অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

লায়রবশীংদা শেলগী মতেং

প্রাইম মিনিষ্টরস নেসনেল রিলিফ ফন্দ (PMNRF)

প্রাইম মিনিষ্টরস নেসনেল রিলিফ ফন্দ (PMNRF) অসি মরুওইনা মহৌশাগী উপদ্রবশীংদা হায়বদি ঈচাউ, সাইক্লোনশীং অমসুং য়ুৱার হাবনচিংবশীংনা শোকহল্লবা মীওইশীং অমসুং অচৌবা এক্সিদেন্ট অমসুং রাইওটনচিংবনা শোকহল্লবশীংদা খুদক্কী ওইবা মতেং পীবদা শিজিন্নৈ। মসিগীসু মথক্তা, PMNRFনা য়াম্না লায়রবা পেসেন্টশীংদা শাথীবা লায়নাবু সরকারগী/PMNRFগী এমপেনেল তৌরবা হোস্পিটালশীংদা মখোয়গী চাদিং হন্থহন্নবগীদমক মতেং পাংই। শেল পীবসি প্রাইম মিনিষ্টরগী এপ্রুভেল য়াউরগা পীগনি।

এপ্লিকান্টশীংনা শেলগী মতেং ফংনবগীদমক প্রাইম মিনিষ্টরদাএপ্লিকেসন ফোর্ম অমা খুত্থাংদা এপ্লাই তৌবা তাই। অনা লাইয়েংগীদমক শেলগী মতেং পাম্লিবশীংনা পেসেন্ট অদুগী পাসপোর্ট সাইজ ফোটোগ্রাফ অনি (অমনা এপ্লিকেসনদা নপকনি অদুগা অমদুনা এপ্লিকেসন্দুগা পুন্না পিন্না ফাজিনগনি), লৈফমগী প্রমাণ ওইবা কোপি, নারিবা লায়না মখলদু তাকপা ওরিজিনেল মেদিকেল সর্টিফিকেট অমসুং চংগদবা চাউরাকপা শেনফম অমসুং নুপী/নুপাদুগী ইনকম সর্টিফিকেট কোপি অমা হাপকনি। এপ্লিকেসন অদু ফংলবা মতুংদা মদু খন্নগনি অমসুং প্রাইম মিনিষ্টরনা PMNRFগী মাংজৌনবা কমিটমেন্টশীং খল্লগা মহাক্কী অপাম্বদা শেল থাদোক্কনি।

হেলথ মিনিষ্টরস দিস্ক্রিসনরি গ্রান্ট (HMDG)

চহি অমদা লুপা 1,00,000/গী মখাদা লৈবা শাথীবা লায়নানা নারবা অনাবশীং অমদি সরকারগী হোস্পিতালশীং/ ইনষ্টিট্যুসনশীংদা লাইয়েংলিবা লায়রবা পেসেন্টশীংদা মখোয়গী চাদিং হন্থহন্নবা অমদি করিগুম্বা লেম্না পীবা মেদিকেল ফেসিলিটিশীং লৈত্রবদি HMDGগী মখাদা শেলগী মতেং পী।

গ্রান্টশীং পীনবগী থম্লিবা ক্রাইটেরিয়া

অসিগুম্বা গ্রান্টশীং পীনবগী থম্লিবা পাক-চাউবা ক্রাইটেরিয়া অদুদি মখাগীসিনি:

 • হান্ননা চাদিং তৌখ্রবা শেনফমদি রিইম্বর্সমেন্ট তৌবগী অয়াবা পীদে।
 • হঞ্জিন্না চাদিং তৌগদবা শাংনা য়েংগদবা লাইয়েংগীদি অয়াবা পীদে।
 • শেল য়াম্না চংলোইদবা কমন ওইবা মওংগী লাইয়েংগীদি শেলগী মতেং পীরোই।
 • নেসনেল টি.বি. কন্ত্রোল প্রোগ্রামগী মখাদা লেম্না ফংলিবা টি.বি.গী লাইয়েংগীদি শেলগী মতেং পীরোই।
 • প্রাইভেট হোস্পিটালশীংদা লাইয়েংলিবা কেসকীদি খন্নরোই।
 • সেন্ট্রেল অমসুং ষ্টেট গবর্নমেন্টকী কর্মচারিশীংদি রুলগী মখাদা গ্রান্ট পীরোই।
 • চহিগী ওইনা ফেমিলি ইনকম লুপা 1.00,000/ - নত্ত্রগা মসিগী মখাদা লৈবশীংখক্তমক হেলথ মিনিষ্টরস দিস্ক্রিসনরি গ্রান্ট (HMDG) লৌনবগীদমক ইলিজিবল ওইগনি।

শেলগী মতেং পাংনবগী লিমিটশীংদি মখাগীসিনি:

 • করিগুম্বা লাইয়েংবগীদমক চংগদবা শেনফম অদু লুপা 1, 00,000/- ফাউবগী মনুংদা ওইরবদি লুপা 50, 000/-।
 • করিগুম্বা লাইয়েংবগীদমক চংগদবা শেনফম অদু লুপা 1,00,000/-গী মথক অমসুং লুপা 1,50,000/- ফাউবগী মনুংদা ওইরবদি লুপা 75,000/-।
 • করিগুম্বা লাইয়েংবগীদমক চংগদবা শেনফম অদু লুপা 1, 50,000/-গী মথক ওইরবদি লুপা 1, 00,000/-।

এপ্লিকেসন প্রোসেস

HMDGগী মখাদা শেলগী মতেং ফংনবগীদমক, পেসেন্ট অদুনা মখাগীসি সবমিট তৌবা তাই:

 • লাইয়েংলিবা দোক্টর/HODনা প্রেস্ক্রাইব তৌরবা প্রোফোর্মা এপ্লিকেসন অদুগী কোপি অমদা মেন্সিল্লবা মতুংদা পেসেন্ট অদুনা লাইয়েংলিবা হোস্পিতাল অদুগি মেদিকেল সুপরিন্টেন্দেন্ট অদুনা কাউন্টরসাইন তৌরবা মতুংদা মিনিষ্ট্রি ওফ হেলথ এন্দ ফেমিলি ৱেলফেয়রদা পীশিনগদবনি।
 • এপ্লিকান্ট অদুগী শিনফম অমসুং মহাক্কী ফেমিলি মেম্বরশীংগি ওইবা সোর্স পুম্নমক্তগী লাকপা থাগী/চহিগী ইনকম তাকপা BDO/ টেহশিলদার/ কলেক্টর /SDM (সর্টিফিকেট পীরিবা মীওই অদুগী অশাংবা মমিং, ফম, টেলিফোন নম্বর অমসুং মপুং ফাবা ওফিসিএল এদ্রেস অদু পনবা) না পীবা ওরিজিনেল ওইবা সর্টিফিকেট কোপি অমা।
 • রেসন কার্দকী কোপি।

অহেনবা অকুপ্পা মরোলগিদমক্তা, কন্টেক্ট তৌবীয়ু দাইরেক্টর (গ্রান্টস), মিনিষ্ট্রি ওফ হেলথ এন্দ ফেমিলি ৱেলফেয়র নিরমন ভাবন, নিয়ু দিল্লি - 110 011 টেলিফোন : 23063481/23061731

রাষ্ট্রিয় আরোগ্যা নিধি (RAN)

মতম মতমগী ওইনা তাক্লিবা লায়রবগী পনখৈ মখাদা লৈবা, হার্ট, লিভর, কিদনি অমসুং কেন্সর লায়না অসিনচিংবনা শিবা য়ানা নারবা মীওইশীংনা সুপর স্পেসিএলিটি গবর্ণমেন্ট হোস্পিটালশীং / ইনষ্টিট্যুটশীং নত্ত্রগা অতোপ্পা গবর্ণমেন্টগী হোস্পিটালশীংদা লাইয়েংনবগীদমক শেলগী মতেং পীনবা RAN অসি ইং 1997দা লিংখৎখি। অসিগুম্বা পেসেন্টশীং অসিদা পীবা শেলগী মতেং অসি ‘অমুক্তগী ওইবা গ্রান্ট’গি মওংদা মহাক্না লাইয়েংলিবা হোস্পিটাল অদুগী মেদিকেল সুপরিন্টেন্দেন্টতা পী।

সেন্ট্রেল গবর্ণমেন্ট হোস্পিটাল/ইনষ্টিট্যুসন 12দা রিভোল্বিং ফন্দশীং (Revolving Funds) শেম্মী অমসুং লুপা লাখ 50গী ওইবা ফন্দ অমা শেলগী মতেং পীনবগীদমক থম্মী। মসিগী মতুংইন্না হৌজিক্তি লুপা লাখ 5গী মথক্তা পীগদবা শেলগী মতেংখক্তদা মিনিষ্ট্রি ওফ হেলথ এন্দ ফেমিলি ৱেলফেয়র, গবর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়াদা থাবা মথৌ তাই।

মতম তাংনা লৈরবা শীবা য়ানা নারবা অনাবাশীংগিদমক মসিনা শেলগী মতেং পীবা য়াবগী ইলিজিবল ওইরে হায়না লৌরবদি লায়রবা পেসেন্ট অদু খুদক্তা হোস্পিতাল/ইনষ্টিট্যুসন অদুনা স্কিম অসিগী মখাদা অনা-লাইয়েং হৌবা মসিনা ঙমহনগনি। মসিনা লাইয়েংবগী প্রোসিদ্যুওরদা থেংথবা লৈহনবদগী চহিদা পেসেন্ট লিশিং কয়াদা কান্নবা পীগনি।

RAN–হেলথ মিনিষ্টরস কেন্সর পেসেন্ট ফন্দ (HMCPF)

হেলথ মিনিষ্টরস কেন্সর পেসেন্ট ফন্দগী (HMCPF) মখাদা লৈরিবা ক্রাইটেরিয়া অদুদি মখাগীসিনি:

 • লায়রবগী পনখৈ মখাদা লৈবা কেন্সরনা নারবা অমসুং রিজনেল কেন্সর সেন্টর 27অসিদা লাইয়েংলিবা অনাবশীংদা শেলগী মতেং পীরি।
 • লুপা লাখ 1,00,000/- ফাউবগী মনুংদা লৈবা (লুপা লাখ 1.00 খক্তা) শেলগী মতেংগীদমক্তদি মরি লৈনবা ইনষ্টিট্যুট/ হোস্পিটাল অদুনা মখোয়দা থম্লিবা রিভোল্বিং ফন্দদগী পীগনি। লিমিট অসিগী মথক্তা লৈবা শেলগী মতেংগীদমক্তদি হোস্পিটালশীংনা সেন্ত্রেল ফন্দদগী পীবিনবা রিফর তৌগনি।

লায়রবা পেসেন্টশীংদা শেলগী মতেং পীনবগীদমক মখাদা পীরিবা ক্রাইটেরিয়া অসি চপ চানা শেমদুনা থম্লে:

 • এপ্লিকান্ট অদুনা লাইয়েংলিবা দোক্টর/HODনা মেন্সিল্লবা অমসুং পেসেন্ট অদুনা লাইয়েংলিবা হোস্পিতাল অদুগি মেদিকেল সুপরিন্টেন্দেন্ট (সরকারগী হোস্পিতাল) অদুনা কাউন্টরসাইন তৌরবা প্রেস্ক্রাইব তৌরবা প্রোফোর্মা অদু BDO/ টেহশিলদার/কলেক্টর /SDMনা পীবা ওরিজিনেল ওইবা ইনকম সর্টিফিকেট অমগা লোয়ননা পীশিনগদবনি। BPL এপ্লিকান্টশীংগী ইমুংগী মেম্বরশীংগী অকুপ্পা মরোলগী ওইনদি এটেষ্ট তৌরবা রেসন কার্দকী কোপিনা ওইবা য়াই।
 • দাইরেক্টোরেট জেনেরেল ওফ হেলথ সর্ভিসেস (Dte.GHS)না তেক্নিকেল ওইনা প্রোপোজেল অদু নৈনৈ অমসুং ইলিজিবল ওইবা পেসেন্ট অদুদা শেলগী মতেং পীনবগী অয়াবা মরি লৈনবা ওথোরিটিদগী লৌই। এদমিসিবল ওইবা এমাউন্ট অদুগী চেক অমা হোস্পিটাল অদুদা পী অমসুং মখোয়না মিনিষ্ট্রিদা য়ুটিলাইজেসন সর্টিফিকেট পীবা মথৌ তাই।

HMCPFগী মখাদা শেলগী মতেং ফংনবগীদমক পেসেন্ট অদুনা মখাগীশীং অসি সবমিট তৌবা তাই:

 1. লাইয়েংলিবা দোক্টরনা সাইন তৌরবা অমসুং সরকারগী হোস্পিটাল/ইনষ্টিট্যুট/রিজনেল কেন্সর সেন্টরগী মেদিকেল সুপরিন্টেন্দেন্ট অদুনা কাউন্টরসাইন তৌরবা প্রেস্ক্রাইব তৌরবা প্রোফোমাদা পীবা এপ্লিকেসন ফোর্ম।
 2. ইনকম সর্টিফিকেটকী কোপি।
 3. রেসন কার্দকী কোপি অমা।
 4. RCC 27দা রিভোল্বিং ফন্দশীং শেম্মী অমসুং মখোয়না লুপা লাখ 50গী ওইবা ফন্দ অমা, কেস অমমমদা শেলগী মতেং লুপা লাখ 5 ফাউবা পীননবা থম্মী।
 5. লুপা লাখ 5 মথক্তা লৈবা লাইয়েংগীদমক্তি ফন্দশীং পীবীনবা মিনিষ্ট্রি ওফ হেলথ এন্দ ফেমিলি ৱেলফেয়র, গবর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়াদা রিফর তৌগনি।

সোর্স: মিনিষ্ট্রি ওফ হেলথ এন্দ ফেমিলি ৱেলফেয়র

মরি লৈনবা রিসোর্সশীং

 1. এপ্লিকেসন ফোর্ম ফোর ফাইনান্সিএল এসিষ্টেন্স অন্দর রাষ্ট্রিয় আরোগ্যা নিধি এন্দ হেলথ মিনিষ্টরস দিস্ক্রিসনরি গ্রান্ট (HMDG)
 2. FAQs ওন RAN

অকোনবা শেমদোকখিবা : 10/23/2019© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate