অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

প্রধান মন্ত্রি খানিজ ক্ষেত্র কল্যান যোজনা

প্রোগ্রাম অসিনা মাইনিংগা মরি লৈনবা থবকশীংনা শোকহল্লবা মীওই অমসি মফমশীংগী য়াইফ-থৌরাং পাইখৎনবা পান্দম থম্লি। লৈবাক অসিগী প্রদক্টিভ ওইবা মাইনিংগী মফম অসি মরুওইনা সেদ্যুল ত্রাইবশীংনা খুন্দাবা মফমশীংনি। মখোয় অসি মরুওইনা কনষ্টিট্যুসনগী মঙাশুবা সেদ্যুলনা কোনশিল্লিবা মফমশীংনি। মরম অদুনা PMKKKYনা ত্রাইবেলশীংগী হকশেল, অকোয়রোন অমসুং শেলমিৎলোনগী ফিভমশীং ঙাক্তুনা অমদি মখোয়না হিংলিবা মফমশীংদগী য়াম্লবা মিনরেলগী রিসোর্সশীং লৌথোকপদা কান্নবা পীবদা অকনবা মীৎয়েং থম্মী।

পান্দমশীং

PMKKKY স্কিমগী অপুনবা পান্দমগী মনুংদা মখাগীসি চল্লি।

 • মখল মখাগী দিভেলপমেন্টেল অমসুং ৱেলফেয়র প্রোজেক্ট/প্রোগ্রামশীং মাইনিংনা শোকহল্লবা মফমশীংদা ইমপ্লিমেন্ত তৌবা অমসুং প্রোজেক্ট/প্রোগ্রামশীং অসিনা ষ্টেট অমসুং সেন্ত্রেল গবর্ণমেন্টনা পায়খত্তুনা চৎনরিবা স্কিম/প্রোজেক্টশীং কমপ্লিমেন্ট তৌবা;
 • মাইনিংগী জিলাশীংদা লৈরিবা মীয়ামগী অকোয়রোন, হকশেল অমসুং সোসিও-ইকোনোমিকতা মাইনিং তৌরীঙৈ অমদা লোয়রবা মতমদা ওন্ন-তৈনবা শাফু পীবা হন্থহনবা; অমসুং
 • মাইনিং এরিয়াদা লৈবা শোকহল্লবা মীয়ামগীদমক অশাংবা মতমগী ওইবা সষ্টেনেবল লিভলিহুদশীং লৈহনবা।

ইমপ্লিমেন্টেসন

প্রধান মন্ত্রি খানিজ ক্ষেত্র কল্যান যোজনা (PMKKKY) অসি মরি লৈনবা দিষ্ট্রিকশীংগি দিষ্ট্রিক মিনরেল ফাউন্দেসনশীংনা (DMFs) DMFদা পিরিবা ফন্দশীং শীজিন্নদুনা পায়খৎকদবনি।

দি মাইনস এন্দ মিনরেলস (দিভেলপমেন্ত এন্দ রিগুলেসন) এমেন্দমেন্ট এক্ট, 2015না মাইনিংগা মরি লৈনবা থবক-থৌরমশীংনা শোকহল্লবা লৈবাক অসিগী জিলা পুম্নমক্তা দিষ্ট্রিক মিনরেল ফাউন্দেসনশীং (DMFs) লিংখৎনবা খংহল্লি। সেন্ত্রেল গবর্ণমেন্টনা মাইনরশীংনা DMFশীংদা পীগদবা কন্ত্রিব্যুসনগী চাং অদু লেপখ্রে। ইং 2015গী জানুৱারিগী তাং 12গী (এমেন্দমেন্ট এক্ট চৎনবা হৌখিবা তারিখ) মমাংদা শেমখিবা মাইনিং লিজ খুদীংমক্কী ওইনা মখোয়না DMFশীংদা পীগদবা রোয়েলটিগী 30% গা মান্নবা শেনফম অমা পিবা তাই। 12.01.2015গী মতুংদা পীখিবা মাইনিং লিজশীংগী ওইনদি, কন্ত্রিব্যুসন অদু পীগদবা রোয়েলটিগী 10% ওইগনি।

কন্ত্রিব্যুসন অসিগী ফন্দশীং অদু শীজিন্নদুনা DMFশীংনা PMKKKY ইমপ্লিমেন্ট তৌগদবনি।

MMDR এক্ট, 1957গী সেক্সন 20Aগী মখাদা সেন্ট্রেল গবর্ণমেন্টনা ষ্টেট গবর্ণমেন্টশীংদা PMKKKY চৎনহন্নবগী গাইদলাইনশীং পীদুনা অমসুং মদু মখোয়না DMFশীংগীদমক্তা শেম্লিবা রুলশীংদা ইনকোর্পোরেট তৌনবা দিরেক্টিভ অমা ইসু তৌখ্রে।

PMKKKYগী মখাদা কোনশিনগদবা শোকহল্লবা মফমশীং অমসুং মীওইশীং মশক খংদোক্নবগী গাইদলাইনশীং

1.  শোকহল্লবা মফমশীং

a. হকথেংননা শোকহল্লবা মফমশীং – এক্সকাভেসন, মাইনিং, ব্লাষ্টিং, বেনেফিসিএসন অমসুং ৱেষ্ট দিস্পোজেল (হেন্না পৈশিল্লবা অমোৎ-অকাইশিং, অপিকপা পুখ্রি, চত্থোক-চৎশিনগী লম্বী অসিনচিংবা) অসিনচিংবা হকথেংবা মাইনিংগা মরি লৈনবা ওপরেসনশীং লৈবা মফম।

b. নাকোয়ননা শোকহল্লবা মফমশীং – মাইনিংগা মরি লৈনবা থবক-থৌরমশীংনা মরম ওইদুনা শেলমিৎলোন, সমাজ অমসুং অকোয়রোনগী ফিভমদা নাকোয়ননা শোকহল্লবা মীওইশীংনা খুন্দাদুনা লৈবা মফম।

2. শোকহল্লবা মীয়াম

 • মখাদা পিরিবশীং অসি হকথেংননা শোকহল্লবা মীওইশীংগী মনুং চনগনি:
  • রাইট তু ফেয়র কম্পেন্সেসন এন্দ ত্রান্সপরেন্সি ইন লেন্দ এক্যুইজিসন, রিহেব্লিটেসন এন্দ রিসেটলমেন্ট এক্ট, 2013গী সেক্সন 3 (c)গী মখাদা শন্দোক্না তাক্লিবা ‘এফেক্টেদ ফেমিলি’
  • রাইট তু ফেয়র কম্পেন্সেসন এন্দ ত্রান্সপরেন্সি ইন লেন্দ এক্যুইজেসন, রিহেব্লিটেসন এন্দ রিসেটলমেন্ট এক্ট, 2013গী সেক্সন 3 (k)গী মখাদা শন্দোক্না তাক্লিবা ‘দিসপ্লেসদ ফেমিলি’
  • মরি লৈনবা গ্রাম সভা অদুনা মওং চুম্না মশক খংদোক্লবা অতোপ্পা অমহেক্তা
 • মাইনিংনা শোকহল্লবা মীওইশীংগী মনুংদা মাইন তৌরিবা লমদুগী লিগেল অমসুং ওকুপেসনেল রাইটশীং লৈবা অমসুং ত্রেদিসনেল রাইটশীং লৈবা মীওইশীং অসি মাইনিংনা শোকহল্লবা মীওইশীংগী মনুং চনগনি

ফন্দ শিজিন্নবগী গাইদলাইনশীং

হায় প্রাইওরিটি এরিয়াশীং – য়ামদ্রবদা PMKKKYগী ফন্দশীংগি 60%দি মখাগী হেদশীংসিগী মখাদা শিজিন্নগনি:

 • থক্নবা ঈশীং পীবা
 • অকোয়রোন ঙাক্তুনা থম্বা অমসুং পোলুসন থোকহন্দনবা থৌরাং লৌখৎপা
 • হেলথ কেয়র
 • এজুকেসন
 • নুপী অমসুং অঙাংগী য়াইফ-থৌরাং
 • স্কিল দিভেলপমেন্ট
 • সেনিটেসন

অতোপ্পা প্রাইওরিটি এরিয়াশীং – য়ামদ্রবদা PMKKKYফন্দশীংগী 40% দি মখাগি হেদশীংসিদা শিজিন্নগনি:

 • ফিজিকেল ইনফ্রাষ্ট্রকচর
 • ইরিগেসন
 • এনর্জি অমসুং ৱাটরশেদ দিভেলপমেন্ট
 • মাইনিংগী জিলাদা অকোয়রোনগী মগুন হেনগৎহন্নবা অতৈ থৌরাং অমহেক্তা।

অহেনবা ইনফোর্মেসনগীদমক, মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু।.

সোর্স : PIB

অকোনবা শেমদোকখিবা : 7/25/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate