অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

প্রধান মন্ত্রি মুদ্রা যোজনা

ৱাহৌদোক

প্রধান মন্ত্রি মুদ্রা যোজনা (PMMY) অসি, ফন্দ লৌদবা এন্টরপ্রাইজশীংবু ফোর্মেল ফাইনান্সিএল সিষ্টেমদা পুরক্তুনা অমসুং মখোয়দা পুবা থাংবা ঙমগদবা ক্রেদিট পীদুনা “ফন্দ ফংদবশীংদা ফন্দ” পীনবা ভারত সরকারগী ফ্লেগশিপ স্কিম অমনি। মসিনা অপিকপা শেল পুবা মীওই অমবু নন-ফার্ম ইনকম জেনেরেটিং এক্টিভিটিশীংগীদমক্তা PSU বেঙ্কশীং, রিজনেল রুরেল বেঙ্কশীং অমসুং কোওপরেটিভ বেঙ্কশীং, প্রাইভেট সেক্টর বেঙ্কশীং, ফোরেন বেঙ্কশীঙ, মাইক্রো ফাইনান্স ইনষ্টিট্যুসনশীং (MFI) অমসুং নন-বেঙ্কিং ফাইনান্স কম্পনিশীং (NBFC)নচিংবদগী লুপা লাখ 10 ফাউবগী লোন লৌবা ঙমহল্লি। স্কিম অসি ইকাই খুম্নরবা প্রাইম মিনিষ্টরনা ইং 2015গী এপ্রিলগী তাং 8দা হৌদোকখি।

ইলিজিবিলিটি

মেন্যুফেকচরিং, প্রোসেসিং, ত্রেদিং নত্ত্রগা সর্ভিস সেক্টরগুম্বা নন-ফার্ম সেক্টর ইনকম জেনেরেটিং এক্টিভিটিগী ব্যুজিনেস প্লান লৈবা অমসুং লুপা লাখ 10দগী হন্থবা ক্রেদিট মথৌ তাবা ভারতকী নাগরিক অমহেক্তনা বেঙ্ক, MFI নত্ত্রগা NBFC অমহেক্তদা প্রধান মন্ত্রি মুদ্রা যোজনা (PMMY)গী মখাদা মাইক্রো য়ুনিটস দিভেলপমেন্ট এন্ড রিফাইনান্স এজেন্সি লিমিটেদ (MUDRA) লোন লৌনবা এপ্রোচ তৌবা য়াই।

পীরিবা লোন মখলশীং

প্রধান মন্ত্রি MUDRA যোজনাগী লমজিং মখাদা, মখাদা পিরিবা প্রদক্টশীং/ স্কিমশীং অসি MUDRAনা হান্ননা শেমখ্রে।

 • শিশূ : লুপা 50,000/- ফাউবগী লোন
 • কিশোর: লুপা 50,000/-গী মথক অমসুং লাখ 5 ফাউবা
 • টরুন : লুপা লাখ 5গী মথক অমসুং লাখ 10 ফাউবা

ইন্টরভেনসনশীং অসিবু ‘শিশু’, ‘কিশোর’ অমসুং ‘টরুন’ হায়দুনা গ্রোথ/ দিভেলপমেন্টকী থাক অমসুং বেনিফিসরি মাইক্রো য়ুনিট/ এন্ত্রিপ্রেন্যুওর অদুগী ওইনা ফন্দগী মথৌ তাবা অদুবু খংহন্নবা অমসুং গ্রেজুএসন/ গ্রোথকী মথংগী ফেজগী রিফরেন্স পোইন্ট অমা পীনবা ওইনসু মমীং থোল্লে। ক্রেদিটকী য়ামদ্রবদা 60% দি শিশু কেটেগোরি য়ুনিটশীংদা অদুগা লেমহৌবশীংদুনা কিশোর অমসুং টরুন কেটেগোরিশীংদা পিরি।

PMMYগী মখাদা পীবা লোনশীংগীদি সবসিদি অমত্তা লৈতে। অদুম ওইনমক, করিগুম্বা লোন প্রোপোজেল অদুগা সরকারনা কেপিটেল সবসিদি পীরিবা সরকারগী স্কিম খরগা লিঙ্ক তৌনরবদি, মদু PMMYগী মখাদসু ইলিজিবল ওইগনি।

কোনশিল্লিবা সেক্টরশীং

বেনিফিসরিশীংগী কোভরেজ অমসুং টেলর প্রদক্টশীং অসি খ্বাইদগী য়াম্বা মওংদা হেনগৎহন্নবা অমসুং অকক্নবা ব্যুজিনেস এক্টিভিটিশীংগী মথৌ তাবশীং কোন্ননবা, সেক্টর/ এক্টিভিটিদা ফোকস তৌবা স্কিমশীং অসি পুথোক্কনি। অহৌবা ওইনা অকক্নবা এক্টিভিটি/ সেক্টরশীংদা লৈরিবা ব্যুজিনেসশীংগী হায়র কনসেন্ত্রেসনদা য়ুম্ফম ওইদুনা, মখাদা পীরিবশীং অসিগীদমক্তা স্কিমশীং অসি পুথোক্লি:

 • লেন্দ ত্রান্সপোর্ট সেক্টর / এক্টিভিটি - পোৎ-চৈশীং পুনবগী ত্রান্সপোর্টকী অমসুং ওটো রিকশো, অপিকপা পোৎ-চৈ পুনবগী গারিশীং, কাংখোং 3গী গারিশীং, ই-রিকশো, পেসেঞ্জর কারশীং, টেক্সিশীং, অসিনচিংবশীংগারিশীং লৈনবগী সপোর্ট য়ুনিটশীং ওইগনি।
 • কম্যুনিটি, সোসিএল এন্ড পর্সোনেল সর্ভিস এক্টিভিটিশীং – সেলুন, ব্যুটি পার্লরশীং, জিম্নাজিয়ম, বোটিকশীং, টেলরিং শোপশীং, দ্রাই ক্লিনিং, সাইকল অমসুং মোটোর সাইকল রিপায়ার শোপ, DTP অমসুং ফোটোকোপিয়িং ফেসিলিটিশীং, মেদিসিন শোপশীং, কোরিয়র এজেন্টশীং অসিনচিংবা।
 • ফুদ প্রদক্টশীংগী সেক্টর – পাপর শেম্বা, আচার শেম্বা, জাম/ জেল্লি শেম্বা, খুঙ্গংগী থাক্তা এগ্রিকলচরগী পোত্থোকশীং লিদুনা থম্বা, মীথাইগী শোপশীং, অপিকপা সর্ভিসকী ফুদ ষ্টোলশীং অমসুং দে টু দে কেটরিং/ কান্টিন সর্ভিসশীং, কোল্ড চেইন গারিশীং, কোল্ড ষ্টোরেজশীং, উন শুংবগী য়ুনিটশীং, বিস্কিট, ব্রেদ অমসুং বন শেম্বা অসিনচিংবা থবক থৌরমশীংগী সপোর্ট ফংগনি।
 • টেক্সটাইল প্রদক্টশীংগী সেক্টর/ এক্টিভিটি – হেন্দলুম, পাৱরলুম, চিকানগী থবক, জারি অমসুং জারদোজিগী থবক, ত্রেদিসনেল এম্ব্রোইদরি অমসুং খুৎকী থবক, ত্রেদিসনেলগী ওইবা মওংদা ফি মচু শংবা অমসুং প্রিন্ট তৌবা, ফি-রোল দিজাইন তৌবা, ফি লোনবা, লশিং শুংবা, কম্প্যুটরাইজ তৌরবা এম্ব্রোইদরি, ফি লোনবা অমসুং ফি-রোলগী নন-গার্মেন্ট প্রদক্টশীং হায়বদি বেগশীং, গারিগী এসেসরিশীং, ফর্নিশিং এসেসরিশীং অসিনচিংবশীংগী থবকশীং পায়খৎনবগীদমক সপোর্ট পীবা।

করম্না এপ্লাই তৌগনি

প্রধান মন্ত্রি মুদ্রা যোজনা (PMMY)গী মখাদা শেলগী মতেং লৌবা পাম্বশীংনা মখোয়গী লমদমদা লৈবা ফাইনান্সিএল ইনষ্টিট্যুসন অমহেক্তদা হায়বদি - PSU বেঙ্কশীং, রিজনেল রুরেল বেঙ্কশীং অমসুং কোওপরেটিভ বেঙ্কশীং, প্রাইভেট সেক্টর বেঙ্কশীং, ফোরেন বেঙ্কশীং, মাইক্রো ফাইনান্স ইনষ্টিট্যুসনশীং (MFI) অমসুং নন-বেঙ্কিং ফাইনান্স কম্পনিশীং (NBFC) অসিদা এপ্রোচ তৌবা য়াই। শেলগী মতেং সেঙ্কসন তৌবগী মতাংদদি মদু মরি লৈনবা শেল থাদগদৌরিবা ইনষ্টিট্যুসন অদুগী ইলিজিবিলিটিগী মওং-মতৌগী মতুং ইনগনি।

চেক লিষ্ট: (এপ্লিকেসনগা লোয়ননা সবমিট তৌগদবা দোক্যুমেন্টশীং)

 • প্রুফ ওফ আইদেন্টিটি – ভোটর ID কার্দ / দ্রাইভিং লাইসেন্স/ PAN কার্দ/ আধার কার্দ/ পাসপোর্ট/ সরকারগী ওথোরিটিনা ইসু তৌবা ফোটো Idশীং অসিনচিংবগী মশানা এটেষ্ট তৌরবা কোপি।
 • প্রুফ ওফ রেসিদেন্স : অনৌবা টেলিফোন বিল/ ইলেক্ট্রিসিট বিল/ প্রোপর্টি টেক্স রিসিপ্ট (থা 2দগী হেন্না লিদবা)/ ভোটরগী ID কার্দ/ আধার কার্দ/ ইন্দিভিজুএলগী পাসপোর্ট / প্রোপ্রাইটর /পার্টনরগী বেঙ্ক ওফিসিএলশীংনা এটেষ্ট তৌরবা বেঙ্ক পাসবুক নত্ত্রগা খ্বাইদগী নৌবা একাউন্ট ষ্টেটমেন্ট/ দোমিসাইল সর্টিফিকেট/ সরকারগী ওথোরিটি/ লোকেল পঞ্চায়ট/ ম্যুনিসিপালিটি অসিনচিংবনা ইসু তৌবা সর্টিফিকেট অসিনচিংবা।
 • থা 6তগী হেন্না লিদবা এপ্লিকান্টগী অনৌবা ফোটোগ্রাফ (কোপি 2)।
 • লৈগদবা মেছিনরি/ অতোপ্পা আইটেমশীংগী ক্যুওটেসন।
 • সপ্লায়রগী মমীং/ মেছিনরিগী অকুপ্পা মরোলশীং/ মেছিনরি অমসুং / নত্ত্রগা লৈগদবা আইটেমশীংগী মমল।
 • ব্যুজিনেস এন্টরপ্রাইজগী প্রুফ ওফ আইদেন্টিটি/ এদ্রেস – মরি লৈনবা লাইসেন্স/ রেজিষ্ট্রেসন সর্টিফিকেটশীং/ করিগুম্বা লৈরবদি ওনরশিপ ব্যুজিনেস য়ুনিট অদুগী আইদেন্টিটি তাকপা অতৈ দোক্যুমেন্টশীংগী কোপিশীং।
 • SC / ST / OBC / মাইনোরিটি অসিনচিংবগুম্বা কেটেগোরিগী প্রুফ।

খংজিনগদবা : PMMY লোন পুম্নমক্কী ওইনা, মখাদা পীরবশীং অসি খংজিনগদবনি।

 • প্রোসেসিং ফি লৌরোই,
 • কোলেটরেল লৈতে,
 • লোন শিংদোক্নবগী মতম অসি চহি 5 ফাউবা শাংদোক্লি,
 • এপ্লিকান্ট অদু বেঙ্ক/ ফাইনান্সিএল ইনষ্টিট্যুসন অমহেক্তগী দিফোল্টর ওইরোইদবনি।

মরি লৈনবা রিসোর্সশীং

 1. এপ্লিকেসন ফোর্ম অমসুং PMMY লোনগী মথৌ তাবা দোক্যুমেন্টশীংগী লিষ্ট
 2. বেঙ্করগী কিট - PMMY

সোর্স: মাইক্রো য়ুনিটস দিভেলপমেন্ট এন্ড রিফাইনান্স এজেন্সি লিমিটেদ (MUDRA)

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/11/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate