অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

প্রধান মন্ত্রি সুরক্ষিট মাত্রিত্ব অভিয়ান

ভারতনা সষ্টেনেবল দিভেলপমেন্ট গোলশীং (SDGs) ফংনবগী লম্বীদা চংশিনবা অমসুং 2015গী মতুংগী য়ুগতা মীৎয়েং থম্বগা লোয়ননা, মমা শিবগী চাং হন্থহনবা হায়বসি মরুওইবা পান্দম অমা ওইরক্লি। মীরোনবা খুদিংমক মরুওই অমসুং মীরোনবী নুপী খুদিংমক্না অখন্নবা কেয়র শোয়দনা ফংগদবনি। মীরোনবী নুপী অমহেক্তনা মাংজৌনবা চেক্সিন খুদম খজিক্তং নত্ত্রগা শুকফং ফংদনা পুন্সিবু খুদোং থীহনবা য়াবা কমপ্লিকেসনশীং লাকপা য়াই, মরম অদুনা মীরোনবী নুপী পুম্নমক্না ক্বালিটি লৈবা অঙাং উনদ্রিঙৈ মমাংগী সর্ভিসশীং এক্সেস তৌবা অমসুং অঙাং উন্নবা মতমদা পুন্সিবু খুদোং থীহনবা য়াবা কমপ্লিকেসনশীং থীংনবা হোৎনবা মথৌ তাই।

স্কিম কয়ামরুম ইমপ্লিমেন্ট তৌরকপগা লোয়ননা, ইনষ্টিট্যুসনেল দেলিভরিশীং অমসুং এন্টি নেটেল কেয়র (ANC) কোভরেজনচিংবা মেটরনেল হেলথ কেয়রদা অচৌবা খোংজেল য়াংশিনবা উবা ফংই। রেপিদ সর্ভে ওন চিলদ্রেন (2013 - 14)গী খ্বাইদগী নৌবা দেতাগী মতুংইন্না, ভারত্তা লৈবা ইনষ্টিট্যুসনেল দেলিভরি অসি 78.7% নি। মীরোনবী নুপীশীংনা দেলিভরিগীদমক্তা ইনষ্টিট্যুসনদা লাকপগী চাং য়াম্না হেনগৎপা উরবসু, হৌজিক ফাউবদা নুপী 61.8% খক্তনা অহানবা ত্রাইমেষ্টর (RSOC) দা অহানবা ANC ফংলি অমসুং মপুংফাবা ANC (IFA টেব্লেট 100, টেটানস টোক্সোইদ ইঞ্জেক্সন 2 অমসুং য়ামদ্রবদা ANC ভিজিট 3গী প্রোভিজন) গী কোভরেজ অসি 19.7 % ( RSOC ) ওইদুনা য়াম্না নেম্লি।

লায়েংবগী গাইদলাইনশীং ফংলবসু, মোনিটর তৌবগী মেকানিজম অমসুং সপোর্টিভ সুপরভিজন, লৈবাক শিনবা থুংনা তোঙান-তোঙানবা লেভেলশীংদা পাংথোকপা হেলথ কেয়র প্রোভাইদরশীংগী রিগুলর হেলথ ত্রেনিং অমসুং ভিলেজ হেলথ এন্ড ন্যুত্রিসন দে (VHND) অসিনচিংবা আউটরিচ প্লেটফোর্মশীং লৈবা, মেটরনেল হেলথ সর্ভিসশীংগী কোভরেজ অমসুং ক্বালিটি অসিদি হৌজিকসু অপেনবা ওইদ্রি। মেটরনেল হেলথ কেয়র সর্ভিসশীংগী হেন্না ফগৎলবা এক্সেস লৈরবফাউবদা মেটরনেল মোরটেলিটি অসি হিংনা পোকপা 1,00,000 খুদিংগী MMR অসি 167 লৈদুনা হৌজিকসু ৱাংলি। মীরোল্লিঙৈ অমসুং অঙাং উন্নবা মতমদা রিস্ক ফেক্টর অদু মতম চানা খংদোকহৌবনা থীংবগী ওইথোকপা লৈবা মরম 5না শিহনবদগী থীংবা য়াই। মসি মীরোল্লিবা নুপী অদুনা মথৌ তাবা সর্ভিসশীংগী মপুংফাবা রেঞ্জ অদু এক্সেস তৌবা ঙম্লবতদা ওইথোকপা য়াগনি।

মীরোনবী নুপী খুদিংমক্তা ক্বালিটি লৈবা ANC পীনবগী পান্দমদা গবর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়ানা লৈবাক শিনবা থুংনা থা অমগী মনুংদা ANCশীং পীগদবা অরেপ্পা নুমিৎ অমা লৈহনগদবা প্রধান মন্ত্রি সুরক্ষিট মাত্রিত্ব অভিয়ান (PMSMA) হৌদোকখ্রে। মসি হেলথ ফেসিলিটিদা পীরিবা রুটিন ওইবা ANC অদুগী মথক্তা পীগদবনি।

কেম্পেইন অসিগী মরমদা

প্রধান মন্ত্রি সুরক্ষিট মাত্রিত্ব অভিয়ান (PMSMA) অসি থা খুদিংগী অরেপ্পা নুমিৎ লৈহন্নবা থৌরাং অমনি অমসুং মসিগী নুমিৎ অসিদা লৈবাক শিনবা থুংনা এন্টিনেটেল কেয়রগী শরুক অমা ওইনা ক্বালিটি লৈবা মেটরনেল হেলথ সর্ভিসশীংগী রেঞ্জ অমা পীরি।

কেম্পেইন অসিগী মখাদা, থা খুদিংগী 9শুবা নুমিত্তা প্রধান মন্ত্রি সুরক্ষিট মাত্রিত্ব ক্লিনিকশীংদা এন্টিনেটেল কেয়র সর্ভিসশীংগী মিনিমম পেকেজ অমা বেনিফিসরিশীংদা পীদুনা মীরোনবী নুপী খুদিংমক্না মীরোনবগী 2শুবা/ 3শুবা ত্রাইমেষ্টরদা য়ামদ্রবদা চেকঅপ অমদি শোয়দনা ফংহন্নবা থৌরাং তৌগনি। করিগুম্বা থা অদুগী 9শুবা নুমিৎ অদু নোংমাইজিং/ ছুতি ওইরবদি, ক্লিনিক অদু মথংগী থবক শুবা নুমিত্তা ওর্গানাইজ তৌগনি।

টার্গেট তৌরিবা বেনিফিসরিশীং

প্রোগ্রাম অসি মীরোনবগী 2শুবা অমসুং 3শুবা ত্রাইমেষ্টরদা লৈরিবা মীরোনবী নুপী খুদিংমক্তা য়ৌহন্নবা থৌরাং তৌরি।

PMSMAগী মখাদা সর্ভিসশীং এক্সেস তৌনবগী পব্লিক হেলথ ফেসিলিটিশীং

 • রুরেল এরিয়াশীং – প্রাইমারি হেলথ সেন্টরশীং, কম্যুনিটি হেলথ সেন্টরশীং, রুরেল হোসপিটালশীং, সব-দিষ্ট্রিক হোসপিটাল, দিষ্ট্রিক হোসপিটাল, মেদিকেল কোলেজ হোসপিটাল
 • অর্বান এরিয়াশীং – অর্বান দিসপেন্সরিশীং, অরবান হেলথ পোষ্টশীং, মেটরনিটি হোমশীং

PMSMAগী মনুংদা লৈরিবা সর্ভিসশীংগী প্রোভিজন

 • ফেসিলিটি অসিদা লাকপা বেনিফিসরি পুম্নমক অহানবদা তোঙানবা রেজিষ্টর অমদা প্রধান মন্ত্রি সুরক্ষিট মাত্রিত্ব অভিয়ান (PMSMA)গীদমক রেজিষ্টর তৌই।
 • রেজিষ্টর তৌরবা মতুংদা, বেনিফিসরি অদুবু OBGY/ মেদিকেল ওফিসর অদুনা য়েংদ্রিঙৈদা বেসিক ওইবা লেবোরেটোরি ইনভেষ্টিগেসনশীং অদু হান্না ANM অমসুং SNনা তৌথোকহল্লি। ইনভেষ্টিগেসনশীংগী রিপোর্ট অদু পুং অমগী মনুংদা হায়বদি বেনিফিসরিশীং অদুনা দোক্টরশীংগা মখা তাবা চেকঅপকীদমক্তা উনদ্রিঙৈদা খুৎশিন্নগনি। মসিনা লায়েংবা মতমদা হায় রিস্ক ষ্টেটস (হায়বদি এনেমিয়া, মীরোল্লৈঙৈদা লৈবা দাইএবেটিজ, হায়পরটেন্সন, ইনফেক্সন, অসিনচিংবা) খংদোক্তুনা মখা তাবা পাউতাক পীবা ঙমহনগনি। অকক্নবা কেস খরদা হায়বদি অহেনবা ইনভেষ্টিগেসনশীং মথৌ তাবশীংদদি বেনিফিসরিশীংদা ইনভেষ্টিগেসনশীং অদু তৌনবা অমসুং রিপোর্ট অদু মথংগী PMSMAদা নত্ত্রগা মহাক্কী রুটিন ANC চেক-অপ ভিজিটতা পুরক্নবা হায়গনি।
 • লেব ইনভেষ্টিগেসনশীং – USG অমসুং বেসিক ওইবা ইনভেষ্টিগেসন পুম্নমক - Hb , য়ুরিন এলবুমিন, RBS (দিপ ষ্টিক), রেপিদ মেলেরিয়া টেষ্ট, রেপিদ VDRL টেষ্ট, ব্লদ গ্রুপিং, CBC ESR, USG

মখাদা পীরিবশীং অসি প্রধান মন্ত্রি সুরক্ষিট মাত্রিত্ব অভিয়ান (PMSMA)গী মতমদা পীগদবা অকক্নবা সর্ভিসকী অকুপ্পা মরোলশীংনি।

 • বেনিফিসরি পুম্নমক্কী অকুপ্পা হিষ্টরি অমা লৌদুনা অমসুং খুদোংথীবা য়াবা খুদম, কমপ্লিকেসনশীং নত্ত্রগা হায় রিস্ক ষ্টেটস অমহক্তবু একজামিন তৌবা অমসুং এসেস তৌগদবনি।
 • ANC চেক-অপকীদমক্তা লাক্লিবা বেনিফিসরি পুম্নমক্তা ব্লদ প্রেসর, এবদোমিনেল একজামিনেসন অমসুং নাউপুরিবা অঙাংগী হার্ট সাউন্দ একজামিনেসন তৌগদবনি।
 • করিগুম্বা পব্লিক হেলথ ফেসিলিটি অমদা ভিজিট তৌরক্লিবা নুপী অমনা অকক্নবা ইনভেষ্টিগেসন অমা পাংথোকপা মথৌ তারবদি, সেম্পল অদু ফেসিলিটি অদুমক্তদা লৌদুনা টেষ্ট তৌনবগীদমক চুনবা সেন্টরদা থাগদবনি। লৌরবা সেম্পল অদু থাবা, ফল অদু মীরোনবী নুপীশীংদা পীবা অমসুং চুনবা চেক্সিন থৌরাং লৌনবগী থৌদাং অসি ANM/ MPW গী ওইগদবনি।
 • ANM/ষ্টাফ নর্সনা একজামিনেসন তৌরবা মতুংদা মেদিকেল ওফিসর অদুনসু একজামিন তৌগদবনি অমসুং PMSMAগী বেনিফিসরি খুদিংমক্তু য়েংগদবনি।
 • খংদোক্লবা হায় রিস্ক প্রেগনেন্সি পুম্নমক হেন্না ফগৎপা ফেসিলিটিশীংদা রিফর তৌগদবনি অমসুং ফেসিলিটিশীং অসিদা শেম্লিবা JSSK হেল্প দেস্কশীংনা রিফর তৌরক্লবা নুপীশীংদুনা ফেসিলিটি হেক য়ৌরকপগা লমজিং-লমতাক্নবগী দায়ত্ব লৌগদবনি। বেনিফিসরি পুম্নমক্তা MCP কার্দশীং ইসু তৌগদবনি।
 • কমপ্লিকেসনশীং লৈবশীং য়াউনা খংদোক্লবা হায় রিস্ক নুপী পুম্নমক মেনেজ তৌদুনা OBGY/CEmOC/BEmOC স্পেসিএলিষ্টনা লায়েংহনগদবনি। করিগুম্বা মথৌ তারবদি, অসিগুম্বা কেসশীং অসি হেন্না ফগৎপা ফেসিলিটিশীংদা রিফর তৌগদবনি অমসুং ওইবা য়াবা লাইওং অমসুং পীরিবা লায়েং অদু রিফরেল স্লিপ অমদা ইগদবনি।
 • মীরোল্লিঙৈগী 2শুবা/ 3শুবা ত্রাইমেষ্টরদা মীরোনবী নুপী পুম্নমক্না অলত্রাসাউন্দ অমা তৌথোক্নবা রেকমেন্দ তৌই। করিগুম্বা মথৌ তারবদি, USG সর্ভিসশীং PPP মোদ অমদা ফংহনবা য়াই অমসুং খরচ অদু JSSKগী মখাদা বুক তৌবা য়াই।
 • ফেসিলিটি থাদোক্ত্রিঙৈদা মীরোনবী নুপী পুম্নমকপু ন্যুত্রিসন, পোত্থাবা, শাফবা মওংদা হক্তিন্নবা, সেফটি, অঙাং পোক্নবগী শেম-শাবা, খুদোংথীবগী খুদমশীং খংদোকপা, ইনষ্টিট্যুসনদা পোকপা অমসুং পোষ্ট-পার্টম ফেমিলি প্লানিং (PPFP)গী মতাংদা মীওই অমমম ওইনা নত্ত্রগা গ্রুপকী ওইনা কাউন্সেল তৌগদবনি।

ক্লিনিকশীং অসিদা MCP কার্দশীং মেন্সিনবা অসি তঙাইফদবা ওইহনগদবনি অমসুং ভিজিট খুদিংমক্তা মীরোনবী নুপী অদুগী কন্দিসন অমসুং রিস্ক ফেক্টর তাকপা ষ্টিকর অমা MCP কার্দ অদুদা হাপচিনগদবনি:

 • অশংবা ষ্টিকর–রিস্ক ফেক্টর অমত্তা ফংদবা নুপীশীংগীদমক
 • অঙাংবা ষ্টিকর – হায় রিস্ক প্রেগনেন্সি লৈবা নুপীশীংগীদমক
 • হিগোক – মীরোনবনা থোকহনবা হায়পরটেন্সন
 • নাপু – দাইএবেটিজ, হায়পোথাইরোইদিজম, STIগুম্বা কো-মোর্বিদ কন্দিসনশীংগা লোয়নবা মীরোনবা

মখাগী তোপিকশীং অসিদা মীৎয়েং থমগদবা কাউন্সেলিং সেসন:

 • মীরোল্লিঙৈদা লৌগদবা চেক্সিন-থৌরাং
 • মীরোল্লিঙৈদা লৈবা খুদোংথিনিঙাই ওইবা খুদমশীং
 • অঙাং পোক্নবগী অমসুং কমপ্লিকেসনশীং থেংননবা শেম-শাবা, মথৌ তাবা মতমদা শিজিন্নগদবা কন্টেক্টকী অকুপ্পা মরোলশীং
 • ফেমিলি প্লানিং
 • আইরন-ফোলিক এসিদ চাবা অমসুং কেলসিয়ম সপ্লিমেন্ট লৌবা য়াউনা ন্যুত্রিসনগী মরুওইবা
 • পোত্থাবা
 • শাফবা মওংদা হক্তিন্নবা
 • ইনষ্টিট্যুসনদা অঙাং উন্নবা
 • রিফরেল ত্রান্সপোর্ট মশক খংদোকপা
 • জননি সুরক্ষা যোজনা (JSY)গী মখাদা পীরিবা খুদোংচাবশীং
 • জননি শিশু সুরক্ষা কার্য্যকরম (JSSK)গী মখাদা পীরিবা খুদোংচাবশীং অমসুং সর্ভিস গেরেন্তি
 • অঙাং উন্নরবা মতুংগী চেক্সিন-থৌরাং
 • খোম্লাং ইনবীবা অমসুং কমপ্লিমেন্টরি ফিদিং

পামদবা মীরোনবা লৈবা মীরোনবী নুপীশীংদা মওং চুম্না কাউন্সেলিং তৌরবা মতুংদা সেফ ওইবা এবোর্সন কেয়র সর্ভিসশীং পীবা মথৌ তাই।

হায় রিস্ক লৈবা নুপীশীংগী ওইবা রিফরেল ত্রান্সপোর্ট মেকানিজম: PMSMAগী মনুংদা, 108 /102 /ষ্টেটনা মপু ওইবা এম্বুলেন্সশীং/ প্রাইভেটতা এম্পেনেল তৌরবা এম্বুলেন্সশীং অসিসু হায় রিস্কনি হায়না মশক খংদোক্লবা কেসশীং লৈবশীংদু রিফর তৌবদা শীজিন্নবা য়াই।

অকুপ্পা গাইদলাইনশীংগীদমক, মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু।

সোর্স: মিনিষ্ট্রি ওফ হেলথ এন্ড ফেমিলি ৱেলফেয়র

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/10/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate