অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

পার্টিকুলারলি ভলনরেবল ত্রাইবেল গ্রুপশীং

ত্রাইবেল কম্যুনিটিশীং অসি অঙনবা মতমগী চৎনবীশীং, তোঙান তাবা কলচর, তোঙান তানা খুন্দাবা, অচৌবা কম্যুনিটিশীংগা শম্ননা লৈবদা ইকায়গনবা অমসুং শোত্থনা লৈবা অসিনচিংবা অকক্নবা খুদমশীং অসিনা মশক তাকই। ময়াম অসিগা লোয়ননা, ত্রাইবেল গ্রুপ খরদি শাদানবগী থবক্তা তাংজবা, চানবা চিঞ্জাক খোম্বা, লৌউ-শীংউ মমাংগী টেক্নোলোজিগী থাক্তা লৈবা, মীশীংগী নেগেটিভ ওইবা গ্রোথ লৈবা অমসুং লাইরিক-লাইশু হৈবগী চাং কা-হেন্না হন্থবা অসিনচিংবা অকক্নবা মশকশীং অসিগা লোইনৈ। গ্রুপশীং অসিবু পার্টিকুলারলি ভলনরেবল ত্রাইবেল গ্রুপশীং হায়না কৌনৈ।

মশক খংদোকপগী মথৌ তাবা

PVTGশীং অসি ত্রাইবেল গ্রুপশীংগী মরক্তা খ্বাইদগী হেন্না খুদোংথীনিঙাই ওই। ফেক্টর অসিনা মরম ওইদুনা হেন্না চাউখৎলবা ত্রাইবেল গ্রুপশীংনা ত্রাইবেল দিভেলপমেন্ট ফন্দগী অয়াম্বা শরুক লৌদুনা লৈ, মসিনা মরম ওইদুনা PVTGশীংনা মখোয়গী দিভেলপমেন্টগীদমক্তা অহেনবা ফন্দগী মথৌ তাই। ফিভম অসিদা, ইং 1975দা, ভারত সরকারনা খ্বাইদগী খুদোংথীনিঙাই ওইবা ত্রাইবেল গ্রপশীং অসিবু PVTGs হায়না কৌদুনা তোখায়বা কেটেগোরি অমা ওইনা শকখংনবা থৌরাং তৌখি অমসুং অসিগুম্বা গ্রুপ 52 মশক খংদোকখি, অমদি ইং 1993দদি কেটেগোরি অসিদা অহেনবা গ্রুপ 23 হাপচিন্দুনা সেদ্যুল ত্রাইব 705গী মনুংদা PVTGs 75 শুহনখি। মখোয় অসি লৈবাক অসিগী রাজ্য অমসুং য়ুনিয়ন টেরিটোরি (UT) 17তা শন্দোক্তুনা (সেন্সস 2011) লৈ।

মখোয় অসি মতৌ করম্না মশক খংদোকপগে

ভারত সরকারনা PVTGশীংবু মশক খংদোক্নবা প্রোসিদ্যুওর অমা শেম্লে। প্রোসিদ্যুওর অসিগী মতুংইন্না, রাজ্য সরকারশীং নত্ত্রগা UT গবর্ণমেন্টশীংনা  PVTGশীং মশক খংদোক্নবা প্রোপোজেলশীং সেন্ত্রেল মিনিষ্ট্রি ওফ ত্রাইবেল ৱেলফেয়রদা থাগনি। ক্রাইটেরিয়া অদু মপুং ফারে হায়বা খংদোক্লবা মতুংদা, সেন্ত্রেল মিনিষ্ট্রিনা গ্রুপশীং অদুবু PVTGশীংনি হায়না খনগৎকনি।

রাজ্য / UTগী মমীং

PVTGশীংগী মমীং

অন্ধ প্রদেশ

1. বোদো গাদাবা 2. বোন্দো পোরোজা 3. চেনচু 4. দোঙ্গরিয়া খোন্দ 5. গুটোব গাদাবা 6. খোন্দ পোরোজা 7. কোলম 8. কোন্দারেদিশীং 9. কোন্দা সাভারশীং 10. কুটিয়া খোন্দ 11. পারেঙ্গি পোরোজা l2. থোটি

বিহার

13. অসুরশীং 14. বিরহোর 15. বিরজিয়া 16. হিল খারিয়া 17. কোনভাস 18. মাল পাহারিয়া 19. পারহায়াশীং 20. সৌদা পাহারিয়া 21. সাভর

ঝারখন্দ

মথক্কী অসিগা চপ মান্নৈ

গুজরাট

22. কাথোদি 23. কোহভালিয়া 24. পাধার 25. সিদ্দি 26. কোলঘা

করনাটকা

27. জেনু কুরুবা 28. কোরাগা

কেরেলা

29. চোলানাইকায়ান (কাতুনাইকানশীংগী সেক্সন অমা) 30. কদর 31. কাটুনায়াকান 32. কুরুম্বাস 33. কোরাগা

মধ্য প্রদেশ

34. অবুঝ মাসিয়াশীং 35. বাইগাশীং 36. ভারিয়াশীং 37. হিল কোর্বাশীং 38. কমরশীং 39. সাহারিয়াশীং 40. বিরহোর

ছটশগর

মথক্কী অসিগা চপ মান্নৈ

মাহারষ্ট্র

41. কাটকরিয়া (কাথোদিয়া) 42. কোলম 43. মেরিয়া গোন্দ

মনিপুর

44. মরাম নাগাশীং

ওদিশা

45. বিরহোর 46. বোন্দো 47. দিদায়ি 48. দোঙ্গরিয়া - খোন্দ 49. জুয়াংশীং 50. খারিয়াশীং 51. কুটিয়া কোন্ধ 52. লানজিয়া সৌরাসশীং 53. লোধাশিং 54. মানকিদিয়াশীং 55. পাউদি ভুয়ানশীং 56.সৌরা 57. চুকটিয়া ভুনজিয়া

রাজস্থান

58. সেহারিয়াশীং

টামিল নাদু

59. কাটু নয়াকানশীং 60. কোটাশীং 61. কুরুম্বাশীং 62. ইরুলাশীং 63. পানিয়ানশীং 64. টোদাশীং

ত্রিপুরা

65. রিয়াংশীং

উত্তর প্রদেশ

66. বুক্সাশীং 67. রাজিশীং

উত্তরাখন্দ

মথক্কী অসিগা চপ মান্নৈ

ৱেষ্ট বেঙ্গল

68. বিরহোর 69. লোধাশীং 70. টোতোশীং

অন্দামান অমসুং নিকোবার ইথৎশীং

71. গ্রেট অন্দামানিজ 72. জারাৱাশীং 73. ওঙ্গেশীং 74. সেন্টিনেলিজ 75. শোর্ন পেনশীং

PVTGশীংগী মশকশীং

ইং 1973দা, ধেবার কমিসননা ত্রাইবেল গ্রুপশীংগী মরক্তা চাউখৎপা হন্থবা প্রিমিটিভ ত্রাইবেল গ্রুপস (PTGs) অসি তোখায়বা কেটেগোরি অমা ওইনা শেমখি। ইং 2006তা, ভারত সরকারনা PTGশীং অসি পার্টিকুলারলি ভলনরেবল ত্রাইবেল গ্রুপস (PVTGs) হায়না মমীং ওন্থোকখি। PVTGশীং অসিগী অকক্নবা মশক খরা লৈজৈ – মখোয় অসি অয়াম্বনা মওং-মতৌ মান্নৈ, মীশীং য়ামদে, তোখায়না লৈগল্লি, সোসিএল ইনষ্টিট্যুটশীং অচম্বা মওংগী ওই, অইবা লোল লৈতে, অচম্বা মওংগী তেক্নোলোজি অমসুং হোংবগী চাং তপ্পা, অসিনচিংবগী মওং ওই।

মীশীং

ভারত্তা, ত্রাইবেলগী মীশীং অসিনা অপুনবা মীশীংগী 8.6% ওই। ত্রাইবেলগী মীশীংনা লৈবাক অসিগী লৈমায়থক্কী এরিয়া 15% রোমদা খুন্দাই। মখোয়না খুন্দাবা মফমশীং অসি লৈতেম মান্নবা লমশীং, উমশীং, চীংশীং, য়ৌশিনবা ঙমদবা মফমশীং অসিনচিংবদা ওই। PVTGশীং অসি লৈবাক অসিগী তোঙান-তোঙানবা মফমশীংদা চাইথোক্তুনা তাই। ইং 2001গী মীকোক থীবা মতুংইন্না, PVTGশীংগী মীশীং অসি চাউরাক্না 27,68,322 ওইখি। মীশীং 50,000গী মথক্তা লৈবা PVTG 12 লৈ অমসুং লেমহৌরিবা গ্রুপশীং অদুগীদি মীশীং অসি 1000 নত্ত্রগা মসিদগী হন্থবা ওই। সাহারিয়াশীংগী PVTG অসিনা মীশীং 4,50,217 লৈদুনা খ্বাইদগী মীশীং য়াম্বা ওইরি, অদুগা সেন্টিনেলিজশীং অমসুং আন্দামানিজশীংগী PVTGশীংনা মথংশিৎনা মীশীং 39 অমসুং 43খক লৈদুনা মীশীং খ্বাইদগী য়ামদবা ওইরি।

সোসিএল কন্দিসনশীং অমসুং মীশীং হন্থরকপা

গ্রুপ অমসুং লোকেলিটিগী মখা পোন্না, PVTGশীংগী কলচরেল প্রাক্টিশশীং, সিষ্টেমশীং, সেলফ গবর্নেন্স অমসুং লিভলিহুদ প্রেক্টিশশীং অসিগী মান্নদবা কয়া লৈ। ত্রাইবেল গ্রুপশীং অসি কলচরগী লমদা পাক-চাউনা খেৎনৈ। সমাজগী অমসুং শেলমিৎলোনগী ফিভমগী মান্নদবগী থাক অসি PVTGশীংগী মরক্তা খ্বাইদগী ৱাংই। মখোয়গী প্রোব্লেমশীং অসিসু গ্রুপ অমগা গ্রুপ অমগা য়াম্না খেৎনৈ। PVTGশীংগী মীশীং হেনগৎপা অসি, ময়ামগী ওইবা মীশীং হেনগৎপগী চাং অসিগা চাংদম্নবদা হোংদে নত্ত্রগা হন্থৈ। চাং ৱাংনা হন্থরকপগী ফিভম অসি মরুওইনা অন্দামান অমসুং নিকোবার ঈথৎশীংদা উবা ফংই। আন্দামান ঈথৎশীংদা গ্রেট আন্দামানিজ, জারৱা, ওঙ্গে, সেন্টিনেলিজ অমসুং শোম পেন কৌবা PVTG মঙা লৈরি। ইং 1858দা, গ্রেট আন্দামানিজগী মীশীং অসি 3500গী ময়া নকখি হায়না পানৈ, 1901দা মখোয়গী মশীং অসি 625দা হন্থখি। ইং 2001গী মীকোক থীবগী মতুংইন্না, গ্রেট আন্দামানিজগী মীশীং অসি 43, জারৱাশীংগীনা 241, ওঙ্গেশীংগীনা 96, সেন্টিনেলশীংগীনা 39 অমসুং শোম পেনশীংগীনা 398 ওইখি।

হিংনবগী পাম্বৈশীং (Livelihoods)

PVTGশীংনা চিঞ্জাক খোমজিনবা, নন টিম্বর ফোরেষ্ট প্রোদ্যুচ (NTFP), শাদানবা, শা-ষন য়োকপা, সিফটিং কলটিবেসন অমসুং খুৎ-শা হৈবগী থবকশীং অসিনচিংবা মখল-মখা কয়াগী হিংনবগী পাম্বৈশীং অসিগী মখা পোল্লি। মখোয়গী হিংবগী পাম্বৈ অয়াম্বদা উমংদা তাংজদুনা ফংই। উমং অসি মখোয়গীদমক্তদি পুন্সিনি অমসুং হিংবগী পাম্বৈশুনি। মখোয়না খোইহি, গম, হৈক্রু, ৱা, পাম্বী-শীংবী, মৈতাল, উনা অকংবা, হৱাই-চেংৱাই, খোইরু, হিদাক ওইবা য়াবা পাম্বীশীং, মরুশীং অমসুং ট্যুবশীংগুম্বা তোঙান-তোঙানবা NTFP আইটেমশীং খোমজিল্লি। মখোয়না খোমজিল্লিবা NTFP আইটেম অয়াম্বদি মখোয়না শীজিন্ননবনি অমসুং লেমহৌবশীং অদুনা মখোয়না মরক্কী শেন্দোং তানবা মীওইশীংদা (middle men) য়োন্থোকই। অদুবু উমংগী শরুক পীকশিল্লকপা, অকোয়রোনগী হোংলক্লিবা মওং অমসুং উমং কন্ননবা অনৌবা পোলিসিশীংনা মরম ওইদুনা, মখোয়গী NTFP কলেক্সনশীং অসিগী চাং হন্থরকই। NTFP গী পোত্থোক্কী মগুন খংবা ৱাৎপনা মরম ওইদুনা, PVTGশীং অসি মিদ্দল মেনশীংনা খুদোংচাবা লৌবী।

হকশেলগী ফিভমশীং

হকশেল হায়বসি মীওইবনা চাউখৎপদা মাংজৌননা মথৌ তারিবা অমনি অমসুং মসি মীওইবা জাতিনা নুংঙাই-য়াইফনা লৈবদা চংদবা য়াদবা অমনি। কম্যুনিটি অমহেক্তগী হকশেলগী প্রোব্লেমশীং অসি সমাজগী, শেলমিৎলোনগী অমসুং রাজনিটি অসিগুম্বা তোঙান-তোঙানবা ফেক্টরশীংনা ঈথীল পীরি। PVTGশীংগী হকশেলগী ফিভম অসি লায়রবা, লাইরিক-লাইশু হৈতবা, শাফবা থক্নবা ঈশীং ৱাৎপা, ফত্তবা সেনিটরিগী ফিভমশীং, লৈফমগী খুদোংথীবা মওংশীং, মচি ওইবা চিঞ্জাক চাদবা, মওং তাদবা মেটরনেল অমসুং চাইল্ড হেলথ সর্ভিসশীং, অন্ধবিস্বাস অমসুং উমং কোকথোকপা অসিনচিংবা মশীং য়াম্লবা ফেক্টরশীং অসিনা মরম ওইদুনা কিনিঙাই ওইবা ফিভম অমদা লৈরি। এনেমিয়া, অপ্পর রেস্পিরেটরি প্রোব্লেম, মেলেরিয়া অসিনচিংবা লায়নাশীং; এক্যুট দায়রিয়া, ইন্টেষ্টাইনেল প্রোটোজোয়ান অসিনচিংবা গেষ্ট্রো-ইন্টেষ্টাইনেল দিসওর্দরশীং; মাইক্রো ন্যুত্রিএন্ট দিফিসিএন্সি অমসুং স্কিন ইনফেক্সনগী লায়নাশীং অসি PVTGশীংদা তোয়না উবা ফংই। লায়নাশীং অসিগী মরক্তা অয়াম্বদি মচি ওইবা চিঞ্জাক পীদুনা, মতম চানা মেদিকেলগী ওইবা খুদোংচাবশীং ফংহন্দুনা অমসুং হকশেলগী মরমদা খংহন্দুনা থীংবা ঙমগনি। PVTGশীংগী মরক্তা লাইরিক হৈবগী চাং অসি চাংচত্তা 10% দগী 44% ফাউবদং ওইদুনা এজুকেসনগী ফিভম অসি য়াম্না হন্থবা থাক্তা লৈরি।

PVTGশীংগী স্কিম, 2008

স্কিম ফোর দিভেলপমেন্ট ওফ প্রিমিটিভ ভলনরেবল ত্রাইবেল গ্রুপস (PVTGs) অসি এপ্রিল 1,2008দগী চৎনবা হৌখি। স্কিম অসিনা PVTGশীং অসি সেদ্যুল ত্রাইবশীংগী মরক্তা খ্বাইদগী খুদোংথীরবনি হায়না তাক্লি অমসুং মসিনা মরম ওইদুনা স্কিম অসিনা মখোয়বু ঙাকপী-শেনবীবা অমসুং চাউখৎহনবা হায়বসি য়াম্না মরুওইবা থবক অমনি হায়বা তাক্লি। মসিনা PVTGs 75বু মশক খংদোক্লে। স্কিম অসিনা PVTGশীংগী সোসিও-ইকোনোমিক দিভেলপমেন্টতা মপুংফাবা এপ্রোচ অমা লৌখৎনবা পান্দম থম্লি অমসুং মসিনা ষ্টেট গবর্নমেন্টশীংদা মখোয়গী মখুত্তা লৈরিবা অকক্নবা গ্রুপশীংগী অকক্নবা সোসিও-কলচরেল ইম্পরেটিভশীংগী মায়কৈদা লৌখৎলিবা প্লানিংগী থৌশিলশীংদা ফ্লেক্সিবিলিটি অমা পীরি। লৌখৎলিবা এক্টিভিটিশীংগী মনুংদা হাউসিং, লেন্দ দিষ্ট্রিব্যুসন, লেন্দ দিভেলপমেন্ট, এগ্রিকলচরেল দিভেলপমেন্ট, শা-ষনগী দিভেলপমেন্ট, লিঙ্ক রোদশীং শেমগৎ-শাগৎপা, এনর্জিগী নন-কনভেন্সনেল সোর্সশীং ইনষ্টোল তৌবা, সোসিএল সেক্যুরিটি, অসিনচিংবশীং অসি চল্লি। ফন্দশীং অসিদি PVTGশীংগী হিংবগী, ঙাকপী-শেনবীবগী অমসুং চাউখৎ-থৌরাংগীদমক মথৌ তাবা থবক-থৌরমশীংগী অমসুং সেন্ত্রেল/ ষ্টেট গবর্ণমেন্টশীংগী স্কিম অমহেক্তনা হান্না ফন্দ থাদদ্রিবখক্কী ওইনা ফংগনি। ষ্টেত খুদিংমক অমসুং অন্দামান অমসুং নিকোবার ঈথৎকী এদমিনিষ্ট্রেসন অসিনা মসিগী টেরিটোরি মনুংদা লৈবা PVTG খুদিংমক্কী ওইনা চহি মঙা চৎনগদবা অশাংবা মতমগী ওইবা কঞ্জার্বেসন-কম-দিভেলপমেন্ট (CCD) প্লান অমা, মসিনা লৌখৎকদবা খোঙথাংশীং, মসিগী ফাইনান্সিএল প্লানিং অমসুং মসিবু পায়খৎনবগী দায়ত্ব লৌগদবা এজেন্সিশীং ময়েক শেংনা তাক্তুনা শেমগনি। CCD প্লান অসি মিনিষ্ট্রি ওফ ত্রাইবেল এফিয়ার্সনা খল্লবা এক্সপর্ট কমিটি অমনা এপ্রুভ তৌবা তাই। মসি সেন্ত্রেল গবর্ণমেন্টনা ফন্দ লোয়নমক পুথোকপা স্কিম অমনি।

সোর্স: http://tribal.gov.in, স্কিমশীংগী সেক্সন অসিদা স্কিম ফোর দিভেলপমেন্ট ওফ প্রিমিটিভ ত্রাইবেল গ্রুপস অসি য়াউই।

সোর্স: অকশ্রক্রিটি

অকোনবা শেমদোকখিবা : 5/4/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate