অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

রাষ্ট্রিয় স্বাস্থ্যা বিমা যোজনা

বেকগ্রাউন্দ

 • ওর্গানাইজ তৌদবা সেক্টরদা লৈরিবা শীন্মীশীং অসিনা লৈবাক অসিগী থবক শুরিবা অপুনবা মীওইশীংগী চাদা 93ওইরি। গবর্ণমেন্টনা অকক্নবা শিনফম খরগী কাংলুপশীংগীদমক সোসিএল সেক্যুরিটি থৌরাংশীং পাইখৎলি অদুবু মদুনা কোনশিল্লিবদু য়ামদে। অয়াম্বা শিন্মীশীংদি হৌজিকসু সোসিএল সেক্যুরিটি অমত্তনা কোভর তৌদ্রি। শিন্মীশীং অসিদা সোসিএল সেক্যুরিটি পীবগী মথৌ তাবদু খংদোক্তুনা সেন্ত্রেল গবর্নমেন্টনা পার্লিয়ামেন্টতা বিল অমা পুথোকখ্রে।
 • ওর্গানাইজ তৌদবা সেক্তরগী শিন্মীশীংগী মরুওইবা ইনসেক্যুরিটি অমদি য়াম্না তোইনা নাবগী থৌদোকশিনি অমসুং অসিগুম্বা শিন্মীশীং অমসুং মখোয়গী ইমুংগী মীওইশীংগী মেদিকেল কেয়র অমসুং হোস্পিটালাইজেসনগী মথৌ তাবশীংসিনি। হেলথ ফেসিলিটিশীং পাক-চাউথোরক্লবসু, অনা-অয়েক অসিনা ভারত্তা মীশীং য়াম্না শিহনবগী খ্বাইদগী মরুওইবা মরম ওইরি। হেলথ ইন্সুরেন্স অসি লায়রবা ইমুংশীংবু হেন্না লায়র তালহনগদবগি রিস্ক লৈহন্দনবগী লম্বী অমনি হায়বসি তশেংনা খংলে। অদুম ওইনমক, হৌখিবা মতমশীংদা হেলথ ইন্সুরেন্স পীনবগী থৌরাং পুম্নমক দিজাইন অমসুং ইমপ্লিমেন্টেসন অনিমক্তা খুদোংচাদবা কয়া মায়োক্নখি। লায়রবশীংনা হেলথ ইন্সুরেন্স অসি মসিগী চংগদবা শেনফম, নত্ত্রগা কান্নবশীং খংদবনা মরম ওইদুনা লৈবা পাম্নদে নত্ত্রগা ঙমদে। মরুওইনা খুঙ্গংগী লমশীংদা হেলথ ইন্সুরেন্স শীল-লাংবা অমদি পীবা অসিসু অরুবা অমনি।

পান্দম

পব্লিক হেলথ ইনফ্রাষ্ট্রকচর, সোসিও-ইকোনোমিক কন্দিসনশীং অমসুং এদমিনিষ্ট্রেটিভ নেটৱার্ককা মরি লৈননা লৈরিবা দাইভর্সিতি অসিবু খংলদুনা, হেলথ ইন্সুরেন্স স্কিমনা রাজ্যশীংগী জিলা পুম্নমক্তা BPL শিন্মীশীংগীদমক ফেজ নাইনা হেলথ ইন্সুরেন্স প্রোজেক্টশীং হৌদোক্নবা পান্দম থম্লি।

মশক থোকপা ফিচরশীং

ফন্দ পীবগী মওং

 • ভারত সরকারনা পীবা কন্ত্রিব্যুসন: ওইবা য়াবা চহিগী প্রেমিয়ম লুপা 750গী মনুংদা 75% ওইহন্দুনা চহিদা খ্বাইদগী য়াম্লবদা ইমুং অমদা লুপা 565 পীগনি। স্মার্ট কার্দকী অচংবা শেনফম অদু কেন্দ্র সরকারনা পুথোক্কনি।
 • মরি লৈনবা রাজ্য সরকারশীংনা পীবা কন্ত্রিব্যুসন: চহিগী প্রেমিয়মগী 25% অমসুং অতৈ অহেনবা প্রেমিয়মশীং পুথোক্কনি।
 • বেনিফিসরি অদুনা চহিদা লুপা 30 রেজিষ্ট্রেসন/ রিন্যুএল ফি ওইনা পীগনি।
 • এদমিনিষ্ট্রেটিভ অমসুং স্কিম অসিগী চলাইনবগী অতৈ মরি লৈনবা অচংবা শেনফমশীংদি মরি লৈনবা রাজ্য সরকারশীংনা পুগনি।

ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি অমসুং প্রোজেক্টশীং শেম্বা

রাজ্য সরকারনা পাইলোট প্রোজেক্ট অদু শেম্বা মতমদা রাজ্য সরকারগী মহুৎ শিনগদবা ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি অদু লেপথোক্কনি।

ইলিজিবিলিটি

 • BPL কেটেগোরিদা চল্লিবা ওর্গানাইজ তৌদবা সেক্টরগী শিন্মীশীং অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংগী মীওইশীং (মীওই মঙানা শাবা ফেমিলি য়ুনিট অমা) অসি স্কিম অসিগী মখাদা বেনিফিসরি ওইগনি।
 • ওর্গানাইজ তৌদবা সেক্টরগী শিন্মীশীং অমসুং স্কিম অসিগী মখাদা কান্নবা পীনবা প্রষ্টাব তৌরিবা মখোয়গী ইমুং মনুংগী মীওইশীংগী ইলিজিবিলিটি ভেরিফাই তৌবা হায়বসি ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সিশীং অদুগী দায়ত্ব ওইগনি।
 • বেনিফিসরিশীং অদুবু শক্তাক্নবগীদমক স্মার্ট কার্দশীং ইসু তৌগনি।

কান্নবশীং

বেনিফিসরি অদু, মীয়াম/ লৈফম অদুগী ফিভম য়েংদুনা মরি লৈনবা ষ্টেট গবর্নমেন্টনা দিজাইন তৌগদবা ইন-পেসেন্ট হেলথ কেয়র ইন্সুরেন্স বেনিফিটশীংগীদমক ইলিজিবল ওইগনি। অদুম ওইনমক, ষ্টেট গবর্নমেন্টশীংবু মখাদা পীরিবা মিনিমম বেনিফিট অসি পেকেজ / স্কিম অদুদা পুন্সিন্ননবগীদমক খংহল্লি।:

 • ওর্গানাইজ তৌদবা সেক্টর শিন্মী অমসুং মহাক্কী ইমুং (মীওই মঙানা শাবা য়ুনিট) অদু কোনশিনগনি। অপুনবা ইন্সুওর তৌরিবা শেনফম অদু ফেমিলি ফ্লোটর বেসিসতা য়ুম্ফম ওইদুনা চহি অমদা ইমুং অমগী ওইনা লুপা 30,000/- ওইগনি।
 • কোভর তৌরিবা অনাবা পুম্নমক্তা কেসলেস এটেন্দেন্স পীগনি।
 • হোস্পিতালদা থম্বগী অচংবা শেনফম, কমন ওইবা অনাবশীংগী কেয়রদা য়ারিবমখৈ পীগনি।
 • হান্না লৈবা লায়না পুম্নমক কোনশিনগনি।
 • অপুনবা লিমিট অসি লুপা 1000গী মনুংদা লৈহন্দুনা ত্রান্সপোর্টেসন কোষ্ট (ভিজিট অমদা মেক্সিমম ওইবা লিমিট অসি লুপা 100 ওইহন্দুনা) পীগনি।

নৌনা শেমদোক্লবা RSBY

নৌনা শেমদোক্লবা RSBY অমা মখাদা পীরিবশীংসি হাপচিন্নবগীদমক ইং 2014 গী ওক্টোবরদা হৌদোকখি।

 1. RSBYগী এনরোলমেন্ট অদু বেঙ্ক একাউণ্ট হাংবা অমসুং আধার কার্দ ইসু তৌবগা লোয়ননা লিঙ্ক তৌগনি।
 2. স্কিম অসিনা হৌজিক্কী ওইনা শিন্মী ক্রোর 3বু কোনশিল্লি। মসিনা কনষ্ট্রক্সন সেক্টরসু মনুং চলহন্নবা পাকথোক চাউথোকহনগনি।
 3. আম আদমি বিমা যোজনা অমসুং নেসনেল ওল্ড এজ পেন্সন স্কিমনচিংবা অতোপ্পা য়াইফ-থৌরাংগী স্কিমশীং মনুং চলহন্নবা সিঙ্গল সেন্ত্রেল স্মার্ট কার্দ ইসু তৌগনি।

হেলথ এন্ড ফেমিলি ৱেলফেয়র মিনিষ্ট্রিনা RSBY স্কিম অসি ইং 2015গী এপ্রিলগী তাং 1দগী চৎনহনবা হৌরগনি।

লেবর এন্ড এমপ্লোয়মেন্ট মিনিষ্ট্রিগী রাষ্ট্রিয় স্বাস্থ্যা বিমা যোজনা (RSBY) অসি মিনিষ্ট্রি ওফ হেলথ এন্ড ফেমিলি ৱেলফেয়রনা ইমপ্লিমেন্ট তৌই। হন্দক্তা হৌদোকখিবা গবর্নমেন্টকী পোলিসি অমগী মতুংইন্না, ইং 2015গী এপ্রিলগী তাং 1দগী হৌদুনা লেবর এন্ড এমপ্লোয়মেন্ট মিনিষ্ট্রিনা RSBY স্কিম অসি মিনিষ্ট্রি ওফ হেলথ এন্ড ফেমিলি ৱেলফেয়রদা শিন্নখ্রে।

BPL (লায়রবগী পনখৈ মখা)গী ইমুংশীংগী হেলথ ইন্সুরেন্স স্কিম ওইরিবা, RSBY অসি  FY 2007-08দা ওর্গানাইজ তৌদবা সেক্টরগী শিন্মীশীংগীদমক হৌদোকখি অমসুং মসি ইং 2008গী এপ্রিলগী তাং 1দগী মপুং ফানা চৎনবা হৌখি। মসিনা BPLগী ইমুংশীং (মীওই মঙাগী য়ুনিট অমা) অমসুং ওর্গানাইজ তৌদবা সেক্টরদা লৈবা শীনফমগী কাংলুপ 11দা ফেমিলি ফ্লোটর বেসিস অমদা চহি অমগী ওইনা লুপা 30,000/- ফাউবগী ওইবা মেটরনিটি বেনিফিট য়াউনা, IT-এনেবল তৌরবা অমসুং স্মার্ট-কার্দতা য়ুম্ফম ওইবা কেসলেস হেলথ ইন্সুরেন্স অমা পীরি। “অনওর্গানাইজ ৱার্করস সোসিএল সেক্যুরিতি এক্ট, 2008" অসি ইং 2008গী দিসেম্বরগী তাং 31দগী চৎনবা হৌখি অমসুং মসিনা ওর্গানাইজ তৌদবা শিন্মীশীংদা কান্নবা পীরিবা, RSBY য়াউনা সোসিএল সেক্যুরিটি স্কিম তরা কোনশিল্লি।

RSBYগী মতাংদা তোইনা হংবা ৱাহংশীং

অহেনবা ইনফোর্মেসনগীদমক রাষ্ট্রিয় স্বাস্থ্যা বিমা যোজনাদা চৎপীয়ু।

অকোনবা শেমদোকখিবা : 12/29/2019© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate