অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ইনখৎলকপা মতম

ইনখৎলকপা মীওইগী হকশেল

ৱার্ল্ড হেলথ ওর্গানাইজেসন (WHO)না ইনখৎলকপা মতম অসি চহিগী ওইনা (চহি 10 অমসুং 19 ফাউবা ওইরিবা) অমসুং অখন্নবা অহোংবশীংগা লোয়নবা পুন্সিগী তাংকক অমা ওইনা মশক তাক্লি। অহোংবশীং অদুদি মখাগী অসিনি:

 • খোংজেল য়াংবা ফিজিকেল গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্ট
 • মতম অমত্তদদি নত্তবা ফিজিকেল, সোসিএল অমসুং সাইকোলোজিকেলগী মেচ্যুরিতি
 • সেক্সুএল মেচ্যুরিটি অমসুং সেক্সুএল এক্টিভিটি
 • এক্সপরিমেন্টেসন
 • এদল্ট মেন্টেল প্রোসেস অমসুং এদল্ট আইদেন্টিটি লৈরকপা
 • অপুনবা সোসিও-ইকোনোমিক্কী মখাপোনবদগী মনিংতম্বা ওইরকপা

ভারত্তা 22.5% দি ইনখৎলক্লিবা মীওইশীংনি। ইনখৎলকপা মতমদা নুপীমচাশীংগী মতোন লোম্বা গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্ট লৈ অমদি মসিনা নাকোইননা অঙাং য়াউরকপদা ঈথীল পী। ইনখৎলক্লিবা অঙাংশীংদি মায়কৈ কয়াগী ফিভমদা লৈ অমসুং মখোয়গী মায়কৈ কয়াগী ওইবা হকশেলগী মথৌ তাবশিং লৈ। ইনখৎলক্লিবা মীওইশীংদি এনর্জি য়াম্না লৈ, মশক থোকপা মতিং অমসুং অনৌবা ৱাখলশীং চেল্লি। চহি মতাং অসিদা শীবগী চাং অসি নেম্লবসু মখোয়বু হকশেল শোকহনবা অমসুং ন্যুত্রিসন ৱাৎপা থোকহল্লকপা য়াবা মখল মখা কয়াগী হকশেল অমসুং ন্যুত্রিসনগী সমস্যাশীং লৈ।

মরুওইবা ৱাফমশীং

 • ইনখৎলকপা মতম হায়বসি মীওইবনা মপুং-মরৈ ফারকপগী খ্বাইদগী য়াংবা তাংককশীংগী মনুংদা অমনি।
 • সাইকোলোজিকেল মেচ্যুরিটিগী মমাংদা বাইওলোজিকেল মেচ্যুরিটিনা হান্না লাকই।
 • ইনখৎলকপা মতমদা থোক্লিবা অহোংবশীং অদুবু মীওই মশাগী অমসুং অকোয়রোনগী ওইবা কেরেক্টরিষ্টিক্স অনিমক্না ঈথীল পী।
 • হেন্না নহা ওইরিবা ইনখৎলক্লিবা মীওইশীংনা মখোয়গী কেপাসিটিশীং অদু লেপ্তনা ৱাংখৎলক্লিবা মরম্না হেন্না শোকহন্নিংঙাই (vulnerable) ওই অমসুং মখোয়গী ইমুং-মনুংগী অফা অপুনদগী মপান থোকপা পাম্লকই।
 • ইনখৎলকপগী অহোংবশীং অসিনা ইনখৎলক্লিবশীংদতা নত্তনা মখোয়গী পুন্সিদা হকশেলগী ফল লৈহল্লি।
 • ইনখৎলকপগী অকক্নবা মওং-মতৌ অমসুং মরুওইবনা হকশেলগী পোলিসি অমসুং প্রোগ্রামশীংদা তশেংবা অমসুং অকক্নবা থৌদাং লৌবা ঙমহল্লি।

অচৌবা অওনবা হায়বসি অচৌবা শিংনবা অমনি

চহি 10 অমসুং 16কী মনুংদা হৌবা প্যুবর্টি (Puberty) হায়বসি অঙাংদগী মপুং-মরৈ ফারবরোমদা চংশিল্লকপা লেপ্তবা থৌওং অমনি। মীওই খুদিংমক্না তোঙান-তোঙানবা মতমদা অহোংবা লাকপা হৌই। মখোয়দুগী মনুংদা হকচাং, লমচৎ-শাজৎ অমসুং পুন্সি মহিংদা লাকপা অহোংবশীং অসিসু অমনি।

থৌওং অসিগী মনুংদা থোকপা অহোংবশীংদি মখাগী অসিনি।

 • পাম্বোম, খোং, নিং অমসুং থবাক চাউবা হেনগৎলকই। হকচাং অদুনা হকচাংবু কমদৌনা চাউখৎকদগে অমসুং অহোংবা লাক্কদগে তাকপা অখন্নবা কেমিকেল মেসেঞ্জরশীং ওইরিবা হোর্মোন পুথোক্লকই।
 • হকচাংগী সেক্সুএল ওর্গানশীং চাউবা হেনগৎলকই অমসুং হোর্মোনশীং পুথোকপা হৌরকই।
 • উনশা অসি হেন্না থাউ চেল্লি।
 • শেগ্রাক, খোং, পাম্বোম অমসুং ফিনুংগী হকচাং মফমদা শম হৌরকই।

মমা মপাশীংগা লোন্দিন্ননা লৈবা

ইনখৎলকপা হায়বসি নহা ওইরিবশীং অমসুং মখোয়গী মমা-মপাশীংগা লোন্দিন্ননা লৈমিন্নবদা অরুবা তাংকক অমনি। ‘নহা’ না নিংশীংগদবা অমসুং পাংথোক্নবা খংজিনগদবা পোইন্ট খরদি মখাগী অসিনি।:

 • ইমুং-মনুংবু থাজবা।
 • মমা-মপাগী থাজবা অমসুং ভেল্যুশীং খংবা।
 • মমা-মপাশীংনা মখোয়গী মচাশীংগী খ্বাইদগী হেন্না ফগদবদু পাম্মী হায়বা নিংশীংবা।
 • মমা-মপাশীংদা পুকচেল শেংবা অমসুং অরোন-অথুপ লৈতবা।
 • মমা-মপাশীংবু লুনা তৌবা অমসুং ইকাইখুম্নবা।

ইনখৎলকপশীংদা হকশেলগী সমস্যা

 • মেন্টেল হেলথ – অঙাং ওইবগী অথেংবা মতম অমসুং ইনখৎলকপগী অঙনবা শরুক্তা মেন্টেল হেলথকী সমস্যা কয়া থোরকই। কমন ওইবা মেন্টেল হেলথকী সমস্যাশীংগী মনুংদা লমচৎ-শাজৎ হোংলকপা, লৈতাদবা, ৱাখল নুংঙাইতবা অমসুং চাবদা চাং নাইদবা অমসুং অতোপ্পা রিস্ক লৈবা লমচৎ-শাজৎশীং হায়বদি সেক্সুএল বিহেবিঅর, পোৎ-চৈ শিজিন্নবা অমসুং হিংসাগী বিহেবিঅর অসিসু মনুং চল্লি।
 • হিংসা অমসুং অশোক-অপনশীং – অশোক-অপনশীং অসি ইনখৎলকপা মীওইশীংগী মরক্তা অশি-অনা অমসুং মঙম শান্দবা থোকহন্নবগী মরুওইবা মরমনি। ফুন-চৈনবনা অশোক-অপন কয়া থোকহনবা য়াই অমসুং মসি চান-থক্নবা লান্না শিজিন্নবা অমসুং প্রোব্লেম বিহেবিঅরশীংগা লোয়নবা য়াই। খৎন-চৈনবা হায়বসি ইনখৎলক্লিবা নুপামচাশীং অমসুং নুপীমচাশীংগী মরক্তা হেন্না থোকই। খুদম ওইনা নহা ওইরিবা ইনখৎলক্লিবশীংদা অনা-লাইয়েংগী মথৌ তাবা শাথীবা অশোক-অপনশীং অসি তোইনা থোকই।
 • থক্ন-চানবা শিজিন্নবা – য়ু শিজিন্নবা হায়বসিনা ইনখৎলকপশীংদা অশোক-অপন, হিংসা, চেক্সিন-থৌরাং লৌখত্তনা হকতিন্নবা অমসুং স্যুসাইদ তৌগে তৌহনবদা মতেং পী। নহা ওইরিবশীংদা মসিনা লৌনগনবা লায়না লাকহনবদা থৌদাং লৌই। মৈখু থোকপা অমদি থোক্তবা হিদাক মনা শিজিন্নবনা নিকোটিন এদিক্সন লৈহন্দুনা নহা ওইরিঙৈদা হিদাক মনা চাং নাইনা শীজিন্নবা থোকহল্লি।
 • ন্যুত্রিসন – অঙনবা মতমদা ক্রোনিক মালন্যুত্রিসন লৈখিবনা চাউজন থীহনবা অমসুং হকশেল অমসুং সমাজগী ওইবা ফল কয়া পুন্সিদা থোকহল্লি। ইনখৎলক্লিবা নুপীমচাশীংদা এনেমিয়া হায়বসি মরুওইবা ন্যুত্রিসনেল প্রোব্লেম অমনি। লৈবাক খরদদি লুম্বা য়ৌদবা অমসুং লুম্বা হেনবা অসি মতম অমত্তদা থোকপা থৌওং অমনি। হকশেল ফরোইদবা চিঞ্জাক, লেং-ওত্তবা, য়ু অমসুং অতোপ্পা থক্ন-চানবা শিজিন্নবা অমসুং তুম্বা চাং নাইদবা অসি ইনখৎলক্লিবশীংদা থোকপা হকশেল শোকহনবা থৌওংশিংনি।
 • সেক্সুএল অমসুং রিপ্রদক্টিভকী হকশেল – চেক্সিন থৌরাং লৌদনা হকতিন্নবনা হক্তিন্নবদগী লৌনরকপা লায়নাদগী হৌদুনা পামদনা অঙাং ওইবা, অঙাং ঙন্না পোকপা নত্ত্রগা শাফবা মওংদা নত্তবা অঙাং য়ৈথনবগী থৌওংশীং থোকহনবা য়াই। নহা ওইরিবশীংদা হক্তিন্নবা হৌবগী চহি অসিগা HIV পকহল্লকপা অসিগা য়াম্না মরি লৈনৈ।

বেসিক ওইবা হকচাংগী চেক্সিন-থৌরাং

হকচাং অসি ফজনা চেক্সিন্না থম্নবগী মথৌ তাবা অচম্বা অমসুং বেসিক ওইবা থবক খরা মখাদা পীরি।

 • মপুং-মরৈ ফারকপা মতমদা মীওই অমনা হুমাং থোক্লকপগী চাংসু হেল্লি। ইরুজবনা উনশাবু শেংনা থম্বা অমসুং হকচাংবু মনম চেলহনবদগী ঙাকথোক্কনি।
 • য়া তিন চাবদগী (কেভিটিশীং) ঙাকথোক্নবা অমসুং স্বর মনম নমথীদনবা নোংমদা য়ামদ্রবদা অনিরক্তি য়া শেংগদবনি।
 • থাউগী গ্ল্যান্ডশীংনা সেবম (sebum) য়াম্না পুথোকপনা (থাউগী সবষ্টেন্স অমা) মরম ওইদুনা, উরিং থোক্লকপা য়াই। ইনখৎলকপা মতমদা উরিং থোক্লকপসি নোর্মেলনি অমসুং মখোয়দু মপুং ফানা কোকহনবদি ঙম্লোই। উনশাবু তরু-তনান্না থম্বা হায়বসি খ্বাইদগী ফবা পাম্বৈনি।
 • মচি চেনবা চিঞ্জাক অসি য়াম্না মথৌ তাই। অথুম্বা অমসুং অকংবা চিঞ্জাকশীং য়াম্না চাবা তোক্কদবনি।
 • অফবা হকশেলগীদমক অফবা ৱাখল লৈবা মথৌ তাবা মরম্না পোজিটিভ ওইনা খনবা তমগদবনি।

মরি লৈনবা রিসোর্সশীং

 1. এ ষ্ট্রাটেজিক এপ্রোচ তু রিপ্রদক্টিভ, মেটরনেল, ন্যুবোর্ন, চাইল্ড এন্ড এদোলসেন্ট হেলথ (RMNCH+A) ইন ইন্দিয়া
 2. এনেমিয়া ফেক্টস – হেন্দআউট ফোর এদোলসেন্ট বোয়জ এন্ড গর্লস (10-19 ইয়ারস)

অকোনবা শেমদোকখিবা : 11/8/2019© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate