অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

হিট ৱেব কন্দিসনশীংদা পাংথোক্কদবা হকশেলগী থৌওংশীং

তৌগদবশীং অমসুং তৌরোইদবশীং

হিট ৱেব কন্দিসনশীংনা ফিজিওলোজিকেল ষ্ট্রেন (physiological strain) থোকহনবা য়াই অমসুং  মদুনা শিহনবা ফাউবা য়াই। হিট ৱেব লৈরিঙৈ মতমদা মদুগী ইম্পেক্ট (শাফু) অদু হন্থহন্নবা অমসুং হিট ষ্ট্রোক (heat stroke)না শাথীবা অনা-অয়েক নত্ত্রগা অশি-অনা থোকপা থীংনবগীদমক মখাদা পীরিবা থৌওংশীং অসি য়াম্না কান্নগনি।

তৌগদবশীং

 • হিট ৱেব লাক্কদৌরিব্রা হায়বদু খংদোক্নবগীদমক রেডিও তাবীয়ু, TV য়েংবীয়ু, অমসুং লোকেল ৱেদর ফোরকাষ্ট য়েংনবগীদমক ন্যুজপেপর পাবীয়ু।
 • ঈশীং মতিক চানা থকপীয়ু অমসুং ঈশীং খৌরাংদ্রবা ফাউবদা য়ারিবমখৈ তোয়না থকপীয়ু।
 • অয়াংবা, অঙানবা মচু, অকোম্বা অমসুং চুপশিনবা ঙম্বা (porous) কত্তনগী ফি-রোল শেৎপীয়ু। নুংশাদা চৎপা মতমদা অনোক, ছাতিন/ তুপি, খোংউপ নত্ত্রগা চপ্পল শিজিন্নবীয়ু।
 • কোয়বা চৎপা মতমদা, ঈশীং পুদুনা চৎপীয়ু।
 • করিগুম্বা নহাক্না মপান্দা থবক তৌবা ওইরবদি, তুপি নত্ত্রগা ছাতিন অমা শিজিন্নবীয়ু অমসুং নহাক্কী নকোক, ঙকশম, মায় অমসুং খোংদা চোৎলি-চোৎলি তৌবা ফি অমা শিজিন্নবীয়ু।
 • ORS, নহাক্কী হকচাংবু রি-হায়দ্রেট তৌবদা মতেং পাংবা য়ুমদা শেম্বা মহি-মনাইশীং হায়বদি লসি, টোরানি (চেংহি), চম্প্রা মহি, বত্তরমিল্ক, অসিনচিংবা শিজিন্নৌ।
 • হকচাং শোন্থবা, কোক ঙাউবা, কোক চিকপা, ওনিংবা, হুমাং পাখৎপা অমসুং শারৈ হৌবগুম্বা হিট ষ্ট্রোক, হিট রাশ (heat rash) নত্ত্রগা হিট ক্রাম্পশীং (heat cramps)গী খুদমশীং অসি মশক খংজিল্লু। করিগুম্বা নঙোন্দা ৱান্থগে তৌরকপা নত্ত্রগা হকচাং নুংঙাইরক্ত্রবদি খুদক্তা দোক্টর অমদা য়েংথোকহনগদবনি।
 • শাশীংবু উরুমদা থম্বীয়ু অমসুং মখোয়দা থক্নবা ঈশীং মরাং কায়না পীবীয়ু।
 • নহাক্কী য়ুম অদু ঈংহন্দুনা থম্বীয়ু, পর্দাশীং, সত্তরশীং নত্ত্রগা নুংশাগী পাখল (sunshade) শিজিন্নবীয়ু অমসুং নুমিদাংদা থোংনাউ হাংদোকপীয়ু।
 • ফেনশীং, চোৎলি-চোৎলি তৌবা ফি-রোলশীং শীজিন্নবীয়ু অমসুং অঈংবা ঈশীংদা তোয়না ঈরুজবীয়ু।
 • থবক মফম (work place) মনাক্তা অঈংবা থক্নবা ঈশীং ফংহনবীয়ু।
 • নুংশা মঙালনা হকচাংদা হকথেংননা য়ৈহন্দনবা থবক শুরিবা মীওইশীংদা চেক্সিন-ৱা পীবীয়ু।
 • অকনবা থবকশীংদি নোংমগী ঈংথরকপা মতমশীংদা ওইনা পাংথোকপীয়ু।
 • মপান্দা শুবা থবকশীংগী ওইনদি মরক্তা পোত্থাবগী মতম অমসুং তোয়বগী চাং অসি হেনগৎপীগদবনি।
 • মীরোনবী শীন্মীশীং অমসুং মেদিকেল কন্দিসন অমা লৈবা মীওইশীংদদি হেন্না কুপ্না য়েংশিনবীগদবনি।

তৌরোইদবশীং

 • পার্ক তৌরগা থম্বা গারি মনুংদা অঙাংশীং নত্ত্রগা য়ুমশাশীং থম্বীরমগনু।
 • নুংশাদা, মরুওইনা নুমিৎয়ুংবা পুং 12.00 অমসুং নুংথিলগী পুং 3.00 ফাউবগী মরক্তা চত্থোকপীরোইদবনি।
 • মকশিনবা মচু, অরুম্বা নত্ত্রগা লাকশীনবা ফি-রোলশীং শেৎপীরোইদবনি।
 • মপানগী টেম্পেরেচর ৱাংলিঙৈদা অকনবা থবক্তি শুরোইদবনি। পুং 12.00 অমসুং নুংথিলগী পুং 3.00 ফাউবগী মরক্তা য়ারিবমখৈ মপান্দা থবক শুবীরোইদবনি।
 • থবক চিনবা মতমদা (peak hours) থোং-থাকপা তৌবীরোইদবনি। থোং-থাকপগী মফম অদুদা নুংশিৎ মরাং কায়না চংনবগীদমক থোং অমসুং থোংনাউশীং হাংদোকপীয়ু।
 • হকচাংবু দিহায়দ্রেট তৌগদবা য়ু, চা, কোফি অমসুং কার্বোনেট য়াউবা সোফট দ্রিঙ্কশীং শিজিন্নবীগনু।
 • প্রোটিন য়াম্না য়াউবা চিঞ্জাক চাবীরোইদবনি অমসুং চজিক (stale food) চাবীগনু।

তোঙান-তোঙানবা হিট দিসওর্দরশীংগী লাইওংশীং অমসুং ফার্ষ্ট এইদ

হিট দিসওর্দর

সিম্পটমশীং (লাইওংশীং)

ফার্ষ্ট এইদ

সনবর্ন

উনশা ঙাংশিনবা অমসুং নাবা, পোমখৎপা, ঈশীং হানবা, লাইহৌ, কোক চিকপা

তুখোংশীংদা ব্লোক তৌদুনা হকচাংবু মশানা ঈংথজবা  থীংলিবা থাউশীংবু লৌথোক্নবা শাপোন শিজিন্নদুনা ঈরুজৌ। করিগুম্বা উনশাদা ঈশীং হাল্লবদি, অকংবা, ষ্টেরাইল দ্রেসিং কিশিল্লু অমসুং মেদিকেলগী মতেং লৌ।

হিট ক্রাম্প

মহৌসানা খোং অমসুং পুক্কী মসলশীংদা থোক্কনবা য়াম্না নানা মসল ফাজিনবা। কা-হেন্না হুমাং থোকপা

অঈংবা নত্ত্রগা উরুম লাংবা মফমদা হোংদোকউ। ক্রাম্পিং তৌরিবা মসলশীংদুদা কন্না পাইশিল্লু নত্ত্রগা মসল চিংবদু হন্থহন্নবা তপ্না-তপ্না মসাজ তৌ। ঈশীং খজিক্তং পীথকউ। করিগুম্বা ওনিংলবদি, মদু লেপ্পু।

হিট এগজোসন

কা-হেন্না হুমাং থোকপা, শোন্থবা, উনশা ঈংবা, তাইফেৎ তাইবা, কোক চিকপা, উনশা চোৎপা, মীহুন শোনবা, ৱান্থবা, ওবা। নোর্মেল টেম্পেরেচরদি লৈবা য়াই।

ভিক্টিম অদু অঈংবা মফম অমদা হিপথহল্লু। শেৎলিবা ফি-রোল কোমথোকহল্লু। অঈংবা, অচোৎপা ফি শীজিন্নৌ। ভিক্টিম অদু ফেন নত্ত্রগা এয়র কন্দিসনগী খুদোংচাবা ফংবা মফমদা হোংদোকউ। ঈশীং খজিক্তং তপ্না-তপ্না পীথকউ অমসুং করিগুম্বা ওনিংলক্লবদি তোকথোকউ। করিগুম্বা ওরক্লবদি, খুদক্তা মেদিকেলগী মতেং লৌ নত্ত্রগা এম্বুলেন্সকীদমক 108 অমসুং 102দা কোল তৌ।

হিট ষ্ট্রোক (সন ষ্ট্রোক)

অৱাংবা হকচাংগী টেম্পেরেচর (106+F)। শাবা, অকংবা উনশা। থুনা কন্না মীহুন হুনবা। ৱাখল মাংখিবসু য়াই। ভিক্টিম অদুদা হুমাং থোক্তবা য়াই।

হিট ষ্ট্রোক হায়বদি শাথীবা মেদিকেল এমর্জেন্সি অমনি। এমর্জেন্সি মেদিকেল সর্ভিসশীং অমসুং এম্বুলেন্সকীদমক্তা 108 অমসুং 102দা কোল তৌবীয়ু নত্ত্রগা খুদক্তা ভিক্টিম অদুবু হোস্পিটালদা পূবীয়ু। থেংথবনা পুন্সি মাংহনবা য়াই। ভিক্টিম অদুবু হেন্না ঈংবা এনভাইরনমেন্ট অমদা পূশিনবীয়ু। হকচাংঈ টেম্পেরেচর হন্থহন্নবগীদমক অঈংবা ঈশীংনা ঈরুজথোকপা নত্ত্রগা নান্থোকপীবা য়াই। কা-হেন্না চেক্সিনগদবনি। ফি-রোল লৌথোকপীয়ু। ফেনশীং অমসুং/ নত্ত্রগা এয়র কন্দিসনরশীং শিজিন্নবীয়ু। মহি-মনাইশীং (FLUIDS) পীথক্লোইদবনি।

সোর্স : NDMA গাইদলাইনস ফোর প্রিপারেসন ওফ এক্সন প্লান – প্রিভেন্সন এন্ড মেনেজমেন্ট ওফ হিট-ৱেব

অকোনবা শেমদোকখিবা : 10/23/2019© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate