অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

নুপীশীংগী মায়োক্তা চত্থবা সেক্সুএল ওফেন্সশীংগা মরি লৈনবা লিগেল প্রোভিজনশীং

নুপীশীংগী ইকাইখুম্নবা শোকহনবা (Outraging Modesty of Women)

আইন (সেক্সন 354 IPC) অসিনা নুপী অমদা নম্ফু (force) শিজিন্নবা, নত্ত্রগা নম্ফু শীজিন্নগনি হায়না কিহনবসি, করিগুম্বা মদু ‘নুপী অদুগী ইকাইখুম্নবা শোকহন্নবগী’ অনিংবা লৈরবদি, মদু অখন্নবা ক্রাইম অমনি হায়না লৌই। আইন অসিনা মসিবু নোর্মেল অমসুং ক্রিমিনেল ফোর্সতগী হেন্না লুম্না লৌদুনা অসিগুম্বা ক্রাইমগীদমক্তা ৱারেন্ট অমা য়াউদনা মী ফাবগী অয়াবা পুলিসতা পী।

আইন অসিনা ‘ইকাইখুম্নবা শোকহনবা’ হায়বসিগী অর্থ করিনো হায়বসি শন্দোক্না তাক্তে। মহৌশানা কোর্টনা মসি থৌদোক অদুগী অকোয়বগী ফিভম পুম্নমক য়েংদুনা লেপ্পী। সুপ্রিম কোর্টনা ‘ইকাইখুম্নবা’ ('modesty') হায়বসি নুপী ওইবীগী ইকাইখুম্নবা অমসুং নোল্লুকপা অমসুং নুপীশীংনা মখোয়গী সেক্স (sex)কা লোয়নরিবা মগুন অমনি হায়না লৌই।

চৈরাক অসি চহি অমদগী মঙা ফাউবগী মরক্তা জেলদা থম্বগা লোয়ননা ফাইন লৌবা হায়বসিনি।

মরুওইবা: মসি ভিক্টিম (অৱাবা নংলিবা মীওই) অদুগী ইকাইখুম্নবা শোকহনলে হায়রগা হেক্তা য়াদে। এক্যুজ (মরাল লৈরে হায়রিবা মীওই) অদুনা মফমসিদা পল্লিবা থৌওংশীং অদু পাংথোকপা মতমদা ভিক্টিম অদুগী ইকাইখুম্নবা শোকহনগে হায়বগী অনিংবগা লোইননা পাংথোক্লবা নত্ত্রগা মদুনা ভিক্টিম অদুগী ইকাইখুম্নবা শোকহনবা য়াই হায়না মাংজৌননা খংলগা পাংথোকপা ওইরবা মতমদখক্তা ওফেন্স (offence) অমনি হায়না লৌগনি।

খুদম: হোলি শান্নরিঙৈ মতমদা রামেশনা নিনাগী ফি-রোলদা চিংলুরে অমসুং নুপীসিগী টি-সার্টতু শেগায়রে। করিগুম্বা রামেশনা মহাক্কী থৌওংশীংদুনা নিনাগী ইকাইখুম্নবা শোকহন্নবগী অনিংবগা লোয়ননা নত্ত্রগা শোকহনবা য়াই হায়না মাংজৌননা খংলগা পাংথোকপা ওইরবা মতমদতা, মসি ক্রাইম ওইগনি।

নুপীবু মফি থোকহনবা/ লৌথোকহনবা (Undressing women)

করিগুম্বা কনাগুম্বা মীওই অমনা নুপী অমবু মহাক্না শেৎলিবা ফি-রোল লৌথোকহন্নবা নম্ফু শিজিন্নরবা, নত্ত্রগা নম্ফু শিজিন্নগনি হায়না কিহল্লবদি, নুপা অদুবু ফাইন অমগা লোয়ননা জেলদা চহি অহুমদগী তরেত ফাউবা থমদুনা (সেক্সন 354B IPC) চৈরাক পীবা য়াই। মসি ‘ইকাইখুম্নবা শোকহনবা’গী ('outraging modesty') ক্রাইম অমগা মান্ননা উরবসু, মসিদদি কোর্টনা এক্যুজ ওইরিবা মীওই অদুনা নুপীদুগী ইকাইখুম্নবা শোকহনগে হায়বগী অনিংবা লৈখিব্রা হায়বদু য়েংলোই।

খুদম: হোলি শান্নরিঙৈ মতমদা রামেশনা নিনাগী ফি-রোলদা চিংলুরে অমসুং নুপীসিগী টি-সার্টতু শেগায়রে। মসি নুপী অমবু মফি থোকহনবা নত্ত্রগা ইকাইখুম্নবা শোকহনবা হায়রিবা প্রোভিজন অনিশীগী মনুংদগী অমা, রামেশকী অনিংবা (intention) অদুগী মখা পোন্দুনা ক্রাইম অমা ওইবা য়াই।

সেক্সুএল হারাসমেন্ট

সেক্সন 354A IPCগী মতুংইন্না, সেক্সুএল হারাসমেন্ট হায়বসি মখাদা পীরিবা থৌওংশীং অসিবুনি:

 • মশানা য়ানিংদনা শোকপা নত্ত্রগা অতৈ ফিজিকেল কন্টেক্ট (physical contact)।
 • সেক্স নত্ত্রগা অতৈ সেক্সুএল এক্টিভিটি অমহেক্তা তৌননবা হায়বা নত্ত্রগা দিমান্দ তৌরবা।
 • সেক্সকা মরি লৈনবা মওং অমগী (a sexual nature) ৱাহৈ-ৱাতা শিজিন্নদুনা ঙাংলবা।
 • ভিদিও, মেগাজিন, লাইরিক অসিনচিংবা পোর্ণোগ্রাফিক মেটরিএল উৎপা।

থবক মফমশীংদা থোকপা সেক্সুএল হারাসমেন্ট (sexual harassment at workplaces)গী তোখায়বা আইন অমা লৈ, মদুদি – দি সেক্সুএল হারাসমেন্ট ওফ ৱুমেন এট ৱার্কপ্লেস (প্রিভেন্সন, প্রোহিবিসন এন্দ রিদ্রেসেল) এক্ট এন্ড রুলস 2013 হায়বসিনি। মপুং ওইবা ক্রিমিনেল লো (দি ইন্দিয়ান পেনেল কোড নত্ত্রগা   IPC)দা য়াউরিবা প্রোভিজনশীং অসিগা সেক্সুএল হারাসমেন্টকী স্পেসিএল লোগা খেৎনৈ:

 • IPC অসিদি থবক মফমশীংদা থোকপা সেক্সুএল হারাসমেন্টখক্তা কোনশিন্দে, মসিদি মফম অমহেক্তদা থোকপা হারাসমেন্টগীসু চৈরাক পী।
 • করিগুম্বা নহাকপু সেক্সুএল্লি হারাস তৌরবদি IPCনা ক্রিমিনেল কমপ্লেন্ট অমা তৌবা য়াহল্লি, অদুগা স্পেসিএল লোনদি নহাক্কী ওফিস এদমিনিষ্ট্রেসন য়াউহন্দুনা সিভিল রিমেদি অমসুং দামেজেস (civil remedies and damages) লৌনবগী ওপশন পীগনি।

সেক্সুএল হারাসমেন্টগী অহানবা মখল অহুম অসিগী চৈরাক অসি চহি অহুম ওইগনি অদুগা মরিশুবা মখল (সেক্সকী মচাক য়াউবা ৱাহৈ-ৱাতা শিজিন্নবা) অসিগীনা চহি অমা ওইগনি।

পীপিং টোমশীং চৈরাক পীরে (Peeping Toms punished)

354C IPCগী মতুংইন্না, নুপী অমনা মঙোন্দা কনামত্তনা য়েংদে খন্দুনা মহাক্না পাংথোকপা লনাইগী থবক-থৌওংশীং (private acts)দা য়েংবা নত্ত্রগা কেপচর (ফোটো নত্ত্রগা ভিদিওগী মতেংনা) তৌবা হায়বসি ক্রাইম অমনি। মসিগী মনুংদা নুপী অমনা মখাদা পীরিবশীংসি পাংথোকপা য়াউরি:

 • টোইলেট অমা শিজিন্নবা, নত্ত্রগা
 • মফি য়াউদবা নত্ত্রগা অন্দরৱিয়ার শেত্তুনা লৈবা, নত্ত্রগা
 • সেক্সকী থবক (sexual act) চত্থরিবা মতম।

অসিগুম্বা থবকশীং অসিগী লিগেল টর্ম (আইনগী ওইবা ৱাহৈ) অসি ভোয়উরিজম (voyeurism) হায়না কৌই।

মসিগী চৈরাক অসি ফাইন অমগা লোয়ননা চহি অমদগী অহুম ফাউবা জেলদা থম্বসিনি। করিগুম্বা কনাগুম্বা মীওই অমনা চপ মান্নবা ক্রাইম অমা অমু্লক্তগী হেন্না পাংথোকপগী মরাল ফংলবদি, মদুগী চৈরাক অসি ফাইন অমগা লোয়ননা চহি অহুমদগী তরেত ফাউবা জেলদা থম্বসিনি।

করিগুম্বা নুপী অমনা মহাক্কী ফোটো কাপ্পগী অয়াবা পীরবদি করি তৌগদগে?

করিগুম্বা নুপী অমনা মহাক্কী প্রাইভেট ফোটো কাপ্পগী অয়াবা পীরবদি, মদু কাপ্পা হায়বসি ক্রাইম অমা ওইদে। অদুম ওইনমক, করিগুম্বা মহাক্না মদু অকক্নবা মীওই খরখক্তদা থম্নবা ওইনা পীরগা, মীওই অদুনা মদুবু অতোপ্পদা পীথোক্লবদি ক্রাইম চিংগনি। আইন অসিনা শেংনা তাক্লি মদুদি নুপী অদুনা পিকচরশীংদু য়েংবা/ কাপ্পা য়াহনবগা লোয়ন-লোয়ননা মখোয়দু অতোপ্পদা পীথোকপা, হায়রিবা অনিমকশিদা অয়াবা পীরবদি, মদু ওফেন্স অমা ওইরোই।

খুদম: নাইনানা অজয়গী স্কেটচ (sketch)কী ওইনা শিজিন্ননবা মহাক্কী ফি থোংদবা পিকচর খরা কাপ্পগী অয়াবা পীরে। অজয়না ফোটোশীং অদু মহাক্কী মরুপ-মপাংশীংদা ৱাটচঅপকী খুত্থাংদা পীথোক্লে। মসি ভোয়উরিজমগী প্রোভিজন মখাদা ক্রাইম অমনি হায়না লৌবা য়াই।

ষ্টোল্কিং (কোইতান তান্নবা)

সেক্সন 354D IPCগী মতুংইন্না, ষ্টোল্কিং (Stalking) হায়রগা মখাগীসি খংনগনি -

 • নুপী অমবু লেপ্তনা কোয়ইন ইন্নবা নত্ত্রগা কন্টেক তৌবা,
 • ওনলাইনদা নত্ত্রগা মশানা লেপ্তনা উননবা হোৎনবা,
 • নুপী অদুনা য়াম্না শেংনা মহাক্না পীরিবা এটেন্সন (attention) অদু পামদে হায়না উৎলবা ওইরবা।

মসি অহানবা ওফেন্স অমগী ওইনা চহি অহুমগী, অমসুং হঞ্জিন-হঞ্জিন পাংথোকপা ওফেন্সকীদমক চহি মঙাগী চৈরাক পিগনি।

করিগুম্বা মীওই অমনা নুপী অমবু মহাক্কী আইনগী ওইবা তৌফম থোকপা মথৌ অমগী (legal duty) শরুক অমা ওইনা ষ্টোল্কিং তৌরবদি মদু সেক্সন অসিনা অখন্ননা কোমথোকপা (exception) পীরি।

খুদম: জীবন অসি দ্রগকী শিপমেন্ট অমা ত্রেক তৌরিবা পুলিস ওফিসর অমনি অমসুং মহাক্না ষ্টুটিনা ফংলিবা ইমেইলশীং মোণিটর তৌরি। মসিসু অখন্ননা কোমথোকপা অসিনা কোনশিনগনি।

চৈরাক অসি ফাইন অমগা লোয়ননা চহি অহুম জেলদা থম্বসিনি। করিগুম্বা কনাগুম্বা মীওই অমবু চপ মান্নবা ক্রাইম অসি অমুক্লক্তগী হেন্না চত্থবগী মরাল ফংলবদি, জেলদা থম্বগী মতম অসি ফাইন অমগা লোয়ননা চহি মঙা ফাউবা ওইগনি।

সোর্স: ন্যায়া

মরি লৈনবা রিসোর্সশীং

 1. সেক্সুএল হারাসমেন্টকা মরি লৈনবা আইনশীং


© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate