অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

সেন্ত্রেল সেক্টর স্কিম ফোর রিহেবিলিটেসন ওফ বোন্দেদ লেবরর -2016

সেন্ত্রেল সেক্টর স্কিম ফোর রিহেবিলিটেসন ওফ বোন্দেদ লেবরর -2016

ভারত্তা লৈবা বোন্দেদ লেবর সিষ্টেম অসি ইমপ্লোয়র অমসুং ইমপ্লোয়িগী মরক্তা লৈনবা অশাংবা মতমগী ওইবা মরি অদুনা, শেন্থং নত্ত্রগা সমাজগী তঙাইফদনা তৌফম থোকপা (social obligation) অমগী খুত্থাংদা হেন্না কনশিনহন্দুনা মশক তাকই, অমসুং জাত/ বিজাতকী মরিনা তাক্লিবা ভারতকী সোসিও-ইকোনোমিক কলচরনা পাক-চাউখৎহল্লি। বোন্দেদ লেবর কন্ট্রেক্টশীং অসি তশেংনা ইকোনোমিক ওইবা নত্তে; ভারত্তদি মখোয় অসি সেক্টর কয়ামুক্তা চৎনবী নত্ত্রগা নম্ফুদা তঙাইফদনা তৌবা ওইহল্লি।

ভারতকী সংবিধান অসি কনষ্টিট্যুএন্ট এসেমব্লিনা, সিভিল লিবর্টিশীংগী মেগ্না কার্টা অমগুম্না, দেদিকেটেদ আর্টিকল 23গী মখাদা, মীওইববু ললোনবা, চাকনিবা অমসুং মসিগা মান্নবা নম্ফুদা থবক শুহনবশীংবু দন্দি পীনিঙাই ওইবা মরালনি হায়না লাউথোকপা অকক্নবা প্রোভিজন অমা য়াউহন্দুনা ইং 1949গী নবেম্বর তাং 26তা চৎনহনখি। নম্ফুদা থবক শুহনবা (forced labour) অসি “চৈরাক পীগনি হায়না কীহন্দুনা মীওই অমদগী থবক নত্ত্রগা সর্ভিস পুম্নমক, মশানা য়ানিংদনা লৌথোকপা” অদুনি হায়না তাক্লিবা, ILO কনভেন্সন C029 অসি ভারত সরকারনা ইং 1954গী নবেম্বরগী তাং 30দা শহি তৌখি।

ভারত্তা লৈবা বোন্দেজ নত্ত্রগা নম্ফুদা থবক শুহনবগী মহৌশাগী ওইবা মওং অসি আদিয়ামার, বারামাসিয়া, বাসাহিয়া, বেথু, ভাগেলা, চেরুমার, গারু-গালু, হালি, হারি, হারৱাই, হোলয়া, জনা, জিথা, কামিয়া, খুন্দিফ মুন্দিট, কুথিয়া, লাখারি, মুনঝি, মট, মুনিশ সিষ্টেম, নিট-মাজুর, পালেরু, পাদিয়াল, পন্নায়িলাল, সাগ্রি, সাঞ্জি, সনজাৱট, সেৱক, সেৱিকা, সেরি, ভেটি হায়না খংনৈ। অদুম ওইনমক, মতমগী খোংলৈ মতুংইন্না, তোঙান-তোঙানবা মমীংশীংগী মখাদা বোন্দেজগী অনৌবা শক্লোনশীং থোক্লকলে। সিষ্টেম অসি ইচম-চম্বা ইকোনোমিক নত্ত্রগা লেবরগী মরি অদুদগী হেন্না পাক-চাউই; মসিনা সোসিএল কষ্টম ইকাইখুম্ননবগীদমক নত্ত্রগা মসি তৌদবা মতমদা লাক্কদবা চৈরাক, হায়বদি ফু-চৈবা, খুলদগী তান্থোকপা, অসিনচিংবা কীবদগী, সমাজগী কাংলুপ অমা নত্ত্রগা অমদগী হেনবনা খ্বাইদগী য়ামদবা খুৎশুমল নত্ত্রগা অতৈ লেবরগী ষ্টেন্দর্দশীং খন্নদনা থবক শুরিবা, কাংলুপ খায়রিবা সমাজগী মশক অদু উৎলি।

নম্ফুদা থবক শুহনবা অমসুং মীওইববু, মরুওইনা অঙাংশীং অমসুং অতৈ সমাজগী শোত্থরবা মীওই কাংলুপশীংবু লল্লোনবগী থোক্লক্লিবা মওংশীং অসিদা, আইনবু চৎনহন্নবগী অমসুং মসিগা লোয়ননা সোসিএল, সাইকোলোজিকেল, এজুকেসনেল এন্ড ইকোনোমিক রিহেবিলিটেসনগী কম্প্রিহেন্সিভ রিহেবিলিটেসন মেকানিজমগীদমক অপুম্বা খোংথাং (holistic approach) অমা মথৌ তাই।

স্কিমগী ইভোল্যুসন

‘বোন্দেদ লেবর’গী ইসু অসি মসিনা ইং 1975দা অরিবা 20-পোইন্ট প্রোগ্রামগী মনুংদা চনখিবা মতমদা নেসনেল প্রাইওরিটিগী লিষ্টতা লাকখি। বোন্দেদ লেবর সিষ্টেম (এবোলিসন) ওর্দিনান্স অসি ইং 1975গী ওক্টোবরগী তাং 25দা শেমখি। এক্ট অসিগী মখাদা, বোন্দেদ লেবর অসি মশক খংদোকপা, থাদোকপা অমসুং রিহেবিলিটেদ তৌবা অসি ষ্টেট গবর্নমেন্টশীংগী দায়ত্বনি হায়না খংহল্লি।

মশক খংদোক্লবা অমসুং থাদোক্লবা বোন্দেদ লেবররশীং অসিগী রিহেবিলিটেসনগী থবক্তা ষ্টেট গবর্ণমেন্টশীংবু মতেং পাংনবগীদমক্তা, বোন্দেদ লেবরগী রিহেবিলিটেসনগীদমক পায়খৎপা সেন্ত্রেল্লি স্পোন্সর্দ স্কিম অমা ইং 1978গী মে থাদগী হৌদুনা চৎনরক্লি। অহৌবদদি, স্কিম অসিনা সেন্ত্রেল অমসুং ষ্টেট গবর্নমেন্টশীংনা চপ মান্ননা 50:50 গী বেসিসতা পুথোকমিন্নগদবা, বোন্দেদ লেবর অমদা লুপা 4000 না সিলিং লিমিট ওইবা রিহেবিলিটেসন এসিষ্টেন্স অমা পীরম্মী। শেনফম অসি 1.2.86দগী হৌদুনা লুপা 6250দা, অদুগা 1.4.95দগী হৌদুনা লুপা 10,000 দা হেনগৎখ্রে। মসিগী মনুংদা, লুপা 1000দি, করিগুম্বা থাদোক্লবা বোন্দেদ লেবর অদুবু মহাক্কী হৌরকফম মফম/ ষ্টেট অদুদা থাবা তারবদি চত্থোক-চৎশিনগী খরচ অসিনচিংবা ওইনবা নত্ত্রগা মখোয়বু রিহেবিলিটেদ তৌদ্রিফাউবগী হিংনবগী মতেং ওইনবা পীগনি। 1.4.1999দগী হৌদুনা, রিহেবিলিটেসন এসিষ্টেন্স অসি লুপা 20,000/-দা হেনগৎখ্রে। স্কিম অসি অকোনবা ওইনা ইং 2000গী মে থাদা রিভাইস তৌখি অমসুং চৎনরিবা স্কিম অসিদা অহেনবা আইটেমশীং ওইনা সর্ভে কম্পোনেন্ট, এৱারনেস জেনেরেসন এক্টিভিটিশীং অমসুং এভাল্যুএসন ষ্টদিজ অসি হাপচিনখ্রে।

রিভাইস তৌরবা স্কিমগী গাইদলাইনশীং

রিভাইস তৌরবা স্কিম অসি সেন্ত্রেল সেক্টর স্কিম অমনি অমসুং মসি ইং 2016গী মেগী তাং 17দগী চৎনবা হৌখি। মরুওইবা ফিচরশীং অদু মখাদা পীরি।

 • চাইল্ড বোন্দেদ লেবর য়াউনা লৈবাক অসিদা লৈরিবা বোন্দেদ লেবর খুদিংমক স্কিম অসিগী মখাদা কোনশিনগনি।
 • ষ্টেট গবর্ণমেন্টশীংনা কেস রিহেবিলিটেসন এসিষ্টেন্সকী থবক্কীদমক্তা চানবা কন্ত্র্যুবুসন অমত্তা পীবগী মথৌ তাদে। ফন্দ অসি মিনিষ্ট্রি ওফ লেবর এন্ড এমপ্লোয়মেন্টনা স্কিম অসিগী মখাদা দিষ্ট্রিক্ট নেসনেল চাইল্ড লেবর প্রোজেক্ট সোসাইটিদা থাদবনি অমসুং দিষ্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট সোসাইটি অসিনা ফন্দশীং অসি অমুক দিষ্ট্রিক্ট এদমিনিষ্ট্রেসন য়াউনা ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সিশীংদা পীথবনি।
 • বোন্দেদ লেবররশীংগী সর্ভেগীদমক পীরিবা শেলগী মতেং অসি দিষ্ট্রিক্ট অমদা লুপা লাখ 4.50 নি।
 • রিহেবিলিটেসন পেকেজ অসি মখাদা পীরিবসি ওইগনি।
  • ৱাখল তারবা নুপা বেনিফিসরি অমদা লুপা 1,00,000 পীগনি। বেনিফিসরি অদুনা এনুইটি স্কিম অমদা দিপোজিট তৌবা নত্ত্রগা কেশ গ্রান্ট ওইনা ফংবগী ওপশন লৈগনি। দিষ্ট্রিক্ট এদমিনিষ্ট্রেসন অদুনা বেনিফিসরি অদুনা শেলগী মথৌ তাবদু কুপ্না য়েংশিনগনি অমসুং হিরম অসিগী মতাংদা খ্বাইদগী ফবা ৱারেপতু লৌগনি অমসুং শেল অদু হায়রিবা ৱাখল তারবা নুপা অদুগী অয়াবগা লোয়ননা এনুইটি স্কিমগী মখাদা থমজিনগনি।
  • মমা-মপা লৈজদ্রবশীং নত্ত্রগা ওর্গানাইজ তৌরবা অমসুং নম্ফুদা শেল নিহনবা কাংলুপশীং নত্ত্রগা নম্ফুদা নুপী-অঙাংশীংদা থবক শুহনবগী অতৈ মওংশীংদগী রেস্ক্যু তৌরবা অঙাংশীং য়াউনা অখন্নবা কেটেগোরিগী বেনিফিসরিশীংগী ওইনদি রিহেবিলিটেসন এসিষ্টেন্সকী শেনফম অসি লুপা লাখ 2 ওইগনি অমসুং মসিগী মনুংদা য়ামদ্রবদা লুপা 1,25,000/- দি বেনিফিসরি খুদিংমক্কী মমীংদা এনুইটি স্কিমদা দিপোজিট তৌগনি অমসুং লেমহৌরিবা শেনফম অদুনা ECSকী খুত্থাংদা বেনিফিসরিগী একাউন্ট অদুদা ত্রান্সফর তৌগনি।
  • ত্রান্সজেন্দরশীং, নত্ত্রগা ওক্তবী মকোল, মসাজ পার্লরশীং, প্লেসমেন্ট এজেন্সিশীং অসিনচিংবা তুহৎপীবগী নত্ত্রগা তোঙান তাহনবগী, নত্ত্রগা মী লল্লোনবা, নত্ত্রগা নামা শোয়রবা মীওইশীং য়াউবা, নত্ত্রগা দিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট অদুনা মতিক চাই হায়না খনবা বোন্দেদ নত্ত্রগা ফোর্স লেবরগী শাথীবা কেসশীংদদি রিহেবিলিটেসনগী এসিষ্টেন্স অসি লুপা লাখ 3 ওইগনি, অমসুং মসিগী মনুংদা য়ামদ্রবদা লুপা লাখ 2 দি বেনিফিসরি অমমমগী মমীংদা এনুইটি স্কিম অমদা দিপোজিট তৌগনি অমসুং লুপা লাখ 1না বেনিফিসরিগী একাউন্টতা ECSকী খুত্থাংদা ত্রান্সফর তৌগনি।
  • মথক্তা পীরিবা বেনিফিটশীং অসি, মখাদা পীরিবা ওরিজিনেল স্কিমগী মখাদা পীরিবা অতৈ লম অমসুং য়ুমনচিংবগী কান্নবশীংগী মথক্তা অহেনবা ওইনা পীবা ওইগনি:
   • য়ুম শানবা মফম অমসুং লৌফম পীবা।
   • লম শেমগৎপা।
   • শেল চংদবা লৈফম য়ুনিটশীং পীবগী প্রোভিজন।
   • শা-ষন লোইবা, শঙ্গোম পুথোকপা, য়েন-ঙানু য়োকপা, ওক লোইবা অসিনচিংবা।
   • খুৎশুমল পীবা থবক, মিনিমম ওইবা খুৎশুমল পীবা অসিনচিংবা।
   • মাইনর ওইবা উমংগী পোত্থোকশীং কলেক্সন অমসুং প্রোসেস তৌবা।
   • টার্গেট তৌরিবা পব্লিক দিষ্ট্রিব্যুসন সিষ্টেমগী মখাদা চংদবা য়াদবা পোৎ-চৈশীং সপ্লাই তৌবা।
   • অঙাংশীংগী লাইরিক-লাইশু তমহনবা।
 • রিহেবিলিটেসন এসিষ্টেন্স থাদোকপা হায়বসি মরাল শিরিবা মীওই অদু ফাদোক তাবগা মরি লৈনৈ। ত্রাইএল লোইশিন্দ্রিবা কেসশীং, অদুবু দিষ্ট্রিক্ট এদমিনিষ্ট্রেসননা প্রাইমা ফেসি লৈরে হায়না খল্লবা অমসুং বোন্দেজগী প্রমাণ লৈরবদি, শেলগী মতেং পীবগী প্রোপোজেল অদু ফাদোক তাবগী অকুপ্পা মরোলশীং লৈতবনা মরম ওইদুনা থীংবা য়ারোই। অদুম ওইনমক, শেলগী মতেং অমসুং শেল নত্তবা মতেংগী ফাইনেল দিসবর্সমেন্ট অদুদি বোন্দেজগী প্রমাণ অমসুং কোর্টকী প্রোসেসকী মতুংইনবা আইনগী ফলশীংদা য়ুম্ফম ওইগনি।
 • সম্মরি ত্রাইএল লোয়রবা মতুংদা, বোন্দেদ লেবরনি হায়না লৌরিবা মীওই অদু, তশেংবদি বোন্দজগী ফিভম নত্তে অদুবু সোসিও-ইকোনোমিক এসিষ্টেন্সকী মথৌ তাই হায়না দিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট (DM)/ সব-দিভিজনেল মেজিষ্ট্রেট (SDM)না রাই তাবগী কেসশীংদদি, DM/SDM অদুনা মখোয়না পায়বা অতৈ স্কিম অমহেক্তগী মখাদা মতেং পীবা য়াই।
 • সম্মরি ত্রাইএল পেন্দিং লৈরিবা অদুবু রেস্ক্যু তৌরবা মীওইশীং অদুবু য়েংশিনবীবা অমসুং ঙাক-শেনবগী খুদক্কী ওইবা মথৌ তাই হায়না DM/SDM না লৌবা কেসশীংদদি চানবা চিঞ্জাক, লৈফম, মেদিকেলগী মতেং, আইনগী মতেং, ভিক্টিমগী নত্ত্রগা ৱিটনেসকী ঙাক-শেনবগী প্রোভিজন অসিনচিংবা মতেং অসি, স্কিম অসিগী মখাদা পীদ্রবসু অতৈ আইন নত্ত্রগা স্কিম অমহেক্তগী মখাদা পীগদবনি।
 • ষ্টেট গবর্ণমেন্টশীং/ UTAশীং অসিনা মখোয়না পায়খৎলিবা খোংথাংশীং অদুনা মখাদা পীরিবা থবক-থৌরমশীং অসিদা পুক্নিং চংবা মথৌ তাই:
  • দিষ্ট্রিক্ট এদমিনিষ্ট্রেসন অদুনা অপুনবা খোংথাং অমদা মরি লৈনবা সরকারগী দিপার্টমেন্টশীংগা খুৎশম্নদুনা চাইল্ড বোন্দেদ লেবররশীংগী কেপাসিটি বিল্ডিংগীদমক শাফবা অমসুং সেক্যুওর ওইবা অকোয়রোন অমা পীনবগী থৌরাংশীং লৌখৎকদবনি। মসিগা মরি লৈননা, মখোয়গী মওং চুম্বা এজুকেসন, সাইকো সোসিএল কাউন্সেলিং, ক্লাস 12 ফাউবা মহৈ-মশিং তম্নবগী শোর্ট ষ্টে হোম পীবা, স্কিল দিভেলপমেন্ট অসি রিহেবিলিটেসন পেকেজ অদুগী মপুংওইবা মচাক অমা ওইহনগদবনি।
  • মনিং তমহল্লবা নুপী বোন্দেদ লেবররশীংগী অখন্নবা মথৌ তাবশীং ফংহন্নবগীদমক, হান্না পনখ্রিবা কেপাসিটি বিল্ডিংগী পাম্বৈশীং অসিগী মথক্তা, লুহোংবীনবগীদমক্তা শেল-থুমগী অমসুং অতৈ কয়াগী ওইবা মতেংসু ষ্টেট গবর্ণমেন্টনা পীগদবনি।
  • নামা শোয়রবা মীওইশীংগী মথৌ তাবশীং ফংহন্নবগীদমক, অতৈ কেপাসিটি বিল্ডিংগী পাম্বৈশীংগী মথক্তা, দিসএবল ওইরবা মীওইশীংগী নেসনেল পোলিসিগী মতুংইন্না ষ্টেটনা অখন্নবা কেয়র লৌগদবনি।
  • মথক্কী কেটেগোরিশীং অসিগী মখাদা লৈতবা এদল্ট বোন্দেদ লেবরগী ওইনদি, থবক ফংবা য়াবা স্কিল দিভেলপমেন্টগী ত্রেনিং অসি রিহেবিলিটেসনগী তঙাইফদবা ইলিমেন্ট অমা ওইহনগদবনি।
 • য়ামদ্রবদা লুপা লাখ 10গী পর্মনেন্ট কোর্পস অমগা লোয়ননা দিষ্ট্রিক্কী থাক্তা, দিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেটকী শক্তিগী মখাদা রিন্যুএবল ওইনা লৈগদবা বোন্দেদ লেবর রিহেবিলিটেসন ফন্দ অমা ষ্টেট খুদিংমক্না শেমগদবনি। ফন্দ অসি রিলিজ তৌরবা বোন্দেদ লেবররশীংদা খুদক্কী ওইবা মতেং পীবদা শিজিন্নগনি। বোন্দেদ লেবর পাংথোক্লিবা মরাল লৈরবা মীওইশীংনা ফাদোক তাবা মতমদা লৌখৎলকপা পেনাল্টি পুম্নমক স্পেসিএল ফন্দ অসিদা দিপোজিট তৌশিনবা য়াই।
 • দিষ্ট্রিক্ট এদমিনিষ্ট্রেসননা, রেস্ক্যু তৌরবা মীওই অদুদা য়ামদ্রবদা লুপা 5,000/-গী ওইবা খুদক্কী মতেং অসি দিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেটকী শক্তিগী মখাদা লৈরিবা দিষ্ট্রিক্ট বোন্দেদ লেবর রিহেবিলিটেসন ফন্দদগী পীগদবনি। করিগুম্বা রেস্ক্যু তৌরবা অকক্নবা মীওই অদুনা লুপা 5,000দগী হেন্না মথৌ তাই হায়বসি DM না খল্লবদি, মহাক্না চানৈ হায়না খনবা অহেনবা শেলফম অদু, স্কিম অসিগী মখাদা পীরিবা মেক্সিমম এন্টাইটলমেন্ট অদুদা লিমিট থমদুনা পীবা য়াই। অসিগুম্বা এদভান্স এমাউন্ট অমবু সেন্ত্রেল কেশ এসিষ্টেন্স এমাউন্টতগী ককথগনি।

স্কিমগী মপুংফাবা মরোলগীদমক, মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু

সোর্স: মিনিষ্ট্রি ওফ লেবর এন্ড এমপ্লোয়মেন্ট

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/11/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate