অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ফার্ষ্ট এইদকী তৌগদবশীং

ফার্ষ্ট এইদ হায়বসি অনাবা নত্ত্রগা অশোকপা অমগীদমক অহৌবগী লাইয়েং (initial care) পিবদুবুনি। মসি মহৌশানা এক্সপর্ট ওইদবা (হিরম অসিদা খং-হৈবা নত্তবা) মীওইনা পাংথোক্নৈ, অদুবু ত্রেন তৌরবা মীওইনসু অনাবা নত্ত্রগা অশোকপা মীওই অমদা চুনবা মেদিকেল ত্রিটমেন্ট ফংহন্দ্রিঙৈ মমাংদা পীনৈ। অকক্নবা সেলফ-লিমিট লৈবা অনাবা নত্ত্রগা কা-হেন্না অশোক-অপন থোক্তবশীংদদি ফার্ষ্ট এইদ পীরবা মতুংদা মখা তাবা মেদিকেল কেয়র পীবা মথৌ তাদবসু য়াই। মসিদা মহৌশানা ইচম চম্বা, অদুগা করিগুম্বা কেস খরদা, মিনিমেল ইক্যুইপমেন্টগা লোয়ননা মীওই অমদা তম্বীবা য়াবা লাইফ-সেভিং টেক্নিকশীং (পুন্সি কন্নবগী টেক্নিকশীং)গী সিরিজ অমা য়াউই।

ফার্ষ্ট এইদকী মথৌ

 1. পুন্সি কনবা।
 2. মখা তানা অশোক-অপন থোকপা থীংবা।
 3. ইনফেক্সন থোকহন্দনবা ভাইটেলিটি (vitality) অমসুং রেসিষ্টেন্স লেংদনা থম্বা।

ফার্ষ্ট এইদ কিট

ওফিস, ফেক্টরি, হোম অমসুং স্কুল খুদিংমক্তা এক্সেসিবল ওইবা ফার্ষ্ট এইদ বোক্স অমা লৈগদবনি। মসি দুকানশীংদদি কোম্না ফংই অদুবু নহাক্না য়ুমদা টিন নত্ত্রগা কার্দ বোর্ড বোক্স অমা নহাক্কী ফার্ষ্ট এইদ বোক্স ওইনা শীজিন্নবা য়াই। মখাদা পীরিবশীংসি নহাক্কী ফার্ষ্ট এইদ বোক্সতা য়াউহনগদবা কমন ওইবা পোৎ-চৈশীংনি।

 • সাইজ কয়াগী ষ্টেরাইল এধেসিভ বেন্দেজশীং
 • তোঙান-তোঙানবা সাইজশীংগী এবজোর্বেন্ট গোজগী অপিকপা মকোল নত্ত্রগা গোজ পেদশীং
 • এধেসিভ টেপ
 • ত্রাইএঙ্গুলর অমসুং রোল্লর বেন্দেজশীং
 • কোত্তন (রোল 1)
 • বেন্দ-এইদশীং (প্লাষ্টরশীং)
 • কাটি
 • পেন টোর্চ
 • লেটেক্স গ্লোবশীং (জুরা 2)
 • ত্বিজর (Tweezers)
 • নিদল (য়েত্তুম)
 • চোৎলি-চোৎলিবা টোৱেলশীং অমসুং ক্লিন ওইবা দ্রাই ক্লোথ খরা
 • এন্টিসেপ্টিক (সেভলোন নত্ত্রগা দিটোল)
 • থর্মোমিটর
 • পেত্রোলিয়ম জেলি নত্ত্রগা অতৈ লুব্রিকান্টকী ট্যুব
 • সাইজ কয়ামুক্কী সেফটি পিনশীং
 • ক্লিঞ্জিং এজেন্ট/ সাপোন

 

নন-প্রেস্ক্রিপসন দ্রগশীং

 • অনাবা হন্থহনবা এসপিরিন নত্ত্রগা পেরাসিটামোল
 • দায়রিয়া ফহন্নবা হিদাক-লাংথকশীং
 • খোইগী মহু ঙাকথোক্নবা এন্টিহিষ্টামাইন ক্রিম
 • এন্টাসিদ (চাকখাউ নুংঙাইতবগী)
 • লেক্সেটিভ (খোং হাম্বা য়াদবা ফহন্নবা হিদাক)

 

নহাক্কী ফার্ষ্ট এইদ কিট অদু কোম্না উগদবা/ শিজিন্নবা য়াগদবা মফমদা থম্মু। দ্রগশীং (হিদাকশীং) অদু এক্সপিয়ারি দেট হেক য়ৌরকপগা মহুৎ শিন্দোকউ।

না-য়েকপা/ অশোক-অপনগীদমক্তা তৌগদবা মরুওইবা থবক খরা

 1. নহাক্কী ইমুংদা ফার্ষ্ট এইদ কিট অমা শোয়দনা থম্মু। মদুদা খুদক্তা শিজিন্নবা য়াবা মরুওইবা হিদাক-লাংথকশীং য়াউগদবনি।
 2. নহাক্কী ফার্ষ্ট এইদ কিট, নন-প্রেস্ক্রিপসন দ্রগশীং য়াউনা হিদাক-লাংথক পুম্নমক অঙাংশীংনা ফংলোইদবা মওংদা থমগদবনি।
 3. ভিক্টিম অমবু মতেং পাংদ্রিঙৈদা, নশাবু হান্না ঙাকথোক্কদবনি (protect)। ফিভম (সিন) অদু য়েংউ অমসুং করিগুম্বা লৈরবদি, থোক্লিবা অমাং-অতাশীংদু য়েংউ। য়ারিবমখৈদি, ঈ অমসুং অতৈ হকচাংদগী থোক্লকপা মহি-মনাইশীংদগী নশাবু ঙাকথোক্নবা গ্লোব উপকদবনি।
 4. এমর্জেন্সি অমা থোরকপা মতমদা, লৈ (tongue)না ভিক্টিম অদুগী এয়রৱে (শ্বর হোন্নবা উতোং) ব্লোক তৌহন্দবা অমসুং মচিন অদুদা হকচাংদগী থোরকপা পোৎশকশীং (secretions) অমসুং মপানগী পোৎশক অমত্তা লৈহন্দনবা। মীওই অদু অপন-অরাক লৈতনা ফ্রি ওইনা শ্বর হোলহনবা হায়বসি য়াম্না মরুওই। অমসুং মসি য়াদ্রবদি, খুদক্তা আর্টিফিসিএল রেস্পিরেসন (খুৎশেম্না শ্বর হোলহনবা) পীগদবনি।
 5. নহাক্না ঈ থোকপগী খুদম লৈব্রা হায়না চেক তৌবা মতমদা, ভিক্টিম অদুদা মিহুন লৈরিব্রা অমসুং ঈ ফজনা চেল্লিব্রা (blood circulation) হায়বদু য়েংগদবনি। করিগুম্বা ভিক্টিম অদু ঈ কা-হেন্না চৎলবা, হু থক্লুরবা নত্ত্রগা শ্বর হোনবা লেপখিবা ওইরবদি য়াম্না থুনা থবক পাংথোক্কদবনি। সেকেন্দ খুদিংমক য়াম্না মরুওই হায়বসি নিংশিংগদবনি।
 6. ঙক নত্ত্রগা নঙ্গন্দা শাথিনা শোকপা মীওই অমবু, নহাক্না মহাকপু মখা তানা খুদোংথীবা থোক্কদবদগী কন্নবগীদমক নত্ত্রবদি, লেংহন্দনা থম্বা হায়বসি য়াম্না মরুওই। করিগুম্বা মহাক্না ওথোকখ্রবা অমসুং মহাক্কী মঙক অদু তেক্কনি হায়বগী খুদোংথীবা লৈত্রবদি, ফুনগৎপা (choking) থোক্তনবা মহাকপু চেপহল্লু অমসুং মহাকপু ব্লাঙ্কেট নত্ত্রগা কোটনা কুপশিন্দুনা শানা থম্বীয়ু।
 7. নহাক্না ফার্ষ্ট এইদ পীরিঙৈদা কনাগুম্বা অমবু মেদিকেল এসিষ্টেন্সকীদমক্তা কৌ। দোক্টর অমবু ফোন তৌরিবা মীওই অদুনা এমর্জেন্সি অদুগী মওং-মতৌ শন্দোক্না তাক্কদবনি অমসুং এম্বুলেন্স অদুনা থুংলবা মতমদা করি তৌবা তাবগে হায়বগী পাউতাকসু লৌগদবনি।
 8. পুক্নিং তপথৌ অমসুং পেসেন্ট অদুদা পুক্নিং-ৱাখলগী (psychological) সপোর্ট পীয়ু।
 9. ৱাখল মাংলবা নত্ত্রগা ৱাখল মচেৎ ওইনা মাংলবা (unconscious or semi-conscious) মীওই অমদা মহি-মনাই পীথক্লোইদবনি। মহি-মনাই অদুনা মহাক্কী নুংশিৎ উতোং (windpipe)দা চংখিদুনা শ্বর ফুনবা (suffocation) থোকহনবা য়াই। ৱাখল মাংলবা মীওই অমবু খুপাক্না থাদুনা নত্ত্রগা নিক্তুনা হৌগৎহন্নবা হোৎনগনু।
 10. ভিক্টিম অদু মেদিসিনগী এলর্জি লৈব্রা নত্ত্রগা অখন্নবা কেয়র মথৌ তাবা অতৈ শাথীবা হেলথ প্রোব্লেমশীং লৈব্রা হায়বদু খংদোক্নবা এমর্জেন্সি মেদিকেল আইদেন্টিফিকেসন কার্দ অমা য়াউব্রা য়েংউ।

উনশাদা লেনবা অমসুং তৎপা

উনশাদা লেনবা

 • মফম অদুদা অমোৎপা লৈহন্দনবা শাপোন অমসুং অশাবা ঈশীংনা শেংনা অমদি চেক্সিন্না চামথোকউ।
 • ঈ থোকপা লেপত্রিফাউবা অশোকপা মফমদুদা হকথেংননা কন্না পাইশিল্লু।
 • অশোকপদু ষ্টেরাইল বেন্দেজ (sterile bandage)না য়েৎশিল্লু।
 • করিগুম্বা য়াম্না লুনা লেনবা (deep cut) ওইরবদি, য়ারিবমখৈ থুনা দোক্টর অমা কৌগদবনি।

উনশাদা তৎপা / খোৎপা (Abrasions /Scratches)

 • শাপোন অমসুং অশাবা ঈশীংনা শেংনা চামথোকউ।
 • করিগুম্বা মদু ঈ য়াম্না নত্ত্রগা খরা-খরা থোক্লবদি, মদু ইনফেক্সনদগী ঙাকথোক্নবগীদমক বেন্দেজ য়েৎশিল্লু।

ইনফেক্সন থোক্লবা অশোকপগী খুদমশীং

 • পোমখৎপা
 • উনশা ঙাংশীনবা
 • নাবা ফাউবা
 • অরুম লাইহৌ য়াউরকপা
 • নাই ওমখৎপা (Presence of pus)

শ্বর ফুনগৎপা (Choking)

করিগুম্বা মীওই অমনা শ্বর ফুনগৎলবদি, মহাক্না লোক হেক খুরিমখৈদি নহাক্না করিসু তৌরোইদবনি।

করিগুম্বা লোক খুবদুনা পোৎশক অদু ত্রেকিয়া (trachea)দগী থোকহনবা ঙমদ্রবা অমসুং ভিক্টিম অদু য়াম্না ৱানা শ্বর হোল্লবা, নত্ত্রগা করিগুম্বা মহাক অদু হিগোক মচু চংলক্লবা অমসুং শ্বর ফুন্না উরবা অদুবু লোক খুদোকপা নত্ত্রগা ৱা ঙাংবা ঙমদবগী মওং উরবদি, “নহাক শ্বর ফুল্লব্রা?” হায়না য়াম্না থুনা হংউ। শ্বর ফুনগৎলিবা ভিক্টিম অমনা, ৱা ঙাংথোকপা ঙমদ্রবসু মহাক্কী মকোক নোমদুনা “হোয়” হায়বগী ইঙ্গিৎ তৌরকপদি য়াই। ৱাহং অসি হংবা য়াম্না মরুওই মরমদি হার্ট এটেক তৌরবা মীওই অমদসু চপ মান্নবা লাইওং লৈগনি, অদুবু মহাক্তি ৱারি শাবা ঙমগনি।

তশেংনা এমর্জেন্সি ওইরে হায়না লৌরবা মতমদতা থবাক্তা নম্বগী থৌওং (Abdominal Thrust) শিজিন্নৌ।

 • নহাক্কী নপাম্বোম অদুনা মহাক্কী মখ্বাংদা কোন্দুনা মহাক্কী মতুংদা লেপ্পু।
 • খুত্তুম অমা, খুবীগী শরু তাং (knuckle) অদুনা ভিক্টিম অদুগী মিদসেক্সন (midsection) হায়বদি থবাক্কী শরু (breastbone)দগী মখা চত্থবা অদুগা খোইদৌ (navel)দগী খরা কাখৎলগা থম্মু।
 • নহাক্কী খুত্তুম অদু অতোপ্পা খুৎ অদুনা চেৎনা পাইয়ু অমসুং খুৎ অনিমক্তু মথক্লোমদা ইনখৎপগী মওংদা মনুংলোমদা নম্লগা (upward-and-inward jab) নঙোল্লোমদা কন্না চিংশিল্লু।
 • থৌওং অসি, পোৎশক অদু য়ানুংদগী থোরক্ত্রিফাউবা নত্ত্রগা ভিক্টিম অদু ৱাখল মাংদ্রিবফাউবা (unconscious) লেপ্তনা পীগদবনি।

করিগুম্বা নহাক্না এমর্জেন্সি অদু হেন্দল তৌবদা খুৎলোয়দ্রবদি খুদক্তা পেসেন্ট অদুবু দোক্টরগী মনাক্তা পুগদবনি।

ৱান্থবা (Fainting)

ৱাখল মাংদ্রিঙৈ মমাংদা, ভিক্টিম অদুনা মখাদা পীরিবশিংসিগী কমপ্লেন্ট তৌরম্বা য়াই।

 1. কোক ঙাউরি ঙাউরি তৌবা।
 2. শোন্থবা।
 3. ওনিংবা।
 4. উনশা তাইফেৎ তাইবা অমসুং ঈংবা।

করিগুম্বা মীওই অমনা ৱান্থগে তৌরক্লবদি মহাক্না ...

 1. মাংলোমদা নোন্থগদবনি।
 2. কোক অদু খুউরোমদা নোন্থগদবনি (Lower head toward knees)।

কোক অদুনা হার্টতগী নেমথনা লৈবনা, ঈনা ব্রেনদা চেনশিনগনি।

ভিক্টিম অদুনা ৱাখল তাদবা (unconscious) মতমদা

 1. ভিক্টিম অদুগী কোক অদুনা নেমথহল্লগা অমসুং খোংনা ৱাংখৎহন্দুনা হিপহল্লু।
 2. ফি-রোল শেৎপদু কোমথোকহল্লু।
 3. মায় অমসুং ঙক্তা অঈংবা, অচোৎপা ফি থম্মু।

অয়াম্বা কেসশীংদদি, ভিক্টিম অদু পোজিসন অসিদা থম্বা মতমদা ৱাখল লাক্কল্লি। পেসেন্ট অদুদা মহাক্কী মমীং-মথা হংদুনা মপুং ফানা ৱাখল লাক্লব্রা হায়বদু খংদোক্কদবনি।

দোক্টর অমগা তান্নবনা মতম পুম্বদা খ্বাইদগী হেন্না ফৈ।

কনভলসন (মসল চিংবা)

কনভলসন (ভাইওলেন্ট, ইনভলুন্টরি ওইনা চিংবা নত্ত্রগা মসল ফাজিনবা) অমা হায়বসি ইপিলেপসি (শারৈ হৌবা) নত্ত্রগা খংহৌদনা লাকপা অনাবা অমনা থোকহনবা য়াই। করিগুম্বা ভিক্টিম অদু শ্বর হোনবা লেপখ্রবদি মসি খুদোংথীনিঙাইনি। অসিগুম্বা কেসশীংদদি দোক্টরগী মতেং লৌবা হায়বসি খ্বাইদগী ফৈ।

লাইওংশীং (সিম্পটমশীং)

 1. হকচাং নিকপগা লোয়ননা মসলশীং কনশিল্লকই অমসুং চপ তিংলকই।
 2. পেসেন্ট অদুনা মহাক্কী মরৈ চিক্লকপা য়াই নত্ত্রগা শ্বর হোনবা লেপখিবা য়াই।
 3. মায় অমসুং চিনবানশীংদু হিগোক মচু ওইরকপা য়াই।
 4. চিন্দা তিন নত্ত্রগা কোঙ্গোল কা-হেন্না থোক্লকপা য়াই।

পাংথোক্কদবা থৌওং/ থবক খরা

 1. ভিক্টিম অদুগী মনাক্তগী পোৎ-চৈ পুম্নমক লাপ্না থম্বীয়ু অমসুং মকোক মখাদা অমোনবা পোৎশক অমা থম্বীয়ু।
 2. য়াগী কারক্তা নত্ত্রগা পেসেন্ট অদুগী মচিন মরক্তা করিগুম্বা পোৎশক অমত্তা থম্বীগনু।
 3. ভিক্টিম অদুদা মহি-মনাই অমত্তা পীথক্কনু।
 4. করিগুম্বা ভিক্টিম অদু শ্বর হোনবা লেপখ্রবদি, এয়রৱে (শ্বর হোন্নবা উতোং) অদু হাংদোকপ্রা হায়বদু য়েংবীয়ু অমসুং রেস্ক্যু তৌনবা থবক পায়খৎপীয়ু।
 5. পুক্নিং ঈংনা লৈবীয়ু অমসুং মতেং য়ৌরক্ত্রিফাউবা ভিক্টিম অদুবু নুংঙাইনা পোত্থাহল্লু।
 6. কনভলসন অয়াম্বদি মসিগী মতুংদা অতোপ্পা কনভলসন অমা নত্ত্রগা ৱাখল তাদবা মতম অমা (a period of unconsciousness) লাক্কল্লি।

পেসেন্ট অদু য়ারিবমখৈ থূনা দোক্টরগী মনাক্তা পুবীয়ু।

হিটষ্ট্রোক (Heatstroke)

 • হিটষ্ট্রোক (মৈশানা ৱান্থহনবা) ভিক্টিম অমগী মশা অদু খুদক্তা ঈংথহনগদবনি।
 • করিগুম্বা ওইথোকপা য়ারবদি, মহাকপু অঈংবা ঈশীংদা থম্মু; মহাকপু অঈংবা অচোৎপা ফিনা য়োমশিল্লু; নত্ত্রগা মহাক্কী উনশা অদু অঈংবা ঈশীং, উন নত্ত্রগা কোল্ড পেকশীং শিজিন্নদুনা নান্থোকপীয়ু (sponge)।
 • ভিক্টিমগী টেম্পেরেচর অদু 101 Fগী মখাদা হায়থখ্রবদি, মহাকপু অঈংবা কা অমদা রিকোভরি পোজিসনদা থম্বীয়ু।
 • করিগুম্বা টেম্পেরেচর অদু অমুক হন্না হায়গৎলক্লবদি, ঈংথহন্নবা প্রোসেস অদু অমুক হন্না পাংথোকপীয়ু।
 • করিগুম্বা মহাক অদু থকপা ঙম্লবদি, মঙোন্দা ঈশীং খরা পীথকপীয়ু।
 • মখল অমত্তগী হিদাক-লাংথক পীজবীগনু।
 • মেদিকেলগী মতেং লৌ।

ব্লিদিং (ঈ থোকপা)

ব্লিদিং হায়বসি সর্ক্যুলেটরি সিষ্টেমদগী ঈ মাংখিববুনি। ব্লিদিং অসি ইন্টরনেল ওইনা হায়বদি, হকচাংগী মনুংদা লৈবা ব্লদ ভেসেলশীং (ঈ উতোংশীং)দগী ঈ য়ুরক্তুনা (লিক ওইরক্তুনা), নত্ত্রগা এক্সটরনেল ওইনা হায়বদি, ভজাইনা (হকচাংথোং), চিন, নাতোনগুম্বা নেচরেল ওপনিং অমদগী চেন্থদুনা, নত্ত্রগা উনশা তৎপদগী থোকপা য়াই।

অশোকপদা মপানগী পোৎশক অমা লৈরবদি,

মসি খুদম ওইনা, গ্লাস মচেৎ, উ নত্ত্রগা ধাতু (metal) মচেৎ অমনা থোকহনবা য়াই।

অশোকপা মনুংদা মপানগী পোৎশক (foreign body) অদু অদুম লেংদনা লৈহন্দুনা অশোকপা অদুগী মপান (edge)দা নহাক্কী খুৎশা নত্ত্রগা খুবীনা প্রেসর পীয়ু (নম্মু)। মপানগী পোৎশক অদু লৌথোক্কনু।

মপানগী পোৎশক (foreign body) অদু লেংদনা থম্বীরগা, অশোকপদুগী মপান্দা দ্রেসিং তৌদুনা বেন্দেজনা চেৎনা কিশিল্লু।

করিগুম্বা শোক্লিবদু খোঙ-খুত্তা ওইরবা অমসুং ঈ কা-হেন্না থোক্লবদি, অশোকপা মীওই অদুবু হিপথহল্লু অমসুং মখুৎ নত্ত্রগা মখোং অদু হার্টকী লেভেলদগী হেন্না ৱাংখৎনা থম্মু।

এম্বুলেন্স অমা থৌরাং তৌ, নত্ত্রগা অশোকপদু কারদা হোস্পিটাল য়ৌনবা পু।

লোক খুবদা ঈ য়াউবা (Coughing Blood)

লোক খুবদা ঈ য়াউবা (অপিকপা কপ অমা নত্ত্রগা মসিদগী হেনবা চাং) হায়বসি য়াম্না তোইনা থোক্কনবা থৌওং অমদি নত্তে অদুবু মসি থোকপা তারবদি মসি পেসেন্ট অমসুং মহাক্কী মরি-মতাশীংদদি য়াম্না পাখৎহনগনি। মসি মহৌশানা লংসকী লায়না, হায়বদি লংস কেন্সর নত্ত্রগা শাথীবা ট্যুবরক্যুলোসিস অমা, নত্ত্রগা লংসতা অশোক-অপনগী মওং খরা লৈবনা থোকহল্লকপনি।

মসিগী কেয়র (Care)


 • অনাবা অদু মকোক্না নেমথহন্দুনা অমসুং লেংজুমনা খজিক্তং ৱাংখৎহন্দুনা অমসুং অশোকপা নাকল্লোমদা চেপহন্দুনা হিপহল্লু।
 • মচিন্দা চানবা চিঞ্জাক নত্ত্রগা মহি-মনাই অমত্তা পীবীগনু।

করিগুম্বা লংসতগী ঈ থোরকপদু থবাক্তা অশোকপা অমা লৈবদগী থোকপা ওইরবদি, অশোকপা অদুদা নুংশিৎ চিংশিনখিদুনা থবাক্কী কেভিটিদা চংখিদুনা অতোপ্পা ওইবা য়াবা কমপ্লিকেসনশীং থোক্লকপা থীংনবগীদমক, ফার্ম ওইবা পেদ (a firm pad) অমা পোলিথিন অমনা য়োমশিন্দুনা অশোকপা মফম অদুদা থম্বীয়ু অমসুং য়ারিবমখৈ চেৎনা ফাজিনবীয়ু।

খুদক্তা নহাক্কী দোক্টর অদু কৌবীয়ু নত্ত্রগা অশোকপা অদু হোস্পিটালদা পুনবা এম্বুলেন্স অমা থৌরাং তৌবীয়ু।

ষ্টোমাকতগী (চাকখাউ) ঈ ওবা

মহৌশানা ঈ থোক্লিবদু ষ্টোমাক অলসর (stomach ulcer) অমনা থোকহল্লি। ষ্টোমাক (চাকখাউ) অদু ঈনা থল্লবা মতমদা, মসি খংহৌদনা চপশিল্লি অমসুং মীওই অদুনা ঈ পুম্নমক অদু ওথোরকই, ঈ অদু লিটর অমা নত্ত্রগা মসিদগী হেনবা য়াই।

মসিগী কেয়র (Care)


 • অশোকপা মীওইদু মহাক্কী মখোং অমসুং খোংপাক অদু মহাক্কী মশাদগী হেন্না ৱাংখৎহন্দুনা হিপথহল্লু।
 • অশোকপা মীওইদু চুনবা টেম্পেরেচর অমদা থম্মু। ব্লাঙ্কেট কয়ানা কুপশিন্দুনা নত্ত্রগা অশাবা ঈশীং বোটলশীং শিজিন্নদুনা কা-হেন্না শাগৎহনগনু, অশোকপা মীওইদু লুম্বু-লুম্বু শাহল্লু, অমসুং মহাকপু ঈংবনা মরম ওইদুনা থক-থক নিকহনগনু।
 • মচিন্দা চানবা চিঞ্জাক নত্ত্রগা মহি-মনাই অমত্তা পীবীগনু।
 • মচিন অদু ঈশীংনা চামথোকপা য়াই, অদুবু করিগুম্বা অমত্তা মচিন্দা য়োৎশিনহল্লোইদবনি।
 • দোক্টর অমা খুদক্তা কৌবীয়ু, নত্ত্রগা অনাবদু হোস্পিটালদা পুনবা এম্বুলেন্স অমা থৌরাং তৌবীয়ু।

করিগুম্বা অশোকপা মীওইদু ৱান্থখ্রবদি, মহাকপু খুদক্তা রিকভরি পোজিসনদা মহাক্কী নাকল্লোমদা চেপকদবনি, অদুবু মখোঙ অমসুং খোংপাক অদুদি ৱাংখৎহন্দুনা অদুম থমগদবনি।

ৱাখল মাংবা (Unconsciousness)

ৱাখল মাংখিবা হায়বসি মতম পুম্নমক্তা সেরিয়স ওইবা খুদম (sign) অমনি। ৱাখল মাংখিবা হায়বসি মীওই অদুনা মঙোন্দা নিকপা, লাউদুনা কৌবা নত্ত্রগা খুজিন্না শিকপদা পাউখুম অমত্তা পিরক্তবগী মওং অদুনি হায়না লৌবা য়াই। করিগুম্বা ৱাখল মাংলুবা মানবা মীওই অমনা, মঙোন্দা খুজিন্না শিকপদগী, লাউনা কৌবদগী নত্ত্রগা নিকপদগী য়াম্না থুনা ৱাখল তারক্তুনা, মহাক অসি কদাইদা লৈরি অমসুং কনানো হায়বা খংলক্লবদি মীওই অদু তুম্মুবনি অমসুং ৱাখল মাংলুবা নত্তে। ৱাখল মাংবখক ওইবা অশোকপা মীওইশীংদদি, মহাক্কী মমীৎ অদু লেং-ওৎকনি অমসুং মমীত্তা অঙানবা মৈঙাল অমা কাপ্পা মতমদা মীৎ নহা (pupil) অদু পীকশিনগনি (contract)। অদুম ওইনমক, য়াম্না হেন্না ৱাখল মাংখ্রবা মীওইদদি, মমীৎশীং অদু মীৎ নহা দাইলেট (নোর্মেলদগী হেন্না চাউখৎপা) তৌবগা লোয়ননা মাংলোমদা চুমদ্রিং য়েংলিবগুম্না লেংদনা লৈবা য়াই; মীৎ নহাশীং অদুদা অরংবা মৈঙাল অমা কাপশিনবা মতমদা পীকশিল্লোই। অসিগুম্বা কন্দিসনশীং অসিদা, হায়বদি মীৎ নহা দাইলেট তৌবা অমসুং মমীৎশিং অদু পোজিসন অমদা লেংদনা লৈরবদি, মহৌশানা মসিনা তাক্লিবসি অনাবা/ অশোকপা মীওই অদু শিগদৌরে হায়বসিনি। মীওই অমা নহাক্না ৱাখল মাংবা মান্না থেংনরবদি, নিকপা, লাউবা অমসুং খুজিন্না শিকপগী থৌওংসি পাংথোকউ। করিগুম্বা পাউখুম অমত্তা ফংদ্রবদি, মহাক অদু ৱাখল মাংলে (unconscious) হায়না লৌবা য়ারে।

মসিগী কেয়র (Care)

 • অশোকপা মীওইদু মখাদা পীরিবা মওং অসিদা রিকভরি পোজিসন্দা থম্মু: মনমগন ওন্থোকহল্লু।
 • মহাক্কী মখুৎ ওইথংবদু ওইথংবা মনিং (buttock)গী মখাদা ননশিন্দুনা থম্মু।
 • মখুৎ য়েৎ অদুনা মকোক্কী মথক্তা (above) থম্মু।

 • মশা অদু ওইথংবা নাকলগী মথক্তা থম্মু।
 • য়েত্থংবা মখোং অদু কোনশিনবগী মওংদা (bent position) থম্মু।
 • য়েত্থংবা খুৎ অদু কোনশিনবগী মওংদা থম্মু।

 • মচিন অমসুং মখনাউদগী, অহাপ্পা য়া (dentures) য়াউনা, পোৎশক খুদিংমক লৌথোক্তুনা এয়রৱে (শ্বর হোন্নবা উতোং) অপন-অরাক লৈহন্দনা অশোকপা মীওই অদুবু শ্বর কোম্না হোনবা ঙমহন্নবা তৌগদবনি।
 • ওইথংবা খুৎ অদু মশাদুগী মতুংলোমদা তপ্না লৌথোকউ।
 • হৌজিক মকোক অদু মথক্লোমদা অমসুং মনিংলোমদা থাংগত্তুনা এয়রৱে (শ্বর হোন্নবা উতোং) অদুদা অপন-অরাক লৈত্রব্রা হায়বদু য়েংগদবনি।

মসি লেফট-সাইদ রিকভরি পোজিসননি, অদুবু অশোকপা মীওই অদু রাইট-সাইদ রিকভরি পোজিসন্দা ওন্থোক্লগদি মসি হেন্না খুদোংচাগনি, অমসুং মসিদা ওন্থোক্লগদি মথক্তা পীরিবা রুটিন অসি ওইনা য়েৎকী মহুৎ শিন্দোক্তুনা অমদি অতৈসু ওন্থোক্তুনা পাংথোক্কদবনি। অনাবা অদু অতৈ অশোক-অপন লৈবদগী নত্ত্রগা পন্দুনা লৌথোকপা য়াদবদগী রিকভরি পোজিসনদা থম্বা ওইথোক্ত্রবদি এয়রৱে (শ্বর হোন্নবা উতোং) অদু শেংদোক্নবগীদমক খয়াৎ (jaw) অনিগী মনিংদা খুৎশা অনি থমদুনা অমসুং খয়াৎ অদু নাতোল্লোমদা ইনখৎপা তাই। মসিনা লৈ (tongue) অদু মাংলোমদা চৎখৎহন্দুনা অমদি খৌনাউগী মনিংদগী লাপথোকহন্দুনা এয়রৱে (শ্বর হোন্নবা উতোং) অদুদা অপন-অরাক লৈহল্লোই। করিগুম্বা অচম্বা প্রোসিদ্যুওর অসিনা এয়রৱে (শ্বর হোন্নবা উতোং) অদু শেংদোকপা ঙমদ্রবদি, মচিন্দু হাংদোকউ, মদুদা লৈবা অকায়-অতোয়শীং শেংদোকউ অমসুং মরৈ অদু রুমাল অমনা পায়রগা মাংলোমদা চিংউ। মসিনা এয়রৱে (শ্বর হোন্নবা উতোং) অদু শেংহল্লগনি। য়াম্না মরুওইনা নিংশিংগদবা অমদি, অশোকপা মীওইদু রিকভরি পোজিসন্দা থমদুনা মশা মথন্তা এয়রৱে (শ্বর হোন্নবা উতোং) ক্লিয়র তৌজদ্রিবফাউবা নত্ত্রগা দোক্টর নত্ত্রগা অতৈ ত্রেন তৌরবা মীওইশীংনা অখন্নবা মখল অমগী শ্বর হোলহন্নবা ট্যুব অমা থীংজিন্দ্রিবফাউবা, মথক্তা পীরিবা পাম্বৈশীং অসিদগী অমগী মতেংনা এয়রৱে (শ্বর হোন্নবা উতোং) অদু অপন-অরাক লৈহন্দনা থমগদবনি। ত্রেন তৌদবা মীওই অমনা ট্যুব অমা থীংজিন্নবা হোৎনরবদি মদুনা অশোকপদুদা/ অনাবদুদা কান্নবা পীবগী মহুত্তা হেন্না মাং-তাক্নিংঙাই ওইগনি।

 • মচিন্দা চানবা চিঞ্জাক নত্ত্রগা মহি-মনাই অমত্তা পীগনু, মরমদি মসিনা অশোকপা মীওই অদুবু শ্বর ফুলহন্দুনা নুংশিৎ উতোং ব্লোক তৌগনি অমদি মসিনা মহাকপু শ্বর হোনবা ঙমহল্লোই।
 • দোক্টর অমা কৌবীয়ু নত্ত্রগা অশোকপা মীওইদু হোস্পিটালদা পুনবা এম্বুলেন্স অমা থৌরাং তৌবীয়ু।
 • দোক্টর নত্ত্রগা এম্বুলেন্স অমা থুংলবা ঙাইরিঙৈদা নহাক্না এয়রৱে (শ্বর হোন্নবা উতোং) ক্লিয়র তৌদুনা থম্বদা নত্তনা অশোকপা মীওই অদুদা থোকপা অতৈ অশোক-অপনশীংসু য়েংশিনগদবনি।

করিগুম্বা অশোকপা মীওই অদু শিবদৌনা উরবদি, হায়বদি করিগুম্বা শ্বর হোনবা অমসুং হার্ট লেপখিবা মান্না উরবদি, কিস ওফ লাইফ (Kiss of Life) অমসুং হার্ট মসাজ (heart massage) খুদক্তা হৌবীগদবনি। য়ারিবমখৈ থুনা দোক্টর নত্ত্রগা এম্বুলেন্স অমসু কৌগদবনি। করিগুম্বা অশোকপা মীওই অদু মতম খরগী মমাংদা শিবনা মরম ওইদুনা চপ তিংনা (stiff) লৈরবদি, নহাক্না মহাকপু থেংনবদা লৈরম্বা ফিভম অদুদা কায়দনা থম্বীয়ু অমসুং দোক্টর অমা অমসুং, করিগুম্বা মথৌ তারবদি পুলিস কৌবীয়ু।

ৱাখল মাংবগী মরমশীং (Causes of unconsciousness)

ৱান্থবা, কোক শোকপা, ষ্ট্রোক, ইপিলেপসি – য়াং চিংবা নত্ত্রগা মসল চিংবা, হার্ট এটেক, দাইএবেটিস, দ্রগ, দ্রিঙ্ক, ঈ কা-হেন্না থোকপা, অকনবা এলর্জি, ইলেক্ট্রিক্না চিংবা, ঈশীংদা ঈরাক্নবা, গ্যেস পোইজনিং অসিনচিংবসি ৱাখল মাংবা (unconscious) থোকহনবা মরমশীংনি।

ইলেক্ট্রিক্না চিংবা অমসুং ঈশীংদা ঈরাক্নবা (Electric shock & Drowning)

ঈলেক্ট্রিক্না চিংবা

মসি মহৌশানা খংদোকপা লায় মরমদি অশোকপা মীওই অদু ইলেক্ট্রিক্কী খুৎশু-খুৎলাই নত্ত্রগা কেবলগী মনাক্তা ৱাখল মাংদুনা তারমগনি।

লাইয়েং

 • অশোকপা মীওই অদুদা শোক্ত্রিঙৈ মমাংদা ইলেক্ত্রিক সপ্লাই অদু স্বিটচ ওফ তৌবা নিংশীংউ।
 • করিগুম্বা অশোকপা মীওই অদু শ্বর হোল্লিবা ওইরবদি, মহাকপু রিকভরি পোজিসন্দা (Recovery Position)।
 • করিগুম্বা অশোকপা মীওই অদু শ্বর হোনবা লেপখ্রবদি, নহাক্না খুদক্তা কিস ওফ লাইফ অমসুং হার্ট মসাজ হৌগদবনি।
 • দোক্টর নত্ত্রগা এম্বুলেন্স অমা কৌগদবনি।

ঈশীংদা ঈরাক্নবা

লাইয়েং

 • এয়রৱে (শ্বর হোন্নবা উতোং) শেংদোকউ অমসুং অশোকপা মীওই অদু শ্বর হোল্লিব্রা অমসুং হার্ট চোংলিব্রা হায়বদু য়েংউ।
 • করিগুম্বা হার্ট চোংবা অমসুং শ্বর হোনবা লেপখ্রবদি, নহাক্না খুদক্তা কিস ওফ লাইফ অমসুং হার্ট মসাজ হৌগদবনি।
 • করিগুম্বা অশোকপা মীওই অদু চুম্নগী ৱাখল মাংবখক ওইরবদি, মহাকপু ঈশীংদগী হেক লৌখৎপগা রিকভরি পোজিসনদা থমগদবনি।
 • খুদক্তা দোক্টর নত্ত্রগা এম্বুলেন্স অমা কৌগদবনি।

পোইজন (poison)

পোইজন (poison) হায়বসি, করিগুম্বা মতিক চাবা চাংদা হকচাংদা চংখ্রবা নত্ত্রগা চাশিনখ্রবদি মীওইবগী পুন্সিবু মাংহনবা নত্ত্রগা অমাং-অতা থোকহনবা ঙম্বা পোৎশক নত্ত্রগা গ্যেসনি। মখোয়না হকচাংদা মখাদা পীরিবা মওং অহুম অসিদা চংশিনখিবা ঙম্মী:

 • লংসকী খুত্থাংদা।
 • উনশাগী খুত্থাংদা।
 • চিনবানগী মতেংনা।

লংসকী খুত্থাংদা (Through the lungs)

লংসকী খুত্থাংদা পোইজনিং ওইবা হায়বসি শ্বর হোনবা (Breathing) হায়বসিগী মখাদা নৈনৈ। মফমসিদদি, ঐখোয়না উনশাগী খুত্থাংদা নত্ত্রগা চিনবানগী মতেংনা, শোয়দুনা নত্ত্রগা পুক্নিংনা খংনা, হকচাংদা চংখিবা পোইজনখক্তমক নৈনগনি। অকক্নবা হোর্টিকলচর অমসুং এগ্রিকলচরগী তিলহাক হিদাকশীংগা শোক্ন-শম্নবদগী লাকপা পোইজনশীং, অমসুং কন্দিসনশিং অসিগী লাইয়েং অসিসু নৈনগনি। পোইজনিংগী থৌওং অয়াম্বদি শোয়বগী থৌওংশীংদগী থোকই (accidental), অমসুং শোয়বগী থৌওংশীং অসিদগী ঙাকথোক্নবা মাংজৌনবা থৌরাংশীং পায়খৎপা হায়বসি য়াম্নমক মথৌ তাই।

মরুওইবা তৌরোইদবা খরা


 • টেব্লেট নত্ত্রগা মেদিসিনশীং অসি কৈদৌঙৈদা অঙাংশীংনা ফংগদবা মফমদা থম্লোইদবনি। মখোয় অসি শো লোনবা উপু অমগী মনুংদা, নত্ত্রগা মখোয়না ফংলোইদবা (খুদম ওইনা, উপু অমগী মথক্তা) মফমদা থমগদবনি।
 • টেব্লেট নত্ত্রগা মেদিসিনশীং অসি কৈদৌঙৈদা মতম শাংনা থমজিল্লোইদবনি। মখোয়সু ফৎচিল্লক্তে, অমসুং লাইয়েংগী কোর্স অমা লোয়রবা মতুংদা লেমহৌবশীং অদু সপ্লাইয়র (কেমিষ্ট নত্ত্রগা দোক্টর) অদুদা হন্দোকখিগদবনি নত্ত্রগা লাভাটোরিদা থাদখিগদবনি।
 • অমম্বদা কৈদৌঙৈদা হিদাক চারোইদবনি --- হিদাক চাদ্রিঙৈ নত্ত্রগা পীজদ্রিঙৈদা মতম পুম্বদা লেবেল অদু পাগদবনি।
 • হকচাংদা মাং-তাকহন্নিঙাই ওইবা মহি-মনাইশীং কৈদৌঙৈদা লেমনেদ (lemonade) নত্ত্রগা অতৈ দ্রিঙ্ক বোটলশীংদা হাপচিল্লোইদবনি। অঙাংশীংনা বোটল অদুবু মশক খংদুনা মদুদা য়াউরিবশীংদু থকখিবা য়াই।
 • অপিকপা অঙাংশীংনা ফংবা ঙমগদবা অনেম্বা মফমদা কৈদৌঙৈদা দোমেষ্টিক ক্লিনরশীং অমসুং দিটরজেন্টশীং থম্লোইদবনি। (ব্লিচ অমসুং লাভাটোরি ক্লিনরশীং য়ান্সিন্নরগা হেন্না লু-নানবা লাভাটোরি অমা ফংলোই অদুবু মদুনা হু চেনবা গ্যেস অমা পুথোক্কনি অমসুং মদু শ্বর হোনবদা য়াউখ্রবদি পোইজনস ওই।)
 • অশোকপা মীওই অমবু কৈদৌঙৈদা ওথোকহনগনু: কৈদৌঙৈদা থুমগী ঈশীং চাং য়াম্না পীথক্কনু।
 • চিন্দা করিগুম্বা অমত্তা পীজ-পীথক্কনু (অশোকপা মীওই অদু ৱাখল তারিবা মীওই অমসুং মচিনবান অদু মৈনা চাকখিবা নত্ত্রবদি)।
 • করিগুম্বা অশোকপা মীওই অদু ৱাখল তাদ্রবা ওইরবদি মচিন্দা করিমত্তা পীজনবা হোৎনগনু।
 • করিগুম্বা মীওই অদুনা পেত্রোলিয়মনা শেম্বা পোৎশক অমা য়োৎশিনখিবা ওইরবদি মহাক্না ওথোরকপা ঙাইদুনা লৈগনু: মীওই অদু হৌরকপদগী রিকভরি পোজিসন্দা, মকোক অদু হার্টতগী নেমথহন্দুনা থমগদবনি।
 • কৈদৌঙৈদা টেব্লেট অমত্তা, মরুওইনা তুম্নবগি টেব্লেটশীং (স্লিপিং টেব্লেটশীং) আলকোহলগা (য়ু) লোয়ননা পীজগনু নত্ত্রগা চাগনু। পুন্সিন্নবা অসি পুন্সি মাংনিঙাই ওইবা য়াই।

কমন ওইবা পোইজনশীং (Common poisons)

নুমিৎ খুদিংগী ওইবা পুন্সিদা থেংনরিবা কমন ওইবা পোইজন খরদি মখাদা পীরি। মখোয় অদুদি:

 • বেরি অমসুং মরুশীং (Berries and seeds),
 • ফঞ্জাই: টোদষ্টুল (Fungi: toadstools),
 • পুমথরবা চিঞ্জাকশীং,
 • মপাঙ্গল লৈবা কেমিকেলশীং: পেরাফিন, পেত্রোল ব্লিচ, নাপী হাৎনবা হিদাক, কেমিকেল ফর্টিলাইজরশীং,
 • হিদাক-লাংথকশীং: এসপিরিন, স্লিপিং টেব্লেটশীং, ত্রানক্যুইলাইজর (পংথহন্নবা হিদাক), আইরন টেব্লেটশীং,
 • শাগী খোইচাক: উচি অমসুং মাউজগী পোইজনশীং,
 • অলকোহোল,
 • অশংবা মচুগী আলুশীং, (অশংবা মচুগী আলুশীং অসি কয়ামুক খুদোংথীনিঙাই ওইবগে হায়বদু খন্নদে। অদুবু মখোয়না পুক নাহনবা, ওহনবা অমসুং হকচাংবু কোলাপস (collapse) তাহনবা ঙম্বা দাইরিয়া ফাউবা লাকহনবা য়াই)।

ময়ামগী ওইবা লাইয়েং (General Treatment)


 1. অশোকপা মীওই অদু ৱাখল তাবা নত্ত্রগা ৱাখল মাংবা ওইবা য়াই, অমসুং করিগুম্বা মহাক অদু অহানবগী অসি ওইরবদি, নহাক্না তৌরিবা থবক অদুদা মতেং খরা পাংবা ঙম্বসু য়াই।
 2. অশোকপা মীওই অদু ৱাখল তাবা ওইরবদি, করি, কয়া য়াম্না অমসুং করম্বা মতমদা য়োৎশিনখিবগে হায়বদু খংদোকপা ঙম্নবা হোৎনৌ।
 3. করিগুম্বা অশোকপা মীওই অদুগী মনাক নকপা মফম অদুদা টেব্লেট, অহাংবা বোটল নত্ত্রগা কার্টোন লৈরম্লবদি, মখোয়দু হোস্পিটালদা য়েংশিন্নবগীদমক্তা থম্মু। মসিনা য়োৎশিনখ্রিবা পোইজন অদু মশক খংদোকপদা মতেং পাংবা য়াই।
 4. অশোকপা মীওই অদুগী মচিন অদু কুপ্না য়েংউ। করিগুম্বা মৈনা চাকপগী খুদম লৈরবা অমসুং অশোকপা মীওই অদুনা মহি-মনাই য়োৎপা ঙম্লিবা ওইরবদি, মহাক্না থকপা ঙম্লিবা চাংদা শঙ্গোম নত্ত্রগা ঈশীং পীথকউ।
 5. অশোকপা মীওই অদুনা ওরক্লবদি--- অওবা অদু পাত্র নত্ত্রগা পোলিথিনগী বেগ অমদা লৌশিল্লু অমসুং হোস্পিটালদা য়েংশিন্নবা থম্মু। অমুকসু, মসিনা য়োৎশিনখ্রিবা পোইজন অদু মশক খংদোকপদা মতেং পাংবা য়াই।
 6. করিগুম্বা অশোকপা মীওই অদু নহাক্না শেন্নরিঙৈদা ৱাখল মাংলবা নত্ত্রগা ৱাখল মাংলক্লবা ওইরবদি অশোকপা মীওই অদু য়ারিবমখৈ থুনা হোস্পিটালদা পুগদবনি।

উনশাগী খুত্থাংদা পোইজনিং ওইবা (Poisoning through the skin)

ঙসিদি তিলহাৎ হিদাক (pesticides) কয়াদা, মরুওইনা পাম্বী চারা শেম্বা অমসুং লৌমীশীংনা শিজিন্নরিবশীংদা, করিগুম্বা উনশাগা থেংনরুবা মতমদা, হকচাংদা চংদুনা মাং-তাকপা ফল পীবা ঙম্বা মপাঙ্গল কনবা কেমিকেলশীং (খুদম ওইনা, মালাথিওন) য়াউবা য়াই।

মসিগী খুদমশীং (Clues)

 • তিলহাৎ হিদাক (পেষ্টিসাইদ) অমগা খংনা-খংনা শোকপা নত্ত্রগা মোৎশিনবা (Known contact or contamination)।
 • হকচাং নিকপা, মসল চিংবা অমসুং খংহৌদনা চিংথেকপা।
 • অশোকপা মীওই অদু তপ্না তপ্না ৱাখল মাংলকপা।

মসিগী কেয়র (Care)

 • মোৎশিল্লবা এরিয়া (contaminated area) অদু অঈংবা ঈশীংনা ফজনা চামথোকউ।
 • মোৎশিল্লুরবা ফি-রোল অদু চেক্সিন্না, কেমিকেল অদু নশানা শোক্তনা লৌথোকপীয়ু।
 • অশোকপা মীওই অদুদা পাখত্তনবা হায়য়ু, মহাকপু হিপথহল্লু অমসুং মহাকপু তুমিন্না অমসুং লেংদনা লৈনবা পুক্নিং থৌগৎকদবনি।
 • য়ারিবমখৈ থুনা হোস্পিটালদা পুনবা থৌরাং তৌগদবনি।
 • অশোকপা মীওই অদু ঈংহল্লু; মরাইবক্তা কোল্ড পেদ থম্বীয়ু অমসুং মঙক্কী মনিংথংবা শরুক, য়াংলেন অমসুং মশা অদু অঈংবা ঈশীংনা নান্থোকপীয়ু।
 • অশোকপা মীওই অদু ঙম্লিবমখৈ অঈংবা মহি-মনাই থক্নবা পুক্নিং থৌগৎকদবনি।
 • মসল চিংলকপ্রা অমসুং মসল ফাজিলকপ্রা হায়বদু কুপ্না য়েংগদবনি।
 • করিগুম্বা অশোকপা মীওই অদু ৱাখল মাংলক্লবদি, শ্বর হোনব্রা য়েংউ অমসুং মীওই অদু রিকভরি পোজিসন্দা থম্মু।
 • মতম পুম্নমক্তা পোইজন হাপ্পা পাত্রদু থমজিল্লু। পাত্রদুদা মদুগী লাইয়েংগী মরোল ইরম্বা য়াই, মদুগী মথক্তা মদু নহাক্কী দোক্টরদা য়েংহনবসু মরুওই।

সোর্স: পোর্টেল কন্টেন্ট টিম

অকোনবা শেমদোকখিবা : 10/23/2019© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate