অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

হকশেল

হকশেল

  • হিদাক-লাংথক্কী মহৌশাগী ওইবা সিষ্টেমশীং

    হিদাক-লাংথক্কী মহৌশাগী ওইবা সিষ্টেমশীং শীজিন্নবগী মরি লৈনবা ঈ-পাউশীং অসি মীয়াম্না খংবা য়াম্না মথৌ তাই। InDGনা আয়ুর্বেদা, যোগা, নেচরোপেথি, য়ুনানি, সিধা অমসুং হোমোওপেথিগা (আয়ুশ) মরি লৈনবা ঈ-পাউ, রিসোর্সকী মচাক-মথুমশীং অমসুং দেটাবেজ কয়া হেন্না মরা চেৎশীলহন্নবা হোৎনৈ।

  • ৱাখল নুংঙাইনা লৈনবগী মতাংদা খংহনবা – হৌজিক য়াম্না মথৌ তাই

    ৱার্ল্ড হেল্থ ওর্গানাইজেসনগী মতুংইন্না, ইং ২০২০গী মতমদদি, ৱাখলগী লায়না অসিনা মালেমগী অনিশুবা খ্বাইদগী চাউবা লায়নাগী পোৎলুম ওইরগনি। ৱাখল লায়নানা নাবা হেনগৎলক্লিবা পোৎলুম অসিগা লোয়নরিবা সমাজগী অমদি শেনমিৎলোনগী মাংজবা অসিনা ৱাখলগী লায়না অমসুং ৱাখল লায়না লায়েংবসি হেন্না পাক-চাউনা মীয়ামদা খংহন্নবগী মায়কৈরোমদা চংশিলহল্লি।

  • মমাগী অমসুং অঙাংগী হকশেলগী মরমদা খংহনবা

    ভারত্তা মমা শীবগী রেসিও হন্থহন্নবা অমসুং অঙাং উন্নবগী হকশেলদা অন্টরজাটিগী ওইনা য়াউহন্নবা কন্না হোৎনরি। সরকারনা লৌখৎলিবা মখল-মখা কয়াগী প্রোগ্রামশীংগী কান্নবা ফংহন্নবা মমা অমসুং অঙাংগী হকশেলগী মরমদা হেন্না খংহন্নবা হোৎনবা হায়বসি অচৌবা দায়ত্ব অমসুং মরুওইবা তৌদবা য়াদ্রবা অমনি।

নুপীগী হকশেল

নুপীগী হকশেল হায়বসি মপুং-মরৈ ফারকপদগী থা খম্বা ফাউবগী ওইবা মহাক্কী পুন্সিদা য়াম্না মরুওইবা অমনি। ইনখৎলকপগী হকশেল, মীরোনবা অমসুং অঙাং পোক্নবগী ইন্দ্রিশীংগী হকশেল অসি য়াম্না মরুওইনা চেকশীনগদবা হিরমশীংনি। পোর্টেল অসিদা তেক্ত-কায়দনা মমা ওইবা অমসুং অঙাং পোক্নবগী ইন্দ্রিশীংগী হকশেলগী চেকশীন-থৌরাংগী মতাংদা ঈ-পাউ পীরি।

অঙাংগী হকশেল

অঙাংশীং অমদি অনৌবা পোক্লকপা অঙাংশীং, ইনখৎলকপা অমসুং চাউখৎলকপা, মরুওইবা তাংকক য়ৌরকপা, টিকা থাদোকপা, নারিঙৈদা চেকশীনগদবা, মচি ওইবা পিজ-পিথক তৌবা অসিনচিংবা কয়া অসিনা অঙাংগী হকশেলদা অচৌবা শক্লোন অমা লৌই। অঙাংশীং অসি মচি ওইবা চিঞ্জাক মরাং কায়না পীজদবা অমসুং লৌনগনবা লায়নাশীংদগী য়াম্না খুদোংথীনিঙাই ওই। মশা-মউ ফনা হৌবা অমসুং চাউখৎলকপা অসি চিঞ্জাক মরাং কায়না পীজদবা অমসুং লৌনগনবা লায়নাশীং থীংনবগী মওং চুম্বা চেকশিন-থৌরাংগা লোয়ননা ঙাক্লৌ পীবা মথৌ তাই। অঙাং অমগী পুন্সি তাংকক্তা নৌনা পোক্লকপা, খজিক্তং চাউখৎলকপা, পুংকক চাউরকপা অমসুং স্কুল চৎলবা অঙাংগী চহি অসিদা, মখোয়গী ঙমজবী থাক্তা ইনখৎনবা অমদি চাউখৎনবা অমসুং লায়নাশীংদগী ঙাকথোক্নবা অমদি থীংনবা অখন্ননা পুক্নিং চংবা অমসুং চেকশীনবা মথৌ তাই। পোর্টেল অসিদা হিরম পুম্নমক অসিগী মতাংদা ঈ-পাউ পীরি।

পোলিসিশীং অমসুং স্কিমশীং

নেসনেল হেল্ঠ মিসননা মীয়াম, নুপী অমসুং অঙাংশীং য়াউনা শোত্থরবা কাংলুপশীংদা মতিক চাবা সর্ভিস দেলিভরি লৈহন্নবা, ইক্যুইটি অমসুং একাউন্টেবিলিটি হেনগৎহন্নবা অমসুং দিসেন্ট্রেলাইজেসন চৎনহন্নবগীদমক্তা খুদোংচাবা হেন্না ফংহন্দুনা অমদি মীওই কাংলুপশীংনা মশাগী ওইবা মীয়ামগী হকশেল সিষ্টেম মপাঙ্গল কনখৎপা ঙমহন্দুনা অফবা মতিক চাবা হকশেলগী চেকশিন-থৌরাং পীনবা লেপ্লি। পোর্টেল অসিনা NHM অমসুং মখল-মখা কয়াগী হকশেলগা মরি লৈনবা পোলিসিশীং অমসুং স্কিমশীংগী মরি লৈনবা ঈ-পাউ পীরি।

আয়ুশ

আয়ুশ হায়বদি আয়ুর্বেদা, যোগা অমসুং নেচরোপেথি, য়ুনানি, সিধা অমসুং হোমোওপেথি (AYUSH) অসি হৌজিক য়াম্না মরুওইরক্লি। পোর্টেল অসিনা AYUSHকা মরি লৈনবা মপুং ওইবা ৱাফম, লাইওং খংদোকপা, লায়েংবা অমসুং মরি লৈনবা ইনষ্টিট্যুসনশীং অমসুং স্কিমশীং খংহল্লি।

ন্যুট্রিসন

ন্যুট্রিসন হায়বসি হকচাংগী ওইনা মথৌ তারিবা চিঞ্জাক্কা মরি লৈননা চাববুনি। অফবা ন্যুট্রিসন হায়বসি চাং নাইবা হকচাং শাজেলগা লোয়ননা মরাং কায়বা, অফবা চিঞ্জাক চাং মান্ননা চাববুনি। মসি হকশেল ফনা থম্নবগী য়ুম্ফমনি। পোর্টেল অসিনা চানবা চিঞ্জাক্কী লমজিং-লমতাক, চিঞ্জাক অমসুং মখোয়গী ন্যুট্রিসনগী মগুন, ন্যুট্রিসনগী ৱাখল্লোন অমসুং তৌনবা তাকপা পুম্নমক অসিগা লোয়ননা অতৈ কয়াগী ওইবা ঈ-পাউসু পীরি।

লায়নাশীং

লায়না হায়বসি হকচাং কয়াৎ নত্ত্রগা হকচাংনা মহৌশাগী ওইবা মথৌ তৌবা ঙমহন্দবা ফিভম অমহেক্তবু খংনহল্লি। মখোয় অসি কাংলুপ অহুম থোক্না খায়দোকপা য়াই। মখোয় অদুদি ইন্ট্রিনসিক ওইবা লায়নাশীং, এক্সট্রিনসিক ওইবা লায়নাশীং অমসুং হৌরকফম খংদবা লায়না অসিনি। পোর্টেল অসিনা লায়না মখলশীং অসিগী মরি লৈনবা ঈ-পাউ পীরি।

লু-নানবা অমদি লায়না চংহন্দবা

লু-নানবা হায়বসি পুন্না কদাইবু কৌবগে হায়বসিদা অফবা থক্নবা ঈশীং, মহি অমসুং মপং ওইবা অরেম-অপা নিয়ম চুম্না হুন্দোকপা, অকোয়রোন লু-নান্না থম্বা অমসুং হকচাংদা লায়না-তিন্না চংহন্দবা অসিসু য়াউই। পোর্টেল অসিনা মরুওইরবা হিরমশীং অসিগী মতাংদা ঈ-পাউ পীরি।

ৱাখল নুংঙাইনা লৈবা

ৱাখল নুংঙাইনা লৈবা হায়বসি ৱাখল নুংঙাইনা লৈহনবা মীওই অমনা মশাগী তৌবা ঙম্বা খংজবা, পুন্সিদা থোক্লিবা ৱাখল নুংঙাইতবা ফাজিনবা ঙম্বা, অর্থ থোক্না থবক তৌবা ঙম্বা অমসুং মশাগী মীওই কাংলুপকীদমক করিগুম্বা খরা তৌবা ঙম্বা অসিবু কৌই হায়না WHOনা ফোংদোকই। পোর্টেল অসিনা হৌজিক্কী ওইনা পুক্নিং চংবা মথৌ তারিবা য়াম্নমক মরু ওইরিবা হকশেলগী মশক অসিগা মরি লৈনবা ঈ-পাউ পীরি।

অহানবা লাইয়েং

অহানবা লাইয়েং হায়বসি অনাবা নত্ত্রগা অশোকপা অমগী অহৌবা চেকশীন থৌরাংগীদমক শেম শাবা অদুবুনি। পোর্টেল অসিনা য়ুম নত্ত্রগা ওফিস, স্কুল, কোলেজ নত্ত্রগা ফেক্টরিদা খংহৌদবা খুদোংথীবা নত্ত্রগা অপিকপা অশোক-অপন থোরকপদা নিংশীংগদবা মথৌ তাবা ৱাফমশীং অমদি থৌরাং তৌদুনা থমগদবগী মতাংদা ঈ-পাউ পীরি।

অকোনবা শেমদোকখিবা : 12/4/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate