অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

স্বর্নভারত

ভারতকী য়ুমথোংশীং অমসুং ইনষ্টিট্যুসনশীংদা সনা টন 20,000দি শিজিন্নদনা লৈ হায়না পানরি। মখাদা পীরিবা স্কিমশীং অসিনা নাগরিকশীংগী তাদুনা লৈরিবা সনাশীং অদু ইকোনোমিদা পুরক্নবা, অমসুং সনাগী ইম্পোর্টশীংদা ভারতনা তাংজরিবশী হন্থহন্নবা পান্দম থম্লি।

সোভরেন গোল্ড বোন্দ (SGB) স্কিম

SGBশীং অসি সনাগী গ্রামদা দিনোমিনেসন ওইবা সরকারগী সেক্যুরিটিশীংনি। মখোয় অসি ফিজিকেল গোল্ড ওইনা থম্বগী মহুৎনি। ইনভেষ্টরশীংনা ইসু প্রাইস অদু শেলয়েক ওইনা পীবা তাই অমসুং মেচ্যুওর ওইরবা মতমদা বোন্দশীং অদু রিদিম তৌগনি। বোন্দ অদু ভারত সরকারগী মহুৎ শিন্দুনা রিজর্ভ বেঙ্কনা ইসু তৌই।

ফোরেন এক্সচেঞ্জ মেনেজমেন্ট এক্ট, 1999 গী মখাদা তাক্লিবা ভারত্তা য়ুমলিংদুনা লৈবা মীওইশীং অসি SGBদা ইনভেষ্ট তৌনবগীদমক ইলিজিবল ওই। ইলিজিবল ওইরবা ইনভেষ্টরশীংগী মনুংদা ইন্দিভিজুএলশীং, HUFশীং, ট্রষ্টশীং, য়ুনিভর্সিটিশীং, চেরিটেবল ইনষ্টিট্যুসনশীং, অসিনচিংবশীং অসি চল্লি।

বোন্দশীং অসিনা চহিদা 2.50 পার্সেন্ট (ফিক্স তৌরবা রেট)গী শেন্দোই অমা অহৌবগী ইনভেষ্টমেন্ট অদুদা ফংগনি।  শেন্দোই অদু চহি তংখায় খুদিংগী ইনভেষ্টর অদুগী বেঙ্ক একাউন্ট অদুদা ক্রেদিট তৌরক্কনি অমসুং অরোয়বা ইন্টরেষ্ট অদু শেল্লেপকা কোন্ননা মেচ্যুওর ওইরবা মতমদা পীরক্কনি।

SGB স্কিমগী শরুক (tranches) অহুম অসি 2015-16 হৌদোকখি। অহানবা শরুক 3গী অপুনবা সবস্ক্রিপসন অসি সন টন 4.9 গী ওইনা লুপা 1318 ক্রোর ওইখি। শেনবা চহি 2016 – 17গী মনুংদা, শরুক 5 থাদোকখি। মঙাশুবা শরুক অদু ইং 2016গী সেপ্টেম্বরগী 1 – 9 মনুংদা, গ্রাম অমগী ওইনা লুপা 3150/- গী ইসু প্রাইসতা রিলিজ তৌখি।

সোভরেইন গোল্ড বোন্দ 2016-17 – সিরিজ IIIগী এপ্লিকেসনশীং অসি ওক্টোবর 24, 2016 দগী নবেম্বর 02, 2016 ফাউবদা লৌশিনখি। বোন্ডশীং অসি নবেম্বর 17, 2016দা ইসু তৌগনি। ইসু প্রাইস অদু সনা গ্রাম অমদা লুপা 2957/- (লুপা লিশিং অনি চামাপল য়াঙখৈ তরেৎ) দা ফিক্স তৌরে। বোন্ডগী মমল অসি সপস্ক্রিপসন পেরিওদ অদুগী মমাংগী চয়োলগী ওইনা (নিংথৌকাবদগী ইরাই ফাউবগী) ইন্দিয়া বুলিয়ন এন্ড জ্বেলরস এসোসিএসন লিমিটেদনা পব্লিস তৌবা 999 য়ৌনা শেংবা সনাগী ক্লোজিং প্রাইস অদুগী সিম্পল এভরেজদা য়ুম্ফম ওইদুনা ফিক্স তৌই। গোল্ড বোন্ডগী ইসু প্রাইস অসি নোমিনেল ভেল্যু অদুদগী গ্রাম অমদা লুপা 50 হন্থরগা ওইগনি।

কান্নবশীং

 • সোভরেন গোল্ড বোন্ড অসি দিমেট অমসুং পেপর ফোর্ম অনিমক্তা ফংগনি।
 • বোন্ড অসিগী মতম অসি য়ামদ্রবদা চহি 8গী ওইগনি অমসুং মসিদা চহি 5শুবা, 6শুবা অমসুং 7 শুবা চহিদা তোকপগী ওপশন লৈগনি।
 • মখোয়না ইনভেষ্ট তৌখিবা কেপিটেল অমসুং ইন্টরেষ্ট অনিমক্তা সোভরেইন গেরেন্টি লৈগনি।
 • বোন্ডশীং অসি লোনশীংগী কোলেটরেল ওইনা শীজিন্নবা য়াই।
 • বোন্ডশীং অসি ঙন্না তোকপা পাম্বা ইনভেষ্টরশীংনা তোকখিবা য়ানবা এক্সচেঞ্জশীংদা ত্রেদ তৌবা য়াহনগনি।
 • ইন্দিভিজুএল অমদা SGBগী রিদেম্পসন তৌবদগী থোক্লবা কেপিটেল গেইন টেক্স অদু কোকপীগনি (exempted)।

মতৌ করম্না অমসুং করম্বা মফমদা মসি লৈবা য়াগনি

সোভরেইন গোল্ড বোন্ডশীং অসি শেল পীদুনা অমসুং সনাগী গ্রামশীংদা দিনোমিনেট তৌদুনা ইসু তৌগনি। বোন্ড অসিগী মিনিমম ইনভেষ্টমেন্ট অদু গ্রাম 1 ওইগদবনি। বোন্ডশীং অসি ভারত্তা লৈবা মীওইশীং নত্ত্রগা এন্টিটিশীংনা লৈবা য়াগনি অমসুং মসি গ্রাম 500 ফাউবদং য়াগনি।

ইনভেষ্টরশীংনা সেদ্যুল কমর্সিএল বেঙ্কশীং অমসুং দেজিগনেটেদ পোষ্ট ওফিসশীংগী খুত্থাংদা বোন্ডশীংগীদমক এপ্লাই তৌবা য়াই। NBFCশীং, নেসনেল সেভিং সর্টিফিকেট (NSC) এজেন্টশীং অমসুং অতৈ মীওইশীংনা এজেন্ট অমা ওইনা থবক তৌবা য়াই। মখোয়বু এপ্লিকেসন ফোর্ম লৌশীনবগী অমসুং বেঙ্কশীং অমসুং পোষ্ট ওফিসশীংদা সবমিট তৌনবগী ওথোরাইজ তৌগনি।

SGB স্কিমগী মতাংদা FAQSগীদমক, মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু

গোল্ড মোনেটাইজেসন স্কিম

মসি গোল্ড সেভিংস একাউন্ট অমনি অমসুং নহাক্না মসিদা থমজিনবা সনাশীংদুদা শেন্দোই ফংগনি। নহাক্কী সনা অদু ফিজিকেলগী মওং অমহেক্তদা হায়বদি জ্বেলরি, কোইনশীং নত্ত্রগা বারশীংগী মওং অমহেক্তদা দিপোজিট তৌবা য়াই। সনা অসিনা শেন্দোই অসি সনাগী অরুম্বা অমসুং ধাতুগী ভেল্যু অদুগী এপ্রেসিএসনদা য়ুম্ফম ওইদুনা শেন্দোই ফংগনি। নহাক্কী সনা অদু নহাক্না অপাম্বা মতুংইন্না 995গী শেংবা নত্ত্রগা ইন্দিয়ান রুপিগা চাং মান্নবা মওংদা (ওপশন অসি দিপোজিট তৌবা মতমদা লৌগদবনি) ফংগনি।

গোল্ড মোনেটাইজেসন স্কিম অসিনা হৌজিক চৎনরিবা গোল্ড দিপোজিট স্কিম, 1999 অসিগী মহুৎ শিন্দোক্লগনি। অদুম ওইনমক, গোল্ড দিপোজিট স্কিমগী মখাদা লৈহৌরিবা দিপোজিটশীং অদু দিপোজিটর অদুনা মতম শুদ্রিঙৈদা লৌথোকপা নত্ত্রগা মেচ্যুওর ওইদ্রিফাউবা চত্থহনবা য়াগনি।

কান্নবশীং

 • গোল্ড মোনেটাইজেসন স্কিম অসিনা নহাক্কী লোক্করদা তাদুনা লৈরিবা নহাক্কী জ্বেলরি অদুদা শেন্দোই ফংগনি। তেক-কায়রবা জ্বেলরি নত্ত্রগা নহাক্না শিজিন্নবা পামদ্রবা জ্বেলরি অদুগী সনাদা নহাক্না শেন্দোই ফংবা য়াগনি।
 • কোইনশীং অমসুং বারশীংদা ভেল্যুগী এপ্রেসিএসনগী মথক্তা শেন্দোইসু ফংবা য়াগনি।
 • নহাক্কী সনা অদু বেঙ্কনা সেক্যুওর ওইনা থমজিনগনি।
 • ফিজিকেল গোল্ড নত্ত্রগা শেলদা রিদেম্পসন তৌবা য়াগনি অমসুং মসিনা নহাক্কী গোল্ড পর্চেজ অদুদা মখা তানা শেল তানবগী তঞ্জা পীগনি।
 • তাল্লিবা শেল অদু কেপিটেল গেইন তেক্স, ৱেলথ তেক্স অমসুং ইনকম তেক্সতগী কোক্কনি। দিপোজিট তৌরিবা সনা অদুগী ভেল্যুদা লৈবা এপ্রেসিএসন নত্ত্রগা মদুদগী ফংলকপা ইন্টরেষ্ট অদুদা কেপিটেল গেইন টেক্স লৌরোই।

চংগদবা মতম

দেজিগনেট তৌরবা বেঙ্কশীংনা গোল্ড দিপোজিটশীং অসি সোর্ট টর্ম (চহি 1-3) বেঙ্ক দিপোজিটকী অমসুং মেদিয়ম (চহি 5-7) অমসুং লোং (চহি 12-15) টর্ম গবর্ণমেন্ট দিপোজিট স্কিমশীংগী মখাদা গোল্ড দিপোজিটশীং লৌগনি।

কনানা অমসুং করম্বা মফমদা একাউন্ট অসি হাংদোকপা য়াবগে?

রেসিদেন্ট ইন্ডিয়ান (ইন্দিভিজুএলশীং, HUF, SEBI (মুচুএল ফন্দ রিগুলেসনস এন্ড কম্পনিজ)গী মখাদা রেজিষ্টর তৌরবা মুচুএল ফন্দ/ এক্সচেঞ্জ ত্রেদেদ ফন্দনা স্কিম অসিগী মখাদা দিপোজিট তৌবা য়াই। গোল্ড দিপোজিট একাউন্ট হাংদোকপসি অতৈ দিপোজিট একাউন্ট অমহেক্তা হাংদোকপদা চংলিবা কষ্টমর আইদেন্টিফিকেসনগী চপ মান্নবা নিয়মশীং অদু চৎনগনি।

গোল্ড মোনেটাইজেসন স্কিমদা নৌনা শেমদোক-শাদোক্লিবশীং

সরকারগা তান্নরদুনা, RBIনা GMSকী মতাংদা মাষ্টর দিরেক্সন অমা ইং 2016গী জানুৱারিগী তাং 21দা ইসু তৌখ্রে অমসুং মসিনা GMS কী মতাংদা হান্ননা 2015গী ওক্টোবরগী তাং 22দা RBIনা  ইসু তৌখিবা মাষ্টর দিরেক্সন অদু শেমদোক্লে। স্কিম অসিদা নৌনা হোংদোক্লিবশীং অদু মখাদা পিরি:-

 • মেদিয়ম এন্ড লোং তর্ম গবর্নমেন্ট দিপোজিটস (MLTGD)কী মখাদা মতম শুদনা রিদেম্পসন তৌবা – মেদিয়ম টর্ম দিপোজিট অমহেক্তবু চহি 3গী মতুংদা অমসুং লোং তর্ম দিপোজিট অমহেক্তবু চহি 5গী মতুংদা লৌথোকপা য়াহনগনি। মসি পীগদবা শেন্দোইদা হন্থরকপদুগী মখা পোনগনি।
 • মেদিয়ম এন্ড লোং তর্ম গোল্ড দিপোজিটশীংদা, বেঙ্কশীংদা মখোয়গী সর্ভিসকীদমক্তা হায়বদি, গোল্ড প্যুরিটি য়েংবগী চার্জশীং, রিফাইনিং, ষ্টোরেজ অমসুং ত্রান্সপোর্টেসনগী চার্জশীং অসিনচিংবগী ফি পীগদবনি। বেঙ্কশীংনা স্কিম অসিগীদমক্তা কলেক্সন এন্ড প্যুরিটি টেষ্টিং সেন্টরশীং/ রিফাইনরশীংগী পীফম থোকপা চার্জশীং য়াউনা 2.5 % গী কমিসন ফংগনি।
 • সনা দিপোজিট তৌরিবা মীওইশীংনা মখোয়গী সনা অদু কলেক্সন এন্ড প্যুরিটি টেষ্টিং সেন্টরশীং(CPTCs)গী খুত্থাংদা নত্ত্রবসু হকথেংননা রিফাইনর অদুদা পীবসু য়াই। মসিনা ইনষ্টিট্যুসনশীং য়াউনা য়াম্না চাউনা দিপোজিট তৌবশীংসু স্কিম অসিদা শরুক য়াহনবদা পুক্নিং থৌগৎকনি।
 • ব্যুরো ওফ ইন্দিয়ান ষ্টেন্দর্দস (BIS)না নেসনেল এক্রেদিটেসন বোর্ড ফোর টেষ্টিং এন্ড কেলিব্রেসন লেবোরেটরিজ (NABL) এক্রেদিটেসন হান্ননা লৈরবা রিফাইনরশীংগী ওইনা লাইসেন্স পীবগী কন্দিসন অসি হৌজিক লৈরিবা চহি অহুমগী রিফাইনিং এক্সপিরিএন্সকী মহুত্তা চহি অমগী রিফাইনিং এক্সপিরিএন্স ওইহনখ্রে। মসিনা লাইসেন্স পায়রবা রিফাইনরশীংগী মশীং হেনগৎহল্লক্কনি হায়না পানরি।
 • BISনা মসিগী ৱেবসাইত্তা লাইসেন্স পায়রবা জ্বেলর 13,000 হেনবদগী, করিগুম্বা মখোয়না BISকী লাইসেন্স পায়রবা রিফাইনরশীংগা খুৎশম্নরবদি, স্কিম অসিগী CPTC অমা ওইনবা এপ্লিকেসনশীং কৌবা এক্সপ্রেসন ওফ ইন্টরেষ্ট (EOI) অমা ফোংখ্রে।
 • স্কিম অসিগী মখাদা খোমজিল্লবা সনাগী ক্বান্টিটি অসি গ্রাম অমগী দেসিমেল অহুম ফাউবা ফোংদোক্কনি। মসিনা কষ্টমরশীংদা দিপোজিট তৌখিবা সনা অদুগী অহেনবা ভেল্যু পীগনি।
 • CPTCশিং/ রিফাইনরিশীংদা দিপোজিট তৌগদবা সনা অসিগী শেংবগী চাং অসি অমহেক্তা ওইবা য়াই। CPTC/রিফাইনর অদুনা সনা অদু টেষ্ট তৌগনি অমসুং মসিগী প্যুরিটি অদু লেপকনি অমসুং মসিদা য়ুম্ফম ওইদুনা দিপোজিট সর্টিফিকেট অদু পীগনি।
 • সোর্ট-টর্ম দিপোজিটশীংগী মতাংদদি বেঙ্কশীংনা মখোয়গী পোজিশনশীং লৌজনবগী মনিংতম্বা লৈগনি।
 • শেন্দোই হোৎপগী মেথদ অমসুং GMS দিপোজিটশীংগী মথক্তা লোন লৌনবগী মেকানিজমগী মতাংদা লৈবা ইসুশীং শেংদোকখ্রে। ইন্দিয়ান বেঙ্কস এসোশিএসন (IBA)না বেঙ্কশীংদা BIS না লাইসেন্স পীরবা CPTCশীং অমসুং রিফাইনরশীংগী লিষ্ট অমা পীগনি। দিপোজিটরশীংগী মরক্তা এৱারনেস হেনগৎহন্নবগীদমক, সরকারনা AIR অমসুং FM রেদিওদা মিদিয়া কেম্পেইন মখা চত্থরি। প্রিন্ট মিদিয়া অমসুং মোবাইল SMS কেম্পেইনসু চত্থরি।

মসি অমুক হন্না শেংদোক্লি মদুদি GMSগী মখাদা পীবা টেক্স এক্সেম্পসনশীং অসিগী মনুংদা দিপোজিট তৌখিবা সনাদগী ফংবা শেন্দোইগী এক্সেম্পসন অমসুং ত্রেদিং নত্ত্রগা রিদেম্পসনগী খুত্থাংদা ফংবা কেপিটেল গেইনশীংদগী লাকপা এক্সেম্পসন অসিসু মনুং চল্লি। মসিমসু অমুক হন্না খংহল্লি মদুদি CBDT ইনষ্ট্রক্সন No. 1916 dated 11th May, 1994, in course of IT Search u/s 132গী মখাদা, লুহোংলবী নুপী অমগী সনাগী জ্বেলরি গ্রাম 500, লুহোংদ্রিবী নুপী অমগী গ্রাম 250 অমসুং ইমুং অদুগী নুপা অমগী গ্রাম 100দি টেক্স ওথোরিটিশীংনা ফাবা মথৌ তাদে হায়না খংহনখ্রে।

স্কিম অসি মখা তানা মার্চকী তাং 31, 2016দা অমুক হন্না শেমদোক-শেমজিন তৌখ্রে। হৌজিক্তি, মেদিয়ম এন্ড লোং তর্ম গবর্নমেন্ট দিপোজিটস (MLTGD)কী মখাদা দিপোজিট তৌবা সনাশীংগী ওইনা, মেচ্যুরিটিগী মতমদা শেল্লেপগী রিদেম্পসন অসি, রিদেম্পসনগী মতমদা দিপোজিট তৌখিবা সনাদুগী মান্নবা শেলয়েক নত্ত্রগা সনা ওইনা লৌনবগী ওপশন অসি দিপোজিটরগী ওইগনি। . করিগুম্বা দিপোজিটকী রিদেম্পসন অদু সনাদা ওইবা তারবদি, দিপোজিটর অদুদগী এদমিনিষ্ট্রেটিভ চার্জ ওইনা চাউরাক্না পাবা রিদেম্পসন এমাউন্ট অদুগী 0.2%গী চাংদা INR ওইনা লৌগনি। অদুম ওইনমক, MLTGDদা ফংবা শেন্দোই অদুদি দিপোজিট তৌখিবা মতমদা লৈখিবা সনাগী ভেল্যু অদুগী ইন্দিয়ান রুপিগী ওইখিবা হিসাবকা মরি লৈননা পারগা শেলয়েকখক্তদা পীগনি।

ইন্দিয়ান গোল্ড কোইন

ইন্দিয়ান গোল্ড কোইন অসি ইন্দিয়ান গোল্ড মোনেতাইজেসন প্রোগ্রামগী শরুক অমনি। কোইন অসি খ্বাইদগী অহানবা নেসনেল গোল্ড কোইন ওইগনি অমসুং মসিগী নাকল অমদা জাতিগী খুদম ওইরিবা আশোক চক্র হক্কনি অমসুং নাকল অমদনা মহাত্মা গান্ধীগী মমায় হক্কনি। অহৌবগী ওইনা, কোইনশীং অসি গ্রাম 5 অমসুং 10গী দিনোমিনেসনদা ফংগনি। গ্রাম 20গী বার/ বুলিয়ন অমসু ফংগনি। ইন্দিয়ান গোল্ড কোইন অসি হিরম কয়াদা য়াম্না অখন্নবা ওই অমসুং খুমাং চাউশিল্লবা এন্টি-কাউন্টরফিটকী মশকশীং অমসুং রিসাইক্লিং তৌবদা লায়হনগদবা টেম্পর-প্রুফ পেকেজিং য়াউগনি।

কোইন ফিচরশীং

 • প্যুরিটি – ইন্দিয়ান গোল্ড কোইন অসি কেরেট 24গী প্যুরিটি অমসুং 999গী ফাইননেস লৈবা ওইগনি।
 • হোলমার্ক তৌবা – কোইন পুম্নমক BISকী ষ্টেন্দর্দ মতুংইন্না হোলমার্ক তৌগনি।
 • সেক্যুরিটি – কোইন অসিদা লৈবা টেম্পরপ্রুফ পেকেজিং অমসুং এদভান্স ওইরবা এন্টি-কাউণ্টরফিট ফিচরশীংনা মসি য়াম্না সেফ ওইহল্লি অমসুং কোম্না রিসাইকল তৌবা য়াহল্লি।
 • ফংবগী মওং – কোইন অসি দেজিগনেট অমসুং রিকগনাইজ তৌরবা মেটেল এন্ড মিনরেলস ত্রেদিং কোওপরেসন ওফ ইন্দিয়া (MMTC) আউটলেটশীংগী খুত্থাংদা য়েন্থোক্কনি।

সোর্স : RBI

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/10/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate