অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

প্রধান মন্ত্রি আদর্শ গ্রাম যোজনা

নাথৈবীরবা কাংলুপশীংবু মপাঙ্গল হাপ্নবগী ভারত সরকারনা লৌখৎলিবা খোংথাং অমা ওইরিবা প্রধান মন্ত্রি আদর্শ গ্রাম যোজনা (PMAGY)না মরি লৈনবা সেন্ত্রেল অমসুং ষ্টেটকী স্কিম পুম্নমকপু পুনশিল্লগা ইমপ্লিমেন্ট তৌদুনা খনগৎলবা খুঙ্গংশীংগী ইন্টিগ্রেটেদ দিভেলপমেন্ট ফংনবা পান্দম থম্লি। স্কিম অসি ইং 2010গী মার্চ থাদা, SCগী মীশীং 50%দগী হেন্না লৈবা খুঙ্গং 1000গী ইন্টিগ্রেটেদ দিভেলপমেন্ট ফংনবগীদমক্তা চাংয়েং অমা ওইনা (pilot basis) হৌদোকখি।

“আদর্শ গ্রাম” (মোদেল ভিলেজ) অমগী ভিজন

মোদেল ভিলেজ হায়বসি ফিজিকেল অমসুং ইনষ্টিট্যুসনেল ইনফ্রাষ্ট্রকচর মতিক চানা লৈবা, সমাজগী সেক্সন পুম্নমক্কী মিনিমম ওইবা মথৌ তাবশীং মপুংফানা লৈবা; মখোয় অমগা অমগা অমসুং অকোয়বগা নুংশি-চাননা লৈমিন্নবা, অমসুং প্রোগ্রেসিভ অমদি দাইনামিক ওইবা খুঙ্গং অমবু খংনহল্লি। খুঙ্গংশীং অসিদা, ইকাই খুম্ননা হিংবা ঙম্নবগী মথৌ তাবা ফেসিলিটি পুম্নমক্না কোনশিন্দুনা মফম অদুদা লৈরিবা মীপুম খুদিংমকপু মখোয়গী তৌবা ঙম্বা মতিং অদু মপুংফানা ফুদোকপা ঙমহনগদবনি। খুঙ্গংশীং অসিদা মখাগী নোর্মশীং অসি মপুংফানা লৈবা ওইগদবনি:

ফিজিকেল ইনফ্রাষ্ট্রকচর

 • খ্বাইদগী নকপা মরুওইবা লম্বী অদুগা নোংজু-নুংশা খাক্তনা চৎপা য়াবা লম্বী অমগা শম্নবা ওইগদবনি। মসিগা মান্ননা, খুন্দাফম য়াম্বা (multi-hamlet) খুঙ্গং ওইরবদি খুন্দাফম পুম্নমক্তু নোংজু-নুংশা খাক্তনা চৎপা য়াবা লম্বী অমনা শম্নবা ওইগদবনি।
 • সষ্টেনেবল বেসিস অমদা অফবা থক্নবা ঈশীং মীপুম খুদিংমক্তা ফংহনগদবনি।
 • য়ুম পুম্নমক্তা ইলেক্ত্রিসিটি ফংবা ওইগদবনি।
 • খুঙ্গং অদুদা ঈশীং তুংদবা লৈরকশীং লৈগদবনি অমসুং মদু মতিক চানা মৈ থাল্লবা ওইগদবনি।
 • খূঙ্গং অদুদা মতিক চাবা কম্যুনিকেসনগী ফেসিলিটিশীং, হায়বদি পোষ্ট-ওফিস, টেলিফোনশীং, অমসুং ওইথোকপা য়ারবদি, ইন্টরনেট অমসুং ভারত নির্মান কমন সর্ভিস সেন্টর (দিপার্টমেন্ট ওফ ইনফোর্মেসন টেক্নোলোজিনা লিংখৎপা) অসিনচিংবশি লৈগদবনি।
 • খুঙ্গং অদুদা নত্ত্রগা মসিগা নক্নবা মফমদা লৈবা রিগুলর (ব্রিক অমসুং মোর্টার) ব্রাঞ্চশীংগী অমসুং ব্যুজিনেস করেসপোন্দেন্ট/ ব্যুজিনেস ফেসিলিটেটর মোদেলগী খুত্থাংদা বেঙ্কিংগী ফেসিলিটিশীং মতিক চানা ফংগদবনি।
 • খুন্দারিবা মীওই পুম্নমক্কী মতিক চাবা য়ুম-কৈ লৈগদবনি, অমসুং য়ুম-কৈ লৈতবা মীওই অমত্তা লৈরোইদবনি।

সেনিটেসন অমসুং এনভাইরোনমেন্ট

 • খূঙ্গং অদুদা সেনিটেসনগী অৱাংবা দিগ্রি অমা লৈগদবনি হায়বদি, মফমদুদা দ্রাই লেত্রিন অমসুং লমহাংদা মখোং হাম্বনচিংবা লৈরোইদবনি অমসুং মফমদুদা সেনিটরি টোইলেটশীং, দ্রেনশীং অমসুং মতিক চাবা অমাং-অশোয় মাংহনখিনবা সিষ্টেম অমা লৈবা ওইগদবনি। মসিদা য়ারিবমখৈ “নির্মল গ্রাম পুরস্কার”গী নোর্মশীং মপুংফানা লৈবা ওইগদবনি।
 • (1) উ-ৱা থাবা, (2) ঈশীং য়োকপা অমসুং ঈশীং লৈবা মফমশীং য়েংশিনবা, (3) বাইওগ্যাস, সোলর এনর্জি, ৱিন্দ এনর্জিগুম্বা এনর্জিগী রিন্যুএবল সোর্সশীং শিজিন্নবা, (4) মৈখু থোক্তবা লৈরংশীং শীজিন্নবা অসিনচিংবশীং অসি পাংথোক্তুনা খুঙ্গং অদুনা মসিগী অকোয়রোন অদু ঙাক্নবগী থবক লৌখৎকদবনি।

সোসিএল ইনফ্রাষ্ট্রকচর, হ্যুমেন দিভেলপমেন্ট অমসুং সোসিএল হার্মোনি

 • অঙ্গনৱাদি সেন্টর অমা অমসুং চুনবা থাকশীংগী স্কুলশীং লৈগদবনি।
 • খুঙ্গং অদুদা মসিগী অঙ্গনৱাদি, স্কুল, হেলথ সেন্টর, পঞ্চায়ট, অমসুং কম্যুনিটি হোলশীংগী মতিক চাবা অমসুং পুক্নিং চিংশিন্নিঙাই ওইবা বিল্ডিং লৈগদবনি। খুঙ্গং অদুদা স্পোর্টস অমসুং অতৈ ফিজিকেল এক্টিভিটিশীংগী মতিক চাবা ফেসিলিটিশীং লৈগদবনি।
 • চহি কাংলুপা 3দগী 6 ফাউবগী মনুংদা লৈবা অঙাং পুম্নমকপু অঙ্গনৱাদিদা মীং চনগদবনি অমসুং চাং নাইনা চৎকদবনি। মসিগা মান্ননা, চহি কাংলুপ 6তগী 14 ফাউবগী মনুংদা লৈবা অঙাং পুম্নমকপু স্কুলদা মীং চনবীদুনা চাং নাইনা কাহনগদবনি।
 • মপুং-মরৈ ফারবা মীওই পুম্নমকপু য়ামদ্রবদা লাইরিক ময়েক চৎপা ওইহনগদবনি, অমসুং এজুকেসন মখা চত্থনবগী ফেসিলিটিসীং ফংহনগদবনি।
 • মমা ওইবীশীংগীদমক মতিক চাবা প্রি-নেটেল অমসুং এন্টি-নেটেল কেয়র লৈবা প্রাইমারি হেলথ কেয়র অমসুং রিপ্রদক্টিভ চাইল্ড হেলথ (RCH)কী খুদোংচাবা অসি মীপুম খুদিংদা ফংহনগদবনি।
 • হোস্পিটালদা অঙাং পোকপসি 100% ওইহনগদবনি, অঙাংশীংদা মপুংফাবা ইমুনাইজেসন পীগদবনি অমসুং অপিকপা ইমুংগী মওং উবা ফংগদবনি।
 • খুঙ্গং অদুনা কম্যুনিটি অমগুম্না মসিগী নুপীশীং, অঙাংশীং (মরুওইনা নুপীমচাশীং), অহল ওইরবা নাগরিকশীং, অমসুং নামা শোয়রবা মীওইশীংগী অখন্নবা কেয়র লৌগদবনি।
 • মীয়াম মাংদা য়ু নত্ত্রগা অতৈ নিশাগী পোৎলমশীং শিজিন্নদবা ওইগদবনি অমসুং মখোয়বু পাক-শন্না শীজিন্নববু পুক্নীং থৌগৎলোইদবনি।
 • খুঙ্গং অদুদা মথৌ তৌরিবা গ্রাম সভা/ গ্রাম পঞ্চায়ট, নুপীশীংগী/ স্বারোজগারিশীংগী সেলফ-হেল্প গ্রুপ, য়ুথ ক্লব অমসুং মহিলা মন্দল অমা লৈগদবনি।
 • জাৎ-বিজাত্তা য়ুম্ফম ওইদুনা খেৎনবা থম্লোইদবনি, শোক-পনবা য়াদবগী চৎনবী মপুংফানা মুত্থৎকদবনি অমসুং অশোনবা কাংলুপশীংগী মরক্তা মতিক চাবা সেক্যুরিটি অমসুং দিগ্নিটিগী ৱাখল্লোন ফাউহনগদবনি।
 • খুঙ্গং অদুদা লৈরিবা মীওইশীংনা মখোয়গী সংবিধানগী অমসুং আইনগী ওইবা অধিকারশীং খংগদবনি অমসুং শীজিন্নগদবনি। মসিগা মান্ননা, মখোয়না মখোয়গী ফন্দামেন্টেল অমসুং সিভিক দ্যুটিশীং খংগদবনি অমসুং পাংথোক্কদবনি।

হিংনবগী পাম্বৈ (Livelihood)

 • খুঙ্গং অদুগী নহারোল অমসুং মপুং-মরৈ ফারবা মীওই পুম্নমক্কী মতিক চাবা ইমপ্লোয়মেন্ট অমসুং হিংনবগী পাম্বৈশীং লৈগদবনি, অমসুং মখোয়গী মরক্তা স্কিল দিভেলপ তৌহনবগী মতিক চাবা থৌরাংশীং লৈগদবনি অমসুং মসিনা মখোয়বু য়ারিবমখৈ স্কিল ইমপ্লোয়মেন্ট ফংহনবদা মতেং পাংগনি।
 • অনৌবা টেক্নোলোজিদা য়ুম্ফম ওইবা প্রোগ্রেসিভ অমসুং ইফিসিএন্ট প্রেক্টিশশীং অসি খূঙ্গং অদুদা পায়খৎলিবা ইকোনোমিক এক্টিভিতিশীং হায়বদি মরুওইনা লৌউ-শিংউ, শা-ষন লোইবা, ঙা য়োকপা অসিনচিংবা পুম্নমক্তা শিজিন্নগদবনি।
 • খুঙ্গংগী লৌউ-শীংউ অমসুং অতৈ পোত্থোকশীংগী রিম্যুনরেটিভ প্রাইসশীংগী মতিক চাবা এক্সেস লৈগদবনি।

পান্দম

মখাদা পীরিবশীং অসি লৈহন্নবগীদমক খনগৎলবা খুঙ্গংশীংগী ইন্টিগ্রেটেদ দিভেলপমেন্ট লৈহন্দুনা “মোদেল ভিলেজশীং” শোয়দনা ওন্থোকপা,

 1. মখোয়গী সোসিও-ইকোনোমিক দিভেলপমেন্টকীদমক মথৌ তাবা ফিজিকেল অমসুং সোসিএল ইনফ্রাষ্ট্রকচর পুম্নমক লৈবা, অমসুং আদর্শ গ্রামগী ভিজনদা পল্লিবা নোর্মশীং অসি য়ারিবমখৈ মেক্সিমম ওইবা মওংদা ফংহনগদবনি।
 2. SC অমসুং নন-SC মীশীংগী মরক্তা লৈবা কমন সোসিও-ইকোনোমিক ইন্দিকেটরশীং (খুদম ওইনা, লাইরিক হৈবগী চাং, ইলিমেন্টরি এজুকেসন ফংবগী চাং, IMR/MMR, প্রদক্টিভ এসেটশীংগী মপু ওইবা, অসিনচিংবা) অসিগী খেৎনবা লৈহন্দবা, অমসুং ইন্দিকেটরশীং অসি য়ামদ্রবদা নেসনেল এভরেজগী থাক ফাউবা য়ৌহনবা, অমসুং
  1. BPLগী ইমুং পুম্নমক, মরুওইনা SCশীংগী মীশীংগী চিঞ্জাক অমসুং লিভলিহুদকী সেক্যুরিটি লৈহনবা, অমসুং লায়রবগী পনখৈ লানবা ঙমহনবা অমসুং মতিক চাবা লিভলিহুদ অমা লৈহনবা।
  2. অঙাং পুম্নমক্তা য়ামদ্রবদা এজুকেসনগী চহি নিপাল ফাউবদি মপুং ফাহনবা।
  3. মালন্যুত্রিসনগী থৌওং, মরুওইনা নুপী অমসুং অঙাংশীংদা লৈরিবসি কোকহনবা।
 3. শোক্ন-শম্নবা য়াদবগী থৌওং, তুহৎপগী থৌওং, ইন্থোকপা, অমসুং SCশীংগী মায়োক্তা ওৎ-নৈবগী থৌওং, অমসুং মসিগা লোয়ননা অতৈ সমাজগী অমোৎপশীং হায়বদি নুপীমচা/নুপীশীংদা তুহৎপা, য়ু অমসুং দ্রগতা লাইচুবা, অসিনচিংবা লৈহল্লোইদবনি, অমসুং সমাজদা লৈবা কাংলুপ পুম্নমক্না ইজৎ লৈনা অমসুং থোং মান্ননা অমদি অতৈগা নুংশি-চান্ননা লৈমিন্নবা ঙমগদবনি।

কোনশিল্লিবা মফম

হৌজিক্কী ওইনা স্কিম অসি লৈবাক অসিগী রাজ্য মঙাদা হায়বদি, আসাম, বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান অমসুং টামিল নাদুদা পায়খৎলি।

ইমপ্লিমেন্টেসন

স্কিম অসি মিনিষ্ট্রি ওফ সোসিএল জষ্টিস এন্ড এম্পাৱরমেন্ট, গবর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়ানা পায়খৎলি। মতিক চানা মীৎয়েং থম্নবগীদমক্তা, খনগৎলবা ষ্টেটশীং অসিনা মখোয়গী খুঙ্গংশীং নত্ত্রগা থংননা লৈমিন্নবা দিষ্ট্রিক্ট 2-3 খনগৎকনি অমসুং হেন্না শোত্থবা দিষ্ট্রিক্টশীংদা অহেনবা খুদোংচাবা পীগনি। খূঙ্গংশীং অদুগী দিভেলপমেন্ট অদু মখাদা পীরিবশীংসিগী খুত্থাংদা ফংহনগনি:

 • সেন্তর অমসুং ষ্টেট গবর্ণমেন্টশীংনা হৌজিক পায়খৎলিবা স্কিমশীং অদু পুনশিন্ননা পায়খৎপা, অমসুং
 • মথক্তা পীরিবশিগী মখাদা কোনশিন্দবা থবকশীং অদু, খুঙ্গং অমমমদা লুপা লাখ 10, ইং 2011, সেপ্টেম্বরদগী চাংচত্তা খুঙ্গং অমদা লুপা লাখ 20দা রিভাইস তৌখ্রবা সেন্ত্রেল এসিষ্টেন্স“গেপ-ফিল্লিং” ফন্দশীংগী প্রোভিজনগী খুত্থাংদা, ষ্টেট গবর্নমেন্ট অদুনসু চুনবা, য়ারিবমখৈ মান্নবা কন্ত্রিব্যুসন অমা তৌদুনা পায়খৎকনি।

পাইলোট ফেজ অদুদা ফংলকপা এক্সপিরিএন্স অদুদা য়ুম্ফম ওইদুনা, স্কিম অসি হেন্না পাক-চাউবা মওংদা পায়খৎনবা খন্নগনি।

স্কিম অসিগী মতাংদা অহেনবা ইনফোর্মেসন ফংনবগীদমক্তা, মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু

সোর্স: মিনিষ্ট্রি ওফ সোসিএল জষ্টিস এন্ড এম্পাৱরমেন্ট

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/9/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate