়াউনা চিত্থহৌবা ইম্মুনাইজেসনশীং মশক খংদোকপা অমসুং মমাদা পীবা
 • করিগুম্বা অঙাং অদু মতম কা হেন্না শুদনা নত্ত্রগা কা হেন্না পীক্না নত্ত্রগা শোয়নাইদুনা পোক্লবদি মমা অমসুং মপা নত্ত্রগা মখোয়বু শেন্নবীরিবা মীওইশীং অদুদা করম্না খ্বাইদগী ফবা কেয়র অদু পীগদগে হায়বগী পাউতাক পীবা
 • মমা অমসুং মহাক্কী মচা অদুগী হকশেল অদু এসেস তৌনবা ফোলো-অপ ভিজিট তোইনা চৎপা

অরুম্বা শুদবা অঙাংশীংগীদমক্তদি অহানবা নুমিৎ অমসুং চয়োল অসি অখন্ননা রিস্ক লৈ। নৌনা পোকপা অঙাংশীংদা শিবগী চাং অসি অরুম্বা শূদবা অঙাংশীংদা হেন্না থোকই। অসিগুম্বা অঙাং কয়া হৈ-শীংলবা বার্থ এটেন্দেন্ট অমনা মখাগীসি য়াউবা পোষ্ট-নেটেল কেয়র পীদুনা কনবা য়াই:

 • মতম চানা খুদোংথীবগী খুদম-চাংদমশীং মশক খংদোকপা কোকহনবা
 • শঙ্গোম শুমদোকপা অমসুং কপতা পীথকপা য়াউনা খোম্লাং পীথকপগী অহেনবা সপোর্ট পিবা
 • ‘কঙ্গারু মদর কেয়র’ মেথদ হায়নসু খংনবা উনশাদগী উনশাদা থেংনহন্দুনা অঙাং অদু লুম্বু লুম্বু শানবা মমা নত্ত্রগা শেন্নরিবা মীওই অদুদা তাকপীবা
 • করিগুম্বা পীক্লিবা অঙাং অদু খোম্লাং পীথকপা নত্ত্রগা শঙ্গোম শুমদোক্তুনা পীবদা য়াদ্রবদি ইমর্জেন্সি কেয়রদা রিফর তৌবা

হকশেল ফবা মমা অমা, শাফনা পোকপা, মথৌ তাবা নৌনা পোকপা অঙাংগী চেক্সিন-থৌরাং অমসুং মীৎয়েং চংবা, নুংশিনবা ইমুং-মনুং অমসুং তরু-তনানবা য়ুমগী অকোয়রোন অসিনা নৌনা পোক্লিবা অঙাং অদুগী হকশেল অমসুং হিংবদা অচৌবা ঈথীল পী।

নৌনা পোক্লিবা অঙাংশীং অসি পুং কুনমরি চেক্সিন্না য়েংশিনবীবা, নুংশিবীবা, তরু-তনান্না থম্বা, পীজবা মথৌ তাই। চংদবা য়াদবা খুদোংচাবশীং ফংলবা মমা অমসুং মপা নত্ত্রগা মরুওইনা য়েংশিনবীরিবা মীওইশীং অসিনা অঙাংগী তুংগী হকশেল, নুংঙাইবা, চাউখৎপা, তম্বা অমসুং ইনখৎলকপগী য়ুম্ফম হুল্লি।

নৌনা পোক্লিবা নুপা নত্ত্রগা নুপী অদুনা মখাগিসি লৈবা মতমদা মপুং ফানা চাউখৎলি:

 • মমা, মপা নত্ত্রগা অতোপ্পা হকথেংননা য়েংশিনবীরিবা মীওইদুনা নক্না অমসুং তোয়না থম্বীরবা অমসুং পম্বীরবা।
 • অঙাংদুনা পাম্লিমখৈ অমসুং য়ামদ্রবদা পুং 24গী মনুংদা নিপাল্লক, অহানবা থা তরুক অদুদা খোম্লাং ইনবীবসিনা পীক্লিবা অঙাং অমসুং মহাক্কী মমাগী মরি চেৎশিনহল্লি অমসুং অঙাং অদু ইনফেক্সনশীংদগী ঙাকথোকই।
 • নুংশিবীবা অমসুং মীনুংশি পীবীবা, মিৎয়েং চংবীবা, পুক্নিং থৌগৎপীবা অমসুং চান্না তৌবীবনা অঙাং অদুবু য়াংনা চাউখৎহনবা অমসুং খংবদা মতেং পাংই।
 • লুম্বু-লুম্বু শানা, শেংনা, নুংঙাইনা অমসুং শাফনা অমসুং তোইনা হোংদোক্তুনা থম্বীবা অমসুং পীথকপা লোইরগা মনমগন্দা তপ্না তপ্না ফুবীবা।
 • ইনফেক্সনশীং থীংবদা মতেং পাংগদবা তরু-তনানবা অকোয়রোন অমা থম্বা।
 • মতম চানা ইম্মুনাইজেসনশীং তৌবা অমসুং ইনখৎলকপা চাং নাইনা য়েংশিনবা অমসুং চাং নাইনা চেক-অপ তৌবা য়াউনা মগুন লৈবা হেলথ কেয়র পীবা।

হৈ-শিংলবা বার্থ এটেন্দেন্ট অমনা:

 • অনৌবা মমা মপানা মখোয়গী নৌনা পোক্লিবা অঙাংগী খোম্লাং ইনবা, ফোর্মুলা ফিদিং, ইম্মুনাইজেসন, অঙাংগী ঈরুজবা, অঙাংবা পাউ ফাউনবা, লোল তম্বীবা, তুম্বগী মওং অমসুং অতৈ কয়াগা মরি লৈনবা ৱাহংশীংগী পাউখুম পীগনি।
 • অনৌবা মমা-মপা অদুবু অঙাং অমদা খুদক্কী ওইবা মেদিকেল এটেন্সন মথৌ তাগদবা খুদোংথীবগী খুদম-চাংদমশীং তাকপীগনি।
 • মমা অমসুং মপাশীংদা মখোয়গী অঙাং অদুদা কমপ্লিকেসনশীং থোরকপদা শিজিন্ননবা মখোয়গী এমর্জেন্সি প্লান শেম্বদা মতেং পাংগনি।
 • মমা অমসুং মপা অদুদা অঙাং অদু পোকপগী মতাংদা (অরুম্বা, অৱাংবা, পোকপগী মতম) লৈখিবা মথৌ তাবা ইনফোর্মেসনগী রেকোর্দ অমা পিগনি।
 • পোকপা অদু সিভিল রেজিস্ত্রারদা রিপোর্ট তৌনবা অঙাংগী বার্থ সর্টিফিকেট অদু মমা মপাদা পীগনি।

মতম শুদনা নত্ত্রগা লুম্বা য়ৌদবা নত্ত্রগা শোয়নাইনা পোকপা অঙাংশীংগীদি মখোয়না হিংবা, মপুংফানা চাউখৎপা অমসুং ইনখৎপা ফংনবগীদমক অখন্ননা চেকশিনবা, নুংশীবা অমসুং পুক্নিং চংবা মথৌ তাই।

হৈ-শিংলবা বার্থ এটেন্দেন্ট অমনা মমা অমসুং মপা অদুদা মখোয়গী মীমান্নদ্রবা অঙাং অদুবু করম তৌনা য়েংশিনবীগদগে হায়বদু তাকপদা মরুওইবা শক্লোন অমা লৌবা য়াই।

অঙাং খরদি মখোয়না মপুংফানা চাউখৎপা নত্ত্রগা মমা মপাশীংগা ময়ুমদা চৎনবগী মতিক চাদ্রিফাউবা হোসপিটাল অমগী অখন্নবা কেয়র য়ুনিট অমদা অহেনবা চেক্সিন থৌরাং লৌবা মথৌ তাবা য়াই। করিগুম্বা অঙাং অমা খোম্লাং ইনবীবা য়াদ্রিবা ওইরবদি মমা অদুনা মহাক্কী খোম্লাং অদু শুমদোকপীবা য়াই অমসুং শাফনা থমজিনবীবা য়াই মরমদি মদু ফুত্তোক্লবা পীথক্নবা ট্যুব, চমচ নত্ত্রগা কপ অমা শিজিন্নদুনা অঙাং অদুদা ইনবীবা য়াই।

নৌনা পোক্লিবা অঙাং অমা য়েংশিনবদা মমা অমসুং মপা অদুদা নুংঙাইবসু ফাউই অমসুং খোয়রাংবা অমসুং চোকথবসু ফাউই। মরমদি মখোয়না মখোয়গী পুন্সিদা অনৌবা অঙাং অদুগী ফুল-টাইম কেয়র লৌবদা চুশিন্নহন্নবা হোৎনৈ। মহৌশানা নৌনা পোক্লিবা অঙাংশীংনা মখোয়গী মথৌ তাবা পুম্নমক মমা মপাদা তাংজবা মরমনা মখোয় মশামক য়াম্না চেক্সিনজবা তাই। খোম্লাং ইল্লিবা মমাশীংনা অখন্ননা মচি ওইবা চিঞ্জাক চাবা মথৌ তাই অমসুং মমা পুম্নমক্না হেন্না পোত্থাবা তাই। মপা অমনা মমা অদুবু মহাক্না খোম্লাং ইনবীরিঙৈদা অতৈ অঙাংশীং অমসুং ইমুং অদু য়েংশিনবীদুনা নত্ত্রগা মমা অদুনা পোত্থারিঙৈদা নৌনা পোক্লিবা অঙাং অদুবু য়েংশিনবীদুনা সপোর্ট তৌবীবা য়াই।

মৈখু, য়ু, দ্রগ, পোইজন অমসুং পোল্যুটেন্টশীং অসি মরুওইনা মীরোল্লিবী নুপীশীং, চাউখৎলক্লিবা ফিটস, অঙাংশীং অমসুং পুংকক চাউরবা অঙাংশীংদা মাং-তাক্নিংঙাই ওই।

করিগুম্বা মীরোল্লিবী নুপী অমনা মৈখু শিজিন্নরবদি, মহাক্কী মচা অদু লুম্বা য়ৌদনা পোকপা য়াবগী ওইথোকপা লৈ। মহাক্কী মচা অদুসু লোক খুবা, লোক থুংবা, কংখু, ন্যুমোনিয়া নত্ত্রগা অতৈ শ্বর হোনবগা মরি লৈনবা সমস্যাশীং থোকহল্লকপা য়াবগী ওইথোকপা লৈ।

মীরোনবী নুপি অমনা মহাক মশাগী হকশেল অমসুং ফিটসকী হকশেল অদু য়ু নত্ত্রগা নার্কোটিক্স শিজিন্নদুনা মাং তাকহঞ্জবা য়াই। পোৎশকশীং অসিনা অঙাংগী ফিজিকেল অমসুং মেন্টেল দিভেলপমেন্টদা শাথীনা শোকহনবা য়াই। মমা ওইগদৌরিবী অদুনা মীরোনগে হায়না প্লান হেক তৌরকপগা নত্ত্রগা মীরোল্লে হায়না চিংনরকপগা য়ু থকপা অমসুং/নত্ত্রগা দ্রগ শিজিন্নবা লেপ্পা তাই। করিগুম্বা মহাক্না তোকপা মতমদা অৱাবা ওইরবদি মহাক্না মেদিকেলগী পাউতাক অমসুং সপোর্ট অদু ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর, হেলথ সেন্টর নত্ত্রগা সবস্টেন্স-এব্যুজ ওর্গানাইজেসন অমদগী লৌগদবনি।

মীরোনবী নুপী অমনা মীরোল্লিঙৈ মতমদা য়াম্নমক মথৌ তাদ্রবদি অমসুং ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমনা প্রেস্ক্রাইব তৌদ্রবদি হিদাকশীং চারোইদবনি।

অঙাং, মমা ওইবা য়ারবা চহিদা লৈবা নুপি, মীরোনবী নুপী, মমা অমসুং চহি য়ামদ্রিবা অঙাংশীং অসিগী ফিজিকেল গ্রোথ অমসুং মেন্তেল দিভেলপমেন্ট অদু ফজনা লৈহন্নবগিদমক্তা মখোয়বু চুরুট-বিরি নত্ত্রগা চাকথোংবগী মৈখুশীং, নাপী হাৎনবা হিদাকশীং, তিলহাৎ হিদাকশীং অমসুং মিশ্রিগী পাইপনা পুরকপা মিশ্রিগুম্বা পোল্যুতেন্টশীং য়াউবা ঈশীং, গারিদগী কামথোরকপা মৈখু অমসুং থানবা রংশীংগী মনমশীংদগী ঙাকথোকপা তাই।

ইমুং-মনুং অমসুং কম্যুনিতিশীংনা মরুওইনা মীরোনবী নুপীশীং, মমাশীং অমসুং মখোয়গী অঙাংশীংবু মৈখু চেন্দবা অকোয়রোন লৈহন্দুনা মখোয়বু চুরুট-বিরিগী মৈখুশীং চংহন্দবদা অখন্ননা মতেং পাংবা য়াই।

থবক শুফমদা মমা ওইবা য়ারবা চহিদা লৈবা নুপীশীং, মীরোনবীশীং অ অমসুং মমাশীংগী অমসুং মচাশীংগি হকশেলবু শোকহনবা ঙম্বা মাং-তাক্নিংঙাই ওইবা মৈখু, পোইজন অমসুং পোল্যুটেন্টনচিংবদগী ঙাকথোকপা য়াই।

নুপিদা চত্থবা হিংসা অসি অয়াম্বা কম্যুনিটিশীংদা শাথীবা পব্লিক হেলথকী সমস্যা অমনি। নুপী অমনা মীরোনবা মতমদা, হিংসা হায়বসি নুপী অমসুং মহাক্কী মীরোনবদুদা য়াম্না খুদোংথীনিঙাই ওই। মসিনা মিসকেরিয়েজ, মতম শুদনা অঙাং উন্নবা অমসুং লুম্বা য়ৌদবা অঙাং পোকহন্নবগী রিস্ক হেনগৎহল্লি।

মতম অমহেক্তদা হিংসা অমসুং ফু-চৈবা হায়বসি য়ারোইদবনি। মীরোল্লিঙৈ মতমদা ফু-চৈখিবা নুপীশীং অসিদা ঙন্না মতম শুদনা অঙাং উন্নবা থোকহনবা য়াই অমসুং মখোয়গী অঙাংশীং অদু শিবসু য়াই। অঙাংশীং লুম্বা য়ৌদনা পোক্তুনা মখোয়গী হকশেল অমসুং হিংবদা শোকহনবা য়াই।

হেলথ ৱার্করশীং, ইমুং মনুংশীং অমসুং কম্যুনিটিশীংনা অসিগুম্বা খুদোংথীবশীং খংবা তাই অমসুং নুপীশীংদা হিংসা চত্থবা থীংবা অমসুং লৈহন্দবা হোৎনবা তাই। ওর্গানাইজেসনশীং অমসুং কম্যুনিটিগী লুচিংবশীংগী মতেংগা লোয়ননা লোকেল ওথোরিটিশীংনা: (1) নুপীদা চত্থবা হিংসা থীংবা এক্সন লৌখৎপা তাই অমসুং নুপীশীংগী রিস্ক হেনগৎহনবা হিংসা অমসুং ফু-চৈবগী মায়োক্তা লেপ্পা তাই; (2) নুপীশীংবু হিংসা অমসুং ফু-চৈবদগী ঙাকথোক্নবা আইনশীং শেম্বা তাই; অমসুং (3) তুহৎপীরবা নুপীশীংগীদমক প্রোটেক্সন অমসুং সপোর্ট সর্ভিসশীং ফংহনবা তাই।

থবক মফমদা, মীরোনবী নুপীশীং অমসুং মমাশীং অসি হন্থনা য়েংবা অমসুং হেলথ রিস্কতগী ঙাকথোকপা তাই অমসুং খোম্লাং পীথক্নবা নত্ত্রগা খোম্লাং শুমদোক্তুনা থম্নবা মতম পীবা তাই। মখোয়দা মেটরনিটি লিভ, এমপ্লোয়মেন্ট প্রোটেক্সন, মেদিকেল বেনিফিটশীং অমসুং য়ারবদি শেলগী মতেং পীগদবনি।

নুপি কয়া ইনফোর্মেল ইকোনোমিদা থবক তৌই। মফমদুদা মখোয়গী থবক অসি পব্লিক ওথোরিটিশীংনা রেকোর্দ, রিগুলেট নত্ত্রগা প্রোটেক্ট তৌদে। নুপিশীংনা মখোয়গী থবক অদু ফোর্মেল নত্ত্রগা ইনফোর্মেল ইকোনোমিবু ওইরবসু সরকার অমসুং সিভিল সোসাইটিগী মতেংগা লোয়ননা ঙাক-শেন্নবা খোংথাংশীং লৌখৎপা হায়বসি নুপী, অঙাং অমসুং ইমুং-মনুংশীংগী হকশেল অমসুং ইকোনোমিক সেক্যুরিটি ঙাক্নবগীদমক মরুওই।

ঙাক-শেন্নবা খোংথাংশীং হায়রিবসিগী মনুংদা মখাগীশিংসি চল্লি:

মেটরনিটি লিভ: মমা অমনা মহাক্কী অঙাং অদু পোক্লবা মতুংদা পোত্থানবা মতম শরুক অমা লৌনবগী অধিকার লৈ হায়বদি মশামক অমসুং মহাক্কী ইমুং মনুং অদুবু সপোর্ট তৌনবা অমসুং মহাক্কী ছুটি মতম লোয়রবা মতমদা থবক অদুদা অমুক হঞ্জিল্লকপা য়ানবগী গেরেন্টি পীবা তাই।

এমপ্লোয়মেন্ট প্রোটেক্সন: মসি মীরোল্লিবী নুপীশীং অমসুং নৌনা মমা ওইরকপীশীংবী নমহৎলোয় অমসুং মীরোনবা, মেটরনিটি লিভ নত্ত্রগা অঙাং উনবগী ছুটি লৌবনচিংবনা মরম ওইদুনা মখোয়গী থবক নত্ত্রগা থবক্কী ফংলিবা খুদোংচাবশীং (পেন্সন, শেল পীবা ছুটিগী লিভ, অসিনচিংবা) মৎলোয় হায়বগী গেরেন্টি অমনি।

শেলগী (ইনকম) সপোর্ট অমসুং মেদিকেল বেনিফিটশীং: থবক তৌবী মীরোনবী নুপীশীং অমসুং মমাশীং অমসুং ইমুং মনুংশীংনা মহৌশানা শেলগী ঙাক্লৌ অমসুং মেদিকেল কেয়রগী কান্নবশীং মথৌ তাই। মীরোনবা, অঙাং পোকপা অমসুং অঙাং অদুগী শেন্নবনা মরম ওইদুনা নুপী অদুগী থবক্তা অহোবা লৈখিবদুনা থোকহনবা ইনকম মাংখিবগী শরুক খরদি শেলগী ঙাক্লৌনা মহুৎ শিঞ্জিল্লি। মেদিকেল বেনিফিটশীং অসি মীরোনবী নুপীশীং, নৌনা মমা ওইরিবীশীং অমসুং নৌনা পোকপা অঙাং অদুনা অঙাং পোক্ত্রিঙৈগী মমাং, অঙাং পোকপা অমসুং পোক্লবা মতুংগী সর্ভিসশীং অমসুং মথৌ তারকপা মতমদা হোস্পিটালাইজেসনগীদমক মথৌ তাই।

হেলথ প্রোটেক্সন: মীরোনবী নত্ত্রগা নর্সিংদা লৈবা নুপিশীংবু মহাক্কী নত্ত্রগা মহাক্কী মচাগী হকশেল শোকহনবা য়াবা থবক তৌহল্লোইদবনি। রিস্ক লৈবা মফমদগী মহাক্কী থবক্কী কন্দিসনশীং হোংদোক্তুনা থবক মফমদা লৈবা হকশেলগী রিস্ক হন্থহনগদবনি। নুপী অদু মহাক্কীদমক্তা শাফরে হায়রবা মতমদা থবক্তা হঞ্জিনগদবনি নত্ত্রগা চপ মান্নবা খুৎশুমলদা মান্নবা থবক অমা পীগদবনি।

খোম্লাং ইনবা: মমাশীংনা থবক্তা হঞ্জিল্লবা মতুংদা অঙাং অমবু খোম্লাং ইন্নবগী অধিকার পীগদবনি মরমদি খোম্লাং ইনবা হায়বসি মমা অমসুং মহাক্কী মচা অদুগী হকশেলদা অচৌবা কান্নবা লৈ। খোম্লাং পীথক্নবগীদমক্তা মমাশীংবু অমা নত্ত্রগা অমদগী হেনবা ব্রেকশীং, নত্ত্রগা থবক শুবগী মতম অদু মহাক্কী শেল পীবা থবক মতমদগী ককথদনা হন্থহনবগী খুদোংচাবা পীগদবনি।

নুপী খুদিংমক, মরুওইনা মীরোনবী নুপী অমা অমসুং নৌনা মমা ওইরিবীশীংনা মগুন লৈবা হেলথ কেয়র ফংনবগী অধিকার লৈ। হেলথ ৱার্করশীং অসি টেক্নিকেল ওইনা মতিক চাবা তাই অমসুং নাৎকী চৎনবীশীংবু খংনা চৎপা তাই অমসুং ইনখৎলক্লিবী নুপীমচাশীং য়াউনা নুপী পুম্নমকপু ইকাইখুম্ননা লৌবা তাই।

করিগুম্বা নুপীশীংনা ক্বালিটি হেলথ কেয়র অসি মীরোল্লিঙৈ, অঙাং পোকপা অমসুং পোক্লবা মতমদা ফংলবদি মীরোনবা অমসুং অঙাং পোকপগী খুদোংথীবা কয়াদগী কনবা ঙম্মী।

নুপী পুম্নমক্না দোক্টর, নর্স নত্ত্রগা মিদৱাইফকুম্বা স্কিল লৈরবা বার্থ এটেন্দেন্ট অমগী সর্ভিস অমসুং মথৌ তারবদি এমর্জেন্সি কেয়র লৌনবগী হক লৈ।

ইনফোর্মেসন অমসুং কাউন্সেলিং পীরিবা ক্বালিটি হেলথ কেয়রনা নুপী অমসুং নুপাশীংবু মখোয়গী রিপ্রদক্টিভ হেলথকী মতাংদা মশা খংনা ফিরেপ লৌবা ঙমহল্লি। মেটরনেল কেয়রগী মথৌ তারিবা নুপী অমবু মহাক্কী মপুরোইবা নত্ত্রগা পার্টনর অমসুং ইমুং মনুং অদুনা সপোর্ট তৌবীবা তাই অমসুং মশামক অমসুং মহাক্কী মচা অদুবু অঙাং পোক্ত্রিঙৈগি কেয়র, অঙাং পোকপা, পোক্লবা মতুংগী কেয়র অমসুং এমর্জেন্সি কেয়র য়াউনা, মথৌ তারকপা মতমদা হেলথ ফেসিলিটি অমদা য়ৌহন্নবা মতেং পীবা তাই।

কম্যুনিটিশীংগী মতেংগা লোয়ননা সরকারনা ইনখৎলক্লিবী নুপীমচাশীং য়াউনা নুপীশীংদা ফংহন্নবা হোৎনগদবনি। চত্থোক-চৎশিনগী অচংবা শেল, অশাংবা অরাপ্পা, খুদোংচাদবা লম্বীশীং অমসুং নাৎকী চৎনবীশীং হায়রিবা অতৈ অপন-অরাকশীং অসি কোকহন্দুনা হেলথ সর্ভিসশীংসু ফংহনবা মথৌ তাই।

হেলথ-কেয়র পীরিবশীংনা ক্বালিটি হেলথ কেয়র পীবদা মথৌ তারিবা মখোয়গী টেক্নিকেল অমসুং কম্যুনিকেসন স্কিলশীং লৈহন্নবা অমসুং ফগৎহন্নবা চাং নাইবা ত্রেনিংগী খুত্থাংদা সপোর্ট তৌগদবনি। নুপী পুম্নমকপু ইকাইখুম্নবগা লোয়ননা লোয়ননবা, নাৎকী চৎনবী অমসুং মীওই অমগী অরোন অথুপ ঙাক্নবগী হক অদুবু খংনা চৎনবা মখোয়বু ত্রেন তৌবীগদবনি। মখোয়না ইনখৎলক্লিবশীংগী অকক্নবা মথৌ তাবশীং অদুবু খংবীবা অমসুং য়েংদুনা লোয়নবা মথৌ তাই অমসুং মখোয় মশামক অমসুং মখোয়গী অঙাংশীংগী চেক্সিন থৌরাং করম্না লৌগদগে হায়বদু খংবসু তাই।

সোর্স: UNICEF

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/11/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate