অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

এন্টি নেটেল চেক-অপকী চেকলিষ্ট

এন্তি নেতেল চেক-অপশীংগী (ANC) মরুওইবা

এন্তিনেতেল কেয়র হায়বসি মমা অমসুং ফিতস অদু ফনা লৈরিব্রা হায়বদু খংদোক্নবা অমসুং ফিতেল গ্রোথকী প্রোগ্রেস মোনিতর তৌনবা মবুক কংলিঙৈদা নুপীশীংদা পাংথোকপা সিষ্টেমেতিক সুপরভিজননি। মওং চুম্বা এন্তিনেতেল চেক-অপ অমনা মমাদা মথৌ তাবা কেয়র পী অমসুং এনেমিয়া, প্রি-এক্লাম্পসিয়া অমসুং হায়পরটেন্সননচিংবা মীরোল্লিঙৈদা মমাদা কমপ্লিকেসনশীং লৈবা অমসুং ফিটস অদু তপ্না/মতিক চাদনা চাউখৎপদু খংদোকপদা মতেং পাংই। এন্তিনেতেল কেয়রনা মখাতাবা লাইয়েংগীদমক চুনবা ফেসিলিটি অমদা রিফর তৌদুনা কমপ্লিকেসনশীং অদু মতম চানা মেনেজ তৌবা ঙমহল্লি। মসিনা অঙাং পোকপগী প্লান অমা শেম-শাবা অমসুং দেলিভরিগী ফেসিলিটি অদু খংদোকপা অমসুং কমপ্লিকেসন লৈরক্লগনা রিফর তৌনবগী তঞ্জা পী।

এন্তি নেতেল চেক-অপশীংগী সেদ্যুল

মীরোনবী নুপী খুদিংমক্না য়ামদ্রবদা এন্তিনেতেল চেক-অপ মরিদি মথৌ তাই। মসি তঙাইফদবা মশিংদুনি অমসুং নুপী অদুগী কন্দিসন অমসুং মথৌ তাবগী মতুংইন্না হেন্না ভিজিট তৌরিবমখৈ ফৈ হায়বসি খংজিনগদবনি। এন্তিনেতেল ভিজিটশীংগীদমক সজেষ্ট তৌরিবা সেদ্যুল অদুদি মখাগীসিনি।

 • অহানবা ভিজিট/রেজিষ্ট্রেসনগী তাইমিং - মীরোনবী নুপী অমগী ANCগী অহানবা ভিজিট নত্ত্রগা রেজিষ্ট্রেসন অদু মহাক্না মীরোল্লে হায়না হেক চিংনবগা পাংথোক্কদবনি। অঙাং পোকপা য়ারিবা চহিগী গ্রুপ্তা লৈবা নুপী খুদিংমক মখোয় মশানা মীরোল্লে হায়না থাজরবদি মহাক্কী হেলথ প্রোভাইদর অদুগী মনাক্তা চৎনবা পুক্নিং থৌগৎকদবনি। য়াম্না ফবদি, অহানবা ভিজিট অদু চয়োল 12গী মনুংদা পাংথোকপনি।
 • অনিশুবা ভিজিট – চয়োল 14 অমসুং 26কী মরক্তা
 • অহুমশুবা ভিজিট – চয়োল 28 অমসুং 34গী মরক্তা
 • মরিশুবা ভিজিট – চয়োল 36 অমসুং তর্মগী মরক্তা

এন্টি নেতেল চেক-অপকী কম্পোনেন্টশীং

হিষ্টরি লৌবা

নুপী অদুগী অকুপ্পা হিষ্টরি অদু লৌবা মথৌ তাই:

 • মীরোনবা অদু কনফার্ম তৌবা (অহানবা ভিজিট খক)।
 • মমাংগী মীরোনবদা কমপ্লিকেসনশীং লৈখিব্রা খংদোকপা।
 • হৌজিক্কী মীরোনবসিদা কমপ্লিকেট ওইহল্লকপা য়াবা ওবষ্টেত্রিক কন্দিসনশীং নত্ত্রগা মেদিকেল/সর্জিকেল অমহেক্তা খংদোকপা।
 • এস্পেক্টেদ দেট ওফ দেলিভরি হোৎপা য়ানবা থাগী খোংকাপকী হিষ্টরি।
 • মঙোন্দা ওনিংবা ফাউবা অমসুং ওবা/থবাক চাকপা/ খোংহাম্বা য়াদবা / মপান থোকপা হেনবগী মতাংদা হংবা।
 • কমপ্লিকেসনশীং অসি তাকপা লাইওংশীংগী মতাংদা হংবা:
  • লাইহৌ
  • লেপ্পা লৈতনা ওবা
  • এবনোর্মেল ওইনা ভজাইনেল দিসচার্জ/ হাক্কচবা লৈবা
  • মিহুন চোংবা, থুনা চোকথগনবা
  • পোত্থাবা মতমদা/ খরা লেংবদা শ্বর হোনবা ৱাবা
  • হকচাংদা পোমথোকপা, মায় পোমখৎপা
  • কোক শাথীনা চিকপা অমসুং মশেল মরাং উবা
  • য়ুংগী চাং য়ামদনা থোকপা অমসুং মপান থোকপদা শাবা ফাউবা
  • ভজাইনেল ব্লিদিং
  • ফিতেল মুভমেন্ট হন্থরকপা নত্ত্রগা লৈতবা
  • ভজাইনাদা ঈশীংগুম্বা মহি লিক ওইবা (P/V)
 • মহাক্কী মমাংদা লৈখিবা প্রেগনেন্সিশীং নত্ত্রগা ওবষ্টেত্রিক হিষ্টরিগী মতাংদা হংবা
  • মমাংদা লৈখিবা প্রেগনেন্সি মশীং হংবা। মখোয় অদু লোইনমক হিংনা পোকখিব্রা কনফার্ম তৌবা অমসুং শিনা পোকপা, এবোর্সন নত্ত্রগা অঙাং অমহেক্তা শিখিব্রা খংদোকপা।
  • থৌদোক খুদিংমক্কী তারিখ অমসুং ফল অদু অঙাংগী অরুম্বগা, করিগুম্বা খংলবদি লোয়ননা খংদোকপা। করিগুম্বা ওন্ন-তৈনবা পেরিনেতেল (অঙাং পোক্ত্রিঙৈ মমাংগী নুমিৎ 7নি অমসুং অঙাং পোক্লবা মতুং নুমিৎ 28গী মরক্তা লৈবা মতম) আউটকম লৈখিব্রা খংদোকপা।
  • ওবষ্টেত্রিক কমপ্লিকেসনশীং অমসুং মমাংগী প্রেগনেন্সিশীংগী মতাংদা ইনফোর্মেসন লৌবা – রিকরেন্ট ওইবা অঙনবা এবোর্সন/ পোষ্ট-এবোর্সন কমপ্লিকেসনশীং / হায়পরটেন্সন, প্রি-এক্লাম্পসিয়া নত্ত্রগা এক্লাম্পসিয়া / এন্তি-পার্তম হেমোরেজ (APH) / ব্রিচ নত্ত্রগা ত্রান্সভর্স প্রেজেন্টেসন/ দিষ্টোসিয়া/ পেরিনিএল ইঞ্জুরিশিং/ তৎপশীং/ দেলিভরিগী মতুংদা ঈ কা হেন্না চৎপশীং/ প্যুওরপেরেল সেপসিস য়াউনা ওবষ্ট্রক্টেদ লেবর।
  • নুপী অদুদা ওবষ্টেত্রিকেল ওপরেসনশীং (সিজরিয়ান সেক্সনশীং/ ইনষ্ট্রুমেন্টেল দেলিভরি/ ভজাইনেল নত্ত্রগা ব্রিচ দেলিভরি/ নাউফম অদু মেন্যুএল ওইনা লৌথোকপা) লৈখিব্রা খংদোকপা।
  • ঈ কাপখিবগী হিষ্টরি অমা খংদোকপা।
 • হৌজিক্কী সিষ্টেমেটিক ওইবা অনাবা/ মমাংদা লৈখিবা অনাবগী হিষ্টরি
 • ব্লদ প্রেসর ৱাংবা (হায়পরটেন্সন)
 • দাইএবেটিস
 • লেং-ওৎপদা শ্বর হোনবা ৱাবা, মিহুন চোংবা (হার্তকী লায়না)
 • ক্রোনিক ওইবা লোক খুবা, লোক্তা ঈ য়াউবা, লাইহৌ কুইথনা হৌবা (ত্যুবরক্যুলোসিস)
 • ঈশীং মরিগা মরি লৈনবা লায়না
 • মসল চিংবা (এপিলেপসি)
 • শ্বর হোনবা ৱাবা নত্ত্রগা এজমাগী লায়না
 • জোন্দিস
 • মেলেরিয়া
 • অতোপ্পা অনাবশীং খুদম ওইনা, রিপ্রদক্টিভ ত্রেক্ট ইনফেক্সন (RTI), সেক্সুএল্লি ত্রান্সমিটেদ ইনফেক্সন (STI) অমসুন HIV/AIDS। সিষ্টেমিক ওইবা অনাবগী ফেমিলি হিষ্টরি।
 • হৈনবী শেম্বা নত্ত্রগা মাং-তাক্নিংঙাই ওইবা পোৎশকশীং– চাবগী নত্ত্রগা হিদাক মনা থকপা অমসুং / নত্ত্রগা য়ু থকপ্রা হায়বগী হিষ্টরি।

ফিজিকেল একজামিনেসন

জেনেরেল একজামিনেসন

 • পালর
 • মিহুন
 • শ্বর হোনবগী রেট
 • জোন্দিস
 • এদিমা
 • ব্লদ প্রেসর
 • অরুম্বা
 • মখোমগী একজামিনেসন

এবদোমেনগী একজামিনেসন

 • ফন্দেলগী অৱাংবা ওনবা
 • ফিটেলনা লৈবা অমসুং ফন্দেল পালপেসন, লেটরেল পালপেসন অমসুং পেলভিক গ্রিপশীং খংদোকপা
 • ফিতেলগী হার্ট সাউন্দশীং তাবা
 • এবদোমেনদা দাগ/ মরি লৈনবা ফাইন্দিং অমহেক্তা য়েংশিনবা।

লেবোরেটরি ইনভেষ্টিগেসনশীং

 • য়ুরিন প্রেগনেন্সি টেষ্ট
 • হেমোগ্লোবিনগী চাং অমসুং Rh ফেক্টর য়াউনা ব্লদ গ্রুপকী ব্লদ ইনভেষ্টিগেসন
 • সুগর অমসুং প্রোতিনশীং লৈবগী এসেস তৌনবা য়ুরিন টেষ্ট
 • মেলেরিয়া অমসুং সিফিলিসগী রেপিদ টেষ্ট

ইন্টরভেন্সনশীং

 • IFA লৌবগী মরুওইবশীং অমসুং এনেমিয়াগী লোয়নবা খুদোংথীবশীংগী মতাংদা কাউন্সেলিং তৌবগা লোয়ননা আইরন ফোলিক এসিদকী (IFA) সপ্লিমেন্টেসন।
 • TT ইঞ্জেক্সন কাপ্পা – মেটরনেল অমসুং নিওনেতেল টেতানস (নৌনা পোকপা অঙাংগী টেতানস) থীংনবা TT ইঞ্জেক্সনগী দোজ অনি।

মাইক্রো-বার্থ প্লানিং অমসুং কাউন্সেলিং

 • মীরোনবী নুপীগী রেজিষ্ট্রেসন অমসুং মেটরনেল অমসুং চাইল্ড প্রোটেক্সন কার্দ অমসুং JSY কার্দ/ বিলো পোভর্টি লাইন (BPL) সর্টিফিকেটশীং/ রেকোর্দ অমা থম্নবগী মথৌ তাবা প্রমাণশীং নত্ত্রগা সর্টিফিকেটশীং মেন্সিনবা
 • এন্তিনেতেল ভিজিটশীংগী তারিখশীং, TT ইঞ্জেক্সনশীংগী সেদ্যুলশীং, এক্সপেক্টেদ দেট ওফ দেলিভরিগী মতাংদা নুপী অদুদা খংহনবা।
 • দেলিভরি তৌগদবা মফম অমসুং দেলিভরি অদু পাংথোক্কদবা মীওই অদু মশক খংদোকপা।
 • রিফরেল ফেসিলিটি অমা অমসুং রিফরেলগী মওং অদু মশক খংদোকপা।

সোর্স: গাইদবুক ফোর এনহান্সিং পর্ফোমেন্স ওফ মল্টি-পর্পোজ ৱার্কর (ফিমেল)

মরি লৈনবা রিসোর্সশীং

 1. গাইদলাইন্স ফোর এন্টিনেতেল কেয়র এন্ড স্কিল এটেন্দেন্স এট বর্থ বাই ANMs/LHVs/SNs
 2. .

অকোনবা শেমদোকখিবা : 10/23/2019© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate