অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

প্রধান মন্ত্রি নেসনেল দাইএলাইসিস প্রোগ্রাম

প্রধান মন্ত্রি নেসনেল দাইএলাইসিস প্রোগ্রাম অসি ইং 2016দা নেসনেল হেলথ মিসন (NHM)গী শরুক অমা ওইনা লায়রবশীংদা লেম্না দাইএলাইসিসকী সর্ভিস পীনবগীদমক হৌদোকখিবনি। প্রধান মন্ত্রি নেসনেল দাইএলাইসিস প্রোগ্রামগী পীরিবা গাইদলাইনশীংদা NHM গী মখাদা PPP (পব্লিক প্রাইভেট পার্টনরশিপ) মোদতা দাইএলাইসিস সর্ভিসশীং পীনবগী থৌরাং য়াউরি।

রেসনেল (Rationale)

চহি খুদিংগী এন্ড ষ্টেজ রেনেল দিজিজ (ESRD)গী অনৌবা পেসেন্ট লাখ 2.2 রোমদি ভারত্তা হেনগৎলি অমদি মসিনা চহি খুদিংগী দাইএলাইসিস ক্রোর 3.4 গী অহেনবা দিমান্দ লৈহল্লি। মরুওইনা ভারতকী প্রাইভেট সেক্টরদা লৈরিবা, চাউরাক্না পাবদা দাইএলাইসিস সেন্টর 4950 রোমগা লোয়ননা, হৌজিক লৈরিবা ইনফ্রাষ্ট্রকচর অসিনা তংখায়দগী খরা তাথরপ ওইবা দিমান্দ কোকহনবদি ঙম্লে। দাইএলাইসিস খুদিংমক্তা লুপা 2000 রোমগী ওইবা অহেনবা চাদিং তৌবা মথৌ তাবা মরম্না, পেসেন্টশীংদা চংলিবা থাগী ওইবা চাদিং অসি পাবদা চহিদা লুপা লাখ 3দগী 4 ফাউবা চংই। মসিগীসু মথক্তা, অয়াম্বা ফেমিলিশীংনা দাইএলাইসিস সেন্টরশীংদা য়ৌনবগীদমক চত্থোক-চৎশিনগী চাদিং য়াম্না তৌহন্দুনা পেসেন্ট অদুগা লোয়নরিবা ইমুং-মনুংগী মীওইশীং অমসুং পেসেন্ট অদুনা তাঞ্জগদবা খুৎশুমলসু মাংহল্লি। মসিনা অসিগুম্বা পেসেন্ট অয়াম্বগী ইমুং-মনুংদি শেল-থুমগী অৱাবা লৈহল্লি। পুন্সিগী মগুন ফগৎলকপা অমসুং পেসেন্টশীংনা পুন্সি-নুংশাংনা মখা তানা হিংবগী খুদোংচাবা লৈরকপগা লোয়ননা, মখোয়গী ইমুং-মনুংদা ফুরিৎখাউদগী চাদিং তৌরকপগী চাংসু হেল্লি। মরম অদুনা অসিগুম্বা মরুওইবা লাইফ সেভিংগী (পুন্সি কন্নবগী) প্রোসিদ্যুওর পীবা অমসুং পেসেন্টশীংগী ফুরিৎখাউদগী চাদিং য়াম্না তৌথোকখিবনা মখোয়বু লায়রহনবা হন্থহনবা হায়বসিগী মীৎয়েংদা, দাইএলাইসিস প্রোগ্রাম অমা মথৌ তাই।

সোল্যুসন পুরক্নবগী থৌশিল (Solution Strategy)

দাইএলাইসিসকী মরুওইবা মখল অনি লৈ, মখোয় অদুদি হেমোদাইএলাইসিস অমসুং পেরিতোনিএল দাইএলাইসিস হায়বসিনি।

  1. হেমোদাইএলাইসিস (HD কমন ওইনা ব্লদ দাইএলাইসিস হায়নসু খংনবা): HDদদি, ব্লদ (ঈ) অসি খুৎশেমগী কিদনি অমগুম্না মথৌ তৌবা মেছিন অমগী খুত্থাংদা ফিল্টর তৌই অমসুং হকচাংদা অমুক হন্দুনা থাজিল্লি। HD অসি দেজিগনেটেদ দাইএলাইসিস সেন্টর অমদা পাংথোকপা মথৌ তাই। মহৌশানা মসি চয়োল অমদা অহুমলক্কুম্বদি মথৌ তাগল্লি অমদি এপিসোদ অমমমদা পুং 3দগী 4 ফাউবা চংই।
  2. পেরিটোনিএল দাইএলাইসিস (PD, কমন ওইনা ৱাটর দাইএলাইসিস হায়না খংনবা): PDদদি, ঈ অদু হকচাংদগী লৌথোক্তনা শেংদোকই। এবদোমেন সেক (লাইনিং) অদুনা নেচরেল ফিল্টর অমগুম্না থবক তৌই। সোল্যুসন অমা (মরুওইনা থুম অমসুং চিনিনা শেম্বা), ৱেষ্ট (waste) অদু ঈদগী সোল্যুসন অদুদা চৎহনখিনবা মওংদা, ফিল্টর তৌহন্নবগীদমক এবদোমেনদা কাপশিল্লি। PDগী মখল 2 লৈ, মখোয় অদুদি কন্টিন্যুওস এম্ব্যুলেটরি পেরিটোনিএল দাইএলাইসিস (CAPD) অমসুং ওটোমেটেদ পেরিটোনিএল দাইএলাইসিস (APD) অসিনি। CAPD অসি নোংমদা 3 দগী 5 রক তৌবা মথৌ তাই, অদুবু মেছিন অমগী মথৌ তাবদুদি লৈররোই। APDনা, পেসেন্ট অদুনা তুম্লিঙৈ নুমিদাংদা এক্সচেঞ্জ 3 দগী 5 ফাউবা পাংথোক্নবগীদমক্তা ওতোমেটেদ সাইক্লর মেছিন অমা শিজিন্নৈ।

অয়াম্বা PD কেসশীংগী ওইনদি য়াম্না কুপ্পা মেদিকেল সুপরভিজনগী মথৌ তাদে, মরম অদুনা য়ুমদা দাইএলাইসিস পাংথোকপা পাম্বা পেসেন্টশীংগী ওইনা মসি ফিসিবল ওপশন (feasible option) অমা ওই। লাইয়েংগী ওপশন খুদিংমক্কী কান্নবশীং অমসুং কান্নদবশীং লৈ, অমদি মখোয় অসি পেসেন্ট অদুগী কন্দিসন অমসুং মঙোন্দা অতৈ লায়নাশীং লৈবগী মখা পোন্দুনা মান্নদে। মরম অদুনা ESRD লৈবা পেসেন্ট খুদিংমক্কী ওইনা লাইয়েংবা হৌদ্রিঙৈদা মহাক্কী দোক্টর অদুগা তোঙান-তোঙানবা লাইয়েংগী ওপশনশীং অদু কুপ্না খন্ন-নৈনগদবনি।

ভারত্তা লৈবা পেসেন্ট অয়াম্বদি রেনেল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি অসি হেমোদাইএলাইসিস সেন্টরদা লৌনৈ। হেমোদাইএলাইসিস চত্থরিবা পেসেন্টশীংগী মশীং অমসুং মসি পাংথোক্লিবা হোস্পিটালগী অমসুং ফ্রি ষ্টেন্দিং য়ুনিটশীং অসিগী মশীং লেপ্তনা হেনগৎলক্লি। দাইএলাইসিস য়ুনিট অমনা পেসেন্ট কেয়র পী, অমসুং অফবা ঈশীং, ইলেক্ত্রিসিটি, মেদিকেল গ্যেসশীং অমসুং অরেম-অখাকশীং হুন্দোক্নবগী চংদবা য়াদবা মচাকশীংগী অকক্নবা খুদোংচাবশীং লৈ। মসিগী মথক্তা, পেসেন্ট কেয়রদা থৌদাং য়ারিবা শীন্মী পুম্নমক্কী লৈফম পীবা তাই, এমর্জেন্সি প্রোসিদ্যুওরশীং য়াহনবা তাই, মতিক চাবা হায়জিন অমসুং অখন্নবা খুৎশু-খুৎলায় থম্বগী অয়াবা লৈবা তাই। অপন-অরাক য়াউদনা ফঙ্কসন তৌনবা অমসুং কমপ্লিকেসনশীং লাকপা থীংনবগীদমক্তা য়ুনিট অমগী দিজাইন অমসুং লেআউটনা মথক্তা পীরিবা ফিচর পুম্নমক অসি ইনবা তাই। মরম অদুনা দাইএলাইসিস অমা মওং চুম্না প্লান তৌবা হায়বসি তঙাইফদবনি।

হেমোদাইএলাইসিস সর্ভিসশীংগী ওইবা পব্লিক প্রাইভেট পার্টনরশিপ

গাইদলাইনশীংগী মতুংইন্না, প্রাইভেট পার্টনর অদুনা মেদিকেল হ্যুমেন রিসোর্স, রিভর্স ওসমোসিস (RO) ৱাটর প্লান্ট ইনফ্রাষ্ট্রকচরগা কোন্নবা দাইএলাইসিস মেছিন, দাইএলাইজর অমসুং কঞ্জ্যুমেবলশীং পীগনি অদুগা মফম, দিষ্ট্রিক্ট হোস্পিটালশীংগী মনুংদা মৈ অমসুং ঈশীং পীবগী থবক্না ষ্টেট গবর্ণমেন্টকী ওইগনি।

শেল-থুমগী ঙাক্লৌ (Financial support)

হৌজিক্কী ওইনদি, NHM গী মখাদা বিলো পোবর্টি লাইন (BPL) ইকোনোমিক গ্রুপতগী লাকপা পেসেন্টশীংগী ওইনদি সর্ভিস প্রোসিদ্যুওর ফিগী 100 % কোক্লি। অদুম ওইনমক, নন- BPL পেসেন্টশীংনা দিষ্ট্রিক্ট হোস্পিটালশীংদা লৈবা কম্যুনিটিগী মনাক নকপা সর্ভিসশীং অদু BPL পেসেন্টগীদমক গবর্ণমেন্টনা পীরিবা চপ মান্নবা রেট অদুদা লৌবগী খুদোংচাবা ফংগনি।

হেমোদাইএলাইসিস প্রোসিদ্যুওর কোনশিল্লিবা, ভারত সরকারনা শেন্থং পীথবা রাষ্ট্রিয় স্বাস্থা বিমা যোজনা ()গুম্বা হেলথ স্কিমশীং হৌজিক চৎনরবসু, পুন্সি চুপ্পা পাংথোক্কদবা শেল চংবা অমসুং হঞ্জিন-হঞ্জিন পাংথোক্কদবা সেসনশীং লৈবনা মরম ওইদুনা, দাইএলাইসিস পীবগী অপুনবা শেনফম অদু মদু মতিক চানা কোনশিনবা ঙমদে। অদুম ওইনমক, RSBYগী মখাদা রেজিষ্টর তৌরবা BPL ফেমিলিশীংদি দাইএলাইসিস কেয়রগী অচংবা শেনফম অদু RSBY ফন্দিংগী খুত্থাংদা মসিগী মেক্সিমম কভরেজ ফাউবা পীগনি। মথৌ তাবা অহেনবা রিসোর্সশীং অদুদি নেসনেল হেলথ মিসনগী মখাদা ষ্টেটতা পীগনি।

সোর্স : ওপরেসনেল গাইদলাইন্স ফোর দাইএলাইসিস প্রোগ্রাম© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate